eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rawicz › Przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturąOgłoszenie z dnia 2019-01-11

Ogłoszenie nr 560006714-N-2019 z dnia 11-01-2019 r.

Rawicz: Przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 508943-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500080278-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz, Krajowy numer identyfikacyjny 41105072900000, ul. ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5465400, e-mail umg@rawicz.pl, faks 65 5464167.
Adres strony internetowej (url): www.rawicz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BZPF.2710.51.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Plant Jana Pawła II w Rawiczu wraz z infrastrukturą w ramach zadania określonego w uchwale budżetowej "Zachowanie dziedzictwa kulturowego Plant Jana Pawła II w Rawiczu" zgodnie z zakresem i zapisami wynikającymi z SIWZ wraz z załącznikami. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na niżej określone części: 1) CZĘŚĆ 1 - przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej przy ul. Wały Dąbrowskiego w Rawiczu, 2) CZĘŚĆ 2 - przebudowa fontanny z niedźwiedziem, 3) CZĘŚĆ 3 - remont murka oporowego oraz zejść, 4) CZĘŚĆ 4 - wykonanie nawierzchni mineralnej, 5) CZĘŚĆ 5 - wykonanie nawierzchni mineralno - żywicznej, 6) CZĘŚĆ 6 - dostawa wraz z montażem elementów małej architektury w rejonie SP3, 7) CZĘŚĆ 7 - wykonanie utwardzenia pod ławki wraz z ich remontem, 8) CZĘŚĆ 8 - dostawa wraz z montażem tablic informacyjnych. 3. Szczegółowy zakres zamówienia, odpowiednio dla każdej części, stanowiący opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą: 1) dokumentacji projektowych wraz z załącznikami, w tym z pozwoleniami na budowę i pozwoleniami konserwatorskimi, 2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) przedmiarów robót wraz z kosztorysami zerowymi (UWAGA: przedmiary robót / kosztorysy zerowe mają charakter orientacyjny - stanowią jedynie dokumenty pomocnicze w celu ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu dla poszczególnych części w oparciu o dokumentacje projektowe i wizję w terenie). stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wymienione dokumenty zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego www.rawicz.pl, (zakładka: zamówienia publiczne). 4. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane niżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 roku poz. 1666 ze zm.): - roboty polegające na wykonaniu robót instalacyjnych (dot. CZĘŚCI 1, 2) - roboty polegające na wykonaniu robót brukarskich (dot. CZĘŚCI 3, 7), - roboty polegające na wykonaniu robót nawierzchniowych mineralnych (dot. CZĘŚCI 4), - roboty polegające na wykonaniu robót nawierzchniowych mineralno - żywicznych (dot. CZĘŚCI 5. Przedmiotem zamówienia dla CZĘŚCI 2 jest przebudowa fontanny z niedźwiedziem wg projektu zamiennego. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności roboty budowlane i prace takie jak: 1) prace demontażowe: rozbiórka okładziny granitowej, rozbiórka ścianek z bloczków, rozbiórka płyt kamiennych postumentu, 2) demontaż i ponowny montaż niedźwiedzia kamiennego oraz oczyszczenie jego powierzchni metodą chemiczną, 3) roboty betonowe, zbrojenie konstrukcji pod fontannę, izolacje, 4) ułożenie posadzki pod fontannę z płyt granitowych płomieniowanych, frezowanych na brzegach, 5) roboty technologiczne i instalacyjne fontanny: montaż dysz fontanny sterowane zaworami z oświetleniem, sterowanie z zasilaczami, pompa dysz fontanny z koszem ssawnym i rozdzielaczem, transformator, armatura przepustowa kabli, rury, kształtki, armatura, przejścia szczelne, montaż urządzeń i instalacji, szafa zasilająco-sterująca ze sterownikiem, oprogramowane fontanny, 6) roboty i materiały elektryczne, 7) technologia fontanny (uzdatnianie wody): automatyka, zestaw filtracyjny (filtr, pompa), automatyka dozowania środków chemicznych, montaż urządzeń i instalacji, 8) inne prace towarzyszące wykonaniu niniejszego zamówienia.


II.4) Główny kod CPV: 45212120-3
Dodatkowe kody CPV:

45111000-8,

45330000-9,

45111100-9,

45223200-1,

45310000-3,

45231000-5,

45230000-8,

45233200-1,

45111200-0,

39113600-3,

43325000-7,

43325000-7,

34928480-6,

30195000-2,

39294100-0,

45100000-8,

45000000-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
umowa została zawarta na okres od 12 kwietnia 2018 roku do 18 maja 2018 roku.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
16/07/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Na podstawie art. 144 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp dokonano zmiany umowy spowodowanej wystąpieniem okoliczności, których zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie realizacji robót związanych z wykonaniem fontanny stwierdzono, że w celu uniknięcia nadmiernego eksponowania elementów związanych z instalacjami fontanny ustalono, że punkt zasilający, dostępowy do kamer i kolumny niskotonowej należy zabudować stylizowaną szafką. Ponadto ustalono, że w celu zapobiegnięcia spływu wód opadowych w kierunku fontanny należy podnieść fontannę. Powyższe było spowodowane podniesieniem ciągów pieszych w celu uniknięcia uszkodzenia systemu korzeniowego co automatycznie spowodowało rozbieżności pomiędzy rzędnymi fontanny i ścieżek. Powyższe roboty nie były objęte zamówieniem podstawowym. Ponadto zakres tych robót nie był możliwy do przewidzenia przy wszczęciu postępowania przetargowego a wartość zmiany umowy nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Sporządzono aneks nr 4 zmieniający wartość umowy do kwoty 475 556,83 zł oraz termin realizacji robót do 06 sierpnia 2018 roku.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.