eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Przebudowa ul. Przewoźników na odcinku od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej" na podstawie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej w ramach zadania inwestycyjnego pn."Budowa ul. Przewoźników"Ogłoszenie z dnia 2020-01-13

Ogłoszenie nr 560006296-N-2020 z dnia 13-01-2020 r.

Warszawa: "Przebudowa ul. Przewoźników na odcinku od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej" na podstawie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ul. Przewoźników"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 557523-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540123642-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510231395-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663001150, ul. Ludwika Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 4438701, 22 4438696, e-mail przetargi@targowek.waw.pl , faks 22 325 54 68.
Adres strony internetowej (url): www.targowek.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Przebudowa ul. Przewoźników na odcinku od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej" na podstawie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ul. Przewoźników"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

P-31/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres robót: 1) koniecznych do wykonania obejmuje: a) roboty w zakresie burzenia, b) roboty w zakresie usuwania gruzu, c) roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, d) fundamentowanie ulic, e) roboty w zakresie budowy dróg, f) roboty w zakresie nawierzchni ulic, g) roboty w zakresie chodników, h) instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego, i) roboty odwadniające, j) roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, k) roboty w zakresie gospodarowania zielenią, l) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzyskaniem zezwolenia wejścia w teren, m) wykonanie oznakowania zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, 2) towarzyszących do wykonania obejmuje: a) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, b) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarem inwentaryzacyjnym przebudowanej ulicy z odwodnieniem i oświetleniem wraz z niezbędnymi protokółami kontrolno-pomiarowymi i certyfikatami, c) przekazanie przebudowanych ulic wraz z odwodnieniem do eksploatacji Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, d) przekazanie wybudowanego oświetlenia do eksploatacji do ZDM-u i konserwacji do konserwatora oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy Targówek. Przedmiot zamówienia, w tym w szczególności opis robót budowlanych oraz stawiane im wymagania, opisuje dokumentacja projektowa: 1)Projekty budowlano - wykonawcze; 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 3) Przedmiary robót - jako materiał pomocniczy. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu pracy (tekst jednolity z 2018r. poz. 2177, z późn.zm.) osoby wykonujące czynności opisane w Dziale III ust. 3 pkt. 1) lit. a) - k), z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracji. Powyższy warunek zostanie spełniony przez zatrudnienie nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to wykonywanie robót określonych w Dziale III ust. 3 pkt. 1) lit. a) - k) SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,

45111000-8,

45220000-5,

45233300-2,

45233220-7,

45233150-5,

45112710-5,

45231000-5,

45316110-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
2019.12.27

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
23/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Konieczność opracowania projektu zamiennego celem zastosowania rozwiązań mających na celu zwiększenie nośności podłoża oraz wzmocnienie konstrukcji drogi.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wykonawca w trakcie wykonywania robót budowlanych zgłosił, że podczas realizacji robót ziemnych stwierdzono występowanie warstwy gruntów nienośnych m.in. namułów pod projektowaną jezdnią, co potwierdziły dodatkowo wykonane szczegółowe badania geotechniczne. Z uwagi na powyższe należy wykonać projekt zamienny uwzględniający zwiększenie nośności podłoża i wzmacniający konstrukcję drogi.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.