eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Klucze › "Utworzenie lub wyposażenie dziennego domu Senior+."Ogłoszenie z dnia 2019-01-10

Ogłoszenie nr 560006087-N-2019 z dnia 10-01-2019 r.

Klucze: "Utworzenie lub wyposażenie dziennego domu Senior+."
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 565782-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500166366-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Klucze, Krajowy numer identyfikacyjny 53776300000, ul. ul. Partyzantów 1, 32310 Klucze, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 326 428 508, e-mail klucze@gmina-klucze.pl, faks 326 428 052.
Adres strony internetowej (url): www.gmina-klucze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Utworzenie lub wyposażenie dziennego domu Senior+."

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.14.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie lub wyposażenie dziennego domu Senior +. Zakres robót obejmuje przebudowę istniejącego budynku i obejmuje m.in.: - wykopy i roboty ziemne, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych wraz z towarzyszącymi robotami ziemnymi, - wykonanie nowych ścian wraz z fundamentami i towarzyszącymi robotami ziemnymi, - przebudowę ścian, - wykonanie stropów i dachu, - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, - wykonanie tynków i okładzin ścian, - roboty malarskie, - wykonanie posadzek, - wykonanie instalacji elektrycznej, - wykonanie instalacji wodno -kanalizacyjnej, - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z dojściem do budynku oraz klatki schodowej. Podstawowe parametry projektowanego budynku: - budynek wielofunkcyjny - lokalizacja: ul. Leśna, na działce nr.ew.gr.1894/3, Chechło, gmina Klucze - powierzchni zabudowy -211,30 m2 - powierzchnia użytkowa - 256,40 m2 - kubatura budynku - 1 582,20 m3 - ilość kondygnacji: 2 (parter , poddasze użytkowe) - wysokość pomieszczeń: 3,25 m oraz 3,05m. Szczegółowy zakres robót określono w przedmiarach robót, kosztorysach nakładczych oraz projekcie budowlanym będącymi załącznikami do SIWZ. Zainteresowanemu Wykonawcy Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu, w którym ma być realizowana inwestycja w terminie uprzednio uzgodnionym z osobą wymienioną w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej w skrócie "SIWZ". Szczegółowy zakres robót: Szczegółowy zakres robót został określony w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz załącznikach do SIWZ ( projekt budowlany, przedmiary robót). Wyżej wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.gmina-klucze.pl - link BIP - Przetargi, a także są dostępne w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Klucze ul. Partyzantów 1 32-310 Klucze pok. Nr 305. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: - Przedmiar robót załącznik ido SIWZ nr: - 5.1.roboty budowlane, - 5.2. instalacje elektryczne, - 5.3. instalacje sanitarne, - Dokumentacja Budowlana załącznik nr 6 do SIWZ, Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Szczególne wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przedmiot zamówienia: Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie wymaga zatrudnienia pracowników przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu lub oznaczenia pochodzenia, zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów i elementów niż podane w opisie przedmiotu zamówienia i załącznikach do SIWZ pod warunkiem, że zaproponowane materiały i elementy będą posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono opisie przedmiotu zamówienia.


II.4) Główny kod CPV: 45111000-0
Dodatkowe kody CPV:

45215000-7,

45000000-7,

45113000-2,

45420000-7,

45410000-4,

45430000-0,

45440000-3,

45261000-4,

45262500-6,

45262700-8,

45262300-4,

45262300-4,

45111000-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
13.07.2018r do 14.12.2018r zmiana z 14.12.2018 do 28.12.2018

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: "Utworzenie lub wyposażenie dziennego domu Senior+."
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 13/07/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

P.P.H.U EURO-MAR Tomasz Marcinkowski, euro.mar@vp.pl, Kolbark ul. źródlana 46, 32-310, Klucze, kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 811466.72 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
21/12/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Wykonanie dodatkowego zakresu robót budowlanych na kwotę 110537.86 zł brutto

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zgodnie z umową i przewidzianymi zmianami - dodatkowy niezbędny zakres robót.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
-

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.