eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świerklaniec › PRZEBUDOWA CZĘŚCI PARTERU NA POTRZEBY GABINETU GINEKOLOGICZNEGO, PRZEBUDOWA GABINETÓW NA PIĘTRZE BUDYNKU I LABORATORIUM SPZOZ W ŚWIERKLAŃCU WRAZ Z WYKONANIEM ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA DOSTOSOWANIU DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. OŚWIĘCIMSKIEJ 13 W 42-622 ŚWIERKLAŃCU, DZIAŁKA NR 308/45, 310/43, KATEGORIA OBIEKTU XI" CZĘŚĆ I"PRZEBUDOWA LEWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU - części parteru i piętra ośrodka zdrowia wraz z montażem hydrantu wewnętrznego w piwnicyOgłoszenie z dnia 2020-01-13

Ogłoszenie nr 560005870-N-2020 z dnia 13-01-2020 r.

Świerklaniec: PRZEBUDOWA CZĘŚCI PARTERU NA POTRZEBY GABINETU GINEKOLOGICZNEGO, PRZEBUDOWA GABINETÓW NA PIĘTRZE BUDYNKU I LABORATORIUM SPZOZ W ŚWIERKLAŃCU WRAZ Z WYKONANIEM ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA DOSTOSOWANIU DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. OŚWIĘCIMSKIEJ 13 W 42-622 ŚWIERKLAŃCU, DZIAŁKA NR 308/45, 310/43, KATEGORIA OBIEKTU XI" CZĘŚĆ I: "PRZEBUDOWA LEWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU - części parteru i piętra ośrodka zdrowia wraz z montażem hydrantu wewnętrznego w piwnicy
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 517280-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540046807-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510075096-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świerklaniec, Krajowy numer identyfikacyjny 54000900000000, ul. Młyńska 3, 42-622 Świerklaniec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 844 853, e-mail lukasz.nolewajka@ugswierklaniec.pl, faks 322 844 852.
Adres strony internetowej (url): www.bip.swierklaniec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PARTERU NA POTRZEBY GABINETU GINEKOLOGICZNEGO, PRZEBUDOWA GABINETÓW NA PIĘTRZE BUDYNKU I LABORATORIUM SPZOZ W ŚWIERKLAŃCU WRAZ Z WYKONANIEM ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA DOSTOSOWANIU DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. OŚWIĘCIMSKIEJ 13 W 42-622 ŚWIERKLAŃCU, DZIAŁKA NR 308/45, 310/43, KATEGORIA OBIEKTU XI" CZĘŚĆ I: "PRZEBUDOWA LEWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU - części parteru i piętra ośrodka zdrowia wraz z montażem hydrantu wewnętrznego w piwnicy

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IZ.271.2.5.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamówienie obejmuje roboty w pomieszczeniach nr 0.03 - 0.12 parteru i w pomieszczeniach nr 1.10 - 1.18 piętra oraz montaż hydrantu wewnętrznego w piwnicy budynku. Niniejsze zamówienie jest pierwszym etapem inwestycji pn. "PRZEBUDOWA CZĘŚCI PARTERU NA POTRZEBY GABINETU GINEKOLOGICZNEGO, PRZEBUDOWA GABINETÓW NA PIĘTRZE BUDYNKU I LABORATORIUM SPZOZ W ŚWIERKLAŃCU WRAZ Z WYKONANIEM ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA DOSTOSOWANIU BUDYNKU DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW - budynek zlokalizowany przy ulicy Oświęcimskiej 13 w 42-622 Świerklańcu, działka nr 308/45, 310/43, kategoria obiektu XI" Roboty prowadzone będą na czynnym obiekcie. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji projektowej udostępnionej na stronie internetowej zamawiającego.


II.4) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:

45262700-8,

45453000-7,

45400000-1,

45300000-0,

45330000-9,

45331000-6,

45311100-1,

45311200-2

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
7 miesięcy

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmiana umowy wystąpiła z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, które nie były objęte zamówieniem podstawowym. Wydłużony został termin realizacji umowy do 31.01.2020

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
1. konieczność przesunięcia ściany ze względów architektoniczno - zabytkowych; 2. konieczność wymiany drzwi w związku z robotami, o których mowa w punkcie 1; 3. konieczność wymiany sufitu w pomieszczeniach sanitarnych w celu umożliwienia dostępu do urządzeń wentylacyjnych; 4. konieczność zabudowy kratki ściekowej i wykonania robót towarzyszących.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


INNE PRZETARGI ŚWIERKLANIEC

więcej: przetargi ŚWIERKLANIEC »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.