eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Roboty budowlane, zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowego wyposażenia w ramach projektu "REMONT KONSERWATORSKI I ROZBUDOWA OBIEKTU MUZEUM OKRĘGOWEGO IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY, UL. GDAŃSKA 4"Ogłoszenie z dnia 2020-01-07

Ogłoszenie nr 560001530-N-2020 z dnia 07-01-2020 r.

Bydgoszcz: Roboty budowlane, zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowego wyposażenia w ramach projektu "REMONT KONSERWATORSKI I ROZBUDOWA OBIEKTU MUZEUM OKRĘGOWEGO IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY, UL. GDAŃSKA 4"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Projekt pn. Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska4 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 574915-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500030136-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500082266-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 92554209000000, ul. ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 525 859 966, e-mail sekretariat@muzeum.bydgoszcz.pl, faks 525 859 968.
Adres strony internetowej (url): http//www.muzeum.bydgoszcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: samorządowa instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Roboty budowlane, zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowego wyposażenia w ramach projektu "REMONT KONSERWATORSKI I ROZBUDOWA OBIEKTU MUZEUM OKRĘGOWEGO IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY, UL. GDAŃSKA 4"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

MOB.D.271.3pn.17

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są prace związane z robotami budowlanymi, zakupem, dostawą i montażem fabrycznie nowego wyposażenia w ramach projektu "REMONT KONSERWATORSKI I ROZBUDOWA OBIEKTU MUZEUM OKRĘGOWEGO IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY, UL. GDAŃSKA 4" 2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3. do SIWZ. 3. Na opis przedmiotu zamówienia określający zakres wykonywanych robót składają się: - projekt budowlany i wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Uwagi i uzupełnienia do dokumentacji projektowej oraz Rysunki zamienne - Załącznik nr 10a -10d do SIWZ - zestawienie wyposażenia zgodnie z Załącznikiem nr 13. do SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45212313-3,

45300000-0,

45400000-1,

45453000-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia: 28 czerwca 2019 r. W związku z planowaną do przeprowadzenia przez zamawiającego w odrębnym postępowaniu dostawą specjalistycznego sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym sprzętu multimedialnego, pomieszczenia, dla których przewidziane jest wskazane wyżej wyposażenie należy wykonać w terminie do 31 stycznia 2019 r. Zamawiający informuje, że pomieszczenia wskazane w dokumentacji projektowej pod budowę nowej trafostacji należy wykonać w terminie do 31 stycznia 2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana terminu realizacji umowy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku ze zmianą okoliczności dotyczących realizacji przedsięwzięcia pod nazwą REMONT KONSERWATORSKI I ROZBUDOWA OBIEKTU MUZEUM OKREGOWEGO IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY, UL. GDAŃSKA 4, w tym w szczególności: - wykonaniem dodatkowych dokumentacji zamiennych w związku z ujawnieniem polichromii (co wiąże się ze zmianą funkcji pomieszczenia w miejscu znaleziska z administracyjnej na ogólnodostępną) i belek stropowych, wpływa na konieczność dokonania zmian m.in. w instalacjach; - wykonaniem dodatkowych dokumentacji zamiennych wynikających z wystąpienia problemów konstrukcyjnych w obiekcie; - wykonaniem nowej ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektu (podstawowym założeniem ekspertyzy jest wskazanie wszystkich występujących w obiekcie nieprawidłowości w zakresie współczesnych wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz wskazanie racjonalnych zabezpieczeń zastępczych i zamiennych uwzględniających przede wszystkim zabytkowy charakter obiektu oraz potrzebę nawiązania w części rozbudowywanej do warunków obiektu zabytkowego oraz jego otoczenia, z potrzebą zapewnienia bezpiecznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej warunków eksploatacji, w tym przede wszystkim ewakuacji. Prócz dotychczas uwzględnionych nieprawidłowości ekspertyza ujmuje także te, które m.in. dotyczą drugiej klatki w budynku - drewniana z zawężonymi biegami i stopniami wachlarzowymi, zbliżenia do istniejącego centrum handlowego, którego ściana nie w pełni jest ścianą oddzielenia ppoż. oraz lokalizacji na granicy działki od strony kościoła), konieczne stało się wydłużenie terminu realizacji umowy. Wykonawca projektów zamiennych (pn. "Wykonanie zamiennych projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie architektury i instalacji związanych ze zmianą funkcji części pomieszczeń w budynku Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4" - umowa nr DA.13.18 o prace projektowe z dnia 23 listopada 2018r. ) protokołem zdawczo - odbiorczym w dn. 31.10.2019 r. ostatecznie przekazał zamienną dokumentację projektową. Dokumentacja zawierała uszczegółowienie projektów składanych do Wydziału Administracji Budowalnej UM Bydgoszczy celem uzyskania zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę (pozwolenie na budowę stało się ostateczne 27 lipca br.). Dopiero po uzyskaniu kompletnej dokumentacji nastąpiło oszacowanie wartości poszerzonego zakresu robót budowlanych. Powyższe spowodowało ponad półroczne opóźnienie w realizacji robót. Strony postanowiły zawrzeć aneks przedłużający termin realizacji umowy do 30.06.2020 r. przy czym termin: a) wykonania pomieszczeń, dla których w dokumentacji projektowej przewidziane jest specjalistyczne wyposażenie do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym sprzęt multimedialny zmienia się do dnia 30.04.2020 r. b) wykonania pomieszczeń wskazanych w dokumentacji projektowej pod budowę nowej trafostacji, zmienia się do dnia 30.04.2020 r. Podstawę prawną niniejszej zmiany stanowi § 16 ust. 1 c, d, e umowy oraz art. 144 ust. 1, pkt 1 uPzp (zgodnie z rozdz. XVII SIWZ, Istotne postanowienia umowy).

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.