eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Interwencyjne usuwanie pojawiających się skutków zdarzeń drogowych zanieczyszczeń na ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW Kraków na terenie Województwa Małopolskiego - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usługOgłoszenie z dnia 2019-12-20

Ogłoszenie nr 550279122-N-2019 z dnia 20-12-2019 r.

Kraków: Interwencyjne usuwanie pojawiających się skutków zdarzeń drogowych zanieczyszczeń na ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW Kraków na terenie Województwa Małopolskiego - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 58889000000000, ul. ul. B. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 44 65 700, 44 65 810, e-mail i.gesiarz@zdw.krakow.pl, faks 12 44 65 702.
Adres strony internetowej (url): www.zdw.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Interwencyjne usuwanie pojawiających się skutków zdarzeń drogowych zanieczyszczeń na ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW Kraków na terenie Województwa Małopolskiego - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług
Numer referencyjny ZDW-DN-4-271-88/19

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Niniejsze zamówienie obejmuje świadczenie usług porządkowych dotyczących usuwania zanieczyszczeń z dróg wojewódzkich stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i wygody ruchu oraz likwidacji utrudnień powstałych w wyniku wypadków drogowych, klęsk żywiołowych i innych nieprzewidzianych zdarzeń drogowych na ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW Kraków na terenie Województwa Małopolskiego w następującym zakresie: realizacji interwencji w ilości 170 szt., utylizacji odpadów - zwłok zwierząt lub ich części w ilości 2 500 kg. Szczegółowy zakres zadania oraz warunki jego realizacji przedstawione są w Opisie Przedmiotu Zamówienia / OPZ (w tym warunki i zasady realizacji) oraz we wzorze umowy.

II.5) Główny Kod CPV: 90.61.00.00 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Niniejsze zamówienie udzielone ma zostać w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP - wypełniając opisaną w tym przepisie sytuację znamionującą możliwość zastosowania tego trybu do udzielenia niniejszego zamówienia (Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości). Otóż Zamawiający w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Interwencyjne usuwanie pojawiających się na skutek zdarzeń drogowych zanieczyszczeń na ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW Kraków na terenie Województwa Małopolskiego" (zamówienia podstawowego) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,w treści ogłoszenia o zamówieniu nr 541645-N-2019 zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.04.2019 r. (pkt II.7.), jak również w treści SIWZ (cz. I pkt 5), wskazał, iż przewiduje udzielenie zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. Zaznaczone zostało, iż przewiduje się możliwość udzielenia Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia obejmującego wykonanie usług obejmujących interwencyjne usuwanie pojawiających się na skutek zdarzeń drogowych zanieczyszczeń na ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW Kraków na terenie Województwa Małopolskiego a maksymalny zakres i opis przewidzianych zamówień (usług) podobnych zawarty jest w OPZ - zał. nr 1 SIWZ (Zakres przewidzianych zamówień podobnych - zał. 1.3). Przedmiot przewidzianych zamówień podobnego rodzaju jest zgody z przedmiotem zamówienia podstawowego (obejmuje wykonanie takich samych usług), a jego całkowita (maksymalna) wartość została zgodnie z przepisem art. 32 ust. 3 ustawy PZP uwzględniona w wartości zamówienia (tj.dodana do wartości zamówienia podstawowego) ustalonej na potrzeby przeprowadzenia wskazanego postępowania przetargowego. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zamówienie podstawowe zostało udzielone w dniu 31.05.2019 r. Wykonawcy Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Sp. z o.o., ul. Chyszowska 10, 33-100 Tarnów (umowa nr 66/2019/ZDW), a więc obecnie nie upłynął jeszcze wskazany w przywołanym przepisie okres 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego. Udzielenie niniejszego zamówienia obejmującego przewidziane zamówienie podobnego rodzaju (polegające na powtórzeniu podobnych usług, jak objęte zamówieniem podstawowym) ma zostać udzielone dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego - Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Sp. z o.o., ul. Chyszowska 10, 33-100 Tarnów, w terminie mieszczącym się w 3-letnim okresie od daty udzielenia zamówienia podstawowego. Wszystkie przesłanki (okoliczności) konstrukcyjne wskazane w przepisie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, warunkujące możliwość skorzystania z trybu zamówienia z wolnej ręki, zostały zatem wypełnione


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Sp. z o.o., , ul. Chyszowska 10, 33-100, Tarnów, kraj/woj. małopolskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.