eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › Konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego - będącego własnością ENEA Oświetlenie sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin - na terenie gminy Murowana GoślinaOgłoszenie z dnia 2019-12-18

Ogłoszenie nr 550277198-N-2019 z dnia 18-12-2019 r.

Murowana Goślina: Konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego - będącego własnością ENEA Oświetlenie sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin - na terenie gminy Murowana Goślina OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Murowana Goślina, Krajowy numer identyfikacyjny 52810300000000, ul. pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8923600, 8923601, 8923602, e-mail gmina@murowana-goslina.pl, faks 618 122 140.
Adres strony internetowej (url): http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego - będącego własnością ENEA Oświetlenie sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin - na terenie gminy Murowana Goślina
Numer referencyjny ZP.271.23.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania jest wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w terminie od dnia 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 r. Zamówienie obejmuje konserwację sieci i urządzeń związanych z konserwacją i utrzymaniem oświetlenia drogowego a w szczególności: oględziny linii oświetleniowej, pomiary napięć i obciążeń, pomiary rezystencji uziemień, badanie skuteczności ochrony przeciw-poraż., ocena stanu technicznego sieci oświetleniowej, prowadzenie dokumentacji techniczno-prawnej, wymiana niesprawnych źródeł światła, utylizacja zużytych źródeł światła pochodzących z wymiany, lokalizacja i naprawa uszkodzeń linii kablowej i napowietrznej, utrzymywanie tabliczek zaciskowo - bezpiecznikowych słupów oświetleniowych w sprawności technicznej, utrzymanie w sprawności technicznej opraw oświetleniowych, wykonanie pomiarów eksploatacyjnych punktów świetlnych, wymiana uszkodzonych przewodów zasilających w słupach i wysięgnikach, wymiana uszkodzonych elementów zabezpieczających oprawy oświetleniowe oraz dostosowanie zabezpieczeń do wymaganego poboru mocy, bieżąca kontrola i utrzymywanie rozdzielnic oświetleniowych sprawności technicznej, kontrola prawidłowości czasów załączania i wyłączania oświetlenia, odnawianie i uzupełnianie brakujących napisów informacyjnych na słupach, latarniach i szafkach sterowniczo - zabezpieczeniowych. Wykonawca prowadzić będzie eksploatację urządzeń objętych przedmiotem zamówienia w sposób zapewniający: - bezpieczeństwo obsługi i otoczenia, -optymalna żywotność urządzeń, -utrzymanie efektywności i jakości urządzeń oświetlenia drogowego, -zachowanie wymagań ochrony środowiska, -bezpieczną i ekonomiczną pracę urządzeń, -racjonalne i oszczędne użytkowanie energii elektrycznej.

II.5) Główny Kod CPV: 50.23.21.00 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 508536.99
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Postępowanie zostało wszczęte na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej Prawo zamówień publicznych. Powołany powyżej art. 67 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych stanowi, że Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli tylko jeden Wykonawca: a)z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, b)z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, może wykonać świadczenie będące przedmiotem zamówienia. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 8 grudnia 1990r. o samorządzie gminnym obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego w zakresie dotyczącym m.in. oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy. Ponadto, planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy oraz finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy należy do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe (art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne). Część znajdującej się na terenie Gminy Murowana Goślina infrastruktury oświetleniowej jest własnością ENEA Oświetlenie z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 34. Spółka ta, jako jedyny podmiot posiadający na przedmiotowych ulicach i drogach urządzenia do ich oświetlania jest też jedynym podmiotem zdolnym do świadczenia usługi oświetleniowej; spółka jako właściciel tego majątku samodzielnie może decydować o sposobie eksploatacji sieci oświetleniowej i wyborze podwykonawców. Gmina Murowana Goślina wystąpiła do ENEA Oświetlenie z o.o. o możliwość wykonywania konserwacji przez innego Wykonawcę, który zostałby wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. ENEA Oświetlenie z o.o. jako właściciel sieci oświetleniowej, pismem z dnia 16.12.2019r. nie wyraża zgody na udostępnienie Gminie Murowana Goślina stanowiącego jego własność majątku związanego z oświetleniem drogowym Gminy, tym samym ENEA Oświetlenie z o.o. nie wyraża zgody na podejmowanie przez Gminę Murowana Goślina jakichkolwiek działań - na sieci oświetleniowej ENEA Oświetlenie z o.o.- zmierzających do zlecenia innemu podmiotowi, wybranemu w postępowaniu przetargowym, gdyż wszelkie działania na urządzeniach oświetlenia drogowego prowadzone bez stosowania uzgodnień z ENEA Oświetlenie z o.o. traktowane będą jako niezgodne z prawem, ponadto stanowiąc to będzie naruszenie prawa własności ENEA Oświetlenie z o.o. Z przepisów Kodeksu cywilnego oraz Prawa energetycznego wynika prawo zakładu będącego właścicielem urządzeń do podejmowania decyzji odnośnie podmiotu, który prowadzić będzie prace związane z utrzymaniem (konserwacją) punktów oświetleniowych w należytym stanie technicznym. Prawo podmiotowe jest prawem bezwzględnym i jego naruszenie rodzi po stronie właściciela roszczenie określone w Kodeksie cywilnym. Wykazany stan faktyczny i prawny wskazuje na spełnienie przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a (przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze) i lit. b (przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych) Prawa zamówień publicznych, dla udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego ENEA Oświetlenie z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 34, w celu zapewnienia realizacji zadania własnego gminy.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.