eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Zakup i dostawa oprogramowania zabezpieczającego system poczty elektronicznej na potrzeby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-12-12

Ogłoszenie nr 550272244-N-2019 z dnia 12-12-2019 r.

Kraków: Zakup i dostawa oprogramowania zabezpieczającego system poczty elektronicznej na potrzeby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu:
Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i budżetu województwa.


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Krajowy numer identyfikacyjny 12059223000000, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 376 91 00, e-mail sekretariat@mcp.malopolska.pl, faks 12 376 91 20.
Adres strony internetowej (url): www.mcp.malopolska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa oprogramowania zabezpieczającego system poczty elektronicznej na potrzeby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Numer referencyjny Z0.271-8/19

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Oprogramowanie zabezpieczające system poczty elektronicznej o parametrach nie gorszych lub równoważnych: Zamawiający posiada urządzenie Barracuda Email Security Gateway 300 o numerze seryjnym: BAR-SF-1124964. Zamawiający wymaga licencji obejmującej poniższy zakres: orealizacja subskrypcji w okresie 25.01.2020 - 24.01.2021 r. poprzez automatyczne wprowadzanie oprogramowania zabezpieczającego do urządzenia, osubskrypcję rozumianą jako dostarczanie aktualizacji oprogramowania zabezpieczającego do urządzenia Zamawiającego, obejmującą definicje blokujące niechciane przesyłki, definicje kategorii wirusów, definicje kategorii filtra antyszpiegowskiego, definicje oprogramowania do zapobiegania włamaniom, definicje zabezpieczeń protokołów komunikacyjnych, definicje oprogramowania zasad aktualizacji zabezpieczeń, ataków i formatów dokumentów, osubskrypcję oprogramowania sprzętowego obejmujące najnowsze aktualizacje oprogramowania wraz z ulepszeniami funkcji i poprawkami, owsparcie techniczne i zgłaszanie awarii: komunikacja za pomocą poczty elektronicznej 24/7 i wsparcie telefoniczne w godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku, ow przypadku uszkodzenia urządzenia Zamawiającego uniemożliwiającego jego dalszą eksploatację - gwarancja wymiany w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia uszkodzenia urządzenia, oprogram odświeżenia sprzętu obejmujący możliwość migracji do najnowszego sprzętu.

II.5) Główny Kod CPV: 48.00.00.00 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie faktyczne: W przeprowadzonym przetargu nieograniczonym na "Zakup i dostawę oprogramowania na potrzeby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości" (Znak sprawy: ZO.271-5/19) w zakresie cześć VI licencja do oprogramowania zabezpieczającego system poczty elektronicznej postępowania, nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający ponowił próbę zakupu tego oprogramowania w kolejnym postępowaniu, w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości" (Znak sprawy: ZO.271-7/19), część I Oprogramowanie zabezpieczającego system poczty elektronicznej. W zakresie części I zamawiający unieważnił postępowanie z powodu braku ofert (nie wpłynęła żadna oferta). Uzasadnienie prawne: Stan faktyczny opisany powyżej wyczerpuje znamiona art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie którego "Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli (......) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione" i pozwala na udzielenie zamówienia z wolnej ręki, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą (art. 66 ust. 1 ustawy Pzp).


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Miecz Net Karol Labe, , ul. Mieczyków 14A 41-250 Czeladź, 41-250, Czeladź, kraj/woj. śląskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.