eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Organizacja udziału Krakowa w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych MIPIM 2020 - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego OR-10.271.139.2018Ogłoszenie z dnia 2019-12-12

Ogłoszenie nr 550271872-N-2019 z dnia 12-12-2019 r.

Kraków: Organizacja udziału Krakowa w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych MIPIM 2020 - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego OR-10.271.139.2018 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 35155435300000, ul. plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48126161508, e-mail info@um.krakow.pl, faks +48126161236.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.krakow.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja udziału Krakowa w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych MIPIM 2020 - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego OR-10.271.139.2018
Numer referencyjny OR-10.271.132.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest organizacja udziału Krakowa w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych MIPIM 2020 - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego OR-10.271.139.2018. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia do negocjacji.

II.5) Główny Kod CPV: 79.95.60.00 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
a) zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego zawartego w trybie przetargu nieograniczonego, b) nie minął okres 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, c) zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem, d) całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Gmina Miejska Kraków, na mocy umowy nr W/I/81/PI/1/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r., powierzyła Wykonawcy, tj. firmie Konarski Bzowski Spółka Jawna zamówienie pn.: "Organizacja udziału Krakowa w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych MIPIM 2019" (OR-10.271.139.2018). Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający na etapie procedury przetargowej przewidział możliwość skorzystania z udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Powyższe uzasadnienie wyczerpuje przesłanki do stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Konarski Bzowski Spółka jawna, , ul. Mieszka I nr 1, 03-886, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.