eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług utrzymania zieleni wysokiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w latach 2017-2019 - obszar 5, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.Ogłoszenie z dnia 2019-04-02

Ogłoszenie nr 550064159-N-2019 z dnia 02-04-2019 r.

Kraków: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług utrzymania zieleni wysokiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w latach 2017-2019 - obszar 5, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 36177709700000, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 1220102240, e-mail przetargi@zzm.krakow.pl, faks +48123418487.
Adres strony internetowej (url): https://zzm.krakow.pl/
Adres profilu nabywcy: https://zzm.krakow.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług utrzymania zieleni wysokiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w latach 2017-2019 - obszar 5, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Numer referencyjny 24/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1 Zakres prac obejmuje zrealizowanie wycinki samosiewów drzew i krzewów niewymagających decyzji administracyjnych z działek zlokalizowanych w rejonie ul. Wyłom, Zielna, Salezjańska, obejmujących teren "Zakrzówek" w ramach prac inwestycyjnych "Zagospodarowanie Parku Zakrzówek", w terminie do dnia 15 kwietnia 2019r. 1.2 Szczegółowy zakres prac i wymagania dotyczące ich realizacji opisany jest w załączonym do umowy podstawowej SIWZ, jak i w niniejszym zaproszeniu i specyfikacji i jego załącznikach, a w tym w zestawieniu tabelarycznym do wyliczenia ceny oferty (kosztorysie - 1 plik w formacie excel). 1.3 Wszystkie prace w drzewostanie należy prowadzić w oparciu o ustawę o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1614 z późn. zm.) i zasadami sztuki ogrodowej. Świadczenie usług przez Wykonawcę musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy o ochronie przyrody i przepisami dotyczącymi utrzymania porządku i czystości. 1.4 Zamawiający wymaga, aby całość pozyskanego drewna z wycinki (grubizna) została pocięta na odpowiednie odcinki i przewieziona z miejsca wycinki na bazę przy ul. Za Torem 22 w Krakowie. Zdrową grubiznę należy przewieźć na składnicę przy ul. Za Torem 22 w Krakowie, wyładunek i ułożenie w stosy o metrowej szerokości i wysokości w wyznaczonym miejscu. Dopuszcza się możliwość wskazania przez Zamawiającego innego miejsca składowania drewna na terenie miasta Krakowa niż bazę ZZM na ul. Za Torem 22 w Krakowie. Drobnicę oraz spróchniałą grubiznę należy zrębkować i zagospodarować we własnym zakresie. Natomiast drewno stanowi własność Zamawiającego. Drewno przekazywane do ZZM winno być wyrobione w wałkach lub szczapach o grubości do 30 cm, długości 1 m z tolerancją do 5 cm. Drewno musi być ułożone w stos o wysokości 1m. Drewno musi być ułożone według gatunków. Wszelkie materiały pozostałe po przygotowaniu drewna pozyskanego z wycinki do przekazania na zasadach opisanych powyżej oraz powstałe w wyniku realizacji umowy inne materiały tj. pozostałe gałęzie, karpina zrębki Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zagospodarować jako odpady. Za grubiznę należy przyjąć wałki drewna o średnicy od 7 cm mierzone z korą, za drobnicę należy przyjąć wałki drewna o średnicy poniżej 7 cm mierzone z korą. 1.5 Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania. 1.6 Podstawą rozliczenia wykonanych prac będzie protokół odbioru sporządzony przez Zamawiającego. 1.7 Kwota wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy jakie poniesie lub może ponieść w związku z realizacją prac lub innych czynności związanych z ich realizacją, w tym w szczególności wyposażenie ekip roboczych, należyte oznakowanie i zabezpieczenie prac, ewentualną rekultywację terenu i uporządkowanie miejsca pracy, koszty organizacji i zabezpieczenia ruchu. 1.8 Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązany jest, aby osoby wykonujące czynności w zakresie usług, w tym w szczególności wykonujące prace pomocnicze przy realizacji usług w zakresie wycinki drzew, na przykład sprzątania, zbieganie gałęzi, wywozu pozyskanego materiału, załadunku itp. były zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 917 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres wykonywania tych czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przynajmniej 5 osób, przy czym łączny wymiar czasu pracy rzeczonych pracowników ma odpowiadać pięciu pełnym etatom. Zobowiązanie wynikające ze zdań poprzednich dotyczy również podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) S terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, liczonych od daty udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy. 3. Wykonawca musi dołączyć do oferty obliczenie ceny oferty wyliczonej w oparciu o indywidualną kalkulację, z podaniem cen jednostkowych, niezbędnych dla realizacji zamówienia, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej S oraz doświadczenia zawodowego Wykonawcy, zgodnie z zestawieniem tabelarycznym do wyliczenia ceny oferty (kosztorysem) stanowiącym załącznik do S, 1 plik w formacie Excel. 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w S i jej załącznikach. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań. 6. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiący integralną część S.

II.5) Główny Kod CPV: 77310000-6

Dodatkowe kody CPV:

77211500-7,

03452000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 33333.33
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie powtarzających się usług utrzymania zieleni wysokiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach: 2017-2019 - obszar 5, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 24/2019. Zamówienie powtarzające się jest następstwem wcześniej udzielonego zamówienia podstawowego, gdyż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy 5/2017, zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 1.02.2017r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 025-043967 z dnia 4.02.2017r., jak i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 4.02.2017r., określono podobny zakres zamówienia, a zatem zamówienie powtarzające się jest zgodne z zakresem zamówienia podstawowego. Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień podobnych, polegających na powtórzeniu usług, wskazując w szczególności zakres dotyczący usług utrzymania zieleni wysokiej, w szczególności świadczenie usług dotyczących cięć w koronach drzew, cięć sanitarnych w koronach drzew, wycinki drzew z frezowaniem karpy, frezowanie karpy, przesadzania drzew, działań interwencyjnych oraz innych prac towarzyszących przy drzewach na terenach GMK dla Zarządu Zielni Miejskiej w Krakowie. Zakres prac mających być przedmiotem zamówienia powtarzającego się będzie realizowany na warunkach przewidzianych w dokumentacji postępowania dla zamówienia podstawowego, a dotyczy w szczególności wykonania usług dotyczących cięć w koronach drzew, cięć sanitarnych w koronach drzew, wycinki drzew z frezowaniem karpy, frezowanie karpy, przesadzania drzew, działań interwencyjnych oraz innych prac towarzyszących przy drzewach na terenach GMK zgodnie z podstawowymi wymaganiami SIWZ i jej załączników, w tym ze wzorem umowy. Ustawa PZP stanowi, iż w trybie zamówienia z wolnej ręki można zawrzeć umowę między innymi w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. W niniejszym przypadku, Zamawiający w treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu przewidział możliwość udzielenia zamówień podobnych, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług utrzymania zieleni wysokiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w latach 2017-2019 z podziałem na zadania - obszar 5, w zakresie do 30% wartości szacunkowej zamówienia na warunkach przewidzianych w dokumentacji postępowania dla zamówienia podstawowego, a dotyczących w szczególności wykonania usług usunięcia drzew i krzewów, w tym we wzorze umowy ustalonym zgodnie z podstawowymi wymaganiami SIWZ i jej załączników. W przedmiotowym przypadku zamówienie powtarzające jest udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, gdyż umowę w zakresie zamówienia podstawowego zawarto w dniu 31.03.2017r. Ponadto zamówienie powtarzające się nie przekracza łącznie zakładanych 30% wartości zamówienia podstawowego, gdyż wartość szacunkowa zamówienia podstawowego wynosi 2.237.870,37 zł netto, tak więc 30% wartości zamówienia podstawowego wynosi kwotę 671.361,11 zł netto. Przy tym zamówienie jest udzielane temu samemu Wykonawcy, na rzecz którego udzielono zamówienia podstawowego, tj.: Konsorcjum firm: FLORA Sp. z o.o. S.k., ul. Siwka 40, 31-588 Kraków - Lider Konsorcjum, FLORA Grzegorz Kozioł, Katarzyna Knapik, s.c., ul. Siwka 40, 31-588 Kraków - Partner. Przedstawione powyżej okoliczności wyczerpują przesłanki do udzielenia zamówienia powtarzającego w trybie zamówienia z wolnej ręki, wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP. Istniejące uwarunkowania, jak i obowiązująca w tym zakresie regulacja wynikająca z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzą do jednoznacznego wniosku, że wykonanie usług podobnych (powtarzających się) jest możliwie i zasadne, a przy tym należy je powierzyć dotychczasowemu Wykonawcy umowy. Uwzględniając przedstawione argumenty i okoliczności faktyczne oraz prawne uznać należy, iż zostały spełnione przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych. Zauważyć należy, iż zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki, w tym przypadku, w oparciu o powołaną podstawę prawną, może nastąpić w określonych ustawą szczególnych okolicznościach przy spełnieniu stosownych przesłanek, których wystąpienie w niniejszym przypadku zostało wykazane. Dodać należy, iż zastosowanie w niniejszym przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki w żadnej mierze nie narusza zasad udzielania zamówień publicznych, w szczególności zasady uczciwej konkurencji i pełnego dostępu do zamówienia, gdyż z opisanych wyżej przyczyn oraz z przedstawionych okoliczności jednoznacznie wynika, iż istnieje uzasadniona możliwość udzielenia zamówienia powtarzającego się wskazanemu Wykonawcy. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż zostały spełnione przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki jest w pełni uzasadnione.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

FLORA Sp. z o.o. S.k. - Lider Konsorcjum, , ul. Siwka 40, 31-588, Kraków , kraj/woj. małopolskie

FLORA Grzegorz Kozioł, Katarzyna Knapik, s.c. - Partner Konsorcjum, , ul. Siwka 40, 31-588, Kraków, kraj/woj. małopolskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.