eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie ewaluacji dla Opisów Informacji o Zawodzie cz. 2

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-03-30

Ogłoszenie nr 550062196-N-2019 z dnia 30-03-2019 r.

Warszawa: Wykonanie ewaluacji dla Opisów Informacji o Zawodzie cz. 2 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu:
"Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 18023000000000, ul. ul. Bellottiego , 01-022 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 267 511, e-mail sekretariat@ipiss.com.pl, faks 225 367 514.
Adres strony internetowej (url): www.ipiss.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ewaluacji dla Opisów Informacji o Zawodzie cz. 2

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie Wykonanie ewaluacji dla 1 zawodu z kategorii Przemysł ceramiczny i szklarski Informacji o Zawodzie przez ekspertów ds. ewaluacji. Szczegóły zamówienia zostały określone w siwz w postępowaniu poprzedzającym niniejsze postępowanie pod nr bzp 523437-N-2019 z dnia 2019-03-11 r.

II.5) Główny Kod CPV: 73.20.00.00 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 650.43
Waluta:
pln

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Postępowanie wszczęte ogłoszeniem bzp 523437-N-2019 z dnia 2019-03-11 r. prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w częściach 1, 2, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy. Powodem faktycznym unieważnienia postępowania był brak ofert w postępowaniu. Do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta na żadną część zamówienia. Niniejsze zamówienie obejmuje część 2 tamtego zamówienia. Warunki zamówienia nie zostały zmienione.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: część 2


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Paweł Falkowski , , A. Świętochowskiego 1 m 56, , 01-318, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.