eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kampinos › "Budowa IV etapu sieci kanalizacji sanitarnej" w ramach zadania " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca""Ogłoszenie z dnia 2020-03-27

Ogłoszenie nr 550055377-N-2020 z dnia 27-03-2020 r.

Kampinos: "Budowa IV etapu sieci kanalizacji sanitarnej" w ramach zadania " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca"" OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kampinos, Krajowy numer identyfikacyjny 53639600000000, ul. ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 725-00-40, e-mail e.korolewska@kampinos.pl, faks 0-22 725-04-44.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Budowa IV etapu sieci kanalizacji sanitarnej" w ramach zadania " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca""
Numer referencyjny FZ.271.2.2020.WR

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest IV etap budowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odgałęzieniami bocznymi do posesji zakończonymi przydomowymi pompowniami ścieków w miejscowości Wiejca w gminie Kampinos, który przewiduje wykonanie sieci kanalizacyjnej w obrębie ewid. Wiejca od działki nr 665 do działki nr 720 włącznie oraz od działki nr 470 do działki nr 500 włącznie. Zakres robót budowlanych obejmuje: o wytyczenie trasy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, odgałęzień oraz przepompowni, o wykonanie przewiertów, o ułożenie projektowanej sieci (w przedmiotowym zakresie) w wykopach lub metodą przewiertu sterowanego wraz z ułożeniem taśmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej i elementów towarzyszących, o wykonanie uzbrojenia sieci kanalizacyjnej (zasuwy i hydranty płuczące), o zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu, o przywrócenie terenu do należytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezbędnym zakresie, zagęszczenie i odtworzenie nawierzchni).

II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV:

45233200-1,

45111200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Zamawiający w rezultacie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca, zawarł w dniu 27.03.2019 r. umowę nr 2151.86.2019 z Wykonawcą Konsorcjum: "Wodociągi Wiejskie" Spółka z o.o. , ul. Akademicka 18, 18-402 Łomża "Batalion" Janusz batalion, Stara Łomża przy szosie, ul. Wiejska 56, 18-400 Łomża W ogłoszeniu o zamówieniu ( nr ogłoszenia 582213-N-2018 z dnia 02.07.2018r.) zawarta została informacja o przewidywanych zamówieniach podobnych, a ich wartość zgodnie z dyspozycją art. 32 ust. 3 ustawy Pzp uwzględniona została w wartości zamówienia. To oznacza, iż potrzebę wykonania zamówień podobnych Zamawiający przewidział już na etapie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia podstawowego. Udzielenie zamówienia podobnego polega na powtórzeniu tego samego rodzaju prac, co objęte zamówieniem podstawowym. Mając na uwadze powyższe udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 jest zgodne z przepisami.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum: "Wodociągi Wiejskie" Sp. z o.o. i "BATALION" Janusz Batalion, wodociagi.wiejskie@o2.pl, ul. Akademicka 18, 18-402, Łomża, kraj/woj. podlaskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.