eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radlin › Bieżąca eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radlin w okresie od 1.04.2020 r. do 31.03.2023 r.Ogłoszenie z dnia 2020-03-24

Ogłoszenie nr 550052660-N-2020 z dnia 24-03-2020 r.

Radlin: Bieżąca eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radlin w okresie od 1.04.2020 r. do 31.03.2023 r. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Radlin, Krajowy numer identyfikacyjny 273359940, ul. ul. Rymera 15, 44-310 Radlin, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 590 200, e-mail zamowienia@radlin.pl, faks 324 590 205.
Adres strony internetowej (url): www.miasto.radlin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżąca eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radlin w okresie od 1.04.2020 r. do 31.03.2023 r.
Numer referencyjny PZP.271.23.GKE.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: W skład zamówienia wchodzi następujący zakres: a) bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radlin, b) oględziny, pomiary oświetlenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, c) wymianę uszkodzonych źródeł światła, elementów zabezpieczeń, wszystkich innych elementów osprzętu oświetlenia sieci napowietrznej i kablowej, d) wymianę uszkodzonych drzwiczek, tabliczek bezpiecznikowych, uzupełnianie obejm i innych elementów słupów, e) bieżące naprawy szaf oświetlenia ulicznego, f) lokalizację uszkodzeń kabli, naprawę uszkodzonych kabli i przewodów napowietrznych, g) wykonywanie nastawień urządzeń sterujących oświetleniem, h) mycie kloszy opraw ulicznych przy wymianie źródeł światła, i) wycinka gałęzi będących w kolizji z oprawami oświetlenia ulicznego, j) utylizację wyeksploatowanych źródeł światła i innych zdemontowanych elementów sieci oświetlenia ulicznego, k) kontrole inspekcyjne wykonywane maksymalnie do czterech razy w roku wg ustaleń roboczych (objazdy nocne) samochodem Wykonawcy z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, l) przywrócenie terenu (chodników, jezdni, zieleni) do stanu pierwotnego po wykonaniu robót eksploatacyjnych, ł) bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o awarii zainstalowanych reduktorów mocy (przełączenie z trybu redukcja na tryb 230V), zapewnienie nieodpłatnego dostępu służb serwisowych do ich naprawy, m) wymianę do 10 szt. rocznie zegarów astronomicznych lub zamiennie wymianę/dobudowę opraw LED na istniejącej sieci oświetleniowej w miejscach zaproponowanych przez Zamawiającego; wymienione urządzenia pozostają na majątku Wykonawcy, n) utrzymanie świecenia punktów świetlnych w ilości nie mniejszej niż 96% ilości opraw sprawdzonych podczas kontroli inspekcyjnych, o których mowa w ppkt k)

II.5) Główny Kod CPV: 50.23.21.00 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 543065.77
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 lit b ustawy Pzp ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Na terenie Radlina większość punktów świetlnych /opraw/ stanowi własność Tauron Dystrybucja S.A.z siedzibą w Krakowie i nie zawsze są to instalacje wyodrębnione w zakresie dostępności do układów sterowania. Aby realizować usługi w zakresie oświetlenia ulic, dróg i placów znajdujących się w obrębie granic Radlina , Miasto musi posiadać zgodę właściciela sieci oświetleniowej na świadczenie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego, przez innego wykonawcę niż Tauron Dystrybucja. W dniu 10.01.2020 r. Wystąpiono do Tauron Dystrybucja o możliwość wykonywania konserwacji (usługi oświetleniowej) przez innego wykonawcę. Pismem z dnia 28.01.2020 r. Tauron Dystrybucja Serwis S.A. zn TDS/NMG/2020-01-22/0000003 poinformowano nas, że TDS S.A. "jest prawnym właścicielem urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy (...). Zatem zgodnie z prawem Spółka może jako jedyna prowadzić eksploatację swojego majątku w ramach umowy zawartej z zarządca terenu...". Z przepisów Kodeksu cywilnego oraz prawa energetycznego wynika prawo zakładu będącego właścicielem urządzeń do podejmowania decyzji odnośnie podmiotu, który prowadzić będzie prace związane z utrzymaniem /konserwacją/ punków oświetleniowych w należytym stanie technicznym. Prawo podmiotowe jest prawem bezwzględnym i jego naruszenie rodzi po stronie właściciela roszczenia określone w kodeksie cywilnym. Wykazany stan faktyczny i prawny wskazuje na spełnienie przesłanek określonych w art. 67 ust.1 pkt 1 lit. b - przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych - Prawa zamówień publicznych dla udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego w celu zapewnienia realizacji zadania własnego gminy.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

TAURON DYSTRYBUCJA SERWIS S.A., aneta.predka@tauron.pl, Plac Powstańców Śląskich 20, 53-314, Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.