eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › "Wykonanie operatów szacunkowych dla Wydziału Geodezji (5 części) - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego OR-10.271.39.2019"Ogłoszenie z dnia 2020-03-24

Ogłoszenie nr 550052646-N-2020 z dnia 24-03-2020 r.

Kraków: "Wykonanie operatów szacunkowych dla Wydziału Geodezji (5 części) - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego OR-10.271.39.2019" OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 35155435300000, ul. plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48126161508, e-mail info@um.krakow.pl, faks +48126161236.
Adres strony internetowej (url): www.bip.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Wykonanie operatów szacunkowych dla Wydziału Geodezji (5 części) - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego OR-10.271.39.2019"
Numer referencyjny OR-10.271.30.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części


Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: części 1 - 13 operatów szacunkowych, części 2 - 19 operatów szacunkowych, części 3 - 19 operatów szacunkowych, części 4 - 17 operatów szacunkowych, części 5 - 14 operatów szacunkowych, wraz z dokumentacją fotograficzną (kolorową), określających wartości rynkowe nieruchomości w celu ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia.

II.5) Główny Kod CPV: 71.31.90.00 - Usługi biegłych


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 85200
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamówienie podstawowe (nr postępowania: OR-10.271.39.2019) zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Umowy w częściach 1, 2, 3, 4 i 5 zawarto 24 maja 2019 r. z Wykonawcą: Łukaszem Grzybałą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Małopolska Kancelaria Majątkowa - Łukasz Grzybała z siedzibą w Krakowie: 30-331 Kraków, ul. Ludwinowska 7/20, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W ogłoszeniu o zamówieniu nr OR-10.271.39.2019 zostały przewidziane zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług. Całkowita wartość zamówienia uwzględniała udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jak również nie minął okres 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Wartość obecnie realizowanego zamówienia nie przekracza 100 % wartości zamówienia podstawowego odpowiednio w części 1, w części 2, w części 3, w części 4 i w części 5. Niniejsze zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług w stosunku do tych opisanych w zamówieniu podstawowym w części 1, w części 2, w części 3, w części 4 i w części 5 (we wzorze umowy oraz załącznikach do niego). Warunki, na jakich udzielane jest niniejsze zamówienie, odpowiadają warunkom określonym w postępowaniu podstawowym (w projekcie umowy oraz załącznikach do niego) odpowiednio dla części 1, w części 2, w części 3, w części 4 i w części 5. Powyższe uzasadnienie wyczerpuje przesłanki do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: wykonanie 13 operatów szacunkowych


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Łukasz Grzybała Małopolska Kancelaria Majątkowa , , ul. Ludwinowska 7/20, 30-331, Kraków, kraj/woj. małopolskie


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: wykonanie 19 operatów szacunkowych


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Łukasz Grzybała Małopolska Kancelaria Majątkowa , , ul. Ludwinowska 7/20, 30-331, Kraków, kraj/woj. małopolskie


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: wykonanie 19 operatów szacunkowych


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Łukasz Grzybała Małopolska Kancelaria Majątkowa , , ul. Ludwinowska 7/20, 30-331, Kraków, kraj/woj. małopolskie


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: wykonanie 17 operatów szacunkowych


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Łukasz Grzybała Małopolska Kancelaria Majątkowa , , ul. Ludwinowska 7/20, 30-331, Kraków, kraj/woj. małopolskie


CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: wykonanie 14 operatów szacunkowych


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Łukasz Grzybała Małopolska Kancelaria Majątkowa , , ul. Ludwinowska 7/20, 30-331, Kraków, kraj/woj. małopolskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.