eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Sarzyna › Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w 2020 r. - część IIOgłoszenie z dnia 2020-03-24

Ogłoszenie nr 550052609-N-2020 z dnia 24-03-2020 r.

Nowa Sarzyna: Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w 2020 r. - część II OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowa Sarzyna, Krajowy numer identyfikacyjny 52965700000000, ul. ul. Mikołaja Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 172 413 177, e-mail umig@nowasarzyna.eu, faks 172 413 111.
Adres strony internetowej (url): www.bip.nowasarzyna.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w 2020 r. - część II

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w 2020 r. 2. Zakres zamówienia obejmuje: Wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym w terminie od 01.04.2020 r. do 31.12.2020 r. (9 miesiące) 3. Zamówienie dotyczy: Ilość opraw objętych konserwacją łącznie - 1683 sztuk, w tym: - 1400 szt. stanowiących własność PGE, - 283 szt. stanowiące własność Miasta i Gminy Nowa Sarzyna na słupach PGE. 4. Harmonogram czasu załączania i wyłączania oświetlenia drogowego pozostaje na dotychczasowych zasadach. 5. Wykonawca prowadzić będzie eksploatację urządzeń oświetleniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez: 1) planowe czynności eksploatacyjne, a w szczególności: a) przeglądy techniczne urządzeń, aparatury pomiarowej i sterowniczej, b) oględziny tras linii napowietrznych i kablowych, c) przeglądy techniczne opraw i wnęk latarni, d) malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarni, szafek i tablic rozdzielczych, e) wymianę opraw o złym stanie technicznym, f) pomiary skuteczności ochrony od porażeń z częstotliwością przewidzianą przepisami, g) kontrolę stanu oświetlenia w porze świecenia, 2) awaryjne czynności, a w szczególności: a) wymianę uszkodzonych elementów układu zasilania i sterowania, b) naprawę bądź wymianę uszkodzonych kabli, c) naprawę zerwanych przewodów, d) wymianę źródeł światła, opraw, oprawek, dławików i kondensatorów, e) wymianę uszkodzonych i połamanych słupów, f) wymianę wysięgników, uszkodzonych tabliczek słupowych drzwiczek wnękowych latarni, g) likwidację awarii w urządzeniach oświetlenia drogowego, 3) okresowe kontrole stanu oświetlenia przeprowadzane wspólnie przez Strony w terminach wzajemnie uzgodnionych. 4) prace nie wymienione w pkt 2 jak : a) wymiana uszkodzonych opraw w wyniku aktów wandalizmu lub kradzieży (w przypadku oświetlenia będącego na majątku Gminy), b) wymiana uszkodzonych słupów oświetleniowych (w przypadku oświetlenia wydzielonego), c) wymiana niestandardowych elementów oświetlenia (projektory, oprawy LED, oprawy specjalne itp.) będą wykonywane na odrębne zlecenie Gminy.

II.5) Główny Kod CPV: 50.23.21.00 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie faktyczne: Aby realizować usługi w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, wystąpiliśmy do właściciela sieci oświetleniowej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Leżajsk o podanie warunków dostępu do sieci oświetlenia drogowego w związku z zamiarem wyboru firmy świadczącej usługi konserwacji oświetlenia ulicznego w drodze postępowania konkurencyjnego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W odpowiedzi otrzymaliśmy odpowiedź negatywną stwierdzającą, że PGE Dystrybucja S. A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Leżajsk nie wyraża zgody na prowadzenie prac związanych z utrzymaniem instalacji oświetlenia ulicznego będącego na ich majątku przez podmioty trzecie. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wybrał tryb z wolnej ręki, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Zgodnie z w/w artykułem Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn: a) technicznych o obiektywnym charakterze, b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Z przepisów Kodeksu cywilnego oraz prawa energetycznego wynika prawo zakładu będącego właścicielem urządzeń do podejmowania decyzji odnośnie podmiotu, który prowadzić będzie prace związane z utrzymaniem i konserwacją punktów oświetleniowych w należytym stanie technicznym. Prawo podmiotowe jest prawem bezwzględnym i jego naruszenie rodzi po stronie właściciela roszczenia określone w kodeksie cywilnym. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Leżajsk nie wyraża zgody na prowadzenie prac związanych z utrzymaniem instalacji oświetlenia ulicznego będącego na ich majątku przez podmioty trzecie. Umowa zostanie zawarta w celu zrealizowania przez Zleceniodawcę jego ustawowych zadań w zakresie oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg, zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 67 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843) w trybie zamówienia z wolnej ręki.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

PGE Dystrybucja S. A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Leżajsk, , ul. Polna 10a, 37-300, Leżajsk, kraj/woj. podkarpackie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.