eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie ewaluacji dla Opisów Informacji o Zawodzie cz. 21

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-03-17

Ogłoszenie nr 550051204-N-2019 z dnia 17-03-2019 r.

Warszawa: Wykonanie ewaluacji dla Opisów Informacji o Zawodzie cz. 21 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu:
"Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 18023000000000, ul. ul. Bellottiego , 01-022 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 267 511, e-mail sekretariat@ipiss.com.pl, faks 225 367 514.
Adres strony internetowej (url): www.ipiss.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ewaluacji dla Opisów Informacji o Zawodzie cz. 21

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie Wykonanie ewaluacji dla 4 zawodów z kategorii Energetyka i dziedziny pokrewne Informacji o Zawodzie przez ekspertów ds. ewaluacji. Szczegóły zamówienia zostały określone w siwz w postępowaniu poprzedzającym niniejsze postępowanie pod nr bzp 506575-N-2019 z dnia 2019-01-23.

II.5) Główny Kod CPV: 73.20.00.00 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2601.63
Waluta:
pln

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Postępowanie wszczęte ogłoszeniem bzp 506575-N-2019 z dnia 2019-01-23r. prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w częściach 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy. Powodem faktycznym unieważnienia postępowania był brak ofert w postępowaniu. Do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta na żadną część zamówienia. Niniejsze zamówienie obejmuje część 21 tamtego zamówienia. Warunki zamówienia nie zostały zmienione.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 21

NAZWA: część 21


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Lidia Gruza-Matyjaszko, , Skarbka z Gór 140E m.26, 03-287, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.