eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Przeprowadzenie kursów/specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu - "Nowoczesne techniki miareczkowania"Ogłoszenie z dnia 2020-03-20

Ogłoszenie nr 550051015-N-2020 z dnia 20-03-2020 r.

Gliwice: Przeprowadzenie kursów/specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu - "Nowoczesne techniki miareczkowania" OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu:
"Nowy uczeń-nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik-podniesienie jakości kształcenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Górnośląskie Centrum Edukacyjne, Krajowy numer identyfikacyjny 19341800000000, ul. ul. Stefana Okrzei 20, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 313 576, e-mail sekretariat@gce.gliwice.eu, faks 322 313 576.
Adres strony internetowej (url): www.gce.gliwice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kursów/specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu - "Nowoczesne techniki miareczkowania"
Numer referencyjny Gce.26.04.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są kursy/specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach organizowane w ramach projektu o nazwie: "Nowy uczeń-nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik-podniesienie jakości kształcenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym". Zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 2. Celem realizowanych specjalistycznych szkoleń zawodowych jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i nauczycielek GCE w Gliwicach. 3. Data rozpoczęcia realizacji kursów dla poszczególnych grup powinna być uzgodniona i zaakceptowana przez Dyrektora Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach - odbiorcę usługi. 4. Dokładne daty rozpoczęcia zajęć będą zależały od decyzji odbiorcy usługi. 5. Szkolenia odbywać się będą w Gliwicach w salach/pomieszczeniach należących do wykonawcy lub dzierżawionych przez wykonawcę. Wszystkie kursy/szkolenia odbywać się będą w godzinach popołudniowych, za wyjątkiem ferii oraz weekendów, kiedy kursy mogą być realizowane od godzin porannych. 6. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia zajęć zgodnie z kwartalnym harmonogramem form wsparcia opracowanym przez odbiorcę usługi. 7. Odbiorca usługi zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia zajęć w określonych dniach na inny termin, o czym poinformuje wykonawcę w formie pisemnej, faxem lub za pomocą poczty elektronicznej z dwudniowym wyprzedzeniem. W przypadku odwołania zajęć suma godzin zajęć nie ulegnie zmniejszeniu, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 8. Wykonawca zezwoli osobom upoważnionym przez odbiorcę usługi na udział w zajęciach w każdym czasie, w celu przeprowadzenia oceny realizacji usługi. 9. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu wykonawcy do miejsca prowadzenia zajęć. 10. Wykonawca zobowiązany jest w odniesieniu do każdej części do: a) przedstawienia do akceptacji odbiorcy usługi programu zajęć w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy; b) prowadzenia pełnej dokumentacji tj. dziennika zajęć dla każdej grupy; c) uczestniczenia w zaplanowanych przez dyrektora szkoły spotkaniach z kadrą, jeśli dyrektor szkoły uzna takie uczestnictwo za konieczne. Wykonawca będzie informowany z siedmiodniowym wyprzedzeniem o terminie spotkania; d) niezwłocznego (do dwóch dni od daty zajęć) informowania dyrektora szkoły o nieobecnościach uczestników na zajęciach. Informacja taka powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres; poczta@gce.gliwice.pl; e) prowadzenia zajęć zgodnie z kwartalnym harmonogramem wsparcia opracowanym w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły; f) wydania zaświadczeń/certyfikatów dla uczestników kursów/szkoleń (1 oryginał i 1 kopia poświadczona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem), a w przypadku kursów/szkoleń nadających uprawnienia - uprawnień. Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie zajęć, których opis znajduje się poniżej: "Nowoczesne techniki miareczkowania" - łączna liczba godzin: 24 - łączna liczba osób: 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW PROWADZENIA KURSÓW 1. Zajęcia będą odbywały się na terenie Gliwic, w pomieszczeniach należących do wykonawcy lub dzierżawionych przez wykonawcę. 2. Wykonawca na czas realizacji zamówienia musi dysponować odpowiednim zapleczem technicznym do przeprowadzenia konkretnego kursu/szkolenia. Dokładny opis znajduje się w szczegółowym opisie zamówienia (załącznik do SIWZ nr 4.11)

II.5) Główny Kod CPV: 80530000-8

Dodatkowe kody CPV:

80531200-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA: "Nowoczesne techniki miareczkowania"


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Metali Nieżelaznych, imn@imn.gliwice.pl, ul. Sowińskiego 5, 44-100, Gliwice, kraj/woj. śląskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.