eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Opracowanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego.Ogłoszenie z dnia 2020-03-13

Ogłoszenie nr 550046805-N-2020 z dnia 13-03-2020 r.

Warszawa: Opracowanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu:
"Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badań Edukacyjnych, Krajowy numer identyfikacyjny 17823500000000, ul. ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 241 71 00, e-mail zamowienia@ibe.edu.pl, faks 22 241 71 11.
Adres strony internetowej (url): www.ibe.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego.
Numer referencyjny IBE/22/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowywanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego. Opis syntetycznych charakterystyk kwalifikacji jest to zwięzła, ogólna charakterystyka kwalifikacji na poziomie 5, 6 i 7 PRK nadawanych w szkolnictwie wyższym, obejmująca podstawowe informacje o danej kwalifikacji, takie jak: nazwa kwalifikacji, nazwa instytucji nadającej kwalifikację etc., jak również syntetyczne ujęcie głównych efektów uczenia się charakterystycznych dla danej kwalifikacji. W ramach projektu ZRK przewidziano m.in. działanie pn. "Opracowanie syntetycznych opisów i tłumaczenia", w ramach którego zostało zaplanowane uzupełnienie 1550 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego zgromadzonych w rejestrze. W ramach I, II i III postępowania zrealizowanego w I, II i III kwartale 2019 r., zamówienia udzielono 10 uczelniom - łączna liczba opisów zamówionych w ramach I postępowania to 347 opisów, w II postępowaniu zamówiono 223 opisów, zaś w III zamówiono 105 opisów, łącznie 675 opisów. Wykonawca w ramach zawartej umowy będzie zobowiązany do wypełnienie szablonów opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji (prowadzonych kierunków studiów) z wykorzystaniem systemu informatycznego, do którego dostęp zostanie zapewniony dla Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. Zadeklarowana liczba opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji (w języku polskim i angielskim) zostanie podzielona na pakiety opisów kwalifikacji liczące od 1 do 50 opisów kwalifikacji każdy. Ukończenie prac nad zadeklarowaną przez Wykonawcę liczbą opisów nastąpi w terminie 55 dni licząc od dnia zawarcia umowy (w ramach jednego pakietu). Zastrzega się, że przedmiot zamówienia w pełnym zakresie Wykonawca wykona nie później niż do dnia 31.05.2020 r., a procedura jego odbioru zostanie zakończona.

II.5) Główny Kod CPV: 92.31.22.10 - Usługi świadczone przez autorów


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 41644.44
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Udzielenie zamówienia było uprzednio przewidziane w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221000 euro. Od początku 2019 r. przeprowadzono cztery postępowania w ww. trybie. W I postępowaniu udzielono zamówień, obejmujących 347 opisów kwalifikacji. W II postępowaniu 223 opisy kwalifikacji, w III postępowaniu 105 opisów kwalifikacji. Łącznie w trzech pierwszych postępowaniach udzielono zamówień, obejmujących 675 opisów kwalifikacji. W IV postępowaniu, prowadzonym w październiku 2019 r., nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego postępowanie zostało unieważnione w dniu 28.10.2019 r., na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp. W związku z powyższym uzasadnione jest wszczęcie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie przepisu art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). Tym samym, należy stwierdzić że wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, marek.natalli@wsb.wroclaw.pl, barbara.szczepanik@wsb.wroclaw.pl, ul. Fabryczna 29-31, 53-609, Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.