eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Druk i dostawa publikacji - zamówienie podobne.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-03-12

Ogłoszenie nr 550045979-N-2020 z dnia 12-03-2020 r.

Warszawa: Druk i dostawa publikacji - zamówienie podobne. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu:
1. "Wspieranie realizacji II zadania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawanych kwalifikacji." 2. "Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji" współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badań Edukacyjnych, Krajowy numer identyfikacyjny 17823500000000, ul. ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 241 71 00, e-mail zamowienia@ibe.edu.pl, faks 22 241 71 11.
Adres strony internetowej (url): https://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk i dostawa publikacji - zamówienie podobne.
Numer referencyjny IBE/27/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie polega na produkcji i dostawie, publikacji do Instytutu Badań Edukacyjnych. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie od momentu podpisania umowy do 30 czerwca 2021 roku. Parametry techniczne poszczególnych rodzajów publikacji, tj. liczba stron, nakład, format, specyfikacja dotycząca okładki/oprawy i środka publikacji, określa załącznik nr 1 do OPZ Szczegółowy zakres usług. Poszczególne publikacje będą realizowane w ramach konkretnych zleceń Zamawiającego przekazywanych Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej przez osobę wyznaczoną do kontaktu ze strony Zamawiającego. Materiał do druku będzie przekazywany Wykonawcy w całości w postaci elektronicznej w formacie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej. Co do zasady zakresem zamówienia objęty zostanie druk 7 rodzajów publikacji w szacowanej ilości 8 tysięcy egzemplarzy, druk ulotek w szacowanej ilości 2500 sztuk, broszur w szacowanej ilości 500 sztuk, plakatów w ilości szacowanej 1000 sztu oraz raportów - ilość szacowana 600 sztuk.

II.5) Główny Kod CPV: 79.82.00.00 - Usługi związane z drukowaniem


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 124637.88
Waluta:
pln

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W związku z zapotrzebowaniem na usługi druku i dostawy publikacji Instytutu Badań Edukacyjnych konieczne jest udzielenia zamówienia podobnego. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, we wskazanym wyżej zakresie, było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem, a całkowita wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości zgodnie z przepisem art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawą wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843), dalej ustawa, zgodnie z którym: w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: IBE/13/2017. W zakres zamówienia podstawowego wchodziły działania podobne do przewidzianych niniejszym zamówieniem, a wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. W dniu 12 lipca 2017r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu pod nr: 550085-N-2017. We wskazanym ogłoszeniu w pkt II.7) wskazano: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po spełnieniu warunków określonych we wcześniej przywołanych postanowieniach ustawy. Wartość zamówienia uzupełniającego nie będzie przekraczać 30 % wartości zamówienia podstawowego. W zależności od potrzeb Zamawiającego zamówienie będzie polegać na dodruku lub przygotowaniu i wydruku odrębnie zdefiniowanych pozycji. Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 04.08.2017r. Wykonawcy - Wiktorowi Krawczyńskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą" ViW Studio Wiktor Krawczyński" z siedzibą w Dobieszu, ul. Szkolna 3, 05-530 Dobiesz. Niniejsze zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług jak te które wchodzą w zakres zamówienia podstawowego. Tym samym, należy stwierdzić że wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

ViW Studio Wiktor Krawczyński", , ul. Szkolna 3, 05-530, Dobiesz, kraj/woj. mazowieckie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.