eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa mikroskopu tomograficznego TOMOCUBE HT-2H wraz z wyposażeniem dla Pracowni Immunologii Doświadczalnej i Translacyjnej Uniwersytetu GdańskiegoOgłoszenie z dnia 2020-03-06

Ogłoszenie nr 550041187-N-2020 z dnia 06-03-2020 r.

Gdańsk: Dostawa mikroskopu tomograficznego TOMOCUBE HT-2H wraz z wyposażeniem dla Pracowni Immunologii Doświadczalnej i Translacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu:
Zamówienie jest współfinansowane m.in. z projektu First TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, tytuł projektu: "Keratinocyte-derived exosomes in the induction of allergy and tolerance to environmental allergens", nr umowy: POIR.04.04.00-00-21FA/16-02.


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny 000001330, ul. ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 523 23 20, e-mail sekretariatdzp@ug.edu.pl, faks 58 523 31 10.
Adres strony internetowej (url): www.ug.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia Publiczna


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mikroskopu tomograficznego TOMOCUBE HT-2H wraz z wyposażeniem dla Pracowni Immunologii Doświadczalnej i Translacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego
Numer referencyjny J711.291.1.9.2020.MP

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Mikroskop tomograficzny (holograficzny 3D) HT-2H Umożliwia wizualizację komórek bez użycia barwników. Dzięki zastosowaniu optycznej tomografii dyfrakcyjnej (OTD) możliwe jest ilościowe i nieinwazyjne badanie komórek oraz cienkich tkanek. Mikroskop obrazuje preparat pod wieloma kątami podobnie jak tomograf komputerowy. Oprogramowanie do analizy obrazu odtwarza strukturę 3D preparatu poprzez złożenie obrazów cząstkowych (każdy obraz zebrany pod innym kątem padania światła na preparat). W momencie przechodzenia światła przez preparat poszczególne struktury preparatu załamują światło pod różnym kątem i zmieniają jego natężenie. Mikroskop może wykryć zmiany załamania światła i jego natężenia generując współczynnik załamania światła (RI). Na podstawie wartości RI oprogramowanie może barwić struktury w preparacie. W efekcie tego działania, mikroskop HT wizualizuje informacje strukturalne i chemiczne o komórce, w tym m.in. suchą masę, morfologię, dynamikę błony komórkowej. Zastosowanie układu DMD (digital micromirror device) umożliwia usunięcie wszelkich ruchomych części z drogi pokonywanej przez światło podczas obrazowania. Jednocześnie DMD gwarantuje niespotykaną stabilność i precyzję mikroskopu. Mikroskop rozbudowany jest o moduł do fluorescencji umożliwiający pracę w trybie łączącym holotomografię z mikroskopią fluorescencyjną analizującą w jednym czasie do trzech znaczników wzbudzanych przez fale o długości 385 lub 470 lub 570 nm. Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy. Integralną częścią zaproszenia do negocjacji jest projekt proponowanej umowy, stanowiący załącznik nr 2. Wymagany okres gwarancji producenta sprzętu: 36 miesięcy. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji zawarte są w § 6 projektu umowy - załącznik nr 2.

II.5) Główny Kod CPV: 38500000-0

Dodatkowe kody CPV:

38510000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a i b ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawa prawna: Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.). Uzasadnienie wyboru trybu: Mikroskop tomograficzny TomoCube HT-2H z wyposażeniem to jedyne dostępne na rynku urządzenie badawcze posiadające opatentowane (US Patent Application no. 20170357084) rozwiązanie, konieczne do przeprowadzenia badań naukowych zaplanowanych w ramach projektu First TEAM na rzecz Nauki Polskiej "Keratinocyte-derived exosomes in the induction of allergy and tolerance to environmental allergens", zaś producent urządzenia Tomocube Inc. posiada wyłącznie jednego autoryzowanego dystrybutora na terenie Polski - firmę Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa. Mikroskop tomograficzny TomoCube HT-2H z wyposażeniem to nastołowy system holotomograficzny, do tej pory niedostępny nigdzie w Polsce, który umożliwia obrazowanie wewnętrznych struktur żywych komórek bez potrzeby znakowania fluorescencyjnego. Technologia użyta w tym mikroskopie wykorzystuje różnice we współczynniku odbicia światła do oznaczania różnych organelli komórkowych (np. błon, jądra komórkowego, wakuoli). Budowa mikroskopu, łącznie z opatentowanym urządzeniem DMD (dynamic micromirror device) wspiera wysokorozdzielcze obrazowanie 3D, bazujące na zasadach tomografii z rozdzielczością porównywalną do wysokiej jakości obrazowania konfokalnego. System wyposażony jest w komorę inkubatora CO2, co pozwala na przeżyciowe obrazowanie z dużą prędkością (w 2D:150fps, w 3D:2.5fps) i śledzenie całych komórek oraz ich konkretnych struktur wewnątrzkomórkowych w trójwymiarze w czasie nawet do kilku dni. Technologia ta nie wymaga znakowania, więc jej ogromną przewagą jest fakt, że obserwowane komórki nie są poddawane manipulacjom ani przez barwienie przeciwciałami, ani przez transfekcję. Obrazowanie z użyciem zwykłego światła redukuje ryzyko związane z fototoksycznością w porównaniu do użycia standardowej fluorescencji do badania struktur komórkowych. Zatem otrzymane obrazy są reprezentatywne dla warunków in vivo, dostarczając dane na temat organelli i lokalizacji komórkowej. W dodatku po ocenie morfologii i weryfikacji struktury wewnętrznej, komórki mogę zostać pobrane i użyte w kolejnych badaniach, co przedstawia ogromny potencjał badawczy. System HT-2H, który planuje zakupić Zamawiający jest wyposażony w 3 źródła światła LED (385 nm, 470 nm, 570 nm), pozwalając na jednoczesne znakowanie za pomocą tradycyjnych metod (przeciwciała, transfekcja, znaczniki fluorescencyjne). Najważniejszą cechą jest możliwość otrzymania danych trójwymiarowych w czasie, co pozwala na rekonstrukcję 3D/4D łącząc sygnał tomoholograficzny i fluorescencyjny. To sprawia, że system jest potężnym narzędziem do identyfikacji zmian w wielu strukturach w czasie. W przypadku Zamawiającego, mikroskop pozwoli na użycie fluorescencyjnie znakowanych egzosomów do badania ich ruchu w czasie i ich pobierania przez komórki prezentujące antygen. Zamawiający uzyska dane o długości i jakości interakcji między tymi komórkami oraz limfocytami T podczas rozpoznawania antygenów.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Perlan Technologies Polska Sp. z o.o., , ul. Puławska 303, 02-785, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.