eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Serwis i aktualizacja specjalistycznego oprogramowania statystycznego - Gauss, Eviews, Winrats.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-02-24

Ogłoszenie nr 550032692-N-2020 z dnia 24-02-2020 r.

Warszawa: Serwis i aktualizacja specjalistycznego oprogramowania statystycznego - Gauss, Eviews, Winrats. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów, Krajowy numer identyfikacyjny 00000222300000, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48221852820, e-mail dkrzprzetargi@nbp.pl, faks +48221851211.
Adres strony internetowej (url): https://e-zamowienia.nbp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Serwis i aktualizacja specjalistycznego oprogramowania statystycznego - Gauss, Eviews, Winrats.
Numer referencyjny SEZ/DKRZ-WPI2-JR-241-0100/DIT/20

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. przedłużenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Zamawiającego 9 jednoczesnych licencji sieciowych oraz aktualizacja oprogramowania Gauss System w wersji 64-bitowej, do dnia 31 marca 2021 r., z zachowaniem ciągłości dla poprzednich okresów aktualizacji (tj. od dnia 1 kwietnia 2020 r.); 2. przedłużenie wsparcia technicznego oraz praw do bezpłatnej aktualizacji dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania EVIEWS dla 175 użytkowników (50 jednoczesnych licencji sieciowych typ "konkurujący użytkownicy" obejmujących 2 jednostki + 75 indywidualnych), do dnia 1 kwietnia 2021 r., z zachowaniem ciągłości dla poprzednich okresów aktualizacji (tj. od dnia 2 kwietnia 2020 r.); 3. przedłużenie wsparcia technicznego obejmującego prawa do bezpłatnej aktualizacji dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania STATA SE dla 26 jednoczesnych licencji sieciowych w wersji 64 bitowej, do dnia 1 kwietnia 2021 r., z zachowaniem ciągłości dla poprzednich okresów aktualizacji (tj. od dnia 2 kwietnia 2020 r.); 4. przedłużenie wsparcia technicznego dla RATS Professional i CATS dla 2 indywidualnych użytkowników, do dnia 31 marca 2021 r., z zachowaniem ciągłości dla poprzednich okresów aktualizacji (tj. od dnia 1 kwietnia 2020 r.); 5. aktualizacja do wersji 15 posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania STAT/TRANSFER (od 1 kwietnia 2020 r.).

II.5) Główny Kod CPV: 48.00.00.00 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 1 lit. "a" i "b" ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Przedmiot zamówienia - przedłużenie wsparcia technicznego i praw do aktualizacji oprogramowania może być świadczony jedynie przez Timberlake Consultants Limited który jest światowym dystrybutorem oprogramowań Stata, Eviews, Stat/Transfer, Gauss, RATS i CATS i jest wyłącznym dystrybutorem tego oprogramowania w Polsce i na Polskę. Jedynym przedstawicielem firmy Timberlake Consultants Limited w Polsce jest Małgorzata Sady. Oprogramowanie będące przedmiotem postępowania wykorzystywane jest w bieżącej pracy NBP do realizacji jednego z najważniejszych zadań NBP - w zakresie rozwoju i stabilności systemu finansowego. Dla przedmiotu zamówienia nie istnieje "rozsądne" rozwiązanie alternatywne ani rozwiązanie zastępcze. Zastąpienie tego oprogramowania innym nie jest możliwe z uwagi fakt, że koszty nabycia innego oprogramowania, wdrożenia go w infrastrukturze sprzętowo-systemowej w NBP, przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi programów, wykonywania w nim obliczeń i programowania, przeprowadzenia testów a także opracowanie na nowo modeli, funkcji i skryptów przekracza budżet wydatków planowany na ten cel. Generuje również dodatkowe ryzyka organizacyjne i ekonomiczne.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Timberlake Consultants Limited, , 6th Floor Charles House 108-110 Finchley Road, , Londyn, kraj/woj. Zjednoczone Królestwo


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.