eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk Oliwa › Ochrona Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2018-04-15Ogłoszenie nr 545167-N-2018 z dnia 2018-04-15 r.

Gdański Ogród Zoologiczny: Ochrona Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gdański Ogród Zoologiczny, krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. Karwieńska  3 , 80-328   Gdańsk Oliwa, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 5520041, e-mail zoo@zoo.gda.pl, faks 58 5521751.
Adres strony internetowej (URL): www.zoo.gda.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.zoo.gda.pl/informacje/zamowienia publiczne


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.zoo.gda.pl/informacje/zamówienia publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) lub osobiście w sekretariacie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego. Zamawiający wymaga użycia narzędzi, urządzeń oraz formatów plików, które są ogólnie dostępne np. formaty: pdf, jpg, bmp, png, dokumenty MS OFFICE, dokumenty OPEN OFFICE. W w/w przypadku ofertę oraz oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i podpisuje bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Adres:
80-328 Gdańsk - Oliwa ul. Karwieńska 3


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CPV: 79.71.00.00-4 - Usługi ochroniarskie Zadanie I Ogród zoologiczny Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych oraz inkaso utargów. Zadanie II Schronisko 1.Przedmiot zamówienia obejmuję usługę: 1) ochrona całego terenu należącego do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie przy ul. Karwieńskiej 3 wraz z budynkami oraz terenu bazy techniczno-magazynowej przy ulicy Kościerskiej 10 wraz z budynkami, 2) ochrona terenu i budynków Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gdańsku - Kokoszkach przy ul. Przyrodników 14, 3) ochrona mienia znajdującego się w posiadaniu Ogrodu i Schroniska, 4) egzekwowanie przestrzegania porządku na terenie chronionym, 5) dopilnowanie przestrzegania regulaminu zwiedzania Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, 6) niedopuszczenie do przebywania na terenie chronionym osób znajdujących się pod wpływem alkoholu oraz osób stanowiących zagrożenie dla ludzi, zwierząt bądź mienia, 7) zapewnienie bezpieczeństwa osobom zwiedzającym oraz pracownikom i zwierzętom na terenie Ogrodu Zoologicznego i Schroniska dla zwierząt, 8) konwojowanie, w okresie obowiązywania umowy, uprawnionego pracownika Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego na trasie Ogród Zoologiczny - Bank PKO (Gdańsk ul. Stary Rynek Oliwski 16) - wartość konwojowanych pieniędzy nie przekroczy 100.000 zł, ilość konwojów miesięcznie w zależności od potrzeb; łączna ilość w okresie realizacji umowy nie przekroczy 60 konwojów, konwojowanie pojazdem oznakowanym logo (nazwą firmy ochroniarskiej), 9) usługi samochodowego codziennego inkasa utargów w całym okresie obowiązywania umowy, w drodze konwojowanego transportu wartości pieniężnych od Zamawiającego tj. Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego ( kasa przy ZOO ul. Karwieńska 3) do Banku PKO S.A. I Oddział Sopot ul. Reja 13/15 na warunkach zapewniających należytą ochronę przed zniszczeniem, utratą lub zagarnięciem, 10) zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania planowanej ilości konwojów, bez podania przyczyny, 11) wykonywanie interwencji patrolem interwencyjnym, w uzasadnionych przypadkach na wezwanie pracowników Zamawiającego lub pracowników ochrony, oznakowanymi pojazdami, czas dojazdu do ZOO i Schroniska do ok. 20 minut w nocy (tolerancja do 2 min); w dzień w czasie jak najkrótszym w zależności od warunków komunikacyjnych, 12) w sezonie letnim ewentualna pomoc przy kontroli biletów przy bramie nr 1 na prośbę osób obsługujących kasę lub bileterkę lub asystenta dyżurnego; w okresie od 01 września do 30 kwietnia: kontrola biletów przy bramie nr 1, na polecenie kierownika administracyjnego otwierania parkingu (poza sezonem), 13) realizowanie i wykonywanie poleceń Kierownictwa Ogrodu i Schroniska oraz osób wskazanych w umowie. 2. Szczegółowy zakres obowiązków na stanowiskach ochrony oraz harmonogram godzinowy służb stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

II.5) Główny kod CPV: 79.71.00.00 - Usługi ochroniarskie
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) polegających na powtórzeniu zgodnie z warunkami opisanymi w specyfikacji usług ochrony, w terminie dogodnym dla Zamawiającego. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 12% zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-02-28
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-05-07

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. Wykonawcy muszą posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia udzieloną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. 2014 1099 z późn. zm.). 2. Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonywał lub wykonuje usługę ochrony. Co najmniej trzy usługi liczone oddzielnie w wymaganym zakresie. Każda usługa była realizowana w sposób nieprzerwany, przez okres co najmniej 12 miesięcy. 3.Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonywał lub wykonuje usługę usługi samochodowego codziennego inkasa utargów. Co najmniej trzy usługi liczone oddzielnie. Każda usługa była realizowana w sposób nieprzerwany, przez okres co najmniej 12 miesięcy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający żąda, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia objęte ubezpieczeniem.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Potencjał techniczny Wykonawca musi posiadać: a) oddział lub centrum dowodzenia w odległości maksimum do ok. 20-25 km od Ogrodu Zoologicznego (tolerancja do 5 km), b) minimum dwa patrole interwencyjne oznakowanymi samochodami spełniające wymóg dojazdu do ZOO i Schroniska w czasie do ok. 20 minut w nocy (tolerancja 2 minut), w dzień w czasie jak najkrótszym w zależności od warunków komunikacyjnych, od chwili wezwania. 2.Osoby zdolne do wykonania zamówienia 2.a. Pracownicy oddelegowani do pełnienia ochrony na terenie ZOO muszą spełniać następujące warunki: a) posiadać kwalifikacje do pracy na stanowisku ochrony osób i mienia zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami, b) pracownicy realizujący ochronę fizyczną muszą posiadać zaświadczenia o wpisie pracowników ochrony na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, c) muszą być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy, posiadać wykształcenie minimum średnie, minimalny sześciomiesięczny staż pracy u Wykonawcy oraz minimum 1 roczny staż pracy w charakterze pracownika ochrony oraz być zatrudnieni na umowy o pracę. 2.b.Pracownicy oddelegowani do pełnienia ochrony na terenie Schroniska muszą spełniać następujące warunki: a) posiadać kwalifikacje do pracy na stanowisku ochrony osób i mienia zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku b) pracownicy realizujący ochronę fizyczną muszą posiadać zaświadczenia o wpisie pracowników ochrony na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej c) muszą być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy, posiadać wykształcenie minimum średnie, minimalny trzy miesięczny staż pracy u Wykonawcy oraz minimum 1 roczny staż pracy w charakterze pracownika ochrony oraz być zatrudnieni na umowy o pracę. d) mogą posiadać grupę inwalidzką - lekką lub umiarkowaną
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 25 ust. 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, b) wykaz wykonanych lub również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzonego według wzoru o którym mowa w rozdziale II pkt 1.7. lit. k) Specyfikacji, c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywanym zamówieniu, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, d) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, e) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

a) informację na temat siedziby lub oddziału b) informację na temat centrum dowodzenia c) informację na temat posiadanych patroli interwencyjnych z podaniem miejsca ich stacjonowania spełniającego wymogi czasu dojazdu na interwencję do ZOO i Schroniska d) wykaz posiadanych oznakowanych samochodów ( konwoje i patrole interwencyjne)

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. 1)pełnomocnictwo - w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 2)pełnomocnictwo - w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia - określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 Ustawy. 3)pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. 2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Ustawy, w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacja Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej- sporządzone według wzoru o którym mowa w rozdziale II pkt 1.7 lit. c) Specyfikacji.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Informacje dodatkowe:
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego. Zamawiający wymaga użycia narzędzi, urządzeń oraz formatów plików, które są ogólnie dostępne np. formaty: pdf, jpg, bmp, png, dokumenty MS OFFICE, dokumenty OPEN OFFICE. W w/w przypadku ofertę oraz oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i podpisuje bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena90,00
ochrona obiektówużyteczności publicznej5,00
certyfikat ISO 90015,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-23, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.