eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szklarska Poręba › REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH W SZKLARSKIEJ PORĘBIE, POPRZEZ ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ BUDYNKU BYŁEJ STOLARNI WOP PRZY UL. 1 MAJA NA POTRZEBY BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W SZKLARSKIEJ PORĘBIEOgłoszenie z dnia 2019-04-20Ogłoszenie nr 540252-N-2019 z dnia 2019-04-20 r.

Miasto Szklarska Poręba: REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH W SZKLARSKIEJ PORĘBIE, POPRZEZ ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ BUDYNKU BYŁEJ STOLARNI WOP PRZY UL. 1 MAJA NA POTRZEBY BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 Oś priorytetowa nr 6 "Infrastruktura spójności społecznej; Działanie nr 6.3 "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów; Poddziałanie nr 6.3.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów-ZIT AJ

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Szklarska Poręba, krajowy numer identyfikacyjny 23082164100000, ul. Granitowa  2 , 58-580  Szklarska Poręba, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 547 700, e-mail sekretariat@szklarskaporeba.pl, faks 757 547 724.
Adres strony internetowej (URL): www.szklarskaporeba.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://www.szklarskaporeba.bip.net.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie, 58-580 Szklarska Poręba ul. Granitowa 2 lub bezpośrednio- Biuro Obsługi Interesanta - parter budynku- UM Szklarska Poręba, ul. Granitowa 2


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH W SZKLARSKIEJ PORĘBIE, POPRZEZ ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ BUDYNKU BYŁEJ STOLARNI WOP PRZY UL. 1 MAJA NA POTRZEBY BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
Numer referencyjny: Nr Projektu RPDS.06.03.03-02-0008/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa budynku na cele biurowo-socjalne wraz z niezbędną do jego funkcjonowania zewnętrzną infrastrukturą techniczną, położonego w Szklarskiej Porębie przy ul. 1Maja, na obszarze Miasta wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr A/1815/611/J z 26.02.1980 r. Kategoria obiektu XVI. Budynek po przebudowie i rozbudowie nie będzie służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Budynek będzie zawierać pomieszczenia socjalne (szatnie z umywalniami, jadalnia) i pracy biurowej. Przy realizacji zamówienia obowiązuje zachowanie wytycznych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu inwestowanego (część działki 6/8) to teren zabudowany budynkiem gospodarczym dwukondygnacyjnym (Pz=ok. 300m2) oraz 3 nieużytkowanymi budynkami jednokondygnacyjnym (Pz=ok. 155, 40 i 15m2). Teren pokryty jest luźnymi usypiskami materiałów sypkich z zielenią niską i średnią, z nielicznymi drzewami. Poziom zagospodarowania jest zróżnicowany: 604,20-609,80 m n.p.m. W terenie występują odcinki prawdopodobnie nieczynnych linii oświetlenia terenu oraz kanalizacji sanitarnej deszczowej. Teren jest nieogrodzony. Poza terenem, od strony północnej przebiega czynna linia kanalizacji deszczowej. Od strony południowo-wschodniej do terenu przylega plac (kilkupoziomowy) mieszczący miejsca postojowe dla samochodów osobowych (55 m.p. w tym 2 dla osób na wózku inwalidzkim) do obsługi projektowanego obiektu biurowo-socjalnego. 3. Przyjęte wskaźniki przestrzenne: - powierzchnia netto - 491,58 m2 - kubatura - 2630 m3 - wysokość - 10,20 m - szerokość elewacji frontowej - 23,90 m w tym: zestawienie powierzchni netto pomieszczeń KONDYGNACJA 1 (parter) - 267,76 m2 1/1 wiatrołap 7,31 m2 1/2 klatka schodowa 16,56 m2 1/3 szyb windy 2,97 m2 1/4 schowek 1,62 m2 1/5 korytarz 27,47 m2 1/6 jadalnia 60,72 m2 1/7 kuchnia podręczna 6,34 m2 1/8 toalety 21,15 m2 1/9 szatnia 29,55 m2 1/10 suszarnia 5,57 m2 1/11 prysznice 13,58 m2 1/12 pokój biurowy 19,24 m2 1/13 magazyn 51,03 m2 1/14 kotłownia 4,65 m2 KONDYGNACJA 2 (I piętro) - 223,82 m2 + pow. pomocnicza 49,04 m2 2/1 klatka schodowa 16,94 m2 + pow. pomocnicza 0,00 m2 2/2 szyb windy 2,97 m2 0,00 m2 2/3 schowek 1,71 m2 0,00 m2 2/4 korytarz 11,89 m2 0,00 m2 2/5 kasa 11,42 m2 5,18 m2 2/6 korytarz 10,62 m2 0,00 m2 2/7 sekretariat 15,05 m2 3,89 m2 2/8 gabinet kierownika 15,75 m2 3,94 m2 2/9 pokój biurowy 20,64 m2 0,00 m2 2/10 pokój biurowy 25,36 m2 9,12 m2 2/11 pokój biurowy 10,36 m2 3,77 m2 2/12 pokój biurowy 14,44 m2 5,25 m2 2/13 serwerownia 4,42 m2 0,00 m2 2/14 korytarz 6,08 m2 0,00 m2 2/15 pom. socjalne 8,25 m2 0,00 m2 2/16 toaleta 3,74 m2 0,00 m2 2/17 archiwum 12,88 m2 8,86 m2 2/18 rezerwa 22,08 m2 0,00 m2 2/19 rezerwa 9,22 m2 9,03 m2 4. Dostosowanie, do formy obiektów sąsiadujących, elementów przebudowy i rozbudowy budynku poprzez: - naturalnych materiałów wykończeniowych - kamień, tynk, drewno - struktury tynku - kolorystyki odpowiadającej budynkowi istniejącemu. 5. Zakres robót obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku b. stolarni WOP na potrzeby budynku biurowo-socjalnego z dobudową klatki schodowej: - roboty rozbiórkowe konstrukcji - ok. 491,6m2 p.u.; - roboty konstrukcyjne stanu zerowego - ok.337,1m2 p.z.; - roboty konstrukcyjne stanu surowego nadziemia - ok. 491,6 m2 p.u. - roboty instalacyjne (rozbiórki instalacji, instal. elektryczne, instal. sanitarne, wentylacja mechan. - ok.491,6m2 p.u.; roboty wykończeniowe (rozbiórki stanu wykończeniowego, roboty stanu wykończeniowego, wewnętrzne i zewnętrzne ( w ograniczonym zakresie) urządzenia i wyposażenie- ok. 491,6m2 p.u.; - przyłącze wody - ok. 87,87m; - przyłącze kanalizacji sanitarnej - ok. 164,81m; - kanalizacja deszczowa- ok. 50,0m; - drenaż opaskowy- ok. 82m; - nawierzchnia utwardzona piesza- ok. 32,40m2 w szczególności: usunięcie zadrzewień- ok. 5szt, zdjęcie warstwy humusu-ok. 4,9m3, chodnik z kostki brukowej betonowej-32,40m2, obrzeża betonowe- 27m, - roboty agrotechniczne w szczególności trawnik- ok. 0,01 ha 5. Przyjęte rozwiązania techniczne: Fundamenty z betonu żwirowego klasy min.B-25. Ściany zewnętrzne z betonu komórkowego grubości 30 i 36,5cm. Płyta podłogowa częściowo istniejąca. Nowa betonowa, na gruncie i podkładzie żwirowym, ocieplana pod warstwą konstrukcyjną. Strop nowoprojektowany żelbetowy, wylewany. Ściany wewnętrzne działowe grubości 15 cm wykonane z bloczków gazobetonowych. Schody wewnętrzne żelbetowe. Więźba dachowa drewniana. Nowoprojektowana z drewna klasy C22 impregnowanego przeciwgrzybicznie i przeciwpożarowo (impregnowane do właściwości "trudnozapalne" np. Fobos M-4, także pozostawiane drewniane elementy konstrukcyjne). Pokrycie blachą w arkuszach (na wzór łączonej "na rąbek stojący"). Stolarka budowlana drewniana lub plastikowa, z podziałami zgodnie z rysunkami elewacji. Wykończenie 1- na zewnątrz w podmurówce okładzina kamienna, w poziomie 1 - tynk, w poziomie 2 -drewno (deski 22 mm łączone na pióro i wpust lub alternatywny materiał zachowujący rysunek i wybarwienie drewna). Istniejąca okładzina kamienna kondygnacji parteru pozostawiana; 2-wykończenie wewnętrzne ścian tynkiem gipsowym. W łazienkach do poziomu min. 2m nad podłogą płytki ceramiczne; 3- podłoga z paneli drewnianych lub drewnopodobnych (zamiennie wykładzina dywanowa) oraz z płytek ceramicznych; 4- rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie z blachy cynkowej lub plastikowe, antracytowe; 5-zewnętrzne elementy metalowe pomalowane farbą antykorozyjną i wykończeniową matową w kolorze antracytowym 6- zewnętrzne elementy drewniane (impregnowane do właściwości "trudnozapalne" np. Fobos M-4) malowane lakierami niekryjącymi (lub bejca i lakier bezbarwny) w wybarwieniu zgodnie z rysunkami elewacji; 6. Dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich do pomieszczeń biurowych I piętra - poprzez wybudowaną windę między kondygnacją wejścia i kondygnacją biurową. 7. Wyposażenie budowlano-instalacyjne: Wentylacja pomieszczeń mechaniczna, nawiewno-wywiewna wyposażona w instalację rekuperacji. Wloty wyprowadzone 10cm pod sufitem. Instalacja grzewcza oparta na kotle na paliwo gazowe umieszczonym w kotłowni. Instalacja sanitarna zaopatrywana w wodę z budowanego przyłącza. Odprowadzenie ścieków do projektowanego przyłącza kanalizacyjnego. Odprowadzenie ścieków deszczowych do uzgodnionej studni chłonnej, bez instalacji prowadzonych przez teren. Instalacja elektryczna zaopatrywana w energię z projektowanego przyłącza. Zewnętrzna infrastruktura techniczna ma być wykonana wyłącznie w zakresie niezbędnym dla potrzeb funkcjonowania budynku , w tym kanalizacja deszczowa do wykonania wyłącznie wokół budynku, z odprowadzeniem do studni chłonnej - bez prowadzenia instalacji przez teren. Uwaga Wszystkie prace ziemne mogą być wykonywane wyłącznie pod nadzorem uprawnionego archeologa. Zatrudnienie archeologa należy do obowiązków Zamawiającego. Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dla całego przedmiotu zamówienia objętego zakresem Rzeczowym przedmiotu zamówienia: - minimum 60 miesięcy- licząc wraz z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, w którym nie stwierdza się występowania wad lub wraz z dniem podpisania protokołu odbioru usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego.

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45223500-1
45261210-9
45262500-6
45310000-7
45320000-6
45410000-4
45330000-9
45333000-0
45331000-6
45400000-1
45421000-4
45431000-7
45433000-2
45233200-1
77314100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót w przypadku pominięcia ich w zakresie rzeczowym dołączonego w Dokumentacji projektowej Przedmiaru robót, a których wykonanie jest niezbędne do osiągnięcia zakładanego celu zamówienia. Wartość takiego zamówienia musi być ustalona wg cen czynników produkcji przyjętych przy wyliczaniu umownej ceny zamówienia podstawowego oraz aktualnej stawki podatku od towarów i usług(VAT). Łączna wartość ( z VAT) udzielanych zamówień nie może przekraczać 20% wartości (z VAT) realizowanego zamówienia podstawowego
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-07-19

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin rozpoczęcia - planowany od 03 czerwca 2019r. , po uprzednim przekazaniu terenu budowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstępstwa od planowanego terminu rozpoczęcia +/- 10 dni kalendarzowych. 2. Termin przekazania terenu budowy- w ciągu 3dni kalendarzowych, licząc wraz z dniem podpisania umowy. 3. Termin zakończenia realizacji - nie później niż do 19 lipca 2020 r. Za dochowanie terminu zakończenia całego zakresu rzeczowego zadania uważa się datę pisemnego zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia czynności odbiorowych. Zgłoszenie dokonuje wykonawca, a Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza prawdziwość zgłoszenia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zmówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie stawia warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: - wymagane jest dysponowanie środkami finansowymi lub posiadaną zdolnością kredytową (lub środkami finansowymi i zdolnością kredytową) - w wysokości co najmniej 300 000 PLN Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie ww. środkami finansowymi.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: c1) wymagane jest od wykonawcy dysponowanie: Kierownikiem Budowy - - posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodne z przepisami ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( t. j. Dz.U. z 2018r. poz.1202 z późn.zm) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65) - mającym co najmniej 24miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy. Przez wymagany "minimalny okres doświadczenia zawodowego" należy rozumieć łączną ilość przepracowanych miesięcy, liczonych od daty uzyskania uprawnień budowlanych do daty ukazania się Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Kierownikiem robót lub majstrem robót sanitarnych - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów z wyłączeniem sieci lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65) Kierownikiem robót lub majstrem robót elektrycznych - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów z wyłączeniem sieci i instalacji elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65) Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień w ww. branżach przez jedną, dwie lub trzy osoby pod warunkiem, że zostaną odpowiednio wskazane do pełnienia funkcji zgodnie z zakresem odpowiadającym ich uprawnieniom. c2) wymagane jest od wykonawcy należyte zrealizowanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to w tym czasie, co najmniej dwóch (2) zakończonych realizacji dotyczących robót budowlanych, polegających na budowie budynku lub przebudowie z instalacjami wewnętrznymi i kotłownią gazową, o wartości bez podatku VAT co najmniej 1 000 000zł każda, Przez pojęcie: (a) robota budowlana - należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie (b) budowa - należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, (c) przebudowa - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, (a) obiekt budowlany - należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. (b) budynek - należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotów udostępniających zasoby, zwanych też "innymi podmiotami", niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2.3 "Stosowna sytuacja", o której mowa w punkcie 2.2 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: a) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi mieć formę pisemną, być dołączone do oferty w oryginale i podpisane przez Podmiot udostępniający zasoby, b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez "inne podmioty" zdolności techniczne, zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 13-22, art.24 ust.5 pkt 2) i pkt 8) (patrz: punkt IX. ) c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (patrz: zdolności techniczne lub zawodowe), wykonawcy mogą polegać na zdolnościach "innych podmiotów", jeśli podmioty te będą realizować roboty/usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, d) Z zobowiązania Podmiotu udostępniającego zasoby lub innych dokumentów potwierdzających udostępnianie zasobów musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów "innego podmiotu", - sposób wykorzystania przez wykonawcę zasobów "innego podmiotu" przy wykonywaniu zamówienia, - zakres i okres udziału "innego podmiotu" przy wykonywaniu zamówienia, - że "inny podmiot", na zdolnościach którego wykonawca polega, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty/ usługi, których wskazane zdolności dotyczą, e) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie zastąpił ten Podmiot innym podmiotem lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniego zakresu zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w punkcie 2. f) wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotu udostępniającego zasoby, odpowiada solidarnie z tym Podmiotem, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnione zasoby nie ponosi winy. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona "za zgodność z oryginałem" przez notariusza) musi być dołączone do oferty. 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 2. musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie, z wyłączeniem warunku, o którym mowa w punkcie 2. c2). Warunek, o którym mowa punkcie 2.c2) musi spełniać jeden wykonawca samodzielnie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

- zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż trzy(3) miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu, - oświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.01.1991 o podatkach i opłatach lokalnych ( t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.1445 z późn.zm.), wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy , w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania osobami (patrz: zapis punktu VIII.2 c1) ), wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4. - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości-bez podatku VAT, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5. (patrz: zapis punktu VIII.2 c2) ). W przypadku "innego dokumentu" - wykonawca jest zobowiązany do podania tych przyczyn o obiektywnym charakterze.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Jeżeli wykonawca korzysta z Podmiotu udostępniającego zasoby ("inny podmiot") celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu - stosowne zobowiązanie tego Podmiotu udostępniającego należy dołączyć do Oferty- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6. 2. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP: a) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie X. 1.e) -"zaświadczenie"- składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż trzy(3) miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w punkcie a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż trzy(3) miesiące przed upływem terminu składania Pozostałe dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak okoliczności powodujących wykluczenie wykonawcy z postępowania- wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składają zgodnie z wymaganiami SIWZ. 3. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniający wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikacyjną kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce dokumentów wymienionych w SIWZ : informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; wykazu osób, wykazu robót,zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego . 4. W terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej Zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art.86 ust.5 upzp., wykonawca musi przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami , którzy złożyli oferty w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7. Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą/mi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć składaną ofertę wadium, w kwocie 10 000zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy i 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.110 z póź.zm.) 3. Polisa, gwarancja, poręczenie lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata w pełnej wysokości bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Koniecznym jest, żeby dokument ten obejmował odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust.4a i 5 upzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić - przelewem na rachunek Zamawiającego, otwarty w PLN : Santander Bank Polska S.A. 1/ Oddział w Szklarskiej Porębie nr 68 1090 1984 0000 0001 0081 6338, z adnotacją w tytule wpłaty : Wadium - przebudowa_ MZGK 2019. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna- wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Wniesione wadium w takiej formie winno obowiązywać od dnia składania oferty ( a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą zgodnie z art.85 upzp, 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne wówczas, gdy Bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest nie wystarczającym warunkiem do stwierdzenia terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 7. W przypadku, kiedy wnoszone wadium w postaci gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych dotyczy zabezpieczenia oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - w treści gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych muszą znajdować się wszystkie podmioty (członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, partnerzy spółki joint venture) wymienieni jako wykonawcy. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ust.1 do ust.4 upzp. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i ust.3a upzp., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, których mowa w art.25 ust.1 upzp., oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 (patrz: punkt XI.5 c) i d) ), co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art.45 i art.46 upzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
umowna Cena (C)60,00
Walory ludzkie(W)- za każdego bezrobotnego skierowanego z Urzędu Pracy i zatrudnionego na umowę o pracę w okresie od stycznia 2018 r. do stycznia 2019 r. (włącznie) , z którym utrzymany jest stosunek pracy co najmniej do dnia upływu terminu składania ofert - 5% = 5,00pkt, ale max. 15,00 pkt.15,00
Kary umowne(K) - za podniesienie kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji zamówienia o minimum 1 000zł za każdy dzień zwłoki - 5%= 5,00pkt , ale max. 10,00 pkt10,00
- za każde dodatk. (tj. ponad wymagane warunkiem udziału w postępowaniu) 12 miesięcy udokumentowanego doświadczenia zawodowego kierownika budowy, zdobyte na stanowisku kierownika bud. przy bud. budynku z zakresem m.in. instal.wew.i kotłownią gazową. - 3% = 3,00 pkt, 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w przypadku : 1) termin, o którym mowa w punkcie IV. ulega przedłużeniu w przypadku wystąpienia zdarzeń: a) siły wyższej, b) zjawisk atmosferycznych, za które uznaje się: deszcz, śnieg, grad, zamieć śnieżną, pyłową, mgłę, gołoledź, dymy, huragan lub inny wiatr o sile huraganu, powodzie. c) zamieszek, d) ataku terrorystycznego, e) mobilizacji lub innego nieprzewidzianego zarządzenia wojskowego, f) ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organów administracji samorządowej lub rządowej - jeżeli termin wystąpienia i czas trwania tych zdarzeń lub siła, natężenie lub temperatura, zjawisk atmosferycznych uniemożliwi Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w tym terminie. Termin, o którym mowa wyżej ulega przedłużeniu, o czas, w którym zdarzenia, o których mowa wyżej uniemożliwiają wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. 2) zmiany kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu zamówienia na osobę (y) spełniającą (e) co najmniej warunki podmiotowe określone w Rozdz. I IDW, 3) zmiany lub konieczności dodatkowego wprowadzenia na plac budowy- podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 4) rezygnacji z wykonania pełnego zakresu rzeczowego objętego zamówieniem w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz z jednoczesnym związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia, w oparciu o dostarczony przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy lub kalkulację wyceny, 5) wprowadzenia robót zamiennych podczas realizacji umowy wynikających z rzeczywistych warunków występujących w trakcie realizacji prac, których zakres rzeczowy nie wykracza poza zakres opisany w Dokumentacji projektowej, nie powodujących zmiany umownej ceny, 6) zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałów, ze względu na zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 7) zmiany terminów określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, gdy niedotrzymanie terminu wynika z udokumentowanego działania Siły Wyższej; zawieszenia Robót; zmiany Przepisów Prawa, wpływającej w sposób istotny i bezpośredni na wykonywanie Robót, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty wykonawcy, pomimo dołożenia należytej staranności; 8) urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w 2020 r.- dotyczy wyłącznie robót budowlanych wykonanych i fakturowanych po dacie wprowadzenia nowej stawki od towarów i usług (VAT) - dotyczy zmian w zakresie wysokości umownej ceny brutto; 9) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu - warunkiem wprowadzenia zmiany jest udokumentowanie/przedstawienie dokumentów potwierdzających, że wprowadzona zmiana powoduje szkodę przy realizacji zamówienia; ewentualna zmiana może być wprowadzona dopiero po wejściu w życie przepisu zmieniającego, 10) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Warunkiem wprowadzenia zmiany jest udokumentowanie/ przedstawienie dokumentów potwierdzających, że wprowadzona zmiana powoduje szkodę przy realizacji zamówienia; ewentualna zmiana może być wprowadzona dopiero po wejściu w życie przepisu zmieniającego, 11) konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych i/lub robót zabezpieczających będących wynikiem znaleziska o znaczeniu historycznym lub archeologicznym, powodujących uzasadnione, dodatkowe koszty. W takim przypadku termin realizacji zamówienia ulega przerwaniu, a jego ponowne wznowienie nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego zgody ustanowionego nadzoru archeologicznego. Termin zakończenia zadania ulega wydłużeniu o ilość dni przerwania realizacji. 2. Jeżeli zmiany, o których mowa wyżej będą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu uzasadnione koszty zmiany, mające wpływ na to zwiększenie. 3. Zmiany, o których mowa wyżej : 1) nie mogą wprowadzać warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, 2) nie mogą naruszać równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, 3) nie mogą zmieniać ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu. 4. Przez pojęcie "siła wyższa" należy rozumieć zdarzenie, bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Zamawiający lub wykonawca nie mógł przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla stosunków zobowiązaniowych. Na okres działania siły wyższej obowiązki wykonawcy i Zamawiającego ulegają zawieszeniu w zakresie uniemożliwionym przez działanie siły wyższej. 5. Sporządzenia aneksu do umowy nie wymaga : zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy, zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrażenia zgody przez Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.