eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę na jej podstawie ul. Piastów Śląskich i ul. Obrońców Tobruku.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2017-06-21Ogłoszenie nr 532219-N-2017 z dnia 2017-06-21 r.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę na jej podstawie ul. Piastów Śląskich i ul. Obrońców Tobruku.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo, krajowy numer identyfikacyjny 015259640-00027, ul. Powstańców Śląskich  70 , 01-381   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 4437550, , e-mail bemowo.WZP@um.warszawa.pl, , faks 22 3254007.
Adres strony internetowej (URL): www.bemowo.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bemowo.waw.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bemowo.waw.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście lub za pośrednictwem kuriera, poczty, itp.
Adres:
Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, kancelaria, pokój nr 024


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę na jej podstawie ul. Piastów Śląskich i ul. Obrońców Tobruku.
Numer referencyjny: UD-I-WZP.271.29.DZA.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę na jej podstawie ul. Piastów Śląskich i ul. Obrońców Tobruku, wg opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233120-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-01-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca: 1) w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej: a) jedną pracę projektową, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 PLN brutto każda, obejmującą swoim zakresem budowę lub przebudowę drogi o nawierzchni asfaltowej lub z kostki betonowej, b) jedną pracę projektową obejmującą swoim zakresem odwodnienie o wartości nie mniejszej niż 15.000,00 PLN brutto, c) jedną pracę projektową obejmującą swoim zakresem oświetlenie o wartości nie mniejszej niż 5.000,00 PLN brutto. 2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej: a) dwie roboty budowlane, o wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 PLN brutto każda, obejmującą swoim zakresem budowę lub przebudowę drogi o nawierzchni asfaltowej lub z kostki betonowej, b) jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem odwodnienie o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN brutto, c) jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem oświetlenie o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN brutto, Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z pózn. zm.). Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu może wykazać się realizacją prac projektowych i/lub robót budowlanych realizowanych w ramach tej samej umowy. 3) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą: a) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Dz.U. z 2014 r. poz. 1278): * drogowej; * instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. W przypadku posiadania przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Zamawiający uzna, że osoba ta spełnia powyższy warunek jeżeli posiada uprawnienia do projektowania w zakresie sieci sanitarnych; * instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. W przypadku posiadania przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Zamawiający uzna, że osoba ta spełnia powyższy warunek jeżeli posiada uprawnienia do projektowania w zakresie sieci elektrycznych; b) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie): * drogowej; * instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. W przypadku posiadania przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Zamawiający uzna, że osoba ta spełnia powyższy warunek jeżeli posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci sanitarnych; * instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, pełniącej funkcję kierownika robót. W przypadku posiadania przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Zamawiający uzna, że osoba ta spełnia powyższy warunek jeżeli posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci elektrycznych. Osoba posiadająca wskazane powyżej uprawnienia musi być wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający stosownie do wymagań art. 29 ust. 3a ustawy określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia osób przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: 1) zakres prac - wykonanie robót budowlanych w branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej (zgodnie z pkt 2.3 Programu funkcjonalno-użytkowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ). 2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a zostały określone we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ; 3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających usługom wskazanym w Rozdziale V ust. 2 pkt. 1 SIWZ. Wykonawca w ww. wykazie poda wartość usług, przedmiot, daty wykonania i podmioty, na rzecz których zostały wykonane (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ); 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających robotom budowlanym wskazanym w Rozdziale V ust. 2 pkt. 2 SIWZ. Wykonawca w ww. wykazie poda rodzaj robót budowlanych, wartość, daty i miejsca ich wykonania oraz podmioty, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ); 3) dowodów potwierdzających, że usługi oraz roboty budowlane wymienione w w/w wykazach zostały wykonane należycie, a w odniesieniu do robót budowlanych także, że zostały one wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Za dowody należy uznać: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane lub usługi były wykonywane, - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o charakterze obiektywnym wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w tiret pierwsze. 4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawień niezbędnych do wykonania zamówienia (opisanych w Rozdziale V ust. 2 pkt 3), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ); UWAGA: Jeżeli Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem, zgodnie z treścią § 8 pkt 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23.09.2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2002 r. Nr 14, poz. 39 ze zm.).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oświadczenie, o podwykonawcach, jeśli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom wraz ze wskazaniem części (zakresu) zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 3. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż ujawniona(e) w dokumentach rejestrowych, do oferty należy załączyć dokument lub dokumenty, z którego(-ych) będzie wynikać zakres umocowania. 3. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 i/lub 4 ustawy, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów, składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 300.000,00 zł. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (data i godzina), określonym w Rozdziale XII ust. 2. 3. Za wadium wniesione w terminie uważa się: 1) dla wadium wnoszonego w pieniądzu - uznanie rachunku bankowego przez bank Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (data i godzina); 2) dla wadium wnoszonego w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy o utworzeniu PARP - złożenie w kasie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (data i godzina). 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą oraz w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy. 5. Wadium można wnieść w jednej lub kilku niżej wymienionych formach (w zależności od wyboru Wykonawcy): 1) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 03 1030 1508 0000 0005 5000 2043 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.), zwanej dalej PARP. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy składać w siedzibie Zamawiającego (adres wskazany w Rozdziale I SIWZ) , w kasie urzędu (parter), w poniedziałek w godz. od 8:00-17:30, od wtorku do piątku w godz.8:00-15:30, z dopiskiem na kopercie (opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy) i w dokumencie, dla formy innej niż pieniądz: "Wadium w postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę na jej podstawie ul. Piastów Śląskich i ul. Obrońców Tobruku". nr UD-I-WZP.271.29.DZA.2017 8. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu PARP musi zawierać stwierdzenie, że gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów SIWZ dotyczących wadium, do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawione gwarantowi w formie pisemnej w okresie obowiązywania poręczenia (gwarancji). 9. Ww. gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych. 10. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie: 1) obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy ; 2) zostały złożone u Zamawiającego w oryginale; 3) jednoznacznie wskazywały podmiot, który złożył ofertę, a w przypadku oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wszystkie podmioty, w odniesieniu do których gwarant (bank lub ubezpieczyciel) gwarantuje wypłatę gwarantowanej kwoty, bez względu na to, którego z nich dotyczyć będą przesłanki zatrzymania wadium; 4) wskazywały w treści, że gwarancja lub poręczenie zostało wystawione w jednym egzemplarzu lub że gwarancja/poręczenie wygasa przed upływem terminu jej ważności wyłącznie w przypadku jej zwrotu przez Zamawiającego (beneficjenta). 5) Nieuwzględnienie powyższego w treści gwarancji/poręczenia spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. 11. Przedłużenia ważności wadiów w formie innej niż pieniądz, w sytuacjach określonych w ustawie, należy dokonywać w sposób określony w ust. 7.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji na roboty budowlane40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1) co do zmiany zakresu robót oraz wynagrodzenia umownego o wartość robót zaniechanych, na zasadach określonych w § 22 ust. 2 Umowy; 2) przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu umowy z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy: a) w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją w szczególności klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, śmierć osób związanych z realizacją umowy, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu Przedmiotu umowy, b) w przypadku określonym w § 22 ust. 3 Umowy, o okres wykonania rozwiązań zamiennych. c) wstrzymania wykonywania robót na żądanie Zamawiającego lub na podstawie poleceń lub decyzji uprawnionych osób albo organów administracji państwowej, samorządowej lub wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego takich jak: ? znaleziska archeologiczne skutkujące wstrzymaniem robót lub koniecznością wykonania robót dodatkowych nie ujętych w przedmiocie zamówienia; ? znaleziska z czasów wojen; uzbrojenie, niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby; ? wystąpienie w trakcie realizacji Umowy nie zainwentaryzowanego istniejącego uzbrojenia podziemnego; ? warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonywanie robót. Termin będzie liczony od dnia zaistnienia którejkolwiek z w/w okoliczności do dnia jej ustąpienia. 3) dotyczącym zmiany stawki podatku od towarów i usług przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, która to zmiana zacznie obowiązywać po dniu zawarcia Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy brutto może ulec odpowiedniej zmianie poprzez zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarów i usług o ile zmiana stawki będzie mieć wpływ na koszt wykonania zadania przez Wykonawcę. Zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie Umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku. 4) W przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana: a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.), b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę - zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach poniższych. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy najwcześniej w dniu opublikowania w odpowiednim dzienniku urzędowym aktu prawnego wprowadzającego zmianę, o której mowa powyżej. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia, uzasadnienie zmiany oraz dokumenty potwierdzające wpływ zmiany na koszty wykonania umowy oraz informację, w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności: ? przyjęte w momencie sporządzania oferty zasady kalkulacji kosztów wykonania umowy obejmujących cały okres jej wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętej kalkulacji (np. umowy o pracę, dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń); ? wykazanie wpływu zmian na wysokość kosztów, wykonania umowy przez Wykonawcę; ? szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu. W terminie 15 (piętnastu) dni od otrzymania wniosku, o którym mowa powyżej, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami). Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania kompletnego w jego ocenie wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy obejmie okres: ? od dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa powyżej, jeżeli pisemny wniosek o dokonanie zmiany wpłynie do Zamawiającego w terminie do 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia opublikowania w odpowiednim dzienniku urzędowym aktu prawnego wprowadzającego zmianę; ? od dnia złożenia pisemnego wniosku o dokonanie zmiany, o której mowa powyżej - jeżeli wpłynął on po upływie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia opublikowania w odpowiednim dzienniku urzędowym aktu prawnego wprowadzającego zmianę. 5) W innych przypadkach dopuszczonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-06, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.