eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi M造nary › "Przebudowa nawierzchni dr鏬 powiatowych w M造narach Nr 2154N - ul. Osi雟kiego; Nr 2157N - ul. Staszica w M造narach - II ETAP"

Ten przetarg zosta ju zako鎍zony. Zobacz wynik tego przetarguOg這szenie z dnia 2019-03-30Og這szenie nr 530887-N-2019 z dnia 2019-03-30 r.

Gmina M造nary: "Przebudowa nawierzchni dr鏬 powiatowych w M造narach Nr 2154N - ul. Osi雟kiego; Nr 2157N - ul. Staszica w M造narach - II ETAP"
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

Nie


Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

Nie


Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina M造nary, krajowy numer identyfikacyjny 17074813000000, ul. ul. Dworcowa  29 , 14-420  M造nary, woj. warmi雟ko-mazurskie, pa雟two Polska, tel. 55 2486082 w. 39, e-mail zamowienia@mlynary.pl, faks 552 486 400.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.mlynary.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa

I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

Tak
http://bip.mlynary.pl


Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Nie
Inny spos鏏:

Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Tak
Inny spos鏏:
Tradycyjna poczt, kurierem lub osobi軼ie
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

Nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: "Przebudowa nawierzchni dr鏬 powiatowych w M造narach Nr 2154N - ul. Osi雟kiego; Nr 2157N - ul. Staszica w M造narach - II ETAP"
Numer referencyjny: RG.271.06.2019.MS
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Przedmiotem zam闚ienia s roboty budowlane polegaj帷e na wykonaniu przebudowy nawierzchni dr鏬 powiatowych Nr 21544N - ul. Osi雟kiego i Nr 2157N - ul. Staszica w M造narach. 1) w ci庵u ulicy Osi雟kiego (Nr 2154N) w M造narach, obejmuj帷ej wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o szeroko軼i 5,00 m oraz zjazd闚 na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego i chodnika o szeroko軼i 1,50 m lub 2,00 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego. ㄠczna d逝go嗆 odcinka podlegaj帷ego przebudowie wynosi 264,00 m. Ponadto Wykonawca zobowi您uje si do wykonania rob鏒 sieciowych w nast瘼uj帷ym zakresie: a) budowy oraz przebudowy sieci deszczowej o d逝go軼i 237,45 m (z rur PCV d=200 mm - 35,32 m, d=315 mm - 202,13 m; 12 szt. studzienek rewizyjnych z kr璕闚 betonowych o 鈔ednicy 1200 mmm i g喚boko軼i 3 m; 12 szt. studzienek 軼iekowych ulicznych betonowych o 鈔ednicy 500 mm z osadnikiem), b) budowy oraz przebudowy sieci wodoci庵owej o d逝go軼i 341,64 m (z rur PE ci郾ieniowych o 鈔ednicy zewn皻rznej 110 mm - 241,14 m; odga喚zienia wodoci庵owe z rur PE ci郾ieniowych o 鈔ednicy zewn皻rznej 40 mm - 24,10 m i 鈔ednicy zewn皻rznej 32 mm - 76,4 m, 1 kpl. hydrantu po瘸rniczego naziemnego o 鈔ednicy 80 mm z zasuwami). 2) w ci庵u ulicy Staszica (Nr 2157N) w M造narach, obejmuj帷ej wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej szeroko軼i 4,50 m oraz zjazd闚 na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego i chodnika o szeroko軼i 1 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego. ㄠczna d逝go嗆 odcinka podlegaj帷ego przebudowie wynosi 264,00 m. Ponadto Wykonawca zobowi您uje si do wykonania rob鏒 sieciowych w nast瘼uj帷ym zakresie: a) budowy oraz przebudowy sieci deszczowej o d逝go軼i 339,53 m (z rur PCV d=200 mm - 61,44 m, d=315 mm - 161,59 m, d=400 - 116,4 m; 11 szt. studzienek rewizyjnych z kr璕闚 betonowych o 鈔ednicy 1200 mmm i g喚boko軼i 3 m; 9 szt. studzienek 軼iekowych ulicznych betonowych o 鈔ednicy 500 mm z osadnikiem), b) budowy oraz przebudowy sieci wodoci庵owej o d逝go軼i 242,52 m (z rur PE ci郾ieniowych o 鈔ednicy zewn皻rznej 110 mm - 219,32 m; odga喚zienia wodoci庵owe z rur PE ci郾ieniowych o 鈔ednicy zewn皻rznej 40 mm - 1,00 m i 鈔ednicy zewn皻rznej 32 mm - 22,20 m, 3 kpl. hydrant闚 po瘸rowych naziemnych o 鈔ednicy 80 mm z zasuwami).

II.5) G堯wny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45231300-8


II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:


(w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
miesi帷ach:    lub dniach:
lub
data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia:
Okres w miesi帷achOkres w dniachData rozpocz璚iaData zako鎍zenia
2019-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
Okre郵enie warunk闚: Warunek zostanie wst瘼nie spe軟iony je瞠li Wykonawca wraz z ofert przed這篡 podpisane o鈍iadczenie - wg wzoru na za陰czniku Nr 3 do SIWZ,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunk闚: Warunek ten zostanie spe軟iony je瞠li Wykonawca wyka瞠 si odpowiednim potencja貫m ekonomicznym, tj. znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj帷ej wykonanie zam闚ienia, poprzez posiadanie na dzie sk豉dania ofert aktualnego dokumentu potwierdzaj帷ego wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow w wysoko軼i nie mniejszej ni 600.000,00 z這tych oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej z tytu逝 prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej, na kwot ubezpieczenia nie ni窺z ni 1 000 000,00 z.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunk闚: Warunek ten zostanie spe軟iony je瞠li Wykonawca wyka瞠 si: - dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zam闚ienia, tj. posiadaj帷ymi uprawnienia do sprawowania funkcji kierownika budowy w zakresie uprawnie budowlanych bez ogranicze w specjalno軼i drogowej i nale膨cymi do odpowiedniej izby samorz康u zawodowego - dysponowa aktualnym za鈍iadczeniem o przynale積o軼i do Izby In篡nier闚 Budownictwa; - wykonaniem co najmniej jednej roboty budowlanej o podobnym charakterze co przedmiot zam闚ienia, o warto軼i minimum 1 000 000,00 z wraz z po鈍iadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie.
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
Tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu zamawiaj帷y b璠zie 膨da nast瘼uj帷ych dokument闚: a) odpisu z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b) o鈍iadczenia Wykonawcy o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, przekazanego Zamawiaj帷emu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiaj帷ego na stronie internetowej informacji, dotycz帷ych: - kwoty, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zam闚ienia; - firm oraz adres闚 wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li oferty w terminie; - ceny, terminu wykonania i okresu gwarancji jako軼i. W przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej Wykonawca mo瞠 z這篡 wraz z o鈍iadczeniem dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu. c) Je瞠li Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument闚, o kt鏎ych mowa w lit a), sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert; d) Je瞠li w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument闚, o kt鏎ych mowa w lit. c), zast瘼uje si je dokumentem zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os鏏 uprawnionych do jego reprezentacji, lub o鈍iadczenie osoby, kt鏎ej dokument mia dotyczy, z這穎ne przed notariuszem lub przed organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (sp馧ki cywilne, konsorcja) dokumenty i o鈍iadczenia okre郵one w lit a)-d) sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
W celu potwierdzenia spe軟iania przez Wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych warunk闚, o kt鏎ych mowa pkt V. 1.2) SIWZ Zamawiaj帷y b璠zie 膨da: a) kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚 - Wykonawca z這篡 podpisane o鈍iadczenie stanowi帷e za陰cznik nr 3 do SIWZ, b) sytuacji ekonomicznej i finansowej - warunek ten zostanie spe軟iony je瞠li Wykonawca wyka瞠 si odpowiednim potencja貫m ekonomicznym, tj. znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj帷ej wykonanie zam闚ienia, poprzez posiadanie na dzie sk豉dania ofert aktualnego dokumentu potwierdzaj帷ego wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow w wysoko軼i nie mniejszej ni 600.000,00 z這tych oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej z tytu逝 prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej, na kwot ubezpieczenia nie ni窺z ni 1 000 000,00 z, c) zdolno軼i technicznej i zawodowej - warunek ten zostanie spe軟iony je瞠li Wykonawca wyka瞠 si: - wykazem jednej roboty budowlanej, o kt鏎ej mowa w pkt V.1.2)lit.c) SIWZ, wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty, - wykazem os鏏, o kt鏎ych mowa w pkt. V.1.2)lit.c) SIWZ, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych os鏏 oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Do oferty Wykonawca do陰czy aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenia, wz鏎 za陰cznik Nr 3 i 4, w zakresie wskazanym przez Zamawiaj帷ego w niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w o鈍iadczeniach stanowi wst瘼ne potwierdzenie, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu. 2. Wykonawca, kt鏎y powo逝je si na zasoby innych podmiot闚, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe軟iania, w zakresie, w jakim powo逝je si na ich zasoby, warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o鈍iadczeniach, o kt鏎ych mowa w pkt VII.1 SIWZ. 3. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w pkt VII 1 SIWZ, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. Dokumenty te potwierdzaj spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt鏎ym ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Ponadto, opr鏂z o鈍iadcze stanowi帷ych wst瘼ne potwierdzenie, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, Wykonawca zobowi您any jest do陰czy do oferty: a) dow鏚 wniesienia wadium. b) formularz ofertowy (za陰cznik Nr 3) wraz z za陰czonymi kosztorysami ofertowymi (za陰cznik Nr 10) stanowi帷ymi za陰czniki do SIWZ, c) zobowi您anie lub inne dokumenty podmiot闚 do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolno軼iach innych podmiot闚. d) w przypadku wsp鏊nego ubiegania si Wykonawc闚 o udzielenie zam闚ienia, do oferty nale篡 za陰czy dokument ustanawiaj帷y pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zam闚ie publicznych. e) w przypadku, gdy ofert w imieniu Wykonawcy podpisuje pe軟omocnik, do oferty nale篡 za陰czy pe軟omocnictwo okre郵aj帷e jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 5. Dokumenty nale篡 sporz康zi zgodnie ze wzorami do陰czonymi do SIWZ w spos鏏 wymieniony w pkt. XI. 6. Pe軟omocnictwo nale篡 z這篡 w formie orygina逝 lub kopii potwierdzonej notarialnie. 7. Wadium wnoszone w formie innej ni pieni康z (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Prawo zam闚ie publicznych) winno by z這穎ne w formie orygina逝.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiaj帷y wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala si wadium dla ca這軼i przedmiotu zam闚ienia w wysoko軼i: 44 900,00 z, s這wnie: czterdzie軼i cztery tysi帷e dziewi耩set 00/100 z這tych. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poni瞠j, formie: 3.1) w pieni康zu, przelewem na rachunek bankowy: na numer rachunku 63 1020 1752 0000 0502 0160 6649 z adnotacj "Wadium - Przetarg przebudowa nawierzchni ul. Osi雟kiego i Staszica", 3.2) w por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo - kredytowej, z tym, 瞠 zobowi您anie kasy jest zobowi您aniem pieni篹nym, 3.3) w gwarancjach bankowych, 3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5) w por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110, z p騧n. zm.) 4. Wadium wniesione w pieni康zu Zamawiaj帷y przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wniesione w pieni康zu nale篡 z這篡 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wp造n窸o ono na rachunek bankowy Zamawiaj帷ego przed up造wem terminu sk豉dania ofert. Powy窺ze zalecenie wynika z czasu trwania rozlicze mi璠zybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieni篹nej przyjmuje si termin uznania na rachunku bankowym Zamawiaj帷ego. 6. Wadium wniesione w pieni康zu, zostanie zwr鏂one wraz z odsetkami wynikaj帷ymi z umowy rachunku bankowego, na kt鏎ym by這 ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko-wego oraz prowizji bankowej za przelew pieni璠zy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawc. 7. Wadium wniesione w formie innej ni pieni康z nale篡 z這篡 w formie orygina逝, razem z ofert w osobnej kopercie. 8. Polisa, por璚zenie, gwarancja lub inny dokument stanowi帷y form wadium winno zawiera stwierdzenie, 瞠 na pierwsze pisemne 膨danie Zamawiaj帷ego wzywaj帷e do zap豉ty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia, nast瘼uje jego bezwarunkowa wyp豉ta bez jakichkolwiek zastrze瞠 ze strony gwaranta/por璚zyciela. 9. W zakresie wadium obowi您uj uregulowania Prawa zam闚ie publicznych zawarte w art. 45 i 46. 10. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedn z okre郵onych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udzia逝 w post瘼owaniu, a jego oferta podlega b璠zie odrzuceniu. 11. Zamawiaj帷y zwr鏂i niezw這cznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewa積ieniu post瘼owania, z wyj徠kiem wykonawcy, kt鏎ego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, kt鏎ego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj帷y zwr鏂i wadium niezw這cznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiaj帷y zwr鏂i niezw這cznie wadium na wniosek Wykonawcy, kt鏎y wycofa ofert przed up造wem terminu sk豉dania ofert. 14. Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku wyst徙ienia przes豉nek okre郵onych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zam闚ie publicznych.


IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

Nie
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej

Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc闚  
Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
Maksymalna liczba wykonawc闚  
Kryteria selekcji wykonawc闚:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

Umowa ramowa b璠zie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem)
Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania zadania10,00
Okres gwarancji jako軼i15,00
Kryterium do鈍iadczenie15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany i uzupe軟ienia tre軼i umowy wymagaj dla swej wa積o軼i formy pisemnej. 2. Zamawiaj帷y zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zam闚ie publicznych przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty polegaj帷ych na: 1) Zmianie rozwi您a technicznych w dokumentacji projektowej wykonania rob鏒: a) Na wniosek Wykonawcy, za zgod Zamawiaj帷ego w trakcie prowadzenia inwestycji, mog by dokonywane zmiany technologii wykonywania element闚 rob鏒. Dopuszcza si je tylko w przypadku gdy, proponowane przez niego rozwi您anie jest r闚norz璠ne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a Wykonawca nie b璠zie 膨da zwi瘯szenia wynagrodzenia za wykonywane roboty. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawieraj帷y opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia przez nadz鏎 autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiaj帷ego. Powy窺za zmiana nie dotyczy terminu zako鎍zenia rob鏒. b) W przypadku, gdy realizacja zadania wed逝g dokumentacji technicznej i SST powodowa這by wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza si wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej. 2) Zmianie dotycz帷ej zakresu rob鏒, wynagrodzenia. a) nieprzewidziane kolizje z robotami prowadzonymi r闚nolegle przez inne podmioty, infrastruktur towarzysz帷 lub innymi uwarunkowaniami. W takim przypadku zmiany w umowie zostan ograniczone do zmian powoduj帷ych unikni璚ie lub usuni璚ie kolizji jak: zmiana sposobu wykonania, materia堯w, technologii, lokalizacji wbudowywanych urz康ze. b) okoliczno軼i powoduj帷e zmniejszenie zakresu przedmiotu zam闚ienia. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zam闚ienia przez Zamawiaj帷ego, wynagrodzenie nale積e Wykonawcy za nie wykonane roboty zostanie zmniejszone na podstawie kosztorysu ofertowego. 3) Zmianach osobowych - zmiana os鏏 przy pomocy kt鏎ych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spe軟iaj帷e warunki okre郵one w SIWZ, w przypadku kierownika budowy wskazana osoba musi legitymowa si do鈍iadczeniem nie mniejszym, ni osoba wskazana w ofercie oraz Zamawiaj帷y wymaga zatrudnienia jej przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac. 4) Zmianie podwykonawcy - podmiotu, na kt鏎ego zasoby Wykonawca powo造wa si w z這穎nej ofercie, na zasadach okre郵onych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiaj帷ego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, i proponowany inny podwykonawca spe軟ia je w stopniu nie mniejszym ni podwykonawca na kt鏎ego zasoby Wykonawca si powo逝je w trakcie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia. 5) Rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na kt鏎ego zasoby Wykonawca powo造wa si w z這穎nej ofercie, na zasadach okre郵onych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu - w przypadku wykazania Zamawiaj帷emu, i Wykonawca samodzielnie spe軟ia je w stopniu nie mniejszym ni podwykonawca na kt鏎ego zasoby Wykonawca si powo逝je w trakcie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia. 6) Powierzeniu podwykonawcy realizacji cz窷ci zam闚ienia - w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie wskaza cz窷ci, kt鏎 na etapie realizacji zam闚ienia zamierza powierzy podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca winien stosowa zasady wynikaj帷e z 8 umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 2019-04-15, godzina: 11:00,
Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):

Wskaza powody:

J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
>
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCHPodziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.