eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jasienica Rosielna › Przedmiotem zamówienia jest: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bliznem"Ogłoszenie z dnia 2018-03-12Ogłoszenie nr 530192-N-2018 z dnia 2018-03-12 r.

Urząd Gminy: Przedmiotem zamówienia jest: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bliznem"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, krajowy numer identyfikacyjny 68615763600000, ul. Jasienica Rosielna  240 , 36220   Jasienica Rosielna, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 306 033, e-mail eplonka@jasienicarosielna.pl, faks 134 306 033.
Adres strony internetowej (URL): http://www.jasienicarosielna.pl/;https://jasienicarosielna.bip.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://jasienicarosielna.bip.gov.pl/ (zakładka: Zamówienia publiczne w gminie Jasienica Rosielna)


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://jasienicarosielna.bip.gov.pl/ (zakładka: Zamówienia publiczne w gminie Jasienica Rosielna)


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Osobiście, za pomocą operatora pocztowego, za pośrednictwem kuriera
Adres:
Urząd Gminy Jasienica Rosielna; 36-220 Jasienica Rosielna 240, pokój nr 13 Sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bliznem"
Numer referencyjny: BFP.271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bliznem" Zamówienie to jest realizowane w ramach projektu: "Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Jasienica Rosielna" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach; Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia, o którym mowa powyżej, obejmują: - przebudowę obiektów: pompowni ścieków, reaktora wielofunkcyjnego typu "Hydrocentrum", stacji dmuchaw, stacji trafo, - rozbiórkę obiektów istniejących: krata schodowa, piaskownik, budynek technologiczno-socjalny, punkt zlewny, piaskownik punktu zlewnego, zbiornik retencyjno-uśredniający punktu zlewnego, zbiornik osadu nadmiernego, filtru gruntowego, studzienki pomiarowej, - budowę następujących obiektów: zbiornik osadu nadmiernego, pompownia ścieków I stopnia, pompownia ścieków II stopnia, pompownia wody technologicznej, pompownia wód deszczowych, zbiornik retencyjny ścieków, zbiornik retencyjny ścieków dowożonych, komora rozdzielcza, studnia pomiarowa, reaktor wielofunkcyjny, stacja dmuchaw, studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych, budynek oczyszczania mechanicznego, pompownia ścieków dowożonych, budynek wielofunkcyjny, silos na wapno, stacja dozowania koagulantu, filtr powietrza I, filtr powietrza II, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (przebudowa drogi dojazdowej, przebudowa dróg wewnętrznych, sieci elektrycznej i AKPiA, wodociągu, kanalizacji, sieci rurociągów technologicznych, budowa zapory przeciwpowodziowej).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45252100-9
45111200-0
45231000-5
45330000-9
45321000-3
45331000-6
45111200-0
45262211-3
45262310-7
45262311-4
45262300-4
45421160-3
45320000-6
45321000-3
45410000-4
45262100-2
45260000-7
45233222-1
45432110-8
45262330-3
45262600-7
45233250-6
45111240-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. wykażą, że a) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 8.000.000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych), b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 3.000.000 PLN (trzy miliony złotych) Uwaga! - Sposób przeliczania innej waluty w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia oraz znajdywania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej na PLN, nastąpi wg średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeśli w tym dniu nie publikuje się średniego kursu NBP - wg średniego kursu NBP obowiązującego pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 1000 m3/d i o wartości robót nie mniejszej niż 4 000 000 PLN brutto b) dysponują osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, zgodnie z poniższymi wymaganiami: b1) stanowisko - kierownik budowy: co najmniej 1 (jedna) osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, w zakresie adekwatnym do zawartego w niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Kierownik budowy musi wykazać co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy robót konstrukcyjno-budowlanych przy czym w tym okresie pełnił funkcje przy realizacji co najmniej 1(jednej) roboty budowlanej, polegającej na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 1000 m3/d w ramach której wykonano roboty konstrukcyjno-budowlane. b2) stanowisko - kierownik robót sanitarnych (instalacyjnych): co najmniej 1 osoba (jedna), posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodno - kanalizacyjnych, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, w zakresie adekwatnym do zawartego w niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Kierownik robót sanitarnych musi wykazać co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika robót sanitarnych przy czym w tym okresie pełnił funkcje przy realizacji co najmniej 1(jednej) roboty budowlanej, polegającej na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 1000 m3/d i o wartości robót nie mniejszej niż 4 000 000 PLN brutto. b3) stanowisko - kierownik robót drogowych: co najmniej 1 (jedna) osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, w zakresie adekwatnym do zawartego w niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Kierownik robót drogowych musi wykazać co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika przy robotach drogowych. b4) stanowisko - kierownik robót elektrycznych: co najmniej 1 (jedna) osoba, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im obowiązujące uprawnienia, w zakresie adekwatnym do zawartego w niniejszym punkcie opisu, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Kierownik robót elektrycznych musi wykazać co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika przy robotach elektrycznych. b5) stanowisko - technolog-specjalista od rozruchu i/lub eksploatacji oczyszczalni ścieków: co najmniej 1 osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, przy budowie lub/i przebudowie i/ lub rozbudowie i prowadzeniu rozruchu technologicznego na co najmniej dwóch mechaniczno-biologicznych oczyszczalniach ścieków o średniej przepustowości co najmniej 1000 m3/d . Uwaga! o Zamawiający nie dopuszcza wskazania do pełnienia więcej niż jednej z w/w funkcji tej samej osoby. o W przypadku, gdy któraś z osób wskazanych przez Wykonawcę posiada kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa, uprawniające ją do prowadzenia zgodnie z prawem działalności w zakresie tego zawodu w państwie członkowskim UE (poza Polską) uznaje się, że osoba ta może wykonywać na terytorium RP tymczasowo i okazjonalnie usługi w zakresie swojego zawodu, po dopełnieniu formalności zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, oraz urbanistów (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Wraz z Formularzem oferty (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest złożyć: a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór Oświadczenia stanowią Załącznik Nr 9 i Załącznik Nr 10 do SIWZ. b) Pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) i do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, jeśli umocowanie do podpisania dokumentów i oświadczeń nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (chyba, że Zamawiający może informacje w przedmiotowym zakresie uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 poz.352). c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. d) Dowód wniesienia wadium zgodnie z pkt. VIII. e) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć dowody, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ). f) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 a) SIWZ powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. g) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenie, o którym mowa w art. 25a) ust. 1 Ustawy, dotyczące tych podmiotów. h) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wypełnić w tym zakresie Formularz Oferty wskazując części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej http://jasienicarosielna.bip.gov.pl/ informacji dotyczących: - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia, - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. 2.1. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie o przynależności, braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. 3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; d) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 Ustawy; e) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w pkt. VII.3.2) SIWZ. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest przedstawić dokumenty wskazane w pkt. VII.3.2) SIWZ. Uwaga! 3.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: a) pkt VII.3.2 lit. a) oraz 3.2 lit. b) powyżej - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy; b) pkt VII.3.2 lit. c) powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3.4. Dokumenty, o których mowa w pkt. VII. 3.3 lit. a) i b) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. VII. 3.3 lit. a) oraz b) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt. VII.3.4 zdanie pierwsze powyżej stosuje się. 3.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. VII.3.2. lit. a) oraz lit. b) powyżej, składa dokument, o którym mowa w pkt. VII.3.3. lit. a) powyżej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt. VII.3.4 powyżej stosuje się.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 3.1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a). Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane (wykaz ma potwierdzać spełnianie warunku wskazanego w pkt. V.1.1) lit. a) SIWZ) - - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. b). Dowodów określających, czy roboty budowlane opisane w pkt. V.1.1) lit. a) SIWZ zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, w przypadku usług o charakterze ciągłym lub okresowym są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. c). Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz ma potwierdzać spełnianie warunku wskazanego w pkt. V.1.1) lit. b) SIWZ) - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. d). Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. V.1.2) lit. a) SIWZ (dokumenty mają potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu wskazanego w pkt. V.1.2) lit. a) SIWZ). e). Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości określonej przez Zamawiającego w pkt. V.1.2) lit. b) SIWZ, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (dokumenty mają potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu wskazanego w pkt. V.1.2) lit. b) SIWZ). Uwaga! Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów wskazanych w pkt. VII.3.3.1 lit. d) oraz e) SIWZ, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawców innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt. V.1.2) lit. a) oraz b) Ustawy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium: w wysokości 250 000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone zgodnie z art. 45 ust. 6 Ustawy w: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego- nr rachunku: 76 8642 1067 2009 6700 1704 0034 Bank Spódzielczy w Sanoku O/Jasienica Rosielna z adnotacją "Wadium - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bliznem". W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie lub kserokopie wpłaty wadium. 4. W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniu lub gwarancji, dokument (poręczenia lub gwarancji) należy załączyć do oferty. Zamawiający zaleca złożenie oryginału takiego dokumentu wadialnego w oddzielnej kopercie, a jego kopii w ofercie. 5. W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej Wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela zawierający informacje o udzieleniu poręczenia stanowiącego wadium na rzecz gminy Jasienica Rosielna w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Bliznem ważny przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie poręczyciela do nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego wypłaty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 6. W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach bankowych Wykonawca winien przedłożyć oryginał pisemnej gwarancji udzielonej przez bank, zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe, obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w SIWZ, zawierającą informację, że udzielona gwarancja stanowi wadium na rzecz gminy Jasienica Rosielna w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Bliznem ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnej bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego wypłaty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 7. W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach ubezpieczeniowych Wykonawca winien przedłożyć oryginał pisemnej gwarancji udzielonej przez firmę ubezpieczeniową, obowiązującą przez okres związania ofertą określony w SIWZ, zawierającą informację, że udzielona gwarancja stanowi wadium na rzecz gminy Jasienica Rosielna w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Bliznem ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego wypłaty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 8. Zamawiający dopuszcza złożenie kopii gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej wyłącznie w przypadku, gdy z treści dokumenty gwarancji będzie jednoznacznie wynikało, iż zwrot oryginału dokumentu do wystawcy nie powoduje wygaszenia gwarancji, a wypłata świadczenie z gwarancji nie jest uzależniona od okazania oryginału dokumentu. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.) Wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela zawierający informacje o udzieleniu poręczenia stanowiącego wadium na rzecz Gminy Jasienica Rosielna w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Bliznem, ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ oraz zobowiązanie poręczyciela do nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego wypłaty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona. 11. Zwrot albo zatrzymanie wadium następować będzie zgodnie z treścią art. 46 Ustawy. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniu lub gwarancji, Wykonawca winien przedłożyć zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 Ustawy, tj. zatrzymania wadium przez Zamawiającego wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 12.1.odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. 12.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 12.3. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja36,00
Doświadczenie Kierownika Budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej4,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne Postanowienia Umowy stanowią załacznik nr 8 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.