eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Orzech › Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Orzechu na rok 2020.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-04-02Ogłoszenie nr 528775-N-2020 z dnia 2020-04-02 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzechu: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Orzechu na rok 2020.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzechu, krajowy numer identyfikacyjny 24358024200000, ul. ul. Brzechwy  8 , 42-622  Orzech, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 284 33 18, e-mail sporzech@wp.pl, faks 32 284 33 18.
Adres strony internetowej (URL): http://www.zsporzech.szkolna.net/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.zsporzech.szkolna.net/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.zsporzech.szkolna.net/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Orzechu na rok 2020.
Numer referencyjny: PN/2/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych (zwanych dalej "produktami" ) do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Orzechu ul. Brzechwy 8. Wyspecyfikowane produkty wraz z jednostką miary i ilościami zawiera formularz będący załącznikami nr od 1a do 1b do SIWZ charakterystyka przedmiotu zamówienia i obejmuje następujące zadania: Zadanie Nr 1 - Dostawa warzyw i owoców zgodnie z załącznikiem 1a; Zadanie Nr 2 - Dostawa mięs i produktów mięsnych zgodnie z załącznikiem 1b.

II.5) Główny kod CPV: 15300000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15100000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-04-14   lub zakończenia: 2020-12-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-04-14 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Dostarczone produkty powinny spełniać następujące warunki: 1. Warzywa i owoce - powinny być świeże, bez oznak zepsucia i pleśni w szczególności: jabłka: soczyste, słodkie , twarde banany żółte, twarde, bez nalotu plam dla pozycji, gdzie jednostką miary jest pęczek uznaje się bukiet o masie 0,10 kg zielony, świeży marchewki, pietruszki, seler- bez oznak wysuszenia, ogórki szklarniowe- świeże, twarde, bez opakowania z folii pomarańcze, mandarynki,- soczyste, bez wysuszonej skórki, pomarańcze- kraj pochodzenia Hiszpania 2. Mięso - powinno mieć powierzchnię suchą, matową, barwę bladoróżową do czerwonej, konsystencja elastyczna, jędrną, świeże, bez oznak zmian zapachowych 3. Produkty przetworzone (tj. wędliny, przetwory mięsne, konserwy) zgodnie z polską normą posiadały etykiety określające nazwę handlową produktu, procentowy skład surowcowy - tj. % zawartość mięsa w wędlinie oraz substancje stosowane w produkcji, wędliny na kanapki powinny być pokrojone w plastry 4. Wyroby wędliniarskie powinny być bez skórek wieprzowych, bez mięsa mechanicznie odkostnionego i muszą posiadać nie mniej niż 85% mięsa 5. Produkty muszą mieć ważny termin spożycia, 6. Bezpośrednio po odbiorze towaru nastąpi potwierdzenie zgodności zamawianego asortymentu ze złożonym zamówieniem w formie telefonicznej, faksowej lub e-mail; 7. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia reklamacji. 3.3. Częstotliwość dostaw: 5 razy w tygodniu do siedziby Zamawiającego. Dostawa produktów odbywać się będzie według uznania Zamawiającego w terminie do godziny 7:00 następnego dnia po dniu złożenia przez niego zamówienia (telefonicznie lub pocztą elektroniczną - e-mail) określającego rodzaj oraz ilość produktów. 1. Produkty dostarczane będą przez Wykonawcę własnym staraniem, na jego koszt oraz ryzyko. Dostawa produktów obejmuje również ich rozładunek i wniesienie do miejsc wskazanych przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. 2. Dostawy winny się odbywać w odpowiednio przystosowanych czystych pojemnikach (opakowaniach) stanowiących własność Wykonawcy i spełniających wymagania przewidziane do przechowywania i przewożenia żywności. 3. Wykonawca dostarczy produkty środkami transportu spełniającymi odpowiednie wymogi sanitarno -higieniczne. 4. Dostarczone produkty muszą spełniać wymagania jakościowe wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz właściwych dla przedmiotu zamówienia norm. 5. Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie zasad systemu HACCP oraz za zapewnienie właściwej jakości zdrowej żywności i materiałów, wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. - podstawa prawna ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2019 poz. 1252 ) 5. Warunki transportu (zgodne z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U. 2019 poz. 1252) 6. Oznakowanie produktu (zgodne z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia - (tj. Dz.U. 2019 poz. 1252) i zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie oznakowania środków spożywczych Dz.U. 2019 poz. 754 7. W przypadku dostaw produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych: - wykonawca musi posiadać decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej możliwości produkcji lub obrotu danym produktem spożywczym będącym przedmiotem zamówienia; - dostawy mięsa powinny odbywać się w zamkniętych opakowaniach lub pojemnikach plastikowych z pokrywami, posiadającymi stosowne atesty, pojemnikach plombowanych lub metkowanych, czystych, nieuszkodzonych; - przy każdej dostawie dostawca ma obowiązek przedstawić "Handlowy dokument identyfikacyjny" zgodnie z ustawą o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. 2019 poz. 824) oraz rozporządzeniem WE 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r., ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.Urz. UE L139 z 30 kwietnia 2004 r.) Zamawiający zastrzega, iż ilość poszczególnych artykułów wymienionych w załączniku do oferty może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, ze względu na brak możliwości podania dokładnej ilości osób żywionych na dzień wszczęcia postępowania. Niewykorzystane ilości produktów danego rodzaju powodujące niewykorzystanie w pełni środków finansowych umożliwią Zamawiającemu zakup innych produktów zawartych w formularzu cenowym do wysokości posiadanych środków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotowego i ilościowego zamówień, a tym samym do niewykorzystania w całości zamówionych produktów z uwagi na zmiany ilości żywionych osób. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej ilości produktów niż określona w formularzu cenowym. Zamawiający informuje, że przy dostawie artykułów stosuje prawo opcji, co oznacza, że podana ilość artykułów jest wielkością maksymalną, którą należy przyjąć do obliczenia oferty cenowej. Gwarantowana ilość artykułów która zostanie zamówiona i odebrana to 50% wartości wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie realizował zamówienie po cenach jednostkowych zawartych w ofercie na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych dostaw.Dostarczane artykuły muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego żywności w szczególności: - Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2019 poz. 1252). - Ustawy o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych. (Dz.U. 2020 poz. 285). - Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Ministra dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. - Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych. - Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG. - Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych Dz.U. 2019 poz. 754

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

O ś w i a d c z e n i e W y k o n a w c y DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Oraz SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU oświadczenie, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik 3 i załączniku nr 4 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy pzp ). Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału i nie podlega wykluczeniu z postępowania.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O ś w i a d c z e n i e W y k o n a w c y DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Oraz SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU oświadczenie, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik 3 i załączniku nr 4 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy pzp ). Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału i nie podlega wykluczeniu z postępowania.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 pkt. pkt. 2 ustawy, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz przedłoży na potwierdzenie następujące dokumenty; a) w odniesieniu do przywołanego art. 24 ust. 5 pkt. 2 ustawy Zamawiający informuje, że wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych - na potwierdzenie wymaganym dokumentem jest złożone oświadczenie wraz z ofertą 9.4.6 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-09, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Warzywa i owoce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych (zwanych dalej "produktami" ) do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Orzechu ul. Brzechwy 8. Wyspecyfikowane produkty wraz z jednostką miary i ilościami zawiera formularz będący załącznikami nr od 1a do 1h do SIWZ charakterystyka przedmiotu zamówienia. Dostarczone produkty powinny spełniać następujące warunki: Produkty muszą mieć ważny termin spożycia, Bezpośrednio po odbiorze towaru nastąpi potwierdzenie zgodności zamawianego asortymentu ze złożonym zamówieniem w formie telefonicznej, faksowej lub e-mail; W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia reklamacji. Częstotliwość dostaw: 5 razy w tygodniu do siedziby Zamawiającego. Dostawa produktów odbywać się będzie według uznania Zamawiającego w terminie do godziny 7:00 następnego dnia po dniu złożenia przez niego zamówienia (telefonicznie lub pocztą elektroniczną - e-mail) określającego rodzaj oraz ilość produktów. 1. Produkty dostarczane będą przez Wykonawcę własnym staraniem, na jego koszt oraz ryzyko. Dostawa produktów obejmuje również ich rozładunek i wniesienie do miejsc wskazanych przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. 2. Dostawy winny się odbywać w odpowiednio przystosowanych czystych pojemnikach (opakowaniach) stanowiących własność Wykonawcy i spełniających wymagania przewidziane do przechowywania i przewożenia żywności. 3. Wykonawca dostarczy produkty środkami transportu spełniającymi odpowiednie wymogi sanitarno -higieniczne. 4. Dostarczone produkty muszą spełniać wymagania jakościowe wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz właściwych dla przedmiotu zamówienia norm. 5. Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie zasad systemu HACCP oraz za zapewnienie właściwej jakości zdrowej żywności i materiałów, wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. - podstawa prawna ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2019 poz. 1252 ) 5. Warunki transportu (zgodne z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U. 2019 poz. 1252) 6. Oznakowanie produktu (zgodne z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia - (tj. Dz.U. 2019 poz. 1252) i zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie oznakowania środków spożywczych Dz.U. 2019 poz. 754 1. Warzywa i owoce - powinny być świeże, bez oznak zepsucia i pleśni w szczególności: jabłka: soczyste, słodkie , twarde banany żółte, twarde, bez nalotu plam dla pozycji, gdzie jednostką miary jest pęczek uznaje się bukiet o masie 0,10 kg zielony, świeży marchewki, pietruszki, seler- bez oznak wysuszenia, ogórki szklarniowe- świeże, twarde, bez opakowania z folii pomarańcze, mandarynki,- soczyste, bez wysuszonej skórki, pomarańcze- kraj pochodzenia Hiszpania
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-04-14
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Mięso i wyroby wędliniarskie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych (zwanych dalej "produktami" ) do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Orzechu ul. Brzechwy 8. Wyspecyfikowane produkty wraz z jednostką miary i ilościami zawiera formularz będący załącznikami nr od 1a do 1h do SIWZ charakterystyka przedmiotu zamówienia. Dostarczone produkty powinny spełniać następujące warunki: Produkty muszą mieć ważny termin spożycia, Bezpośrednio po odbiorze towaru nastąpi potwierdzenie zgodności zamawianego asortymentu ze złożonym zamówieniem w formie telefonicznej, faksowej lub e-mail; W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia reklamacji. Częstotliwość dostaw: 5 razy w tygodniu do siedziby Zamawiającego. Dostawa produktów odbywać się będzie według uznania Zamawiającego w terminie do godziny 7:00 następnego dnia po dniu złożenia przez niego zamówienia (telefonicznie lub pocztą elektroniczną - e-mail) określającego rodzaj oraz ilość produktów. 1. Produkty dostarczane będą przez Wykonawcę własnym staraniem, na jego koszt oraz ryzyko. Dostawa produktów obejmuje również ich rozładunek i wniesienie do miejsc wskazanych przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. 2. Dostawy winny się odbywać w odpowiednio przystosowanych czystych pojemnikach (opakowaniach) stanowiących własność Wykonawcy i spełniających wymagania przewidziane do przechowywania i przewożenia żywności. 3. Wykonawca dostarczy produkty środkami transportu spełniającymi odpowiednie wymogi sanitarno -higieniczne. 4. Dostarczone produkty muszą spełniać wymagania jakościowe wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz właściwych dla przedmiotu zamówienia norm. 5. Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie zasad systemu HACCP oraz za zapewnienie właściwej jakości zdrowej żywności i materiałów, wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. - podstawa prawna ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2019 poz. 1252 ) 5. Warunki transportu (zgodne z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U. 2019 poz. 1252) 6. Oznakowanie produktu (zgodne z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia - (tj. Dz.U. 2019 poz. 1252) i zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie oznakowania środków spożywczych Dz.U. 2019 poz. 754 Mięso - powinno mieć powierzchnię suchą, matową, barwę bladoróżową do czerwonej, konsystencja elastyczna, jędrną, świeże, bez oznak zmian zapachowych Produkty przetworzone (tj. wędliny, przetwory mięsne, konserwy) zgodnie z polską normą posiadały etykiety określające nazwę handlową produktu, procentowy skład surowcowy - tj. % zawartość mięsa w wędlinie oraz substancje stosowane w produkcji, wędliny na kanapki powinny być pokrojone w plastry Wyroby wędliniarskie powinny być bez skórek wieprzowych, bez mięsa mechanicznie odkostnionego i muszą posiadać nie mniej niż 85% mięsa Produkty muszą mieć ważny termin spożycia, W przypadku dostaw produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych: - wykonawca musi posiadać decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej możliwości produkcji lub obrotu danym produktem spożywczym będącym przedmiotem zamówienia; - dostawy mięsa powinny odbywać się w zamkniętych opakowaniach lub pojemnikach plastikowych z pokrywami, posiadającymi stosowne atesty, pojemnikach plombowanych lub metkowanych, czystych, nieuszkodzonych; - przy każdej dostawie dostawca ma obowiązek przedstawić "Handlowy dokument identyfikacyjny" zgodnie z ustawą o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. 2019 poz. 824) oraz rozporządzeniem WE 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r., ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.Urz. UE L139 z 30 kwietnia 2004 r.)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-04-14
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.