eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Działoszyn › REMONT I PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYNOgłoszenie z dnia 2020-03-31Ogłoszenie nr 528072-N-2020 z dnia 2020-03-31 r.

Miasto i Gmina Działoszyn: REMONT I PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Działoszyn, krajowy numer identyfikacyjny 73093474300000, ul. ul. Piłsudskiego  21 , 98-355  Działoszyn, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 413 177, e-mail gmdzialoszyn@wp.pl, faks 438 413 680.
Adres strony internetowej (URL): www.dzialoszyn.e-bip.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.dzialoszyn.e-bip.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.dzialoszyn.e-bip.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Działoszyn ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT I PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN
Numer referencyjny: IZP.GPOŚ.V.271.1.5.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Realizacja zamówienia rozpocznie się z dniem zawarcia umowy z terminem zakończenia prac do 31 grudnia 2020 roku, przy czym Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zadania uzgodni z Zamawiającym harmonogram prac. Wykonawca zobowiązuje się do należytego i sprawnego wykonania zamówienia. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Działoszyn obejmujących: - remonty cząstkowe dróg, - przebudowę dróg i ulic gminy Działoszyn Szacunkowy zakres robót przedstawiony został w zał. nr 1 do SIWZ - przedmiarze robót : Ilości przewidywane przedstawione w przedmiarze w ramach każdej pozycji są ilościami orientacyjnymi podanymi przez Zamawiającego w celu obliczenia ceny przez wykonawcę i dokonania oceny ofert przez Zamawiającego. Roboty objęte umową realizowane będą w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego na podstawie zleceń. Zakres zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie z poniższym opisem. Szczegółowy zakres robót, które objęte są niniejszą częścią zamówienia opisany został w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , oraz przedmiarach robót będącymi załącznikami do SIWZ. Lokalizacja wykonania zadania: Drogi na terenie Miasta i Gminy Działoszyn, docelowe powierzchnie robocze zostaną wskazane przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. 1) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac w uzgodnieniu z Zamawiającym w sposób bezpieczny, jak najmniej uciążliwy, oraz w sposób nie powodujący całkowitego wstrzymania ruchu pojazdów, pieszych na drogach, na których prowadzone będą prace. 2)Wykonywanie niniejszego zadania odbywać się będzie w okresie obowiązywania umowy na podstawie zleceń Zamawiającego do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do zleconych robót w terminie: a) 3 dni od przesłania zlecenia - dla robót drogowych związanych z usuwaniem zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu b) 14 dni od daty przekazania zlecenia - dla robót pozostałych. Wykonawca zobowiązuje się w terminie wyznaczonym w zleceniu wykonać zakres prac w nim przedstawionych. Z chwilą przystąpienia Wykonawcy do prac przedstawionych w zleceniu, odpowiedzialność za teren objęty realizacją zamówienia przechodzi na Wykonawcę i obowiązuje do chwili zakończenia i oddania robót. 3)Wykonawca realizujący niniejsze zadanie, przed przystąpieniem do prac uzgodni z Zamawiającym sposób naprawiania poszczególnych uszkodzeń 4)Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób nie powodujący całkowitego wstrzymania ruchu pojazdów, pieszych na drogach, na których prowadzone będą prace 5)Remont cząstkowy obejmować będzie w szczególności mechaniczne obcięcie krawędzi ubytku o pow. do 2 m.kw., remont cząstkowy o pow. ponad 2 m.kw. z frezowaniem remontowanego fragmentu oraz remont jezdni na całej jej szerokości z wykonaniem frezowania lub mechanicznego wcięcia w celu połączenia istniejącej nawierzchni z odcinkiem remontowanym. Na wszystkich wariantach remontu cząstkowego zostanie wykonanie oczyszczenie ubytku, skropienie emulsją asfaltową, ułożenie masy mineralno - bitumicznej, warstwa ścieralna mechaniczne zagęszczenie oraz oblanie krawędzi miejsc łączenia asfaltem. Grubość po zagęszczeniu śr. 4cm. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: 1) Przedmiar robót 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 2. Zamawiający dokonał należytej staranności podczas sporządzania opisu przedmiotu zamówienia celem wyeliminowania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę(z wyłączeniem tych produktów dla których istnieje sporządzone przez autora projektu uzasadnienie wynikające ze specyfiki przedmiotu zamówienia), jeżeli mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, jednak w przypadku gdy jakikolwiek zapis, który może wskazywać powyższe został pominięty przez Zamawiającego podczas sporządzania OPZ informuję, że celem owego zapisu nie jest uprzywilejowanie konkretnego Wykonawcy i w takim przypadku należy zastosować rozwiązanie równoważne o nie gorszych parametrach niż wskazane. 3. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy p.z.p, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. 4. Wymagania stawiane wykonawcy : a. Zabezpieczenie placu budowy na czas realizacji zadania. Wykonawca odpowiada za: wykonane robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zapewni oznakowanie i bezpieczeństwo na budowie jak i prawidłową organizację i zabezpieczenie ruchu w czasie trwania robót a jeśli to konieczne opracuje i przedstawi Zamawiającemu projekt organizacji ruchu wraz z wymaganymi uzgodnieniami oraz uzgodni z Zamawiającym harmonogram robót b. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy, warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, z projektami, programami funkcjonalno - użytkowymi, oraz z należytą starannością c. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, na którym będą prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. d. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. e. Spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa. f. Zapewnienie niezbędnych do realizacji zadania mediów ( energia elektryczna, woda) na koszt Wykonawcy. g. ponosi odpowiedzialność za szkody, straty w robotach, materiałach i sprzęcie spowodowane przez niego przy wypełnianiu zobowiązań określonych w umowie w trakcie realizacji zamówienia oraz przy usuwaniu wad w okresie rękojmi. h. zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenów, na których realizuje zamówienie i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych. i. jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót/dostaw, objętych umową. j. po zakończeniu prac zobowiązany jest uporządkować teren i przekazać Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy. 5 Przedmiot umowy (dla każdej części) musi być objęty min. 36 miesięcznym okresem rękojmi (gwarancji). Wykonawca który (w złożonej ofercie) udzieli rękojmi (gwarancji) na okres dłuższy niż wskazany w niniejszym punkcie, otrzyma dodatkowe punkty do oceny ofert w związku z wprowadzonym dodatkowym kryterium oceny ofert jakim jest gwarancja. Okres rękojmi (gwarancji) w formularzu ofertowym należy podać w miesiącach. Jeżeli Wykonawca poda okres rękojmi (gwarancji) w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy. Okres rękojmi (gwarancji) wykonania nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Ocenie będzie podlegał jedynie wydłużony termin powyżej 36 miesięcy ( Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wskaże okresu rękojmi (gwarancji), Zamawiający uzna iż Wykonawca podtrzymuje termin określony w SIWZ jako minimalny tj. 36 miesięcy). W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu rękojmi (gwarancji), oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgoda z SIWZ. MAKSYMALNY okres rękojmi (gwarancji) uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres rękojmi(gwarancji) dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (60 miesięcy) otrzymuje maksymalna liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja.. 6 Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, które będą wykonywać czynności w trakcie realizacji zamówienia objętego niniejszą SIWZ. 7 Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o osób które będą wykonywać roboty drogowe. 8 Wykonawca zobowiązuje się, że w/w Pracownicy będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zgodnie z oświadczeniem załączonym do oferty. 9 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy dostarczy do wglądu Zamawiającemu wykaz osób wykonujących czynności wskazane powyżej pod rygorem nie podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy co odpowiednio wiązać się będzie z zastosowaniem zapisów art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych. 10 Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 4 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi Usługi. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 11 Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi Usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę. 12 Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie min. do 21 dni. Wykonawca który (w złożonej ofercie) wskaże maksymalny termin do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem, otrzyma dodatkowe punkty do oceny ofert w związku z wprowadzonym dodatkowym kryterium oceny ofert jakim jest termin płatności. Termin płatności w formularzu ofertowym należy podać w dniach. Ocenie będzie podlegał jedynie wydłużony termin płatności do 30 dni ( Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wskaże terminu płatności, bądź wskaże termin płatności krótszy niż 21 dni Zamawiający przyjmie iż Wykonawca podtrzymuje termin określony w SIWZ jako minimalny tj. do 21 dni). W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego terminu niż maksymalny wymagany termin do 30 dni, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgoda z SIWZ. MAKSYMALNY termin płatności uwzględniony do oceny ofert wynosi 30 dni. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin płatności (w dniach) w przedziale od 22 do 30 Zamawiający przyjmie iż Wykonawca podtrzymuje termin płatności określony w SIWZ jako minimalny czyli do 21 dni i taki zostanie uwzględniony także w umowie. Jedynie Wykonawca który wskaże termin płatności do 30 dni otrzyma dodatkowe punkty w kryterium termin płatności Za termin zakończenia zamówień uznany zostanie termin podpisania bezusterkowego protokołu odbioru Informuję iż na podstawie art. 24aa. ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych w niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą w której najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233141-9
45233142-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z zamówieniem podstawowym dla każdej części w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: . Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn 2) kontakt z IOD: iod@dzialoszyn.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont i przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Działoszyn", nr IZP.GPOŚ.V.271.1.5.2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej "ustawa Pzp"; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani /Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 11.1 ppkt 3 SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych) oraz na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 11.1 ppkt 3 SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony na podstawie wykazania wykonania w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. dwóch robót o podobnym zakresie (remont, budowa, przebudowa rozbudowa drogi o nawierzchni bitumicznej) z których min. jedno o wartości min. 500.000,00 zł brutto z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz potwierdzenia, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz potwierdzenia, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, a także na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 11.1 ppkt 3 SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców dodatkowych dokumentów potwierdzających iż nie podlega on Wykluczeniu

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty- z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ, b) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Oświadczenie, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego - w treści formularza ofertowego lub odrębne oświadczenie zgodne z treścią pkt 4 formularza ofertowego.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10.000,00. zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego Bank NBS Działoszyn Nr 47 9251 0009 0000 1094 2000 0200 podając znak postępowania przetargowego IZP.GPOŚ.V.271.1.5.2020 z dopiskiem: "Wadium - Remont i przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Działoszyn" W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - Wykonawca złoży oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w kancelarii pok. 202 (przed upływem terminu składania ofert) w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) opisanym tak jak opakowanie z ofertą z dopiskiem "WADIUM - Remont i przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Działoszyn". Dokument ten musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Ponadto w/w dokument musi zawierać w swojej treści oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, że zobowiązuje się on do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja10,00
termin płatności30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zastrzega możliwość istotnej zmiany umowy, warunki takiej zamiany zawarte zostały w § 12 projektu umowy będącego Załącznikiem Nr 8 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.