eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsk Podlaski › Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim realizowanego w ramach projektu Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnychOgłoszenie z dnia 2020-03-27Ogłoszenie nr 527517-N-2020 z dnia 2020-03-27 r.

Miasto Bielsk Podlaski: Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim realizowanego w ramach projektu Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (2. typ projektów: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych).

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsk Podlaski, krajowy numer identyfikacyjny 50658982000000, ul. ul. Kopernika  1 , 17-100  Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0-85 73 18 100, e-mail zp@bielsk-podlaski.pl, faks 0-85 73 18 150.
Adres strony internetowej (URL): www.bielsk-podlaski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
(http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_lista.htm)


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
(http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_lista.htm)


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie papierowej
Adres:
Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Biuro podawcze ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim realizowanego w ramach projektu Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych
Numer referencyjny: Izp.271.12.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego pn. Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim realizowanego w ramach projektu Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych jest wykonanie : ETAP I - PARK KRÓLOWEJ HELENY a) Wykonanie remontu elewacji budynku toalety publicznej polegającej na pomalowaniu obecnej elewacji na stonowany kolor szary oraz zamontowaniu na nich ocynkowanego rusztu, będącego konstrukcją wsporczą dla bluszczu zimozielonego. Zestawienie materiałów: 1. Podkonstrukcja - Profil stalowy 60x40mm, ocynk malowany w kolorze grafit po obwodzie szczytu budynku. 2. Podkonstrukcja - Profil stalowy 60x40mm, ocynk malowany w kolorze grafit, mocowany bezpośrednio do elewacji istniejącej ścian szczytowych 3. Podkonstrukcja - Profil stalowy 60x40mm, mocowany na dystansach, zlicowany z profilami mocowanymi bezpośrednio do ścian szczytowych ocynk malowany w kolorze grafit, mocowany bezpośrednio do elewacji istniejącej ścian szczytowych. 4. Podkonstrukcja - Profile wokół otworów drzwiowych i rewizyjnych - odsunięta 10cm od krawędzi otworu 5. Nasadzenia - bluszcz zimozielony, co 50cm, wzdłuż obwodu budynku, z pominięciem stref wejściowych A. Elewacja istniejąca malowana farbą silikonową elewacyjną w kolorze szarym, zgodnie z technologią producenta - pow. 90 m2 B. Elementy stalowe istniejące malowane farbą renowacyją w kolorze grafit, zgodnie z technologią producenta - siatka pow. 105 m2 b) Wykonanie nasadzeń: I. DRZEWA (LIŚCIASTE): 1 - Tilia cordata, lipa drobnolistna: szt. 6 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm); 2 - Aesculus x carnea, kasztanowiec czerwony: szt. 4 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm); 3 - Acer platanoides 'Globosum', klon pospolity 'Globosum': szt. 2 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm); 4 - Sorbus acuparia, jarząb pospolity: szt. 8 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Razem: 20 szt. II. KRZEWY (LIŚCIASTE): 1 - Spirea van houtte'a, tawuła van Houttea: szt. 46 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm); 2 - Buxus sempervirens, bukszpan wiecznie zielony: szt. 88 (min. wys./śred. rośliny 20-30cm); 3 - Forsythia intermedia, forsycja pośrednia: szt. 24 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm); 4 - Spirea acinarea 'Grefshein', tawuła szara: szt. 19 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm); 5 - Cornus alba 'Sibrica', dereń biały: szt. 3 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm); ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Razem: 180 szt. c) wykonanie stanowisk lęgowych dla ptaków (na drzewach). ETAP II - PARK ALEKSANDRA JAGIELLOŃCZYKA KRÓLA POLSKI a) Wykonanie małej architektury: LAMPY PARKOWE Posadowienie na prefabrykowanych stopach żelbetowych zgodnie z instrukcją producenta. Wysokość lamp 5m. Lampy stylizowane z wzorami historycznymi. Konstrukcja ze stali ocynkowanej. Źródło światła o ciepłej barwie. Kolor lamp - czarny. Szt.8. ŁAWKI PARKOWE Ławki mocowane do podłoża na prefabrykowane stopy betonowe, natomiast na pomoście za pomocą kotew systemowych. Konstrukcja ze stali ocynkowanej w kolorze czarnym, deskowanie w kolorze ciemnobrązowym. Ławki stylizowane z wzorami historycznymi. Wymiary ławek zgodnie z rysunkiem technicznym. Szt.11. KOSZE NA ŚMIECI Mocowane do podłoża na poduszkach betonowych. Kosze stylizowane z wzorami historycznymi. Wykonany ze stali ocynkowanej w kolorze czarnym. Szt.7. TABLICA INFORMACYJNA Tablica wykonana ze stali ocynkowanej w kolorze czarnym z wypełnieniem powierzchni informacyjnej wkładem zabezpieczającym z PVC. Montowana do podłoża na betonowych stopach. Wymiary zgodne z rysunkiem technicznym. Tablica stylizowana z wzorami historycznymi. Szt.1. ALEJKI PARKOWE Wykonane z kruszywa mineralnego jako mieszkanka z kruszyw mineralnych. Szerokość alejek 2 i 3m. Wykonanie kolejnych warstw z wykończeniem obrzeżami, zgodnie z rysunkiem technicznym. Kolor kruszywa szary. pow. 1250m2. b) Wykonanie zewnętrznej instalacji oświetleniowej wraz z przyłączem. c) Wykonanie remontów: - dwóch pomostów betonowych, polegających na pomalowaniu balustrad w sposób zabezpieczający przed korozją, wymiany nawierzchni utwardzonej, - balustrady śluzy wodnej, polegającej na pomalowaniu - zabezpieczeniu farbą antykorozyjną. d) Bieżąca konserwacja cieku wodnego: wód płynących, polegająca na: uzupełnieniach faszyny, uzupełnienie osuniętych skarp gruntem, wycięciu dzikiej roślinności (niewymagającego pozwolenia na wycinkę) powodującej degradację skarp oraz ich zabezpieczenie. e) Wyrównanie gruntu - m.in. pod alejkę poprzez wykonanie nasypów przy wejściu na pas drogowy ul. Białowieskiej; f) Wykonanie nasadzeń: I. DRZEWA (LIŚCIASTE): 1 - Fagus sylvatica, buk pospolity: szt. 3 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm); 2 - Betula pendula, brzoza brodawkowata: szt. 2 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm); 3 - Cataegus, głóg: szt. 6 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm); 4 - Acer pseudoplatanus, klon jawor: szt. 6 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm); 5 - Acer platanoides, klon pospolity: szt. 11 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm); 6 - Prunus cerasifera, śliwa wiśniowa: szt. 13 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm); 7 - Salix, wierzba: szt. 3 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm); 8 - Acer saccharinum, klon srebrzysty: szt. 15 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm); 9 - Quercus robus, dąb szypułkowy: szt. 4 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm); 10 - Alnus glutinosa, olsza czarna: szt. 3 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm); 11 - Acer platanoides 'Globosum', klon pospolity: szt. 4 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm); 12 - Tilia cordata, lipa drobnolistna: szt. 1 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Razem: 71 szt. II. KRZEWY (LIŚCIASTE): 1 - Salix purpurea 'Nana', wierzba purpurowa nana: szt. 16 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm); 2 - Physocarpus opolifolius 'Diabolo', pęcherznica kalinolistna: szt. 42 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm); 3 - Spirea van houtte'a, tawuła van Houttea: szt. 72 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm); 4 - Spirea acinarea 'Grefshein', tawuła szara: szt. 29 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm); 5 - Forsythia intermedia, forsycja pośrednia: szt. 7 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm); 6 - Syringa vulgaris, lilak pospolity: szt. 7 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm); 7 - Physocarpus opolifolius 'Luteus', pęcherznica kalinolistna: szt. 5 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm); 8 - Philadelphus coronarius, jaśminowiec wonny: szt. 5 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm); 9 - Weigela florida, krzewuszka cudowna: szt. 2 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm); --------------------------------------------------------------------------------------------- Razem: 185 szt. III. BYLINY STREFA 1: - Astilbe arendsii, tawułka Arendsa (7szt./m2); - Heuhera micrantha sp., żurawka drobnokwiatowa (12szt./m2); ------------------------------------------------------------------------------------ Razem: 85 m2 STREFA 2: - Iris sibirica sp., irys syberyjski (3szt./m2); - Heuhera micrantha sp., żurawka drobnokwiatowa (12szt./m2); ------------------------------------------------------------------------------------- Razem: 26 m2 STREFA 3: - Bergenia corolifolia, bergenia sercowata (3szt./m2) - Heuhera micrantha sp., żurawka drobnokwiatowa (12szt./m2); ------------------------------------------------------------------------------------ Razem: 149 m2 ------------------------------------------------------------------------------------ OGÓLEM STREFY: 260 m2 IV. TRAWNIK Mieszanka traw na tereny podmokłe (1kg na 40m2): POWIERZCHNIA TRAWNIKA = teren opracowania (6+7) - pow. istniejących wód płynących - istniejące utwardzenia wraz z pomostami - projektowane utwardzenia - pow. projektowanych bylin x współczynnik ukształtowania terenu 105% = 9 538 m2 g) wykonanie stanowisk lęgowych dla ptaków (na drzewach). ETAP III - PARK PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ a) Budowa dwóch stawów rekreacyjnych o pow. 497m2 i 489m2; b) Bieżąca konserwacja stawu istniejącego polegająca na: uzupełnieniach faszyny, uzupełnienie osuniętych skarp gruntem, odmuleniu dna, wycięcie dzikiej roślinności (niewymagającego pozwolenia na wycinkę) powodującej degradację skarp. c) Budowa pomostu drewnianego o pow. zabudowy 609 m2; d) Budowa przyłącza elektroenergetycznego ziemnego niskiego napięcia i instalacji zewnętrznej elektroenergetycznej ziemnej nN, e) Wykonanie małej architektury: LAMPY PARKOWE Posadowienie na prefabrykowanych stopach żelbetowych zgodnie z instrukcją producenta. Wysokość lamp 5m. Lampy stylu nowoczesnym, bez klasycznych detali o prostym wykończeniu. Konstrukcja ze stali ocynkowanej. Źródło światła o ciepłej barwie. Kolor lamp - czarny. Szt. 5. ŁAWKI PARKOWE Ławki mocowane do podłoża na prefabrykowane stopy betonowe, natomiast na pomoście za pomocą kotew systemowych. Konstrukcja ze stali ocynkowanej w kolorze czarnym, deskowanie w kolorze ciemnobrązowym. Stylizacja ławek geometryczna, prosta o nowoczesnych kształtach, bez detali. Wymiary ławeg zgodnie z rysunkiem technicznym. Szt. 11. KOSZE NA ŚMIECI Mocowane do podłoża na poduszkach betonowych. Stylizacja geometryczna, prosta o nowoczesnych kształtach, bez detali. Wykonany ze stali ocynkowanej w kolorze czarnym ze wstawkami drewnianymi w kolorze ciemnobrązowym. Szt. 6. TABLICA INFORMACYJNA Tablica wykonana ze stali ocynkowanej w kolorze czarnym z wypełnieniem powierzchni informacyjnej wkładem zabezpieczającym z PVC. Montowana do podłoża na betonowych stopach. Wymiary zgodne z rysunkiem technicznym. Szt. 1. ALEJKI PARKOWE Wykonane z kruszywa mineralnego jako mieszkanka z kruszyw mineralnych i bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej. Szerokość alejek 2m. Wykonanie kolejnych wartsw z wykończeniem obrzerzami, zgodnie z rysunkiem technicznym. Kruszywo w kolorze szarym. Pow. 306 m2. f) Wyrównanie gruntu pod alejki i pochylnie pomostu poprzez wykonanie nasypów; g) Wykonanie nasadzeń: I. DRZEWA (LIŚCIASTE): 1 - Salix, wierzba: szt. 9 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm); 2 - Alnus sp., olsza czarna: szt. 9 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm); 3 - Carpinus betulus, grab pospolity: szt. 1 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm); 4 - Acer pseudoplatanus, klon jawor: szt. 2 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm); 5 - Acer platanoides, klon pospolity: szt. 2 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Razem: 23 szt. II. KRZEWY (LIŚCIASTE): 1 - Prunus padus, czeremcha pospolita: szt. 52 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm); 2 - Cornus alba, dereń biały: szt. 64 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm); 3 - Salix sp., wierzba: szt. 10 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm); 4 - Viburnum opulus, kalina koralowa: szt. 27 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm); 5 - Ledum palustre, bagno zwyczajne: szt. 29 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm); 6 - Spirea salicifolia, tawuła wierzbolistna: szt. 18 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Razem: 200 szt. III. BYLINY STREFA 1: - Astilbe arendsii, tawułka Arendsa (7szt./m2); - Heuhera micrantha, żurawka drobnokwiatowa (12szt./m2); - Armeria maritima, zawciąg nadmorski (30szt.m2); - Hosta sp., funkia (3-12szt./m2) ------------------------------------------------------------------------------- Razem: 480 m2 STREFA 2: - Typha latifolia, pałka szerokolistna (3szt./m2); - Typha angustifolia, pałka wąskolistna (3szt./m2); - Poa palustris, wiechlina błotna (3szt./m2); - Phragmites australis, trzcina pospolita (3szt./m2); - Phalaris arundinacea, mozga trzcinowata (3szt./m2); - Butomus umbellatus, łączeń baldaszkowy (3szt./m2); ------------------------------------------------------------------------- Razem: 990 m2 STREFA 3: - Karex acuta, turzyca zaostrzona (3szt./m2); - Iris sybirica, irys syberyjski (3szt./m2); - Lythrum salicaria, krwawnica pospolita (3szt./m2); -------------------------------------------------------------------- Razem: 530 m2 -------------------------------------------------------------------- OGÓŁEM STREFY 2000 m2 IV. ŁĄKA KWIETNA Mieszanka kwiatów na łąkę zawierająca odmiany kwiatów jednorocznych i wieloletnich: - STREFA 1: 667 m2 - STREFA 2 : 633 m2 Razem: 1300 m2 V. TRAWNIK Mieszanka traw na tereny podmokłe (1kg na 40m2): POW. TRAWNIKA = (teren opracowania - staw istniejący - stawy projektowane - pomost drewniany - projektowane utwardzenie terenu - pow. bylin - pow. łąki kwietnej) x wskaźnik ukształtowania terenu 105% = 6 375 m2 h) Wykonanie stanowisk lęgowych dla ptaków (na drzewach). ETAP IV - PARK PRZY UL. SOSNOWEJ a) Wykonanie małej architektury: LAMPY PARKOWE Posadowienie na prefabrykowanych stopach żelbetowych zgodnie z instrukcją producenta. Wysokość lamp 5m. Lampy stylu nowoczesnym, bez klasycznych detali o prostym wykończeniu. Konstrukcja ze stali ocynkowanej. Źródło światła o ciepłej barwie. Kolor lamp - czarny. Szt. 5. ŁAWKI PARKOWE Ławki mocowane do podłoża na prefabrykowane stopy betonowe, natomiast na pomoście za pomocą kotew systemowych. Konstrukcja ze stali ocynkowanej w kolorze czarnym, deskowanie w kolorze ciemnobrązowym. Stylizacja ławek geometryczna, prosta o nowoczesnych kształtach, bez detali. Wymiary ławek zgodnie z rysunkiem technicznym. Szt. 8. KOSZE NA ŚMIECI Mocowane do podłoża na poduszkach betonowych. Stylizacja geometryczna, prosta o nowoczesnych kształtach, bez detali. Wykonany ze stali ocynkowanej w kolorze czarnym ze wstawkami drewnianymi w kolorze ciemnobrązowym. Szt. 8. TABLICA INFORMACYJNA Tablica wykonana ze stali ocynkowanej w kolorze czarnym z wypełnieniem powierzchni informacyjnej wkładem zabezpieczającym z PVC. Montowana do podłoża na betonowych stopach. Wymiary zgodne z rysunkiem technicznym. Szt. 1. ALEJKI PARKOWE Wykonane z kruszywa mineralnego jako mieszkanka z kruszyw mineralnych. Szerokość alejek 1,5 m. Wykonanie kolejnych warstw z wykończeniem obrzeżami, zgodnie z rysunkiem technicznym. Pow.= 192 m2 b) Wyrównanie gruntu pod boisko trawiaste i alejkę - wykonanie nasypów z gruntu; d) Wykonanie boiska trawiastego o pow. 1947 m2; Boisko trawiaste wykonane z trawy typu: sportowa / boiskowa lub samo-zagęszczająca, o zwiększonych właściwościach na uszkodzenia mechaniczne (wydeptywanie, rozrywanie darni) i zwiększonej zdolności do szybkiej regeneracji. Boisko o wymiarach 33 x 59m i o pow. 1947 m2. Miejsce boiska wypoziomować, wykonując skarpę gruntową zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Linie boiskowe o szerokości 10cm zostaną pomalowane skoncentrowaną farbą boiskową w kolorze białym, pozbawioną szkodliwych substancji (nieszkodliwą dla ludzi i zwierząt, neutralną dla wód gruntowych, nie zaburzającą wzrostu trawy). Bramki wykonane z rury stalowej ocynkowanej o przekroju 8-10cm w kolorze białym. Parametry bramki: otwór w świetle 5m x 2m x 1,2m. e) Budowa instalacji zewnętrznej elektroenergetycznej ziemnej nN wraz z przyłaczem. f) Wykonanie nasadzeń: I. DRZEWA (IGLASTE): 1 - Picea abies, świerk pospolity: szt. 12 (wys. rośliny 180 - 200cm); 2 - Picea pungens f. glauca, świerk kłujący syn. srebrny: szt. 2 (wys. rośliny 180 - 200cm); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Razem: 14 szt. II. DRZEWA (LIŚCIASTE): 3 - Tilia platyphyllos, lipa szerokolistna: szt. 7 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm); 4 - Quarcus robus, dąb szypułkowy: szt. 3 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm); 5 - Acer platanoides 'Globosum', klon pospolity 'Globosum'; szt. 2 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm); 6 - Prunus cerasifera, śliwa wiśniowa: szt. 2 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Razem: 14 szt. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Drzewa ogółem: 28 szt. III. KRZEWY (IGLASTE): 1 - Juniperus scopulorum 'Skyrocket', jałowiec skalny 'Skyroket': szt. 14 (min. wys./śred. rośliny 60-80cm); 2 - Juniperus communis 'Hibernica', jałowiec pospolity 'Hibernica': szt. 2 (min. wys./śred. rośliny 60-80cm); 3 - Pinus mugo subsp. mugo, sosna górska: szt. 4 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Razem: 20 szt. IV. KRZEWY (LIŚCIASTE): 4 - Physocarpus opolifolius 'Diabolo', pęcherznica kalinolistna: szt. 15 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm); 5 - Weigela florida, krzewuszka cudowna: szt. 5 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Razem: 20 szt. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Krzewy ogółem: 40 szt. V. TRAWNIK Mieszanka traw gazonowych - sportowa / boiskowa (1kg/40m2): POW. TRAWNIKA (BOISKO): 1947m2 Mieszanka traw gazonowych - uniwersalna (1kg/40m2): POW. TRAWNIKA = Pow. terenu opracowania - pow. proj. utwardzenia - pow. boiska = 7 391 m2 ETAP V - PARK PRZY UL. STUDZIWODZKIEJ / STRZELNICZEJ a) Wykonanie małej architektury: LAMPY PARKOWE Posadowienie na prefabrykowanych stopach żelbetowych zgodnie z instrukcją producenta. Wysokość lamp 5m. Lampy stylu nowoczesnym, bez klasycznych detali o prostym wykończeniu. Konstrukcja ze stali ocynkowanej. Źródło światła o ciepłej barwie. Kolor lamp - czarny. Szt. 2. ŁAWKI PARKOWE Ławki mocowane do podłoża na prefabrykowane stopy betonowe, natomiast na pomoście za pomocą kotew systemowych. Konstrukcja ze stali ocynkowanej w kolorze czarnym, deskowanie w kolorze ciemnobrązowym. Stylizacja ławek geometryczna, prosta o nowoczesnych kształtach, bez detali. Wymiary ławeg zgodnie z rysunkiem technicznym. Szt. 3. KOSZE NA ŚMIECI Mocowane do podłoża na poduszkach betonowych. Stylizacja geometryczna, prosta o nowoczesnych kształtach, bez detali. Wykonany ze stali ocynkowanej w kolorze czarnym ze wstawkami drewnianymi w kolorze ciemnobrązowym. Szt. 3. TABLICA INFORMACYJNA Tablica wykonana ze stali ocynkowanej w kolorze czarnym z wypełnieniem powierzchni informacyjnej wkładem zabezpieczającym z PVC. Montowana do podłoża na betonowych stopach. Wymiary zgodne z rysunkiem technicznym. Szt. 1. ALEJKI PARKOWE Wykonane z kruszywa mineralnego jako mieszkanka z kruszyw mineralnych / bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej. Szerokość alejek 1,6 m. Wykonanie kolejnych warstw z wykończeniem obrzeżami, zgodnie z rysunkiem technicznym. Pow. 98 m2. b) Budowa instalacji zewnętrznej elektroenergetycznej ziemnej nN. c) Bieżąca konserwacja cieku wodnego: uzupełnieniach faszyny, uzupełnienie osuniętych skarp gruntem, odmuleniu dna, wycięcie dzikiej roślinności (niewymagającej pozwolenia na wycinkę) powodującej degradację skarp. d) Wykonanie nasadzeń: I. DRZEWA (LIŚCIASTE): 1 - Acer pseudoplatanus, klon jawor: szt. 9 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm); 2 - Acer platanoides 'Globosum', klon pospolity 'Globosum': szt. 10 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm); 3 - Carpinus betulus, grab pospolity: szt. 6 (obw. pnia na wys. 100cm = 8-10cm); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Razem: 25 szt. II. KRZEWY (LIŚCIASTE): 1 - Cornus alba, dereń biały: szt. 4 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm); 2 - Prunus padus, czeremcha pospolita: szt. 3 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm); 3 - Spirea salicifolia, tawuła wierzbolistna: szt. 20 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm); 4 - Salix sp., wierzba: szt. 5 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm); ---------------------------------------------------------------------------------- Razem: 32 szt. III. BYLINY STREFA 1 (wzdłuż rowu - 2 rabaty): - Typha angustifolia, pałka wąskolistna (3szt./m2); - Lythrum slaicaria, krwawnica pospolita (3szt./m2); - Phragmites australis, trzcina pospolita (3szt./m2); ------------------------------------------------------------------- Razem: 180 m2 STREFA 2 (pod lipą istniejącą - 1 rabata): - Hosta sp., funkia (3szt./m2); ------------------------------------------------------ Razem: 32 m2 STREFA 3 (pod globosami na przemian): - Heuhera micrantha, żurawka drobnokwiatowa (12szt./m2); ------------------------------------------------------------------------------- Razem: 9 m2 STREFA 4 (pod globosami na przemian): - Astilbe arendsii, tawułka Arendsa (7szt./m2); ------------------------------------------------------------- Razem: 9 m2 --------------------------------------------------------------------------------- Byliny ogółem: 230 m2 IV. ŁĄKA KWIETNA Mieszanka kwiatów na łąkę zawierająca odmiany kwiatów jednorocznych i wieloletnich: - STREFA 2= 320 m2 V. TRAWNIK Mieszanka traw na tereny podmokłe: POW. TRAWNIKA = Pow. terenu opracowania - pow. cieku wodnego - pow. proj. utwardzeń - pow. istniejącego zakrzewienia - pow. proj. bylin - pow. proj. łąki kwietnej = 1982 m2 e) Wykonanie stanowisk lęgowych dla ptaków (na drzewach). ETAP VI - PARK PRZY UL. REJA a) Wykonanie małej architektury: LAMPY PARKOWE Posadowienie na prefabrykowanych stopach żelbetowych zgodnie z instrukcją producenta. Wysokość lamp 5m. Lampy stylu nowoczesnym, bez klasycznych detali o prostym wykończeniu. Konstrukcja ze stali ocynkowanej. Źródło światła o ciepłej barwie. Kolor lamp - czarny. Szt. 3. ŁAWKI PARKOWE Ławki mocowane do podłoża na prefabrykowane stopy betonowe, natomiast na pomoście za pomocą kotew systemowych. Konstrukcja ze stali ocynkowanej w kolorze czarnym, deskowanie w kolorze ciemnobrązowym. Stylizacja ławek geometryczna, prosta o nowoczesnych kształtach, bez detali. Wymiary ławeg zgodnie z rysunkiem technicznym. Szt. 4. KOSZE NA ŚMIECI Mocowane do podłoża na poduszkach betonowych. Stylizacja geometryczna, prosta o nowoczesnych kształtach, bez detali. Wykonany ze stali ocynkowanej w kolorze czarnym ze wstawkami drewnianymi w kolorze ciemnobrązowym. Szt. 4. TABLICA INFORMACYJNA Tablica wykonana ze stali ocynkowanej w kolorze czarnym z wypełnieniem powierzchni informacyjnej wkładem zabezpieczającym z PVC. Montowana do podłoża na betonowych stopach. Wymiary zgodne z rysunkiem technicznym. Szt. 1. ALEJKI PARKOWE Wykonane z kruszywa mineralnego jako mieszkanka z kruszyw mineralnych / bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej. Szerokość alejek 1,5 m. Wykonanie kolejnych warstw z wykończeniem obrzeżami, zgodnie z rysunkiem technicznym. Pow. = 100 m2 b) Wykonanie placu zabaw: ślizgawka z pomostem i drabinką - 1 szt., karuzela - 1 szt., bujak - 3 szt., huśtawka dwumiejscowa - 2 szt., huśtawka wagowa - 2 szt. c) Budowa instalacji zewnętrznej elektroenergetycznej ziemnej nN. d) Wykonanie stanowisk lęgowych dla ptaków (na drzewach). e) Wykonanie nasadzeń: I. DRZEWA (IGLASTE): 1 - Picea abies, świerk pospolity: szt. 4 (wys. rośliny = 180-200cm); ----------------------------------------------------------------------------------------- Razem: 4 szt. II. KRZEWY IGLASTE: 1 - Juniperus scopulorum 'Skyrocket', jałowiec skalny 'Skyroket': szt. 14 (min. wys./śred. rośliny 60-80cm); 2 - Pinus mugo subsp. mugo, sosna górska: szt. 6 (min. wys./śred. rośliny 30-40cm); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Razem: 20 szt. III. TRAWNIK Mieszanka traw gazonowych - uniwersalna (1kg/40m2): POWIERZCHNIA TRAWNIKA = pow. terenu opracowania - proj. utwardzenie terenu = 2298 - 100 = 2198 m2 ROBOTY DOTYCZĄCE WSZYSTKICH PARKÓW: - wykaszanie chwastów pod trawniki i nasadzenia bylin i kwiatów, - rekultywacja trawników, - humusowanie powierzchni pod trawniki i nasadzenia bylin i kwiatów gr.5cm, - trawniki: 10% powierzchni, tj. uzupełnienie i dosianie trawy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarach robót (kosztorysach ofertowych) stanowiących załączniki do SIWZ. 3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.30 ust.1 pkt.2 i ust.3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 4. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogu wynikającego z art.30 ust.5 ustawy Pzp. 5. Zgodnie z art.29 ust.3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych wymienionych w rozdziale III ust.1 SIWZ (z wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę - jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.1040 z póź. zm.). Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45112710-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45231400-9
45316100-6
45311100-1
45453000-7
45111200-0
45233253-7
45112720-8
45240000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca winien wykazać: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył robotę lub roboty budowlane o łącznej wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto, związane z zagospodarowaniem terenów zieleni. Zamawiający nie ogranicza liczby robót budowlanych wskazywanych przez Wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu. Potwierdzeniem warunku będzie zarówno wskazanie jednej wymaganej roboty o wartości co najmniej 500.000,00 zł, jak i większej ilości wymaganych robót, których suma wartości łącznie wyniesie co najmniej 500.000,00 zł. W kwocie o której mowa powyżej, Wykonawca może uwzględnić również niezbędną infrastrukturę służącą urządzeniu obiektów (mała architektura, place zabaw, infrastruktura techniczna, ogrodowa, parkowa itp. jeżeli była elementem zorganizowanego urządzenia terenu zielonego). b) dysponowaniem co najmniej 1 osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności : - konstrukcyjno - budowlanej, - drogowej, - elektrycznej. Przez uprawnienia należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z póź.zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, albo uprawnionymi do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). (w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazany dokument dla potwierdzenia braku podstawy wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy PZP). 2) dokumenty podmiotów zagranicznych: a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. c) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego prze Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt.1). Zapisy pkt.2) stosuje się odpowiednio.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg Załącznika nr 5 do SIWZ, 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (Załącznika nr 6 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ: 1) Formularz ofertowy - wg Załącznika nr 1 do SIWZ 2) Oświadczenie Wykonawcy - wg Załącznika nr 2 do SIWZ, UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczone notarialnie (jeżeli dotyczy) a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisywania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art.23 ustawy PZP), 4) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg Załącznika nr 3 do SIWZ, (jeżeli dotyczy), 2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT: ? Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy PZP, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia - wg Załącznika nr 4 do SIWZ, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego (http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi/zamowienia_i_przetargi_lista.htm) wykaz ofert złożonych w danym postępowaniu, zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem.3. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZY POLEGANIU NA ZASOBACH PODMIOTÓW TRZECICH W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest: 1) zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy, składanym na podstawie art.25a ust.1 ustawy PZP, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu - w Załączniku nr 2 do SIWZ, 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania - w Załączniku nr 2 do SIWZ, 3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg Załącznika nr 3 do SIWZ), które określa w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą realizować roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
gwarancja na zieleń20,00
gwarancja na pozostałe elementy20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu rzeczowo - finansowego pod warunkiem zachowania terminu końcowego. 3. Strony mają prawo do zmiany terminu realizacji określonego w umowie oraz w harmonogramie rzeczowo- finansowym stanowiącym załącznik do umowy w uzasadnionych przypadkach w szczególności: 1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca, w szczególności: będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, wystąpienia kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 4. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art.36a ust.5 Prawa budowlanego, 3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wynikająca z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych albo usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania założonego efektu użytkowego, 6) w przypadku ograniczenia zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego, 7) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 8) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, 9) wystąpienia okoliczności wskazanych w §3 ust.6 umowy (roboty dodatkowe). 5. W przypadku okoliczności, o których mowa w ust.4 dopuszcza się zmianę wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację z uwzględnieniem cen jednostkowych robót z kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku w oparciu o średnie ceny rynkowe robót oraz nakładów rzeczowych wg ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 6. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robót, innych podmiotów i osób wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniu warunków określonych odpowiednio w §5 umowy. 7. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust.2 - ust.5, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 8. Zamawiający dopuszcza odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w §3 ust.2 umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. W tym celu Wykonawca składa Zamawiającemu wniosek o dokonanie zmiany wynagrodzenia wraz ze szczegółową kalkulacją obrazującą wpływa wyżej wymienionych zmian na koszty wykonania zamówienia oraz dowody na potwierdzenie zmiany kosztów. 9. Zamawiający może odmówić zmiany wynagrodzenia w przypadku opisanym w ust.8 do czasu przedstawienia przez Wykonawcę rzetelnej, szczegółowej kalkulacji kosztów lub zażądać dodatkowych wyjaśnień i dokumentów. Waloryzacja dotyczy wyłącznie kosztów realizacji zamówienia powstałych po złożeniu wniosku przez Wykonawcę, nie wcześniej niż w okresie po wejściu w życie odpowiednich przepisów. 10. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 11. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji na okres wskazany w ofercie, jednakże nie mniej niż 36 miesięcy oraz rękojmi na okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 12. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi związanymi z prowadzonymi robotami na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kopię opłaconej, aktualnej umowy ubezpieczenia (polisy ubezpieczeniowej), w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich jego podwykonawców. 13. Wszelkie postanowienia umowne określa projekt umowy, stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego, procedura otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego będzie transmitowana na żywo wyłącznie na kanale YouTube Miasta Bielsk Podlaski pod adresem: https://youtu.be/89FxBZ-vWQ4 co wypełnia przesłanki jawności i umożliwienia Wykonawcy uczestnictwa w otwarciu ofert. 2. Zamawiający informuje, iż nie będzie możliwości osobistego uczestnictwa w otwarciu ofert w siedzibie Zamawiającego, ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa Stronom biorącym udział w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych w przedmiotowej sprawie dostępne jest pod adresem https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.