eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chojnów › Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2020 r.Ogłoszenie z dnia 2020-03-27Ogłoszenie nr 527478-N-2020 z dnia 2020-03-27 r.

Urząd Miejski w Chojnowie: Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2020 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Chojnowie, krajowy numer identyfikacyjny 52503300000000, ul. Pl. Zamkowy  1 , 59-225  Chojnów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 768 187 840, e-mail urzad.miejski@chojnow.net.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.chojnow.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.chojnow.eu


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.chojnow.eu


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście , za pośrednictwem posłańca, itp. ( tel. 76 8188 285 )
Adres:
Urząd Miejski w Chojnowie , Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, I piętro pok. nr 6 (sekretariat) ( tel. 76 8188 285 )


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2020 r.
Numer referencyjny: RG.271.7.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
wszystkich części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
wszystkie części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Nazwa zadania: Utrzymanie terenów zielonych Miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2020 r. Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV) - 77.31.00.00 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych Dopuszcza się składanie ofert częściowych Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz 1040 ) do wykonania usług: - Części I zamówienia - utrzymania terenów zielonych. - Części III zamówienia - utrzymania terenów zielonych. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz 917 ze zm.) nie dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółek, rolników, którzy osobiście będą świadczyli usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych i nie będą zatrudniać pracowników. OKREŚLENIE CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Część I zamówienia - Utrzymanie terenów zielonych miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2020 r. zgodnie z wykazem prac. I. Zakres prac do wykonania na rabatach w gazonach i trawnikach: 1. Bieżące grabienie trawników (z gałęzi, śmieci i liści) Nr terenu zielonego: 1) Pl. Zamkowy - 2477 m^2 2) Pl. Konstytucji 3 Maja - 1506 m^2 3) Pl. Dworcowy - 348 m^2 4) Pl. Wogezów - 1355 m^2 5) ul. Złotoryjska - 1361 m^2 6) ul. Parkowa - Złotoryjska - 2132 m^2 7) ul. Dąbrowskiego - Grottgera - 1466 m^2 8) ul. Dąbrowskiego (przy Kościele) - 460 m^2 9) ul. Legnicka - 2672 m^2 10) ul. Paderewskiego - 4523 m^2 11) ul. Chmielna - Piotra Skargi - 3429 m^2 12) ul. Kolejowa - 413 m^2 13) ul. Reymonta - 100 m^2 14) ul. Kopernika - 282 m^2 15) ul. Reja - 4909 m^2 18) ul. Chrobrego - 687 m^2 19) ul. Łokietka + skarpa (ul. Łokietka - ul. Kilińskiego) -75 m^2 20) ul. Wojska Polskiego - 131 m^2 21) ul. Kilińskiego - 493 m^2 34) ul. Szpitalna - 459 m^2 35) ul. Lubińska - Przelot i Goleszańska/Legnicka - 680 m^2 36) ul. Fabryczna (rejon parkingu) - 321 m^2 36) ul. Fabryczna (rejon wjazdu do stacji paliw) - 225 m^2 37) Pl. Bolesława Prusa - 83 m^2 39) ul. Kilińskiego - 44 m^2 (rejon ul. Skłodowskiej-ul. Łokietka) 40) ul. Dąbrowskiego (Bank Zachodni) - 332 m^2 41) ul. Bolesławiecka 14 - 453 m^2 53) ul. Kościuszki, Witosa (kwartał) - 3170 m^2 55) ul. Legnicka - przy moście: - prawa strona od PUB - 245 m2 - lewa strona od ul. Żeromskiego - 758 m^2 56) ul. Drzymały (ogród zabaw) - 600 m2 Razem - 36 189m2 2. Grabienie trawników i alejek jesienią z wszystkich opadłych liści, w przypadku liści kasztanowca ich zniszczenie. 3. Bieżące zamiatanie alejek na terenach zielonych . Powierzchnia alejek zlokalizowanych w rejonie terenów zielonych: 1)Pl. Konstytucji 3 - Maja - 381 m^2 2) Dąbrowskiego - Grottgera - 306 m^2 3) ul. Parkowa - 271 m^2 4) Pl. Wogezów - 495 m^2 5) ul. Paderewskiego - 246 m^2 6) ul. Reja - Gimnazjum Nr 2 - 114 m^2 7) Pl. Zamkowy - 234 m^2 8) ul. Chmielna - P. Skargi - 219 m^2 Razem - 2 266 m2 4. Zbieranie i wywożenie nieczystości z terenów zielonych, opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych na terenach zielonych oraz wywóz nieczystości wraz ze składowaniem - nie dopuszcza się zalegania śmieci na terenach zieleni oraz w koszach na śmieci. 5. Czyszczenie z trawy obrzeży chodników, ulic oraz placów zlokalizowanych bezpośrednio przy terenach zielonych. 6. Wygrabianie alejek ziemnych. 7. Przekopywanie kwietników na zimę. Zabezpieczenie wrażliwych roślin na zimę naturalnym materiałem np. stroiszem, liśćmi, poprzez kopczykowanie, itp. 8. Przygotowanie gleby do sadzenia roślin. Wymiana ziemi w gazonach. 9. Pielenie posadzonych roślin i usuwanie obumarłych kwiatostanów. 10. Podlewanie posadzonych roślin na rabatach i w gazonach: - ul. Dąbrowskiego - Grottgera, - ul. Chmielna - P. Skargi, - ul. Parkowa - Złotoryjska, - ul. Kolejowa, - pl. Konstytucji 3 - Maja, - ul. Wolności - Park Śródmiejski - pl. Dworcowy, - pl. Wogezów, 11. Pielenie klombów z różami. 1) Cięcie i pielęgnacja krzewów róż. 2) Zabezpieczenie róż na zimę, w okresie późnej jesieni (kopczykowanie, stroisz, itp.) 3) Odkrycie róż na wiosnę- tak aby nie dopuścić do zaparzania się krzewów. 12. Cięcie żywopłotów ze zgrabianiem pędów: - ul. Kościuszki - 94 mb - ul. Legnicka - 172 mb - pl. Konstytucji 3 - Maja - 70 mb - ul. Paderewskiego - 361 mb - ul. Złotoryjska - 43 mb - ul. Bolesławiecka - 61 mb - pl. Zamkowy - 130 mb - pl. Dworcowy - 62 mb - ul. Lubińska - 228 mb Razem - 1 221 mb 13. Odmładzanie żywopłotów z ligustra- (1 x w roku), na wysokość ok. 30-50 cm. 14. Bieżące odchwaszczanie żywopłotów. 15. Uzupełnianie obumarłych roślin oraz luk na rabatach, 16. Oprócz bieżącego grabienia Wykonawca w dniu 30.11.2020 r. zgrabi i wywiezienie liście z terenów objętych pielęgnacją. 17. Wypłacenie ostatniej faktury będzie możliwe po protokolarnym odbiorze prawidłowo wykonanych prac, tj. w dniu odbioru tereny zieleni muszą być m.in. wykoszone, pograbione, pozamiatane i posprzątane z zalegających liści, śmieci, itp. II. Koszenie trawników 1. Koszenie trawników na wskazanych niżej terenach zielonych. Nr terenu zielonego: 1) Pl. Zamkowy - 2477 m^2 2) Pl. Konstytucji 3 Maja - 1506 m^2 3) Pl. Dworcowy - 348 m^2 4) Pl. Wogezów - 1355 m^2 5) ul. Złotoryjska - 1361 m^2 6) ul. Parkowa - Złotoryjska - 2132 m^2 7) ul. Dąbrowskiego - Grottgera - 1466 m^2 8) ul. Dąbrowskiego (przy Kościele) - 460 m^2 9) ul. Legnicka - 2672 m^2 10) ul. Paderewskiego - 4523 m^2 11) ul. Chmielna - Piotra Skargi - 3429 m^2 12) ul. Kolejowa - 413 m^2 13) ul. Reymonta - 100 m^2 14) ul. Kopernika - 282 m^2 15) ul. Reja - 4909 m^2 18) ul. Chrobrego - 687 m^2 19) ul. Łokietka + skarpa (ul. Łokietka-ul. Kilinskiego) - 75 m^2 20) ul. Wojska Polskiego - 131 m^2 21) ul. Kilińskiego - 493 m^2 34) ul. Szpitalna - 459 m^2 35) ul. Lubińska - Przelot i Goleszańska/Legnicka - 680 m^2 36) ul. Fabryczna (rejon parkingu) - 321 m^2 36) ul. Fabryczna (rejon wjazdu do stacji paliw) - 225 m^2 37) Pl. Bolesława Prusa - 83 m^2 39) ul. Kilińskiego - 44 m^2 (rejon ul. Skłodowskiej-ul. Łokietka) 40) ul. Dąbrowskiego (Bank Zachodni) - 332 m^2 41) ul. Bolesławiecka 14 - 453 m^2 53) ul. Kościuszki, Witosa (kwartał) - 3170 m^2 55) ul. Legnicka - przy moście: - prawa strona od PUB - 245 m2 - lewa strona od ul. Żeromskiego -758 m^2 56) ul. Drzymały (ogród zabaw) - 600 m2 Razem - 36 189 m2 2. Wysokość trawy nie może przekraczać 10 cm. 3. Zgrabienie skoszonej trawy wraz z jej wywiezieniem do kompostowni, bezpośrednio po koszeniu. Nie dopuszcza się zalegania skoszonej trawy do dnia następnego. 4. Posprzątanie alejek, chodników itp. znajdujących się bezpośrednio przy trawnikach ze świeżo skoszonej trawy. 5. Wykonawca zachowa szczególną ostrożność przy koszeniu, aby nie uszkodzić mienia osób trzecich np. samochodów, elementów małej architektury, słupów oświetlenia itp. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada Wykonawca. Wskazanie terenów do koszenia i grabienia wskazuje Załącznik nr 2. III. Pozostałe prace do wykonania 1. Malowanie oraz naprawa ławek ustawianych w rejonie terenów zielonych: - ul. Paderewskiego - 19 szt. - pl. Dworcowy - 10 szt. - pl. Zielony przy ul. Dąbrowskiego - Grottgera - 13 szt. - pl. Zamkowy - 2 szt. - pl. Wogezów - 10 szt. - pl. Konstytucji 3 - Maja - 3 szt. - ul. Łokietka, Maczka, Sikorskiego - 4 szt. Razem: - 61 szt. 2. Malowanie oraz naprawa koszy ulicznych na śmieci ustawianych w rejonie terenów zielonych: - ul. Paderewskiego - 10 szt. - pl. Konstytucji 3 - Maja - 4 szt. - pl. Zielony przy ul. Dąbrowskiego - Grottgera - 2 szt. - pl. Zamkowy - l szt. - ul. Łokietka, Maczka, Sikorskiego - 8 szt. - pl. Dworcowy - 1 szt. - ul. Kolejowa - 9 szt. - pl. Wogezów - 3 szt. Razem - 38 szt. UWAGA ! 1. Zgoda na usunięcie drzewa/krzewu może być wydana wyłącznie przez Wydział Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnowie. 2. Przed złożeniem oferty proponuje się Wykonawcom przeprowadzenie wizji w terenie. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Za wszelkie uszkodzenia odpowiedzialność ponosi Wykonawca. O uszkodzeniach Wykonawca powinien informować Inwestora niezwłocznie. 5. Wykonawca poinformuje o wszystkich utrudnieniach w realizacji zadania. 6. Koszty materiałów, sprzętu itp. potrzebnych do realizacji zadania ponosi Wykonawca robót. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wyrywkowych kontroli terenów zieleni w zakresie realizowania prac przez Wykonawcę zgodnie z umową. Część III zamówienia - Sadzenie roślin i utrzymanie terenów zielonych w Rynku, przy ul. Ściegiennego oraz przy ulicy Kilińskiego (Morskie Oko) oraz w Parku Śródmiejskim w Chojnowie w terminie do 30.11.2020 r. zgodnie z wykazem prac. Oznaczenie na mapie: A- Park Śródmiejski, B-Morskie Oko, C-Rynek I. Sadzenie kwiatów kwitnących z materiału własnego: 1. Na rabatach kwiatowych szt. 4 w rejonie fontanny przy "Tkaczu" oraz rondo szt.1 należy posadzić w terminie do 31.05.2020 r.: 1) pelargonię rabatową czerwoną i ciemnoróżową - 540 szt. 2) begonia drobnokwiatowa - 320 szt. 3) aksamitkę drobnokwiatową pomarańczową - 800 szt. Przebieg rabat i nasadzeń przedstawia Załącznik Nr 3 do umowy - schemat nasadzeń. 2. W donicach wzdłuż chodnika - 10 szt., należy posadzić: 1) po 4 szt. begonii bulwiastej z gatunku przeznaczonego w szczególności do obsadzenia zieleni miejskiej z uwagi na dużą siłę wzrostu i odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne w kolorze czerwieni, łącznie - 40 szt. 2) Po 2 szt. wilec (Ipomoea) w kolorze limonkowym posadzone po 1 na brzegach skrzyni, łącznie 20 szt. 3. W gazonie "murek", Rynek 1 - ul. Ściegiennego należy posadzić: 1) begonię drobnokwiatową z gatunku przeznaczonego w szczególności do obsadzeń zieleni miejskiej z uwagi na dużą siłę wzrostu i odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne w kolorze czerwieni - 375 szt. Wysokość sadzonych roślin nie może być mniejsza niż 15 cm. 4. Wykonawca zobowiązany jest podlewać co drugi dzień wszystkie donice, "murek" w Rynku. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania cięć pielęgnacyjnych krzewów (Berberysów, Tawuły, Krzewuszki, Trzmieliny itd.) 6. Na trzech rabatach w Parku Śródmiejskim należy posadzić w terminie do 31.05.2020 r.: 1) begonię rabatową czerwoną i ciemnoróżową - 600 szt. 2) starca popielnego - 350 szt II. Bieżąca pielęgnacja roślin na rabatach, terenach zieleni, w donicach, w gazonach na "Morskim Oku", w Parku Śródmiejskim i Rynku: 1. Pielęgnacja roślin istniejących: 1) trawę rabatową wczesną wiosną należy przyciąć, na zimę natomiast zostawiać roślinę bez przycięcia, 2) róże oraz lawendy na okres zimowy należy kopczykować lub przykryć stroiszem. Wczesną wiosną należy usunąć stare, uszkodzone i zdziczałe pędy, 2. Pielęgnacja roślin: 1) rośliny na rabatach należy regularnie pielić, usuwać obumarłe kwiatostany oraz nawozić, 2) rośliny należy na bieżąco podlewać i w razie potrzeby zasilać dodatkowymi dawkami wody i nawozów, 3) wymieniać obumarłe rośliny lub uzupełniać luki w rabatach. III. Przygotowanie do sezonu zimowego rabat kwiatów jednorocznych, donic oraz gazonu "murek". 1. Zabezpieczenie wrażliwych roślin na zimę naturalnym materiałem np. stroiszem, liśćmi, poprzez kopczykowanie, itp. 2. Należy przygotować podłoże na rabatach w donicach i gazonach, w tym celu Wykonawca przeznaczy 3000 l substratu torfowego 3. Na przygotowanie podłoża na rabatach, w donicach i gazonach oraz na bieżącą pielęgnację roślin w okresie wegetacji należy przeznaczyć 15 kg nawozu kwiatowego. IV. Pielęgnacja terenów "Morskiego Oka" 1. Raz w tygodniu, na terenie Morskiego Oka należy przegrabić i oczyścić plażę (także z chwastów), przegrabić alejki ziemne oraz pozamiatać ciągi pieszo-jezdne (w razie potrzeby częściej) 2. Dwa razy w tygodniu (w razie potrzeby częściej) należy wysprzątać całą zagospodarowaną powierzchnię Morskiego Oka. Należy również wyzbierać i wywieźć nieczystości z terenów zielonych oraz opróżnić kosze zlokalizowane na terenach zielonych. Nie dopuszcza się zalegania śmieci na terenach zieleni oraz w koszach na śmieci . 3. Należy kosić teren Morskiego Oka oraz skarpy oczka wodnego. Wysokość trawy nie może przekraczać 10 cm. 4. Zgrabienie skoszonej trawy wraz z jej wywiezieniem do kompostowni, nastąpić musi bezpośrednio po koszeniu. Nie dopuszcza się zalegania skoszonej trawy do dnia następnego. Wykonawca zachowa szczególną ostrożność przy koszeniu aby nie uszkodzić mienia osób trzecich np. samochodów, elementów małej architektury, itp. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada Wykonawca. 5. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego usuwania chwastów z nawierzchni mineralnej na "Morskim Oku" V. Prace związane z przesadzeniem drzew z donic umiejscowionych w Rynku. 1. Przesadzenie 8 szt. akacji rosnących w donicach (skrzyniach) w Rynku. Wymiary drzew: wysokość do 2,5 m, grubość do 20 cm. Akacje należy przewieźć i posadzić wzdłuż płotu nowego Cmentarza Komunalnego wjazd od ul. Złotoryjskiej. 2. Wykonawca zobowiązany jest po przesadzeniu drzew przygotować donice (skrzynie) do kolejnych nasadzeń, w szczególności wymienić maty wyścielające donice, wymienić podłoże oraz ułożyć warstwy drenażowe. 3. Wymienione podłoże ma zawierać domieszką substratu torfowego oraz nawóz. 4. Wykonawca zobowiązany jest posadzić w przedmiotowych donicach (skrzyniach) klony kuliste (szczepione) o wysokości ok. 2,5 m oraz 12-14 mm grubości (z materiału własnego). 5. Wykonawca zobowiązany jest przewieźć i ustawić przedmiotowe donice na miejsce wskazane przez Zamawiającego (teren miasta Chojnowa). 6. Wykonawca udziela gwarancji na posadzone drzewa w donicach (skrzyniach) na okres 1 roku. VI. Bieżące grabienie trawników (z gałęzi, śmieci i liści) 1. Grabienie trawników z gałęzi, śmieci i liści na wskazanych niżej terenach zielonych w terminie do 30.11.2020 r. zgodnie z wykazem prac: Nr terenu zielonego: 27) ul. Kilińskiego - Sikorskiego (obok Hydroforni) - 847 m2 44) ul. Sikorskiego - skarpa - 379 m2 46) ul. Sikorskiego 1-7,6, 10, 12,żłobek (pasy przydrożne) - 1 952 m2 47) ul. Sikorskiego - wjazd na stację paliw - 919 m2 54) ul. Sikorskiego - skarpa przy poczcie - 297 m2 57) ul. Sikorskiego - przy Biedronce - 333 m2 Razem - 4 727 m2 2. Zakres prac obejmuje również: 1) W przypadku zgrabienia liści kasztanowca - ich zniszczenie. 2) Grabienie trawników jesienią (z wszystkich opadłych liści). 3) Zbieranie i wywożenie nieczystości z terenów zielonych, opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych na terenach zielonych oraz wywóz odpadów na składowisko. 4) Czyszczenie z trawy obrzeży chodników, ulic oraz placów zlokalizowanych bezpośrednio przy terenach zielonych. VII. Koszenie trawników 1. Koszenie trawników znajdujących się na terenie Miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2020 r. zgodnie z wykazem prac: Nr terenu zielonego: 27) ul. Kilińskiego - Sikorskiego (obok Hydroforni) - 847 m2 44) ul. Sikorskiego - skarpa - 379 m2 46) ul. Sikorskiego 1-7,6, 10, 12,żłobek (pasy przydrożne) - 1 952 m2 47) ul. Sikorskiego - wjazd na stację paliw - 919 m2 54) ul. Sikorskiego - skarpa przy poczcie - 297 m2 57) ul. Sikorskiego - przy Biedronce - 333 m2 Razem - 4 727 m2 2. Wysokość trawy nie może przekraczać: 1) 10 cm w poz. 54), 57) 2) 20 cm w poz. 27), 44), 46), 47) 3. Zgrabienie skoszonej trawy wraz z jej wywiezieniem do kompostowni, nastąpić musi bezpośrednio po koszeniu. Nie dopuszcza się zalegania skoszonej trawy do dnia następnego. 4. Wykonawca zachowa szczególną ostrożność przy koszeniu aby nie uszkodzić mienia osób trzecich np. samochodów, elementów małej architektury, itp. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada Wykonawca. 5. Posprzątanie alejek, chodników itp. znajdujących się bezpośrednio przy trawnikach ze świeżo skoszonej trawy. 6. Oprócz bieżącego grabienia Wykonawca w dniu 30.11.2020 r. zgrabi i wywiezienie liście z terenów objętych pielęgnacją. 7. Wypłacenie ostatniej faktury będzie możliwe po protokolarnym odbiorze prawidłowo wykonanych prac, tj. w dniu odbioru tereny zieleni muszą być m.in. wykoszone, pograbione, pozamiatane i posprzątane z zalegających liści, śmieci, itp. Wskazanie terenów do koszenia i grabienia wskazuje Załącznik nr 4. UWAGA ! 1. Zgoda na usunięcie drzewa/krzewu może być wydana wyłącznie przez Wydział Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnowie. 2. Przed złożeniem oferty proponuje się Wykonawcom przeprowadzenie wizji w terenie. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Za wszelkie uszkodzenia odpowiedzialność ponosi Wykonawca. O uszkodzeniach Wykonawca powinien informować Inwestora niezwłocznie. 5. Wykonawca poinformuje o wszystkich utrudnieniach w realizacji zadania. 6. Koszty materiałów, sprzętu itp. potrzebnych do realizacji zadania ponosi Wykonawca robót. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wyrywkowych kontroli terenów zieleni w zakresie realizowania prac przez Wykonawcę zgodnie z umową.

II.5) Główny kod CPV: 77310000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na: - utrzymaniu terenów zielonych w sposób ciągły przez okres co najmniej 7 m-cy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 6.3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowią odpowiednio Załącznik nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.4. SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy: wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie (co najmniej jednej usługi) polegającej na: utrzymaniu terenów zielonych w sposób ciągły przez okres co najmniej 7 m-cy , wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - Wzór Wykazu wykonanych usług stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium: - na część I zamówienia w wysokości - 2 000,00 zł - na część III zamówienia w wysokości - 1 400,00 zł ( Zieleń - numer referencyjny RG.271.7.2020 Część zam ............)".


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin zapłaty40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-06, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Jezyk polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2020 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Utrzymanie terenów zielonych miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2020 r. zgodnie z wykazem prac. I. Zakres prac do wykonania na rabatach w gazonach i trawnikach: 1. Bieżące grabienie trawników (z gałęzi, śmieci i liści) Nr terenu zielonego: 1) Pl. Zamkowy - 2477 m^2 2) Pl. Konstytucji 3 Maja - 1506 m^2 3) Pl. Dworcowy - 348 m^2 4) Pl. Wogezów - 1355 m^2 5) ul. Złotoryjska - 1361 m^2 6) ul. Parkowa - Złotoryjska - 2132 m^2 7) ul. Dąbrowskiego - Grottgera - 1466 m^2 8) ul. Dąbrowskiego (przy Kościele) - 460 m^2 9) ul. Legnicka - 2672 m^2 10) ul. Paderewskiego - 4523 m^2 11) ul. Chmielna - Piotra Skargi - 3429 m^2 12) ul. Kolejowa - 413 m^2 13) ul. Reymonta - 100 m^2 14) ul. Kopernika - 282 m^2 15) ul. Reja - 4909 m^2 18) ul. Chrobrego - 687 m^2 19) ul. Łokietka + skarpa (ul. Łokietka - ul. Kilińskiego) -75 m^2 20) ul. Wojska Polskiego - 131 m^2 21) ul. Kilińskiego - 493 m^2 34) ul. Szpitalna - 459 m^2 35) ul. Lubińska - Przelot i Goleszańska/Legnicka - 680 m^2 36) ul. Fabryczna (rejon parkingu) - 321 m^2 36) ul. Fabryczna (rejon wjazdu do stacji paliw) - 225 m^2 37) Pl. Bolesława Prusa - 83 m^2 39) ul. Kilińskiego - 44 m^2 (rejon ul. Skłodowskiej-ul. Łokietka) 40) ul. Dąbrowskiego (Bank Zachodni) - 332 m^2 41) ul. Bolesławiecka 14 - 453 m^2 53) ul. Kościuszki, Witosa (kwartał) - 3170 m^2 55) ul. Legnicka - przy moście: - prawa strona od PUB - 245 m2 - lewa strona od ul. Żeromskiego - 758 m^2 56) ul. Drzymały (ogród zabaw) - 600 m2 Razem - 36 189m2 2. Grabienie trawników i alejek jesienią z wszystkich opadłych liści, w przypadku liści kasztanowca ich zniszczenie. 3. Bieżące zamiatanie alejek na terenach zielonych . Powierzchnia alejek zlokalizowanych w rejonie terenów zielonych: 1)Pl. Konstytucji 3 - Maja - 381 m^2 2) Dąbrowskiego - Grottgera - 306 m^2 3) ul. Parkowa - 271 m^2 4) Pl. Wogezów - 495 m^2 5) ul. Paderewskiego - 246 m^2 6) ul. Reja - Gimnazjum Nr 2 - 114 m^2 7) Pl. Zamkowy - 234 m^2 8) ul. Chmielna - P. Skargi - 219 m^2 Razem - 2 266 m2 4. Zbieranie i wywożenie nieczystości z terenów zielonych, opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych na terenach zielonych oraz wywóz nieczystości wraz ze składowaniem - nie dopuszcza się zalegania śmieci na terenach zieleni oraz w koszach na śmieci. 5. Czyszczenie z trawy obrzeży chodników, ulic oraz placów zlokalizowanych bezpośrednio przy terenach zielonych. 6. Wygrabianie alejek ziemnych. 7. Przekopywanie kwietników na zimę. Zabezpieczenie wrażliwych roślin na zimę naturalnym materiałem np. stroiszem, liśćmi, poprzez kopczykowanie, itp. 8. Przygotowanie gleby do sadzenia roślin. Wymiana ziemi w gazonach. 9. Pielenie posadzonych roślin i usuwanie obumarłych kwiatostanów. 10. Podlewanie posadzonych roślin na rabatach i w gazonach: - ul. Dąbrowskiego - Grottgera, - ul. Chmielna - P. Skargi, - ul. Parkowa - Złotoryjska, - ul. Kolejowa, - pl. Konstytucji 3 - Maja, - ul. Wolności - Park Śródmiejski - pl. Dworcowy, - pl. Wogezów, 11. Pielenie klombów z różami. 1) Cięcie i pielęgnacja krzewów róż. 2) Zabezpieczenie róż na zimę, w okresie późnej jesieni (kopczykowanie, stroisz, itp.) 3) Odkrycie róż na wiosnę- tak aby nie dopuścić do zaparzania się krzewów. 12. Cięcie żywopłotów ze zgrabianiem pędów: - ul. Kościuszki - 94 mb - ul. Legnicka - 172 mb - pl. Konstytucji 3 - Maja - 70 mb - ul. Paderewskiego - 361 mb - ul. Złotoryjska - 43 mb - ul. Bolesławiecka - 61 mb - pl. Zamkowy - 130 mb - pl. Dworcowy - 62 mb - ul. Lubińska - 228 mb Razem - 1 221 mb 13. Odmładzanie żywopłotów z ligustra- (1 x w roku), na wysokość ok. 30-50 cm. 14. Bieżące odchwaszczanie żywopłotów. 15. Uzupełnianie obumarłych roślin oraz luk na rabatach, 16. Oprócz bieżącego grabienia Wykonawca w dniu 30.11.2020 r. zgrabi i wywiezienie liście z terenów objętych pielęgnacją. 17. Wypłacenie ostatniej faktury będzie możliwe po protokolarnym odbiorze prawidłowo wykonanych prac, tj. w dniu odbioru tereny zieleni muszą być m.in. wykoszone, pograbione, pozamiatane i posprzątane z zalegających liści, śmieci, itp. II. Koszenie trawników 1. Koszenie trawników na wskazanych niżej terenach zielonych. Nr terenu zielonego: 1) Pl. Zamkowy - 2477 m^2 2) Pl. Konstytucji 3 Maja - 1506 m^2 3) Pl. Dworcowy - 348 m^2 4) Pl. Wogezów - 1355 m^2 5) ul. Złotoryjska - 1361 m^2 6) ul. Parkowa - Złotoryjska - 2132 m^2 7) ul. Dąbrowskiego - Grottgera - 1466 m^2 8) ul. Dąbrowskiego (przy Kościele) - 460 m^2 9) ul. Legnicka - 2672 m^2 10) ul. Paderewskiego - 4523 m^2 11) ul. Chmielna - Piotra Skargi - 3429 m^2 12) ul. Kolejowa - 413 m^2 13) ul. Reymonta - 100 m^2 14) ul. Kopernika - 282 m^2 15) ul. Reja - 4909 m^2 18) ul. Chrobrego - 687 m^2 19) ul. Łokietka + skarpa (ul. Łokietka-ul. Kilinskiego) - 75 m^2 20) ul. Wojska Polskiego - 131 m^2 21) ul. Kilińskiego - 493 m^2 34) ul. Szpitalna - 459 m^2 35) ul. Lubińska - Przelot i Goleszańska/Legnicka - 680 m^2 36) ul. Fabryczna (rejon parkingu) - 321 m^2 36) ul. Fabryczna (rejon wjazdu do stacji paliw) - 225 m^2 37) Pl. Bolesława Prusa - 83 m^2 39) ul. Kilińskiego - 44 m^2 (rejon ul. Skłodowskiej-ul. Łokietka) 40) ul. Dąbrowskiego (Bank Zachodni) - 332 m^2 41) ul. Bolesławiecka 14 - 453 m^2 53) ul. Kościuszki, Witosa (kwartał) - 3170 m^2 55) ul. Legnicka - przy moście: - prawa strona od PUB - 245 m2 - lewa strona od ul. Żeromskiego -758 m^2 56) ul. Drzymały (ogród zabaw) - 600 m2 Razem - 36 189 m2 2. Wysokość trawy nie może przekraczać 10 cm. 3. Zgrabienie skoszonej trawy wraz z jej wywiezieniem do kompostowni, bezpośrednio po koszeniu. Nie dopuszcza się zalegania skoszonej trawy do dnia następnego. 4. Posprzątanie alejek, chodników itp. znajdujących się bezpośrednio przy trawnikach ze świeżo skoszonej trawy. 5. Wykonawca zachowa szczególną ostrożność przy koszeniu, aby nie uszkodzić mienia osób trzecich np. samochodów, elementów małej architektury, słupów oświetlenia itp. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada Wykonawca. Wskazanie terenów do koszenia i grabienia wskazuje Załącznik nr 2. III. Pozostałe prace do wykonania 1. Malowanie oraz naprawa ławek ustawianych w rejonie terenów zielonych: - ul. Paderewskiego - 19 szt. - pl. Dworcowy - 10 szt. - pl. Zielony przy ul. Dąbrowskiego - Grottgera - 13 szt. - pl. Zamkowy - 2 szt. - pl. Wogezów - 10 szt. - pl. Konstytucji 3 - Maja - 3 szt. - ul. Łokietka, Maczka, Sikorskiego - 4 szt. Razem: - 61 szt. 2. Malowanie oraz naprawa koszy ulicznych na śmieci ustawianych w rejonie terenów zielonych: - ul. Paderewskiego - 10 szt. - pl. Konstytucji 3 - Maja - 4 szt. - pl. Zielony przy ul. Dąbrowskiego - Grottgera - 2 szt. - pl. Zamkowy - l szt. - ul. Łokietka, Maczka, Sikorskiego - 8 szt. - pl. Dworcowy - 1 szt. - ul. Kolejowa - 9 szt. - pl. Wogezów - 3 szt. Razem - 38 szt. UWAGA ! 1. Zgoda na usunięcie drzewa/krzewu może być wydana wyłącznie przez Wydział Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnowie. 2. Przed złożeniem oferty proponuje się Wykonawcom przeprowadzenie wizji w terenie. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Za wszelkie uszkodzenia odpowiedzialność ponosi Wykonawca. O uszkodzeniach Wykonawca powinien informować Inwestora niezwłocznie. 5. Wykonawca poinformuje o wszystkich utrudnieniach w realizacji zadania. 6. Koszty materiałów, sprzętu itp. potrzebnych do realizacji zadania ponosi Wykonawca robót. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wyrywkowych kontroli terenów zieleni w zakresie realizowania prac przez Wykonawcę zgodnie z umową.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77310000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin zapłaty40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2020 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sadzenie roślin i utrzymanie terenów zielonych w Rynku, przy ul. Ściegiennego oraz przy ulicy Kilińskiego (Morskie Oko) oraz w Parku Śródmiejskim w Chojnowie w terminie do 30.11.2020 r. zgodnie z wykazem prac. Oznaczenie na mapie: A- Park Śródmiejski, B-Morskie Oko, C-Rynek I. Sadzenie kwiatów kwitnących z materiału własnego: 1. Na rabatach kwiatowych szt. 4 w rejonie fontanny przy "Tkaczu" oraz rondo szt.1 należy posadzić w terminie do 31.05.2020 r.: 1) pelargonię rabatową czerwoną i ciemnoróżową - 540 szt. 2) begonia drobnokwiatowa - 320 szt. 3) aksamitkę drobnokwiatową pomarańczową - 800 szt. Przebieg rabat i nasadzeń przedstawia Załącznik Nr 3 do umowy - schemat nasadzeń. 2. W donicach wzdłuż chodnika - 10 szt., należy posadzić: 1) po 4 szt. begonii bulwiastej z gatunku przeznaczonego w szczególności do obsadzenia zieleni miejskiej z uwagi na dużą siłę wzrostu i odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne w kolorze czerwieni, łącznie - 40 szt. 2) Po 2 szt. wilec (Ipomoea) w kolorze limonkowym posadzone po 1 na brzegach skrzyni, łącznie 20 szt. 3. W gazonie "murek", Rynek 1 - ul. Ściegiennego należy posadzić: 1) begonię drobnokwiatową z gatunku przeznaczonego w szczególności do obsadzeń zieleni miejskiej z uwagi na dużą siłę wzrostu i odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne w kolorze czerwieni - 375 szt. Wysokość sadzonych roślin nie może być mniejsza niż 15 cm. 4. Wykonawca zobowiązany jest podlewać co drugi dzień wszystkie donice, "murek" w Rynku. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania cięć pielęgnacyjnych krzewów (Berberysów, Tawuły, Krzewuszki, Trzmieliny itd.) 6. Na trzech rabatach w Parku Śródmiejskim należy posadzić w terminie do 31.05.2020 r.: 1) begonię rabatową czerwoną i ciemnoróżową - 600 szt. 2) starca popielnego - 350 szt II. Bieżąca pielęgnacja roślin na rabatach, terenach zieleni, w donicach, w gazonach na "Morskim Oku", w Parku Śródmiejskim i Rynku: 1. Pielęgnacja roślin istniejących: 1) trawę rabatową wczesną wiosną należy przyciąć, na zimę natomiast zostawiać roślinę bez przycięcia, 2) róże oraz lawendy na okres zimowy należy kopczykować lub przykryć stroiszem. Wczesną wiosną należy usunąć stare, uszkodzone i zdziczałe pędy, 2. Pielęgnacja roślin: 1) rośliny na rabatach należy regularnie pielić, usuwać obumarłe kwiatostany oraz nawozić, 2) rośliny należy na bieżąco podlewać i w razie potrzeby zasilać dodatkowymi dawkami wody i nawozów, 3) wymieniać obumarłe rośliny lub uzupełniać luki w rabatach. III. Przygotowanie do sezonu zimowego rabat kwiatów jednorocznych, donic oraz gazonu "murek". 1. Zabezpieczenie wrażliwych roślin na zimę naturalnym materiałem np. stroiszem, liśćmi, poprzez kopczykowanie, itp. 2. Należy przygotować podłoże na rabatach w donicach i gazonach, w tym celu Wykonawca przeznaczy 3000 l substratu torfowego 3. Na przygotowanie podłoża na rabatach, w donicach i gazonach oraz na bieżącą pielęgnację roślin w okresie wegetacji należy przeznaczyć 15 kg nawozu kwiatowego. IV. Pielęgnacja terenów "Morskiego Oka" 1. Raz w tygodniu, na terenie Morskiego Oka należy przegrabić i oczyścić plażę (także z chwastów), przegrabić alejki ziemne oraz pozamiatać ciągi pieszo-jezdne (w razie potrzeby częściej) 2. Dwa razy w tygodniu (w razie potrzeby częściej) należy wysprzątać całą zagospodarowaną powierzchnię Morskiego Oka. Należy również wyzbierać i wywieźć nieczystości z terenów zielonych oraz opróżnić kosze zlokalizowane na terenach zielonych. Nie dopuszcza się zalegania śmieci na terenach zieleni oraz w koszach na śmieci . 3. Należy kosić teren Morskiego Oka oraz skarpy oczka wodnego. Wysokość trawy nie może przekraczać 10 cm. 4. Zgrabienie skoszonej trawy wraz z jej wywiezieniem do kompostowni, nastąpić musi bezpośrednio po koszeniu. Nie dopuszcza się zalegania skoszonej trawy do dnia następnego. Wykonawca zachowa szczególną ostrożność przy koszeniu aby nie uszkodzić mienia osób trzecich np. samochodów, elementów małej architektury, itp. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada Wykonawca. 5. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego usuwania chwastów z nawierzchni mineralnej na "Morskim Oku" V. Prace związane z przesadzeniem drzew z donic umiejscowionych w Rynku. 1. Przesadzenie 8 szt. akacji rosnących w donicach (skrzyniach) w Rynku. Wymiary drzew: wysokość do 2,5 m, grubość do 20 cm. Akacje należy przewieźć i posadzić wzdłuż płotu nowego Cmentarza Komunalnego wjazd od ul. Złotoryjskiej. 2. Wykonawca zobowiązany jest po przesadzeniu drzew przygotować donice (skrzynie) do kolejnych nasadzeń, w szczególności wymienić maty wyścielające donice, wymienić podłoże oraz ułożyć warstwy drenażowe. 3. Wymienione podłoże ma zawierać domieszką substratu torfowego oraz nawóz. 4. Wykonawca zobowiązany jest posadzić w przedmiotowych donicach (skrzyniach) klony kuliste (szczepione) o wysokości ok. 2,5 m oraz 12-14 mm grubości (z materiału własnego). 5. Wykonawca zobowiązany jest przewieźć i ustawić przedmiotowe donice na miejsce wskazane przez Zamawiającego (teren miasta Chojnowa). 6. Wykonawca udziela gwarancji na posadzone drzewa w donicach (skrzyniach) na okres 1 roku. VI. Bieżące grabienie trawników (z gałęzi, śmieci i liści) 1. Grabienie trawników z gałęzi, śmieci i liści na wskazanych niżej terenach zielonych w terminie do 30.11.2020 r. zgodnie z wykazem prac: Nr terenu zielonego: 27) ul. Kilińskiego - Sikorskiego (obok Hydroforni) - 847 m2 44) ul. Sikorskiego - skarpa - 379 m2 46) ul. Sikorskiego 1-7,6, 10, 12,żłobek (pasy przydrożne) - 1 952 m2 47) ul. Sikorskiego - wjazd na stację paliw - 919 m2 54) ul. Sikorskiego - skarpa przy poczcie - 297 m2 57) ul. Sikorskiego - przy Biedronce - 333 m2 Razem - 4 727 m2 2. Zakres prac obejmuje również: 1) W przypadku zgrabienia liści kasztanowca - ich zniszczenie. 2) Grabienie trawników jesienią (z wszystkich opadłych liści). 3) Zbieranie i wywożenie nieczystości z terenów zielonych, opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych na terenach zielonych oraz wywóz odpadów na składowisko. 4) Czyszczenie z trawy obrzeży chodników, ulic oraz placów zlokalizowanych bezpośrednio przy terenach zielonych. VII. Koszenie trawników 1. Koszenie trawników znajdujących się na terenie Miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2020 r. zgodnie z wykazem prac: Nr terenu zielonego: 27) ul. Kilińskiego - Sikorskiego (obok Hydroforni) - 847 m2 44) ul. Sikorskiego - skarpa - 379 m2 46) ul. Sikorskiego 1-7,6, 10, 12,żłobek (pasy przydrożne) - 1 952 m2 47) ul. Sikorskiego - wjazd na stację paliw - 919 m2 54) ul. Sikorskiego - skarpa przy poczcie - 297 m2 57) ul. Sikorskiego - przy Biedronce - 333 m2 Razem - 4 727 m2 2. Wysokość trawy nie może przekraczać: 1) 10 cm w poz. 54), 57) 2) 20 cm w poz. 27), 44), 46), 47) 3. Zgrabienie skoszonej trawy wraz z jej wywiezieniem do kompostowni, nastąpić musi bezpośrednio po koszeniu. Nie dopuszcza się zalegania skoszonej trawy do dnia następnego. 4. Wykonawca zachowa szczególną ostrożność przy koszeniu aby nie uszkodzić mienia osób trzecich np. samochodów, elementów małej architektury, itp. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada Wykonawca. 5. Posprzątanie alejek, chodników itp. znajdujących się bezpośrednio przy trawnikach ze świeżo skoszonej trawy. 6. Oprócz bieżącego grabienia Wykonawca w dniu 30.11.2020 r. zgrabi i wywiezienie liście z terenów objętych pielęgnacją. 7. Wypłacenie ostatniej faktury będzie możliwe po protokolarnym odbiorze prawidłowo wykonanych prac, tj. w dniu odbioru tereny zieleni muszą być m.in. wykoszone, pograbione, pozamiatane i posprzątane z zalegających liści, śmieci, itp. Wskazanie terenów do koszenia i grabienia wskazuje Załącznik nr 4. UWAGA ! 1. Zgoda na usunięcie drzewa/krzewu może być wydana wyłącznie przez Wydział Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnowie. 2. Przed złożeniem oferty proponuje się Wykonawcom przeprowadzenie wizji w terenie. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Za wszelkie uszkodzenia odpowiedzialność ponosi Wykonawca. O uszkodzeniach Wykonawca powinien informować Inwestora niezwłocznie. 5. Wykonawca poinformuje o wszystkich utrudnieniach w realizacji zadania
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77310000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin zapłaty40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.