eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piekary Śląskie › Nowoczesne biblioteki dla mieszkańców Piekar Śląskich - modernizacja i doposażenie bibliotek w Piekarach Śląskich.

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-03-27Ogłoszenie nr 527392-N-2020 z dnia 2020-03-27 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich: Nowoczesne biblioteki dla mieszkańców Piekar Śląskich - modernizacja i doposażenie bibliotek w Piekarach Śląskich.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich, krajowy numer identyfikacyjny 27112261200000, ul. ul. Kalwaryjska  , 41-940  Piekary Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 767 59 75, e-mail sekretariat@biblioteka.piekary.pl, faks 32 767 59 75.
Adres strony internetowej (URL): www.bibliotek.piekary.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa instytucja kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.biblioteka.piekary.pl/bip/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.biblioteka.piekary.pl/bip/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Miejska Biblioteka Publiczna ul. Kalwaryjska 62D 41-940 Piekary Śląskie


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nowoczesne biblioteki dla mieszkańców Piekar Śląskich - modernizacja i doposażenie bibliotek w Piekarach Śląskich.
Numer referencyjny: P/1/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Część I - Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich przy ulicy Kalwaryjskiej 62D. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Rozebranie starych posadzek gresowych i wykonanie nowych - 326 m2 2. Demontaż stolarki drzwiowej - 21 szt 3. Drzwi wewnętrzne - 12 szt 4. Wykonanie ścianek GK - 62 m2 5. Wykonanie tynków i gładzi gipsowych pod malowanie i okładziny. - 68 m2 6. Malowanie z przygotowaniem podłoża - 360 m2 7. Rozebranie i wykonanie okładzin ściennych z płytek - 30 m2 8. Montaż stolarki okiennej PCV - 8 m2 9. Montaż stolarki drzwiowej - 5 m2 10. Wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej przyborami sanitarnymi i armaturą. - 2 szt 11. Wykonanie instalacji c.o. wymiana grzejników i podejść. - 8 szt 12. Wykonanie instalacji elektrycznej, wymiana opraw - 64 szt 13. Przebudowa dachu: - 376 m2 - rozebranie pokrycia z papy - rozebranie konstrukcji dachu z płyt pokrytych eternitem wraz z utylizacją - wykonanie drewnianej więźby dachowej poszytej płytami OSB z pokryciem papą termozgrzewaną - izolacja z wełny mineralnej - obróbki blacharskie 14. Zabudowa schodów zewnętrznych - 1 kpl. 15. Docieplenie ścian metodą lekką mokrą - 585 m2 16. Montaż daszku poliwęglanowego - 4 szt 17. Dostarczenie i montaż kompletnej platformy dźwigowej dla niepełnosprawnych - 1 kpl 18. Wywiezienie gruzu z utylizacją - 108 m3 19. Montaż klimatyzacji. Malowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich Filia - 7 przy ulicy Rycerskiej 15A Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Malowanie z przygotowaniem podłoża - 550 m2 Część II - Przebudowa lokali ze zmianą sposobu użytkowania Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich przy ulicy Papieża Jana Pawła II 59. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Rozebranie starych posadzek gresowych i wykonanie nowych - 134 m2 2. Drzwi wewnętrzne - 5 szt 3. Wykonanie scianek GK - 47 m2 4. Wykonanie tynków i gładzi gipsowych pod malowanie i okładziny. - 32 m2 5. Gładzie gipsowe - 145 m2 6. Malowanie z przygotowaniem podłoża - 320 m2 7. Rozebranie i wykonanie okładzin ściennych z płytek - 16 m2 8. Montaż stolarki okiennej PCV - 11 m2 9. Montaż stolarki drzwiowej - 5 m2 10. Wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej przyborami sanitarnymi i armaturą. - 5 szt 11. Wykonanie instalacji c.o. podłogowe - 134 m2 12. Wykonanie instalacji elektrycznej, wymiana opraw - 20 szt 13 Instalacja intrenetowa kat. min. 5 E łącznie z gniazdem 2 x rj 45 dla każdego st. komputerowego, serwera itp. - 120 m 14 Zmiana usytuowania licznika wraz zabezpieczeniami i szafka (zgodnie z zal. TAURON) - 1 kpl 15 Rozdzielnica obiektowa - 1 kpl 16 Wykonanie nowch schodów wewnętrznych stalowych - 1,8 m2 17 Wyburzenie komina ze wzmocnieniem stropu - 1 kpl 18. Malowanie - 320 m2 19. Balustrada stal. - 8 m 20. Sufit podwieszony - 134 m2 21. Wywiezienie gruzu z utylizacją - 24 m3 2. Szczegółowy zakres robót wskazano w dokumentacji projektowej, SIWZ, STWiORB i Umowie. 3. Rozwiązania równoważne. Wskazane ewentualnie w SIWZ i dokumentach technicznych znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje dany produkt są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Jednocześnie opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust.5 Ustawy. W związku z tym: 1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych - tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ, 2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w SIWZ, a wskazanych poprzez normy, oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, 3) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację robót w zgodzie z dokumentacją techniczną oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 4. Na podstawie art. 29.3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: Wykonywanie robót: roboty rozbiórkowe i demontażowe, roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe, roboty konstrukcyjne, roboty montażowe, roboty związane z instalacją i urządzeniami centralnego ogrzewania, klimatyzacji, roboty, instalacje i urządzenia elektryczne, roboty, instalacje i urządzenia oświetleniowe. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 6 oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji, określony został w § 2 projektu umowy - stanowiącej załącznik numer 8 do SIWZ. 5. Wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników i osób niepełnosprawnych. Na podstawie art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający adekwatnie do przedmiotu zamówienia zapewnia dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych i z uwzględnieniem tych wymagań sporządza opis niniejszego przedmiotu zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia nie stawia barier lub jakichkolwiek utrudnień w tym obszarze przestrzeni publicznej, a zakres zadania i robót nie ingeruje bezpośrednio w dostępność dla wszystkich użytkowników i osób niepełnosprawnych. Natomiast w zakresie wskazanej wyżej dostępności w trakcie realizacji robót budowlanych Zamawiający postawił taki warunek w ST. Adekwatne odniesienie powyższego wymogu co do zakresu robót planowanych do realizacji w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia uwzględniono w dokumentacji projektowej - w zakresie wymaganym przepisami prawa - adekwatnie do realizowanego zakresu zamówienia, w szczególności w zakresie komunikacji i dostępności oraz innych rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej i pozostałych ST. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższymi wymogami zawarte są w ryczałtowej cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej lub dodatkowej zapłacie. W szczególności w Części I zamówienia zaplanowano windę dla osób niepełnosprawnych w części II - na parterze łazienkę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

II.5) Główny kod CPV: 45111300-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45223500-1
45262520-2
45261100-5
45421100-5
45430000-0
45430000-0
45330000-9
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla części I: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał: - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji lub adaptacji budynku lub jego części lub wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji o wartości robót nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto. b) dysponuje lub będzie dysponował: - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dla części II: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: c) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał: - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji lub adaptacji budynku lub jego części lub wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji o wartości robót nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto. d) dysponuje lub będzie dysponował : - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
część I: 1) wykazu robót budowlanych - co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji lub adaptacji budynku lub jego części o wartości robót brutto nie mniejszej niż 500.000,00 zł, wykonaną nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 2) wykazu osób, - co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 3) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. Część II: 1) wykazu robót budowlanych - co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji lub adaptacji budynku lub jego części o wartości robót brutto nie mniejszej niż 100.000,00 zł, wykonaną nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 2) wykazu osób, - co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 4) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1, wraz z kosztorysami ofertowymi sporządzonymi na podstawie załączonych przedmiarów, odpowiednio dla poszczególnych części. 2) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 7.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 3) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 7.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale 6.5.1) i 6.5.4) SIWZ - jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego - według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ, 6) Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Część I - 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Część II - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej z form wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr : 28 1020 2313 0000 3302 0556 0638. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego. 5. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowej bądź gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do oferty. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady10,00
Czas realizacji zamówienia30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§ 15. ZMIANY UMOWY 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 u.p.z.p. zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych poniżej. 1.1. Okoliczności, wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p., tzn. takie, które zostały przewidziane w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Zamawiający przewiduje zatem wprowadzenie następujących zmian, określając ich zakres i tryb, oraz wskazując okoliczności, wobec wystąpienia których wymagane będzie sporządzenie stosownego aneksu do Umowy: 1.1.1. Strony mają prawo do zmiany terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn i usunięcia ich skutków, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia tych robót, wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w następujących sytuacjach i przy określonych warunkach: a) konieczności dokonania zmian w dokumentacji zarówno istotnych i nieistotnych z punktu widzenia Prawa budowlanego, w zakresie i okresie, w jakim ww. okoliczności mają wpływ na niedotrzymanie terminu zakończenia robót określonego w § 4 ust. 1, a zmiany te wynikają z: błędów dokumentacji, zmiany przepisów prawa, zmiany okoliczności faktycznych występujących w trakcie realizacji zamówienia, zmian warunków terenowych, okoliczności zagrażające życiu, zdrowiu lub mieniu, zmian których niewprowadzenie zagraża ciągłości i prawidłowości funkcjonowania obiektu, konieczności wprowadzenia robót dodatkowych lub zamiennych, konieczności realizacji przez dotychczasowego Wykonawcę robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione warunki opisane w art. 144 u.p.z.p., usuwania skutków siły wyższej i które nie są wynikiem błędów lub zaniedbania Wykonawcy; w takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót o okres uniemożliwiający prowadzenie robót i konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub b) wstrzymania robót przez Zamawiającego wskutek wystąpienia okoliczności innych niż zmiana dokumentacji, i które nie są wynikiem błędów lub zaniedbania Wykonawcy, a wpływają na bezpieczeństwo przedmiotu zamówienia, obiektów, ruchomości, nieruchomości lub ludzi; w takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót o okres uniemożliwiający prowadzenie robót i konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub c) wystąpienia na terenie wykonywanych robót znalezisk archeologicznych lub konieczności dokonania innych uzgodnień z konserwatorem zabytków i jednocześnie okoliczności te uniemożliwią kontynuację robót; w takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót o okres uniemożliwiający prowadzenie robót i konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub d) wystąpienia na terenie wykonywanych robót niewybuchów; w takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót o okres uniemożliwiający prowadzenie robót i konieczność wykonania niezbędnych zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub e) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezawartych w przedmiarze robót i jednocześnie nieopisanych jako niepodlegające odrębnemu rozliczeniu, nie wycenionych w kosztorysie ofertowym, koniecznych i niezbędnych do wykonania oraz ukończenia robót objętych zamówieniem, nie będących jednocześnie wynikiem nieprawidłowego zaniechania lub działania Wykonawcy, w szczególności ze względu na: zasady wiedzy technicznej lub technologicznej, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, okoliczności zagrażające życiu, zdrowiu lub mieniu, zmiany warunków gruntowych lub środowiskowych, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, wprowadzone roboty wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, których niewprowadzenie zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu lub prawidłowemu wykonaniu i ukończeniu robót podstawowych, kolizję z innym uzbrojeniem podziemnym lub naziemnym, warunkami gruntowymi lub terenowymi, okoliczności uniemożliwiające wykonanie robót w sposób opisany w zamówieniu, wynikające z konieczności zmiany dokumentacji projektowej, zmiany przepisów prawa, decyzji, postanowień, zezwoleń, zgłoszeń lub inne okoliczności nie będące jednocześnie wynikiem nieprawidłowego zaniechania lub działania Wykonawcy; w takim przypadku przedłużony zostanie termin realizacji robót, pozwalający na wykonanie i ukończenie robót, liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub f) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, koniecznych i niezbędnych do wykonania oraz ukończenia robót objętych zamówieniem, nie będących jednocześnie wynikiem nieprawidłowego zaniechania lub działania Wykonawcy, w szczególności ze względu na: zasady wiedzy technicznej lub technologicznej, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, zmiany warunków gruntowych lub środowiskowych, okoliczności zagrażające życiu, zdrowiu lub mieniu, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, wprowadzone roboty wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, których niewprowadzenie zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu lub prawidłowemu wykonaniu i ukończeniu robót podstawowych, kolizję z innym uzbrojeniem podziemnym lub naziemnym, warunkami gruntowymi lub terenowymi, okoliczności uniemożliwiające wykonanie robót w sposób opisany w zamówieniu, wynikające z konieczności zmiany dokumentacji projektowej, zmiany przepisów prawa, decyzji, postanowień, zezwoleń, zgłoszeń lub inne okoliczności nie będące jednocześnie wynikiem nieprawidłowego zaniechania lub działania Wykonawcy; w takim przypadku przedłużony zostanie termin realizacji robót, pozwalający na wykonanie i ukończenie robót, liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub g) gdy wystąpi konieczność wykonania innych robót przez dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie wszystkie warunki opisane w art. 144 u.p.z.p., nie opisanych w przedmiarze robót i nie wycenionych w kosztorysie ofertowym, koniecznych i niezbędnych do wykonania oraz ukończenia robót objętych zamówieniem, nie będących jednocześnie wynikiem nieprawidłowego zaniechania lub działania Wykonawcy, w szczególności ze względu na: zasady wiedzy technicznej lub technologicznej, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, okoliczności zagrażające życiu, zdrowiu lub mieniu, zmiany warunków gruntowych lub środowiskowych, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, wprowadzone roboty wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, których niewprowadzenie zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu lub prawidłowemu wykonaniu i ukończeniu robót podstawowych, kolizję z innym uzbrojeniem podziemnym lub naziemnym, warunkami gruntowymi lub terenowymi, okoliczności uniemożliwiające wykonanie robót w sposób opisany w zamówieniu, wynikające z konieczności zmiany dokumentacji projektowej, zmiany przepisów prawa, decyzji, postanowień, zezwoleń, zgłoszeń lub inne okoliczności nie będące jednocześnie wynikiem nieprawidłowego zaniechania lub działania Wykonawcy; w takim przypadku przedłużony zostanie termin realizacji robót, pozwalający na wykonanie i ukończenie robót, liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub h) wystąpienia na terenie wykonywanych robót siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym działaniem człowieka w normalnych warunkach pracy, a związane m.in. z katastrofą budowlaną (w szczególności zawalenie, pożar, zalanie, pękniecie elementów konstrukcyjnych), katastrofą atmosferyczną (w szczególności wichura, trąba powietrzna, powódź, porażenie piorunem) lub innym zdarzeniem, niezawinionym w skutkach przez Wykonawcę; w takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót określony w Umowie o okres uniemożliwiający prowadzenie robót i konieczność wykonania niezbędnych napraw, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub i) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; w takim przypadku przedłużony zostanie termin realizacji robót, pozwalający na wykonanie i ukończenie robót, liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub j) wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym lub nadziemnym, w związku z brakiem naniesienia tego uzbrojenia na mapach lub w związku z inną lokalizacją tego uzbrojenia w terenie niż na mapach lub przekazaną przez gestorów sieci na etapie uzgodnień; w takim przypadku zostanie przedłużony termin realizacji robót, liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności i konieczności usunięcia przeszkód w postaci wstrzymania robót lub konieczności dokonania niezbędnych uzgodnień, zmian dokumentacji lub uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych, zgód lub zgłoszeń, lub k) wystąpienia istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego odstępstw od dokumentacji, niezawinionych przez Wykonawcę i wymagających jej zmiany; w takim przypadku zostanie przedłużony termin realizacji zamówienia liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności i konieczności usunięcia przeszkód w postaci wstrzymania robót lub konieczności dokonania niezbędnych uzgodnień, l) zmiany pierwotnych warunków, decyzji, zgód, uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, umów wymaganych przez podmioty trzecie, a które wpływają na sposób lub zakres realizacji przedmiotu Umowy; w takim przypadku zostanie przedłużony termin realizacji zamówienia liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności i konieczności usunięcia przeszkód w postaci np. wstrzymania robót lub konieczności dokonania niezbędnych uzgodnień lub uzyskania innych dokumentów. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych okoliczności wskazanych w ppkt. od a) do l) faktycznie wpływających na wydłużenie terminu realizacji umowy, Wykonawcy przysługuje wyłącznie roszczenie o wydłużenie terminu wykonania robót w ramach umowy, bez domagania się dodatkowego wynagrodzenia związanego z utrzymaniem robót i zaplecza, ubezpieczenia robót lub wykonywania innych czynności pomocniczych lub ponoszenia kosztów ogólnych z tytułu wydłużonej realizacji robót. 1.1.2. Strony są uprawnione do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, urządzeń, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, także w skutek wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych robót, w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót budowlanych, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań materiałowych, technicznych lub technologicznych, niż wskazane w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej lub STWiORB: 1) wynikających ze zmian uzasadnionych względami wiedzy technicznej lub technologii, lub 2) wynikających ze zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego w oparciu, o który je przygotowano, lub 3) gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub 4) gdy wprowadzone roboty wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, lub 5) gdy niewprowadzenie zmian zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu lub 6) będących konsekwencją usunięcia skutków okoliczności wskazanych w pkt 1.1.1. pod warunkiem, że nie są zawinione przez Wykonawcę. W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, lub b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, nośności gruntu, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, lub c) wystąpienia warunków w miejscu realizacji robót odbiegających w sposób istotny od przyjętych założeń, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, lub d) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, lub e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie f) konieczności wprowadzenia zmian dokumentacji uznanych za nieistotne lub istotne z punktu widzenia Prawa budowlanego i które nie są zawinione przez Wykonawcę, dotyczą one zasad wiedzy technicznej, zmian technologicznych, usunięcia wad dokumentacji, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, wprowadzone zmiany wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, gdy niewprowadzenie zmian zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu. W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie. 1.1.3. Strony są uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy, w tym odpowiednio w przypadkach określonych w pkt-cie 1.1.2. w następującym zakresie i pod określonymi warunkami: a) w przypadku zmiany ustawowej procentowej stawki VAT od towarów i usług, zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto wskazana w § 12 ust. 1 wyłącznie w stosunku do zakresu zamówienia niewykonanego do dnia ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w następujący sposób: 1) dotychczasowe wynagrodzenie brutto wynikające z Umowy pozostaje bez zmian, rozliczone zgodnie ze stawką procentową podatku VAT obowiązującą przy podpisaniu Umowy do dnia jej ustawowej zmiany, w zakresie robót wykonanych do daty tej zmiany, 2) wynagrodzenie brutto za roboty realizowane po dacie ustawowej zmiany stawki procentowej podatku VAT, skorygowane będzie o różnicę wartości procentowej pomiędzy uprzednią stawką VAT (obowiązującą przy podpisaniu Umowy do czasu ustawowej zmiany) i nową stawką VAT zmienioną ustawą w trakcie realizacji zamówienia, lub b) zwiększenie obmierzonych zgodnie z Umową ilości jednostek przedmiarowych w poszczególnych pozycjach w stosunku do dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego, na podstawie faktycznie zleconych, wykonanych i odebranych przez Inspektora nadzoru robót, stanowi wypełnienie umownego sposobu rozliczenia robót budowlanych, gdzie taka sytuacja stanowi element naturalny, w zakresie kosztorysowego rozliczania robót i jednocześnie sama w sobie nie powoduje zmiany Umowy, bo stanowi element jej realizacji. Jednak w sytuacji, gdy powyższa okoliczność spowoduje zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 1, Strony uprawnione są do dokonania zmiany umownego wynagrodzenia Wykonawcy, pod następującymi łącznymi warunkami: 1) roboty o zwiększonych ilościach obmiarowych nie zostały opisane w dokumentacji projektowej, STWiORB lub Umowie jako roboty niepodlegające odrębnemu rozliczeniu, 2) zwiększenie ilości obmierzonych robót w stosunku do dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego Wykonawcy, wynika ze stanu faktycznego, a zwiększona ilość obmierzonych robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót jest konieczna do prawidłowego wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia, lub będących konsekwencją usunięcia skutków wskazanych w pkt 1.1.1. lub 1.1.2., 3) zwiększenie ilości obmierzonych robót w stosunku do dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego Wykonawcy, nie wynika z błędu lub zaniedbania po stronie Wykonawcy, 4) zwiększone ilości obmierzonych robót w stosunku do dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego Wykonawcy, zostały zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 5) zwiększenie ilości obmierzonych robót w stosunku do dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego Wykonawcy, wpływa na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 1, tzn., że na dzień danego rozliczenia robót nie występuje w innej pozycji przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego jednoczesne zmniejszenie ilości robót powodujące, że bilans wszystkich pozycji obmiarowych - dodatni i ujemny - wskazuje, że do faktycznego łącznego zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy nie doszło, lub narastająca wartość wykonanych i rozliczonych robót w chwili wystąpienia zwiększonej ilości robót, przekroczy wartość szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 12 ust. 1, 6) zostanie sporządzony protokół konieczności, 7) zwiększone ilości obmierzonych robót w stosunku do dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego Wykonawcy, rozliczone zostaną zgodnie z postanowieniami Umowy, lub c) w przypadku wystąpienia robót, o których mowa w pkt. 1.1.1 lit. e) lub g) w tym robót dodatkowych, wynikających ze stanu faktycznego, których realizacja jest konieczna do prawidłowego wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia lub będących konsekwencją usunięcia skutków okoliczności wskazanych w pkt 1.1.1. lub 1.1.2., okoliczności zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu Strony są uprawnione do dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 1, pod następującymi warunkami: 1) roboty nie zostały opisane w dokumentacji projektowej, STWiORB lub Umowie jako roboty niepodlegające odrębnemu rozliczeniu, 2) roboty nie zostały wskazane w przedmiarze robót i nie zostały wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 3) roboty nie zostały opisane w STWiORB, dokumentacji projektowej lub Umowie jako roboty niepodlegające odrębnemu rozliczeniu, 4) zostanie sporządzony protokół konieczności, 5) roboty nie wynikają z błędu lub zaniedbania po stronie Wykonawcy, 6) roboty zostały zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 7) roboty zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami Umowy, 8) roboty wynikają ze stanu faktycznego, a ich realizacja jest konieczna do prawidłowego wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia, 9) roboty, wpływają na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 1, tzn., że na dzień danego rozliczenia robót nie występuje w innej pozycji przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego jednoczesne zmniejszenie ilości robót powodujące, że bilans wszystkich pozycji obmiarowych - dodatni i ujemny - wskazuje, że do faktycznego łącznego zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy nie doszło, lub narastająca wartość wykonanych i rozliczonych robót w chwili wystąpienia robót, przekroczy wartość szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 12 ust. 1, lub d) w przypadku wystąpienia robót zamiennych, o których mowa w pkt 1.1.1 lit. f) w stosunku do robót przewidzianych dokumentacją projektową, przedmiarem robót lub STWiORB, nie powodujących zmiany przeznaczenia lub celu przedmiotu zamówienia, nie powodujących zmiany charakteru Umowy, koniecznych do realizacji i ukończenia przedmiotu zamówienia, wynikających z następujących okoliczności: zasad wiedzy technicznej, zmian technologicznych lub innych aspektów technicznych, usunięcia wad dokumentacji, okoliczności zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, wprowadzone zmiany wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, w związku z dokonaniem zmian w dokumentacji zarówno istotnych jak i nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, gdy niewprowadzenie zmian zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu lub bezpieczeństwu obiektu i przebywających w nim ludzi, stanowią zabezpieczenie skutków wystąpienia siły wyższej lub odkrywek archeologicznych lub będących konsekwencją usunięcia skutków okoliczności wskazanych w pkt 1.1.1. lub 1.1.2., nie stanowią elementu zawinionego przez zaniechanie lub działanie Wykonawcy, pod następującymi warunkami: 1) roboty zamienne nie zostały opisane w dokumentacji projektowej, STWiORB lub Umowie jako roboty niepodlegające odrębnemu rozliczeniu, 2) zostanie sporządzony protokół konieczności, 3) roboty zamienne nie wynikają z błędu lub zaniedbania po stronie Wykonawcy, 4) roboty zamienne, zostały zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 5) roboty zamienne nie spowodują pogorszenia jakości lub warunków eksploatacji, 6) roboty zamienne uzyskają brak sprzeciwu projektanta, 7) roboty zamienne zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami Umowy, z zastrzeżeniem, że zwiększenie wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §12 ust. 1, wskutek wystąpienia robót zamiennych może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy roboty zamienne są wynikiem: 7.1) błędu dokumentacji i konieczności jego naprawy, 7.2) zmian dokumentacji, nie wynikających z błędu lub zaniedbania ze strony Wykonawcy, 7.3) wystąpienia siły wyższej, 7.4) wystąpienia na terenie budowy znalezisk archeologicznych lub niewybuchów, 7.5) wystąpienia istotnej zmiany warunków terenowych, geologicznych, technicznych, technologicznych, formalnych, prawnych lub innych, niż przewidywano pierwotnie, 7.6) okoliczności zagrażających ciągłości funkcjonowania obiektu, 7.7) okoliczności zagrażających prawidłowemu wykonaniu i ukończeniu przedmiotu Umowy, 7.8) okoliczności zagrażających prawidłowej eksploatacji lub użytkowania przedmiotu Umowy, 7.9) okoliczności zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu. Jeżeli wystąpienie powyższych okoliczności wskazanych w lit. a) do d) nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 1, ich realizacja nie będzie traktowana jako zmiana Umowy w rozumieniu art. 144 u.p.z.p., w szczególności nie wymaga sporządzenia zmiany Umowy w formie aneksu i będzie stanowić wyłącznie umowne wypełnienie podstawowych obowiązków Stron. Jednak w każdym takim przypadku konieczne jest sporządzenie protokołu konieczności. e) Obmierzenie mniejszej ilości wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową w odniesieniu do poszczególnych pozycji przedmiaru robót, bądź wykonanie ilości wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową na kwotę łączną mniejszą niż wskazano w § 12 ust. 1, nie będzie podstawą do odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy lub dochodzenia odszkodowania ze strony Wykonawcy, i w związku z obmiarowym sposobem rozliczania robót spowoduje umowne zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy. Taka sytuacja nie stanowi zmiany Umowy. 1.1.4. W przypadkach o którym mowa w pkt 1.1.1. - 1.1.3. zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy. 1.1.5. Zmiana, rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy. a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, a także zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym Ofertą Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na zatrudnienie lub zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, także z zastrzeżeniem lit. b, b) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana taka wymaga zmiany Umowy w formie aneksu. 1.1.6. Zmiana personelu wskazana w § 5. 2. Pozostałe postanowienia zawarte w art. 144 u.p.z.p. stosuje się odpowiednio. 3. Każda z przesłanek zmian Umowy wymieniona w niniejszym paragrafie, opisana zgodnie i na podstawie postanowień art. 144 u.p.z.p., stanowi samodzielną podstawę do zastosowania przedmiotowych regulacji. 4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do dokonania jakiejkolwiek zmiany Umowy, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w § 12 i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 6. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na placu budowy. 7. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 5 i 6 oraz wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 8. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu przedstawicielowi Zamawiającego dokumentacji, o której mowa w ust. 5 i 6 i przedłożenia na żądanie jej kopii. 9. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy - jeżeli zmiana wymaga sporządzenia aneksu, lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. Złożenie wniosku przez Wykonawcę i nawet jego pozytywne zaopiniowanie przez Inspektora nadzoru nie stanowi automatycznie o jego pozytywnym rozpatrzeniu przez Zamawiającego i dokonaniu jakiejkolwiek zmiany. 10. Wszelkie zmiany Umowy wymagające sporządzenia aneksu, dokonywane są przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-14, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO W YKONANIA UMOWY 1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości całkowitej ceny brutto oferty (dla każdej części). 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. 6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 28 1020 2313 0000 3302 0556 0638 z podaniem tytułu: "zabezpieczenie należytego wykonania umowy". 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia. 8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (zgodnie z postanowieniami umowy). 9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. 10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (zgodnie z postanowieniami umowy). 11. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego). KLAUZULA INFORMACYJNA - PROWADZENIE PROCEDURY PRZETARGOWEJ, W WYNIKU KTÓREJ ZOSTANIE WYBRANY WYKONAWCA, Z KTÓRYM ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO): 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Teodora Heneczka z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Kalwaryjska 62D, tel. 32/7675975 www.biblioteka.piekary.pl adres e-mail: sekretariat@biblioteka.piekary.pl 2. Wyznaczony został Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych pod adresem - e-mail: iodo(at)biblioteka.piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu. 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia procedury przetargowej, w wyniku której zostanie wybrany wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z postanowieniami ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004. 4. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa: - uczestnikom i wszystkim zainteresowanym prowadzonymi postępowaniami przetargowymi, - operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej) - ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją. 5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu o którym mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 5 lat- dokumentacja zamówień publicznych, 10 lat - umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przetwarzania może ulec zmianie ze względu na inne przepisy prawa. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. 7. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w procedurze wyboru wykonawcy. 8. Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych. 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone; 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich przy ulicy Kalwaryjskiej 64D. Malowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich Filia - 7 przy ulicy Rycerskiej 15A.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I - Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich przy ulicy Kalwaryjskiej 62D. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Rozebranie starych posadzek gresowych i wykonanie nowych - 326 m2 2. Demontaż stolarki drzwiowej - 21 szt 3. Drzwi wewnętrzne - 12 szt 4. Wykonanie ścianek GK - 62 m2 5. Wykonanie tynków i gładzi gipsowych pod malowanie i okładziny. - 68 m2 6. Malowanie z przygotowaniem podłoża - 360 m2 7. Rozebranie i wykonanie okładzin ściennych z płytek - 30 m2 8. Montaż stolarki okiennej PCV - 8 m2 9. Montaż stolarki drzwiowej - 5 m2 10. Wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej przyborami sanitarnymi i armaturą. - 2 szt 11. Wykonanie instalacji c.o. wymiana grzejników i podejść. - 8 szt 12. Wykonanie instalacji elektrycznej, wymiana opraw - 64 szt 13. Przebudowa dachu: - 376 m2 - rozebranie pokrycia z papy - rozebranie konstrukcji dachu z płyt pokrytych eternitem wraz z utylizacją - wykonanie drewnianej więźby dachowej poszytej płytami OSB z pokryciem papą termozgrzewaną - izolacja z wełny mineralnej - obróbki blacharskie 14. Zabudowa schodów zewnętrznych - 1 kpl. 15. Docieplenie ścian metodą lekką mokrą - 585 m2 16. Montaż daszku poliwęglanowego - 4 szt 17. Dostarczenie i montaż kompletnej platformy dźwigowej dla niepełnosprawnych - 1 kpl 18. Wywiezienie gruzu z utylizacją - 108 m3 19. Montaż klimatyzacji. Malowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich Filia - 7 przy ulicy Rycerskiej 15A Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Malowanie z przygotowaniem podłoża - 550 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111300-1, 45111200-0, 45223500-1, 45330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady10,00
Termin realizacji30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Przebudowa lokali ze zmianą sposobu użytkowania Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich przy ulicy Papieża Jana Pawła II 59.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II - Przebudowa lokali ze zmianą sposobu użytkowania Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich przy ulicy Papieża Jana Pawła II 59. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Rozebranie starych posadzek gresowych i wykonanie nowych - 134 m2 2. Drzwi wewnętrzne - 5 szt 3. Wykonanie scianek GK - 47 m2 4. Wykonanie tynków i gładzi gipsowych pod malowanie i okładziny. - 32 m2 5. Gładzie gipsowe - 145 m2 6. Malowanie z przygotowaniem podłoża - 320 m2 7. Rozebranie i wykonanie okładzin ściennych z płytek - 16 m2 8. Montaż stolarki okiennej PCV - 11 m2 9. Montaż stolarki drzwiowej - 5 m2 10. Wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej przyborami sanitarnymi i armaturą. - 5 szt 11. Wykonanie instalacji c.o. podłogowe - 134 m2 12. Wykonanie instalacji elektrycznej, wymiana opraw - 20 szt 13 Instalacja intrenetowa kat. min. 5 E łącznie z gniazdem 2 x rj 45 dla każdego st. komputerowego, serwera itp. - 120 m 14 Zmiana usytuowania licznika wraz zabezpieczeniami i szafka (zgodnie z zal. TAURON) - 1 kpl 15 Rozdzielnica obiektowa - 1 kpl 16 Wykonanie nowch schodów wewnętrznych stalowych - 1,8 m2 17 Wyburzenie komina ze wzmocnieniem stropu - 1 kpl 18. Malowanie - 320 m2 19. Balustrada stal. - 8 m 20. Sufit podwieszony - 134 m2 21. Wywiezienie gruzu z utylizacją - 24 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45430000-0, 45330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady10,00
Termin realizacji30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.