eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cmolas › Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Cmolas

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-03-26Ogłoszenie nr 527167-N-2020 z dnia 2020-03-26 r.

Gmina Cmolas: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Cmolas
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
nie dotyczy

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cmolas, krajowy numer identyfikacyjny 69058165000000, ul. Cmolas  237b , 36-105  Cmolas, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 172 837 702, e-mail cmolas@cmolas.pl, faks 172 272 873.
Adres strony internetowej (URL): www.cmolas.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.cmolas.biuletyn.net/?bip=1&cid=1214&bsc=N


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Tak
Urząd Gminy Cmolas, 36-105 Cmolas 237b


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pomocą operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Cmolas, 36-105 Cmolas 237b, sekretariat pokój nr 1


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Cmolas
Numer referencyjny: L.RG.IV.271.7.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
nie dotyczy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych z terenu gminy Cmolas, zorganizowanie Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK) do czasu uruchomienia Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz odbiór i zago~spodarowanie odpadów z tych punktów. Przedmiot zamówienia opisano poniżej w punkcie A, B, C. A. Ogólna charakterystyka Gminy Cmolas w kontekście odbioru i za~gospodarowania odpadów. Liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Cmolas wynosi: około 6061osób (w związku z migracją ludności liczba ta może ulec zmianie). Na terenie Gminy Cmolas jest około 1762 nieruchomości zamieszkanych. Powierzchnia gminy 13 406 ha, obejmuje miejscowości: Cmolas, Hadykówka, Poręby Dymarskie, Trzęsówka, Jagodnik, Ostrowy Baranowskie, Ostrowy Tuszowskie, Toporów. W gminie Cmolas w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. odebrano i zago~spodarowano z nieruchomości zamieszkanych oraz z MPSZOK- 883,739 Mg odpa~dów komunalnych w tym: * opakowania z papieru i tektury ( kod odpadu 150101) - 0,099 Mg * opakowania z tworzyw sztucznych (kod odpadu 150102) - 28,650 Mg * opakowania ze szkła, szkło (kod odpadu 150107, 200102 ) - 169.990 Mg * odpady budowlane, remontowe, gruz, materiały izolacyjne (kod odpadu 170107, 170904) - 6,940 Mg * urządzenia zawierające freony i lampy fluorescencyjne i inne odpady zawiera~jące rtęć (kod odpadów 200123*, 200121*) - 0,855 Mg * zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki (kod odpadu 200135*) - 1,877 Mg * zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123, 200135 (kod odpadu 200136 ) - 0,408 Mg * niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 200301) - 538,590 Mg * zużyte opony (kod odpadu 160103) - 19,240 Mg * odpady wielkogabarytowe (kod odpadu 200307) - 10,010 Mg * zmieszane odpady opakowaniowe (kod odpadu ex 150106) - 3,060 Mg * zmieszane odpady opakowaniowe (kod odpadu 150106) - 77,060 Mg * inne odpady nieulegające biodegradacji kod odpadu 200203) - 26,960 Mg. 1. W ramach niniejszego zamówienia w okresie od 01.05.2020r. do 31.12.2021r. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania (szacunkowa ilość): 1) Odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych oraz z MPSZOK i PSZOK: a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 200301) - szacunkowa ilość 915,00Mg b) opakowania z papieru i tektury (kod odpadu 150101) - szacunkowa ilość 15,00Mg c) opakowania z tworzyw sztucznych (kod odpadu 150102) d) opakowania z metali, metale (kod odpadu 150104, 200140) e) opakowania wielomateriałowe (kod odpadu 150105) łącznie szacunkowa ilość odpadów wymienionych w punktach: c) + d) + e) 150,00Mg f) opakowania ze szkła, szkło (kod odpadu 150107, 200102) - szacunkowa ilość 170,00Mg g) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - (kod odpadu 200135*,200136, 200121*, 200123*) - szacunkowa ilość 8,00Mg h) zużyte opony (kod odpadu 160103) - szacunkowa ilość 32,00Mg i) odpady wielkogabarytowe (kod odpadu 200307) - szacunkowa ilość 17,00Mg j) odpady ulegające biodegradacji, bioodpady (kod odpadu 200108, 200201) - szacunkowa ilość 3,00Mg k) drobne odpady budowlane i rozbiórkowe (kod odpadu 170101, 170102, 170103, 170604) szacunkowa ilość 15,00Mg l) popiół z gospodarstw domowych (kod odpadu 200199) - szacunkowa ilość 4,00Mg ł) baterie i akumulatory (kod odpadu 200133, 200134) m) przeterminowane leki (kod odpadu 200132) n) odpady niebezpieczne, chemikalia (kod odpadów 200113*, 200127*, 200128, 200129*, 200119*, 150110*) o) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki p) odzież i tekstylia (kod odpadu 200110, 200111) łącznie szacunkowa ilość odpadów wymienionych w punktach: ł) + m) + n) +o) + p) 5,00Mg Odpady wymienione w punkcie: a) należy odbierać tylko z posesji mieszkańców. Odpady wymienione w punktach: b), c), d), e), f), g), h), i) należy odbierać z posesji, MPSZOK i PSZOK. Odpady wymienione w punktach: j), k), l), ł), m), n), o), p) należy odbierać z MPSZOK i PSZOK. ? Podane powyżej ilości odpadów należy traktować jako szacunkowe. Zamawiający zastrzega, że ustalone powyższe ilości szacunkowe odpadów mogą ulec zmianie stosowanie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, uwzględniając rzeczywi~stą ilość wytworzonych odpadów. ? Zamawiający wymaga aby świadczenie usługi odbioru odpadów na terenie gminy odbywało się w godzinach od 700 do 1600. W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, możliwy będzie odbiór odpadów w innych godzinach. ? Zamawiający wymaga ważenia pojazdu w każdym dniu świadczenia usługi. Ważenie odbywać się będzie na terenie gminy Cmolas w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Ważenie pojazdu odbywać się będzie w danym dniu przed rozpoczęciem odbioru odpadów oraz po zakończeniu zbiórki. ? Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie w cyklach miesięcznych. Wynikać będzie z faktycznie odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych oraz odpowiednich cen jednostkowych z oferty. ? Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć za dany okres rozliczeniowy raporty wagowe zawierające wyszczególnienie miejsca odbioru odpadów, daty odbioru oraz ilości i rodzaju odebranych odpadów (zgodnie z obowiązująca klasyfikacją odpadów), a także karty przekazania odpadów do instalacji komunalnej bądź innej jednostki do odbioru odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. ? Wystawienie faktury przez Wykonawcę będzie możliwe po akceptacji przez Zamawiającego przedłożonych raportów wagowych za dany miesiąc kalendarzowy. 2) Wyposażenia w pojemniki i worki: a) Wykonawca wyposaży nieruchomości w pojemniki na kołach, co najmniej 120l na odpady niesegregowane do siedmiu dni od dnia podpisania umowy oraz wyposażał będzie nowe nieruchomości w te pojemniki w miarę wzrostu ilości nowych dostawców odpadów z nieruchomości zamieszkałych. b) Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć każdą nieruchomość w worki koloru (niebieski oznaczone napisem "Papier", żółty oznaczone na~pisem "Metale i tworzywa sztuczne", zielony oznaczone napisem "Szkło"), co najmniej po dwa z każdego koloru. Worki koloru brązowego oznaczone napisem "Bio" w ilości 200 szt. należy dostar~czyć do Zamawiającego oraz uzupełnić ich ilość stosownie do potrzeb w trakcie trwania umowy. Worki te przeznaczone będą dla właścicieli nieruchomo~ści, którzy nie posiadają na nieruchomości kompostownika. c) Wykonawca przez cały czas trwania umowy zobowiązany jest do wyposażania nie-ruchomości w worki w ilości oddanych worków zebranych selektywnie odpadów lub zgodnie z rzeczywistymi potrzebami mieszkańców. d) Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o oddaniu do użytku stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Cmolasie do wyposażenia go w odpowiednie kontenery i pojemniki. PSZOK zlokalizowany będzie na działce obok oczyszczalni ścieków w Cmolasie. W PSZOK będą zbierane odpady zgodnie z zapisami w niniejszym rozdziale. e) Do chwili uruchomienia stacjonarnego PSZOK Wykonawca obowiązany jest do uruchomienia i prowadzenia Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanego na parkingu Urzędu Gminy w Cmolasie. Punkt winien być czynny jeden raz w miesiącu w ostatnią sobotę miesiąca, co winno być uwzględnione w harmonogramie odbioru odpadów. Odpady muszą być wywiezione w dniu odbioru bez możliwości ich składowania na parkingu. B. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wymiany uszko-dzonego pojemnika na własny koszt, jeśli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemnika z winy Wykonawcy. 2) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów zebranych, z chwilą uruchomienia stacjonarnego, PSZOK w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Obsługę i funkcjonowanie PSZOK zapewnia Zamawiający. 3) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i gospodarowania odpadami w sposób umożliwiający osiągniecie przez Zamawiającego odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 4) W razie, gdy Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty kary z tytułu: a) nieosiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów, określonego w obowiązujących aktach prawnych, b) nieosiągnięcia wymaganego ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r., określonej w aktualnie obowiązujących aktach prawnych. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zleceniodawcy kwoty odpowiadającej wysokości kary którą został obciążony Zleceniodawca z powyższego tytułu, także po zakończeniu lub rozwiązaniu niniejszej umowy w terminie trzech dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego pod rygorem jej egzekucji. 5) W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego szczegółowy wykaz właścicieli nieruchomości, z których odbierane będą stałe odpady komunalne. 6) Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właści~cielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego poinformowania Zamawiającego oraz właściciela nieruchomości o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji dla Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumen-tację - protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu doszło do ustalenia ww. zdarzenia. 7) Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze własnej lub w punkcie - miejscu odbioru odpadów. 8) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości bezpośrednio do instalacji komunalnych. Dopuszcza się przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych za pośrednictwem stacji przeładunkowej, o której mowa w art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Dopuszcza się przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do termicznego przekształcania. 9) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości oraz odpadów selektywnie odebranych z Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 10) W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia nieru-chomości w odpowiednie worki przeznaczone na surowce wtórne zgodnie ze zgłosze~niem Zamawiającego. Zamawiający na bieżąco będzie informował Wykonawcę o nowych nieruchomościach, jeżeli pojawią się w trakcie realizacji zamówienia. 11) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 12) Wykonawca zobowiązany będzie także do zebrania odpadów leżących obok altanek śmietnikowych i pojemników jeśli będzie to wynikiem jego działania. 13) Wykonawca zobowiązany będzie w ramach umowy do przygotowania harmonogramu odbioru odpadów oraz do jego dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości. Wykonawca zobowiązany będzie również do dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości innych dokumentów związanych z Systemem Gospodarki Odpadami o ile nie będą one wymagały potwierdzenia odbioru. 14) Wykonawca jest obowiązany do realizacji "reklamacji" (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane itp.). Wykonanie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem na adres Zamawiającego. 15) Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Cmolas. Usługa obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do punktów trudno dostępnych (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu) poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów od wszystkich mieszkańców. 16) Przedmiot postępowania nie obejmuje odbioru odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 17) Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: a) w okresie od 01.05.2020r. do 31.08.2020r. * Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę niesegregowanych (zmieszanych) od~padów komunalnych - raz na miesiąc. * Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektro-nicznych, opon - dwa razy w roku. * Częstotliwość odbierania przez Wykonawcę odpadów selektywnie zbieranych: ? worek koloru niebieskiego - papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru, i odpady opakowaniowe z tektury (kod 150101) - raz na miesiąc, ? worek koloru zielonego - szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła (kod 150107) - raz na miesiąc, ? worek koloru żółtego - metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (kod 150102, 150104, 150105, 200140) - raz na miesiąc, * Częstotliwość odbierania przez Wykonawcę odpadów zgromadzonych w PSZOK w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. b) w okresie od 01.09.2020r. do 31.12.2021r. * Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę niesegregowanych (zmieszanych) od~padów komunalnych - co 2 tygodnie w miesiącach od kwietnia do października, raz na miesiąc w pozostałym okresie. * Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektro-nicznych, opon - dwa razy w roku. * Częstotliwość odbierania przez Wykonawcę odpadów selektywnie zbieranych: ? worek koloru niebieskiego - papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury (kod 150101) - raz na kwartał, ? worek koloru zielonego - szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła (kod 150107) - raz na kwartał, ? worek koloru żółtego - metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (kod 150102, 150104, 150105, 200140) - raz na miesiąc, * Częstotliwość odbierania przez Wykonawcę odpadów zgromadzonych w PSZOK w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 18) Wykonawca zobowiązany jest odebrać od właścicieli nieruchomości każdą ilość odpa~dów komunalnych wystawionych przed posesję. 19) Wykonawca przy odbiorze odpadów komunalnych nie może mieszać odpadów zebranych selektywnie z odpadami niesortowanymi jak również mieszać ze sobą odpadów zebranych selektywnie różnych frakcji. 20) Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę pojazdami o normie emisji spalin nie gorszej niż przedstawione w ofercie. 21) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. a) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: ? kierowanie pojazdami do zbiorki odpadów, załadunek odpadów, kierowanie i koordynacja realizacji zamówienia, b) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: ? Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób: ? Usługi będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w/w wykaz przed podpisaniem umowy, ? Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia, że osoby wymienione w wykazie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, ? Wykonawca, przez cały okres realizacji zamówienia, na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia osób wykonujących czynności niezbędne do realizacji zamówienia i/lub oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu pensji. ? Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: ? W przypadku nie przedstawienia w terminie oświadczenia lub informacji dokumentujących zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę Wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości 1 000,00zł brutto, ? W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku informacji lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w wykazie, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane we wzorze umowy jak za nienależyte wykonanie zamówienia. C. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia: 1) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu sprawozdań rocznych o których mowa w art. 9 n i następnych ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na zasadach i terminach unormowanych w obowiązujących uregulowaniach prawnych w tym zakresie. 2) W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9 q ustawy, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zama-wiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wyko-nawca a nie Zamawiający. 3) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu za dany okres rozliczeniowy raportów wagowych zawierających wyszczególnienie miejsca odbioru odpadów oraz ilości i rodzaju odebranych odpadów (zgodnie z obowiązująca klasyfikacją odpadów). Wykonawca obowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do instalacji komunalnej bądź innej jednostki do odbioru odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90512000-9
90513100-7
90514000-3
90533000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-05-01   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-05-01

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.05.2020r. do 31.12.2021r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ oraz wykaże, że: a) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Cmolas w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Cmolas, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.), b) jest wpisany do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez Marszałka Województwa o którym mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm.), a informacje zawarte w tym rejestrze potwierdzają posiadane przez Wykonawcę uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia, c) posiada umowę z RIPOK lub instalacją zastępczą na przyjęcie zmieszanych odpadów komunalnych, d) jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ oraz wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 200.000,00zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100),
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ oraz jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykonał w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje minimum: a) jedną usługę odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych w sposób selektywny na rzecz właścicieli nieruchomości, w sposób ciągły, przez okres minimum 12 miesięcy, o masie minimum 400 Mg, b) jedną usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych w sposób selektywny na rzecz właścicieli nieruchomości, w sposób ciągły, przez okres minimum 12 miesięcy, o masie minimum 200 Mg z podaniem dla każdej ujętej w wykazie usługi jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Spełnienie w/w warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie wykazu sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ i załączonych dokumentów (dowodów), ze wymienione w nim usługi zostały wykonane należycie, c) dysponuje bazą magazynowo - transportową: ? usytuowaną w gminie Cmolas, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy, ? usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny, ? wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpie~czone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, ? wyposażaną w miejsce i urządzenia do magazynowania selektywnie zebra~nych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych przed ich transportem do miejsc przetwarzania, ? wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, ? wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, ? na terenie, której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów - o ile czynności te nie będą wyko~nywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazy~nowo - transportowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 11.01.2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania od~padów komunalnych od właścicieli nieruchomości. d) dysponuje co najmniej: ? 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o minimalnej kubaturze 34m3, ? 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, ? 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. e) wykonawca będzie dysponował dostateczną ilością pojemników do gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia. Pojemniki muszą odpowiadać wymogom, o jakich mowa w SIWZ. Ocena na podstawie wykazu sporządzonego wg załącznik nr 6 do SIWZ oraz dołączonych dokumentów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 1 ppkt. c) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się takiego dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty określone powyżej muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Kopia tłumaczenia musi być poświadczona wg poniższych zasad.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w Gminie Cmolas zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.), b) umowa z RIPOK lub instalacją zastępczą na przyjęcie zmieszanych odpadów komunalnych, c) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, d) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 200.000,00zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), e) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający spełnienie warunku określonego w roz.V pkt.5. ppkt.3) SIWZ, z podaniem ich wartości, przedmiotu, ilości wywiezionych odpadów w Mg, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - Załącznik Nr 5 do SIWZ. f) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów) potwierdzający spełnienie warunku określonego w roz.V pkt.5 ppkt.3) - wzór Załącznik Nr 6 do SIWZ. W odniesieniu do pojazdów posiadających dźwignik zamontowany na pojeździe (samochody bramowe do przewozu kontenerów lub samochody z żurawiem przenośnym) należy załączyć decyzje UDT zezwalające na użytkowanie urządzenia transportu bliskiego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, b) Dowód wpłaty wadium, c) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego Urzędu Marszałkowskiego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłatami za korzystanie ze środowiska wystawione nie wcześniej jak 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy (jeżeli reprezentuje go pełnomocnik) oraz pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. e) W przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu Wykonawca składa oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu, na którego zasoby się powołuje do udostępnienia swoich zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia wraz z podaniem zakresu i okresu udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego (wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ). W przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza o tym podmiocie informację w oświadczeniach stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ oraz załącznik nr 3 do SIWZ f) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej - wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Uwaga: Niniejsze oświadczenie Wykonawca składa po otwarciu ofert w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) do 03.04.2020r. do godz. 9:00. 2. Wadium powinno być wniesione w wybranej przez wykonawcę formie zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza wymaganą kwotę należy wpłacić na konto Zamawiającego na rachunek bankowy Nr 08 9180 1021 2002 1000 7748 0010 BS Kolbuszowa Oddział Cmolas, zaś dowód wniesienia wadium tj. potwierdzenie polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej załączyć do oferty. Uwaga: W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza Zamawiający uzna, iż wadium zostało wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium zostanie uznana przez rachunek zamawiającego najpóźniej do ostatecznego terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach - dokument wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy Cmolas (pokój nr 25), zaś kserokopię potwierdzoną za zgodność dołączyć do oferty. 5. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania (art.89 ust.1 pkt 7b) ustawy Pzp). 6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a. ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego (art. 46 ust. 5 ustawy Pzp) jeżeli: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto 60,00
Europejski standard emisji spalin pojazdów 20,00
Czas skutecznej interwencji na reklamację 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na Wykonawcy oraz Zamawiającym zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy na poniżej określonych warunkach: 1) zmiana osób odpowiedzialnych odpowiednio za: nadzór realizacji zamówienia ze strony wykonawcy i ze strony Zamawiającego, w szczególności z powodu zdarzeń losowych, tj. śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, 2) wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć, mimo zachowania należytej staranności, 3) w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-03, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.