eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Obrowo › Zakup i dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych w Gminie Obrowo

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-03-25Ogłoszenie nr 526796-N-2020 z dnia 2020-03-25 r.

Gmina Obrowo: Zakup i dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych w Gminie Obrowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.obrowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.bip.obrowo.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych w Gminie Obrowo
Numer referencyjny: RRG.271.1.2020.IMM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa w wyznaczone miejsce przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem kruszywa drogowego łamanego frakcji 0-31,5 mm w ilości do 14000 ton , do remontu dróg gminnych na terenie gminy Obrowo, we wskazane miejsce przez Zamawiającego. 4.1.2. Przedmiot zamówienia stanowi mieszanka kruszyw naturalnych frakcji 0-31,5 mm kruszywo lub mieszanka amfibolitowa z wyłączeniem kruszywa wapiennego. 4.1.3. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania normy zharmonizowanej PN-EN 13285:2010 oraz posiadać określony wskaźnik nośności CBR na poziomie >=60, potwierdzony stosowną deklaracją właściwości użytkowych. W/w dokument winien być dostarczony wraz z ofertą lub na wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. Dostarczony materiał bezwzględnie nie może zawierać elementów niebezpiecznych dla użytkowników dróg takich jak: elementy metalowe, szklane czy zanieczyszczenia w postaci odpadów komunalnych. 4.1.4. Potwierdzeniem realizacji dostawy będą dowody wydania WZ wystawione każdorazowo przez Wykonawcę na dostawę zamówień częściowych. 4.1.5. Dostawy realizowane będą stosownie do potrzeb zamawiającego, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy (e-mailem, telefonicznie). Jeśli zajdzie potrzeba, gotowość do dostarczenia powyżej 250 ton dziennie (w godz. pracy urzędu). 4.1.6. Po wydaniu dyspozycji wskazana jest realizacja zadania do 1 godz. od przekazania dyspozycji. Wykonawca w czasie realizacji dostawy ponosi pełną odpowiedzialność cywilno - prawną za ewentualne szkody powstałe u osób trzecich, z powodu niewłaściwego prowadzenia dostaw. 4.1.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany albo zwrotu produktów wadliwych, o nieodpowiedniej jakości, nie odpowiadających opisowi zawartemu w SIWZ. 4.1.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia (20%) przedmiotu dostawy w zakresie ilościowym w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych lub innych nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego lub zwiększenia ilości dostawy (20%), jeśli zaistnieje taka potrzeba.

II.5) Główny kod CPV: 14212200-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
14210000-6
60100000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania kompetencji i uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniającym wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania tym samym Zamawiający nie ma szczegółowych wymagań w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie ma szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie ma szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie, zamówienia publicznego Wykonawcy - załącznik nr 4 do SIWZ (nr 4 do oferty);

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - załącznik nr 3 do SIWZ (nr 3 do oferty);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

6) Deklaracja właściwości użytkowych

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Zaparafowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ i do oferty. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp - załącznik nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
dyspozycyjność czasowa dostarczenia kruszywa do Zamawiajacego od momentu zgłoszenia zapotrzebowania40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Załącznik n 2 do SIWZ - projekt umowy UMOWA Nr RRG.272......2020 "Zakup i dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych w Gminie Obrowo" zawarta w dniu ......................... w Obrowie pomiędzy Gminą Obrowo z siedzibą w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, nr NIP 879-266-82-60 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Obrowo - Andrzeja Wieczyńskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Obrowo - Joanny Faleńskiej zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym a ........................................................ z siedzibą w ....................................., wpisanym/-ą do rejestru przedsiębiorców .............................., nr NIP: ............................., reprezentowanym przez: .................................... zwanym/-ą dalej w treści umowy Wykonawcą na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). § 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę kruszywa kamiennego łamanego do remontu dróg gminnych o frakcji: 0 - 31,5 mm w ilości szacunkowej do 14000 ton, zgodnie z ofertą z dnia ............. o parametrach i jakości zgodnej z normami i obowiązującymi przepisami. Dyspozycyjność czasowa dostarczenia kruszywa do Zamawiającego od momentu zgłoszenia zapotrzebowania ...... godz. Przedmiot zamówienia stanowi mieszanka kruszyw naturalnych frakcji 0-31,5 mm kruszywo lub mieszanka amfibolitowa z wyłączeniem kruszywa wapiennego. 2. Określona w ust. 1 ilość przedmiotu dostawy jest ilością szacunkową i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości dostaw faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia (do kwoty nie przekraczającej kwot zawartych w art. 11 pkt 8 ustawy Pzp) przedmiotu dostawy w zakresie ilościowym w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych nie będzie/lub będzie to leżało w interesie Zamawiającego. 4. Dostawa wraz z transportem i rozładowaniem kruszywa do poszczególnych miejscowości Gminy Obrowo, następować będzie sukcesywnie zgodnie z dyspozycją wydaną każdorazowo przez Zamawiającego. 5. Integralną część niniejszej umowy stanowią : Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy. § 2 Termin Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają na okres od dnia podpisania umowy do 30.04.2021 roku. § 3 Obowiązki Wykonawcy 1.Wykonawca w czasie realizacji dostawy ponosi pełną odpowiedzialność cywilno - prawną za ewentualne szkody powstałe u osób trzecich, z powodu niewłaściwego prowadzenia dostaw. 2. Wykonawca zobowiązany jest na prośbę Zamawiającego, dołączyć do dostawy atest - orzeczenie o jakości i możliwości stosowania do remontu nawierzchni dróg gruntowych i poboczy dróg utwardzonych, potwierdzone badaniami określającymi uziarnienie, właściwości fizyko - chemiczne, nazwę kruszywa oraz jego pochodzenie. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany albo zwrotu produktów wadliwych, o nieodpowiedniej jakości, nie odpowiadających opisowi zawartemu w SIWZ. § 4 Obowiązki Zamawiającego 1. Zamawiający zobowiązany jest do: a) udzielania Wykonawcy bieżących informacji dotyczących przedmiotu umowy, b) stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy należało będzie określenie tych sfer, w których takie współdziałanie będzie konieczne, c) zapłaty wykonawcy wynagrodzenia za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. § 5 Wynagrodzenie 1. Za wykonanie przedmiotu objętego niniejszą umową, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za jedną tonę kruszywa zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości : a)frakcja:0-31,5 mm za jedną tonę .............. zł netto ( słownie złotych: ..................) podatek VAT 23 %) ............. zł brutto ( słownie złotych: ...........................................). b) wartość szacunkowa łączna - ........................... zł netto, ...........................brutto. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w szczególności koszt kruszywa, załadunek , transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia raz w m- cu za odebrane kruszywo w terminie 21 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę faktury wraz z dowodem dostawy oraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań określonych w SIWZ, na wskazany rachunek bankowy w fakturze VAT. 5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. § 6 Podwykonawstwo Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej. § 7 Kary umowne 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: a) za zwłokę w dostawie materiałów - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, b) w przypadku nie dokonania wymiany wadliwego przedmiotu umowy w terminie 7 dni - w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy, którego wymiana dotyczy, za każdy dzień zwłoki, c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 3. Jeżeli wynagrodzenie nie zostanie zapłacone w ustalonym terminie, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie, w wysokości określonej w odrębnych przepisach w dniu ich wymagalności. § 8 Odstąpienie od umowy 1 . Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części : 1) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji dostawy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 4) gdy po dwukrotnym wezwaniu na piśmie (faxem, e- mailem) przez Zamawiającego, Wykonawca nie dostarczy w wymaganej ilości i terminie kruszywa, co uniemożliwi Zamawiającemu realizację zadania. 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli : 1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania, w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie, 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół według stanu na dzień odstąpienia, 2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za dostarczone kruszywo, do dnia odstąpienia. § 9 Zmiana umowy i postanowienia końcowe 1. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą dotyczyć: 1) przedłużenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 3 w przypadku: a) konieczności wykonania zamówień/robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu, b) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji, c) zmian w zakresie projektowym, dokonanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, d) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, e) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących wstrzymanie wykonania umowy, potwierdzonych pisemnie przez Zamawiającego, f) wystąpienia siły wyższej (np.: wojna, strajk itd.). 2) być związane ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli wpływa ona na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy, 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia (20%) przedmiotu dostawy w zakresie ilościowym w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych lub innych nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego lub zwiększenia ilości dostawy (20%), jeśli zaistnieje taka potrzeba. 4) Pozostałe zmiany: a) jeśli zmiana stawki podatku od towarów i usług; wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę lub różnicy wynikającej ze zwiększenia ww. kosztów, b) jeśli zmiana stawki podatku od towarów i usług; wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę lub różnicę wynikającą ze zmniejszenia ww. kosztów, 4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne, właściwe miejscowo dla Zamawiającego. 5. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami; 2) Oferta Wykonawcy. 6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze Zamawiający. §10 Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 0browo. ? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr RRG.271.1.2020.IMM prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; ? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej "ustawa Pzp"; ? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; ? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; ? posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; ? nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RO ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Nie dotyczy


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
16.1.Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 1) Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 2) Dopuszcza się zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian w oparciu o art.144 ust. 1 PZP, może dotyczyć: a) wystąpienia zmian według zasad zapisanych we wzorze umowy, b) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że są korzystne dla zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c) zmiany daty terminu wykonania umowy, d) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki podatku VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów robót budowlanych po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, natomiast jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów usług po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, e) danych osobowych, przedstawicieli i osób upoważnionych - tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego. 3) W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 16.2.Umowa wiąże Wykonawcę do naprawienia powstałej szkody w całości i pokrycia kosztów w razie nienależytego wykonania zamówienia, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 16.3. Umowę zawiera wybrany Wykonawca lub osoba posiadająca jego pełnomocnictwo do wszelkich czynności związanych z zawieraniem umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 0browo. ? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr RRG.271.1.2020.IMM prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; ? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej "ustawa Pzp"; ? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; ? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; ? posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; ? nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RO

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.