eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Węgliniec › "Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu"Ogłoszenie z dnia 2020-03-25Ogłoszenie nr 526772-N-2020 z dnia 2020-03-25 r.

Gmina Węgliniec: "Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Węgliniec, krajowy numer identyfikacyjny 23082141100000, ul. ul. Sikorskiego  3 , 59-940  Węgliniec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 77 11 435, e-mail wegliniec@wegliniec.pl, faks 075 77 12 551.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.wegliniec.pl zakładka przetargi


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, kurierem lub osobiście
Adres:
Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, p. nr 2 Biuro Obsługi Interesanta


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu"
Numer referencyjny: ZI.271.6.2020.ZP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu. Adres inwestycji: ul. Kochanowskiego, 59 - 940 Wegliniec , dz. nr 168/1. 2. Zakres rzeczowy robót budowlanych: 2.1. Branża budowlana: 2.1.1. roboty rozbiórkowe i przygotowawcze; 2.1.2. roboty ziemne 2.1.3. fundamenty; 2.1.4. roboty murowe - ściany konstrukcyjne parteru i piętra; 2.1.5. roboty żelbetowe 2.1.6. posadzki - konstrukcja; 2.1.7. stolarka okienna i drzwiowa; 2.1.8. więźba dachowa 2.1.9. pokrycie dachu 2.1.10. pokrycie stropodachu Łącznik 1 2.1.11. sufit podwieszany 2.1.12. ścianki G-K 2.1.13. roboty wykończeniowe 2.1.14. elewacja 2.1.15. zagospodarowanie terenu (ogrodzenie, tereny utwardzone i zieleń, place zabaw) 2.2.Branża sanitarna 2.2.1.instalacja kanalizacyjna 2.2.2. instalacja wodociągowa; 2.2.3. instalacja wodna hydrantowa ppoż 2.2.4. instalacja ogrzewania podłogowego 2.2.5. instalacja wentylacyjna 2.2.6. instalacja źródła ciepła - pompa ciepła 2.2.7. przyłącze wodociągowe i i instalacja wodociągowa doziemna 2.2.8. przyłącze kanalizacji sanitarnej 2.2.9. kanalizacja deszczowa 2.3. Branża elektryczna: 2.3.1. oświetlenie; 2.3.2. gniazda; 2.3.3. obwody niskoprądowe; 2.3.4. przyłącze; 2.3.5. instalacja fotowoltaiczna; 2.3.6. instalacja odgromowa 2.3.7. usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej 3. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z: 3.1. dokumentacją projektową zawierającą: a) Projekt budowlany b) Przedmiar robót, który jest dokumentem wtórnym do projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów zadania. c) Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej; d) Projekt wykonawczy branży sanitarnej; 3.2. Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. W/w opracowania stanowią załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub technicznej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. 5. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą standardów określonych w dokumentacji projektowej. Zaoferowane rozwiązanie równoważne nie może powodować konieczności przeprojektowywania dokumentacji projektowej. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje urządzenia, instalacje, materiały oraz inne elementy jako równoważne, zobowiązany jest do złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Treść tych dokumentów powinna być na tyle szczegółowa i jednoznaczna, aby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego rozwiązania są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne rozwiązania muszą posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych przez Zamawiającego oraz posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. 7. Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa. 8. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany, we własnym zakresie i na własny koszt, do: 8.1. zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji; 8.2. prowadzenia robót zgodnie z obowiązującym prawem; 8.3. oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też poruszanie się po terenie budowy) ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób; 8.4. rozwiązania kwestii poboru wody i energii elektrycznej; 8.5. uczestniczenia w radach budowy zwoływanych nie rzadziej niż raz w miesiącu; 8.6. uporządkowania terenu po zakończeniu budowy; 8.7. dokonania wywozu gruzu i innych materiałów rozbiórkowych oraz odpadów. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z utylizacją odpadów, przekazaniem i transportem odpadów na składowisko; 8.8. przedłożenia przed zawarciem umowy dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca w okresie realizacji umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 zł, w całym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakończeniem obowiązywania złożonej polisy, przedłoży nowy, aktualny dokument kontynuacji ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy; 8.9. przedłożenia przed zawarciem umowy dokumentu ubezpieczenia budowy potwierdzającego, że budowa jest ubezpieczona od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych. Ubezpieczenie winno objąć roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 zł, w całym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakończeniem obowiązywania przedłożonej polisy przedłoży nowy aktualny dokument kontynuacji ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy; 8.10. sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania z uwzględnieniem sześciu terminów odbiorów częściowych, przy czym: a) w 2020 roku zakłada się cztery odbiory na kwotę około 3 900 000,00 zł; b) w 2021 roku zakłada się dwa odbiory przy czym procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia po odbiorze końcowym, nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego wykonawcy. 8.11. uzyskania niezbędnych uzgodnień i złożenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu; 8.12. Wykonawca odpowiada za plac budowy od dnia jego przekazania do daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia; 8.13. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia do akceptacji projektu technologii kuchni wraz z wyposażeniem oraz do dostawy i montażu zaakceptowanego wyposażenia kuchennego; 8.14. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu. Jakiekolwiek koszty związane z dokonaniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 9. Ustala się następujące warunki płatności: 9.1. podstawą rozliczenia jest wynagrodzenie ryczałtowe; 9.2. rozliczenie robót dokonane będzie fakturami częściowymi za wykonany zakres robót, określony w harmonogramie (przedłożonym przez Wykonawcę w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy zaakceptowanym przez Zamawiającego) stanowiącym załącznik do umowy oraz fakturą końcową; 9.3. podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego robót podpisany przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i członków komisji odbiorowej; 9.4. ostateczne rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową, która będzie opłacona po zakończeniu przedmiotu umowy i obejmować będzie wynagrodzenie za ostatnie wykonane i odebrane elementy robót; 9.5. faktura końcowa zostanie wystawiona w oparciu o protokół odbioru końcowego podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i członków komisji odbiorowej; 9.6. Wykonawca wystawi fakturę końcową w terminie 7 dni od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 9.7. płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 9.8. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą przez niego wystawione, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem dla którego zgodnie z art. 62a ust 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT. 9.9. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 8 jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT to: 1) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 4 pkt. 3.8 umowy. 2) Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem. 3) Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment. 9.11. Zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno prywatnym (Dz. U. z 2018r. poz. 2191), Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem platformy o której mowa w art.4 ust. 2 ustawy. Platforma - www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl; Nr PEPPOL Zamawiającego - 6151808660. 10. Warunki gwarancji: 10.1 Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji; 10.2 zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie wymogów gwarancyjnych nie dotyczą usterek powstałych w wyniku: a) niewłaściwego użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją i przepisami bezpieczeństwa, b) napraw i przeróbek, które zostały dokonane przez osoby nieuprawnione, c) uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi dalszych uszkodzeń, d) uszkodzeń na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna i innych klęsk żywiołowych. 10.3 Zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie wymogów gwarancyjnych nie ustają w przypadku wad i usterek powstałych na skutek niezależnych od użytkownika zaników napięcia oraz braku możliwości w odbiorze ciepła. 10.4 Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości będzie obejmować: a) usuwanie usterki wynikającej z niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem, montażu i uruchomienia instalacji - niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 48 godz. od dnia powiadomienia o jej zaistnieniu. b) usuwanie wady produktowej - niezwłocznie, po rozpatrzeniu zgłoszenia przez producenta trwającego nie dłużej niż 14 dni od dnia zgłoszenia ujawnionej wady 10.5. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 10.6.Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi minimum 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 11. Nazwy i kody dotyczące opisujące przedmiot zamówienia (CPV): CPV - 45100000-8 Roboty przygotowawcze. CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. CPV - 45100000-8 Roboty pomiarowe CPV - 45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu. CPV - 45262500-6 Roboty murarskie. CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych. CPV - 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych. CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków CPV - 45320000-6 Roboty izolacyjne. CPV - 45321000-3 Izolacja cieplna. CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. CPV - 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg. CPV - 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. CPV - 45442100-8 Roboty malarskie. CPV - 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań. CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni. CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie placów i chodników. CPV - 45422000-1 Roboty ciesielskie. 12. Podwykonawstwo: 1) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw (firm) tych podwykonawców, zgodnie z treścią formularza Nr 1 do SIWZ. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. 2) Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt. 11 ustawy Pzp, zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym Formularz Nr 6 do SIWZ. 13. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, przez wykonawcę lub podwykonawcę (jeżeli wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy), osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych; 2) Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności; 3) W terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy wykonawca złoży zamawiającemu oświadczenie, zawierające informację o zatrudnionych osobach, o czasie trwania umowy oraz czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby. Wzór oświadczenia, o którym mowa w niniejszym podpunkcie stanowi Formularz nr 7 do SIWZ. 4) postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków realizacji zamówienia zostały opisane w projekcie umowy - formularz nr 6 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45111200-0
45451112-4
45262500-6
45262410-8
45261210-9
45262410-8
45320000-6
45321000-3
45421000-4
45432100-5
45400000-1
45442100-8
45262100-2
45233200-1
45233222-1
45422000-1
45214100-1
45330000-9
45232410-9
45331100-7
45331000-6
45231000-5
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego 2) Zamówienia te będą mogły zostać udzielone gdy będzie to korzystne dla Zamawiającego lub zajdzie potrzeba ich wykonania. Ponadto zamówienia te będą mogły zostać udzielone po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych na sfinansowanie zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-04-30

II.9) Informacje dodatkowe: W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu jest: Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec. 2. Kontakt z administratorem danych e-mail: iod@wegliniec.pl 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu; realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Węgliniec, w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty przetwarzające 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów , a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e) prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 13. W trakcie oraz po zakończeniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawcy wykażą, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu co najmniej dwa zamówienia o wartości co najmniej 4 000 000,00 zł brutto każde, przy czym każde zamówienie powinno obejmować wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy obiektów kubaturowych o kubaturze minimum 5 000 m3 każdy wraz z podaniem daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz potwierdzi dowodami, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności poda informacje, że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - Formularz Nr 4 do SIWZ W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek udziału w postępowaniu wystarczy, że spełni jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną. Uwaga: W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie: o średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, o jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. 2)wykonawca wykaże, że dysponuje: a) jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r., poz. 1186) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831); b) jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r., poz. 1186) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r., poz. 831); c) jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r., poz. 831); Zamawiający uzna odpowiadające wyżej wymienionym i ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli będą potwierdzać nieograniczony zakres. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz.2272 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 20 a) ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t. jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1725 z późn. zm.). W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 3. Poleganie na potencjale podmiotu trzeciego. 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych; 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą; 4) Zamawiający oceni czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziału, oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. 5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziału. 6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1 i ppkt. 2 Rozdziału VI SIWZ. 7) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 2) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wykaz zgodny z zapisami rozdziału IV pkt 2 ppkt 1 SIWZ - wzór wykazu stanowi Formularz Nr 4 do SIWZ). 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót budowlanych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( Formularz nr 5 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.wegliniec.pl informacji z otwarcia ofert, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (wzór oświadczenia stanowi Formularz Nr 3 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców. 8. Pozostałe dokumenty nie wymienione w pkt. od 1 do 7 niniejszego rozdziału SIWZ: 1) wypełniony formularz ofertowy - Formularz Nr 1 do SIWZ oraz kosztorys ofertowy, który stanowi nieodłączną część treści oferty. Kosztorys stanowi materiał pomocniczy dla Zamawiającego, niezbędny do aktualizacji budżetu zadania. UWAGA! Dodatkowo należy wycenić inne koszty związane z realizacją inwestycji (np. obsługa geodezyjną, utylizacja odpadów, czynności związane z ochroną przyrody, uzgodnienia niezbędne do oddania inwestycji do użytku itp.). 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty i jej załączników, zgodnie z zapisami pkt 12 ppkt. 2-3 rozdziału X SIWZ, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości 50 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert, który został określony w rozdziale XI pkt 2 SIWZ, na cały okres związania ofertą. 2. W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w formach: a) pieniądzu (przelew na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego), b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości . 3. W przypadku wnoszenia wadium w formach, o których mowa w pkt. 2 lit. od b) do e) oryginał gwarancji/poręczenia należy umieścić w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 41 8382 0001 2600 0648 3000 0070, z zaznaczeniem Budowa budynku żłobko-przedszkola kopię przelewu (wpłaty) proszę dołączyć do oferty. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje w chwili uznania (zaksięgowania) kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego, co oznacza, iż wadium musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego najpóźniej do dnia oraz godziny wyznaczonych jako termin składania ofert. 6. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe za skutek okoliczności określonych w ustawie Pzp. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Długość okresu gwarancji jakości 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym formularz nr 6 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy wyłącznie wymienionych w niniejszej specyfikacji zmian w drodze aneksu, poprzedzonych pisemnym umotywowanym wnioskiem strony zainteresowanej wprowadzeniem wnioskowanych zmian z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia. 3. Dopuszczalne jest zmiany umowy: 3.1.wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018r. poz. 2215), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3.2. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami do dnia rezygnacji. 3.3. konieczności wykonania robót zamiennych wpływających na podniesienie standardu, walorów użytkowych lub uzasadnionych innymi względami zmian rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie. 3.4. terminu realizacji zamówienia w przypadkach określonych w § 3 ust. 4 niniejszej umowy . 3.5. zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy - jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.6. zmiana kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego, następuje za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze, 3.7. powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy 3.8. zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ, 3.9. w zakresie kolejności i terminów wykonywania robót wskazanych w harmonogramie. 4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: 4.1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego); 4.2. zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. 5. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 6.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.