eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ryki › "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg powiatowych Ownia-Wylezin-Kłoczew oraz Nowa Dąbia z podziałem na trzy zadania"Ogłoszenie z dnia 2020-03-25Ogłoszenie nr 526742-N-2020 z dnia 2020-03-25 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg powiatowych Ownia-Wylezin-Kłoczew oraz Nowa Dąbia z podziałem na trzy zadania"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach, krajowy numer identyfikacyjny 43102963600000, ul. Kolejowa  5 , 08-500  Ryki, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818653169, e-mail kinga.stepnicka@zdpryki.pl, faks 818653169.
Adres strony internetowej (URL): www.zdpryki.e-biuletyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.zdpryki.e-biuletyn.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, kurierem, osobiście
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach, ul. Kolejowa 5, 08-500 Ryki


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg powiatowych Ownia-Wylezin-Kłoczew oraz Nowa Dąbia z podziałem na trzy zadania"
Numer referencyjny: ZDP/PN/5/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
wszystkie części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg powiatowych Ownia-Wylezin-Kłoczew oraz Nowa Dąbia z podziałem na trzy zadania" Zakres opracowania: * Zadanie nr 1: Droga powiatowa Nr 1410L - od km 5+300 do km 9+709 (od granicy województwa do skrzyżowania z drogą 1415L w miejscowości Kłoczew); * Zadanie nr 2: Droga powiatowa Nr 1409L - od km 0+000 do km 5+460 (od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1410L do końca przebudowy drogi wykonanej w ramach budowy drogi ekspresowej Nr S17; * Zadanie nr 3: Droga powiatowa Nr 1408L - od km 1+146 do km 4+017,8 (od końca przebudowy wykonanej w ramach budowy drogi ekspresowej Nr S17 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1415L). Dokumentacja projektowa musi być opracowana zgodnie z przepisami prawa: * ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.); * rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935 z późn. zm.); * rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389); * ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.); * rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.); * rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124 ze zm.). * rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm). Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem w szczególności : a) opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym: * dokumentacji projektowej przebudowy: ? drogi na 1410L, ? drogi nr 1409L, ? drogi nr 1408L, * zaprojektowanie elementów bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe, poziome itp.); * zaprojektowanie stałej organizacji ruchu; * opracowanie mapy do celów projektowych; * opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; * opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysów inwestorskich oraz ofertowych przy czym opracowanie to musi posiadać datę z tego samego dnia i miesiąca danego roku, w którym następuje odbiór dokumentacji; * pozyskanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów; * opracowanie związane z procedurą oddziaływania na środowisko - w przypadku gdy opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, opracowanie Operatu wodnoprawnego i pozyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji - w przypadku gdy opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów; * pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - w przypadku gdy opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - Wykonawca opracuje i złoży wniosek oraz załączniki do wniosku o wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 ze zm.); * opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pozyskanie w/w decyzji, w tym także wykonanie niezbędnych projektów podziałów działek, których koszt ponosi Wykonawca dokumentacji projektowej - w przypadku gdy opracowanie jest wymagane; * pozyskanie od gestorów poszczególnych sieci warunków technicznych przebudowy - usunięcia kolizji, zabezpieczenia i prowadzenia robót w strefie ochronnej urządzeń występujących na terenie projektowanej inwestycji; * opracowanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni kolidującą z planowaną inwestycją drogową ile zajdzie taka konieczność; * uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w sprawie budowy kanałów technologicznych, a jeżeli nie będzie to możliwe, to zaprojektowanie tychże kanałów zgodnie z obowiązującymi przepisami; * wszelkie inne niezbędne opracowania (uzgodnienia, decyzje, opinie, opracowania, złożone wnioski o wydanie decyzji administracyjnych, zgłaszania robót, inne załączniki) warunkujące uzyskanie decyzji umożliwiających przystąpienia do robót budowlanych * opracowanie wniosku dotyczącego pozyskania pozwolenia na budowę - jeżeli będzie ono wymagane odrębnymi przepisami. b) Zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (robót budowlanych): * w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonawstwo robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania uczestników postępowania w części dotyczącej dokumentacji projektowej, * stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z projektem; nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń, * wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji robót budowlanych poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową, * uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej, * opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego, * ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami, * dokonaniu zmian rozwiązań projektowych - na żądanie Zamawiającego, * udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych, próbach instalacji i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania - jeżeli okaże się to konieczne, * poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji projektowej. Wszelkie opinie, decyzje, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty pozyskane lub wytworzone w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w oryginałach. Braki w dokumentacji i błędy projektowe usuwane będą przez Wykonawcę bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących odstępstwo od zatwierdzonego projektu i pozwolenia na budowę - roboty budowlane, Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowę - roboty budowlane lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę). Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać protokolarną zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy i zgody Zamawiającego. Każdy z Wykonawców musi zapoznać się z załącznikiem do niniejszej SIWZ - koncepcją przebudowy dróg powiatowych Nr 1410L, 1409L i 1408L stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający sugeruje aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie. Wykonawca musi wypełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, norm projektowych, przepisów techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa Prawo budowlane. Koszt uzyskania wszystkich wymaganych pozwoleń, warunków, decyzji, uzgodnień, projektów podziału działek, których dotyczy przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca. W trakcie trwania procedury przetargowej na wykonawstwo robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania uczestników postępowania w części dotyczącej dokumentacji projektowej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania. Opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz ich aktualizacja w przypadku gdy Zamawiający przystąpi do ogłoszenia postępowania na wykonanie robót budowlanych w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysów inwestorskich, ofertowych i przedmiarów robót dla przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ leży po stronie Wykonawcy bez możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową w ilości: a) wersja papierowa * projekt budowlany - 4 kpl. * Projekt wykonawczy - 4 kpl. * Plan BIOZ - 4 kpl. * Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 4 kpl. * Przedmiar robót - 4 kpl. * Kosztorys inwestorski - 4 kpl. * Kosztorys ofertowy - 1 kpl. * Projekt stałej organizacji ruchu - 4 kpl. * Mapa do celów projektowych - 1 egz. * Pozostałe opracowania - 4 kpl. b) płyta CD z nagranym opracowaniem * w wersji nieedytowalnej - płyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (łącznie z mapą dc. projektowych, przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami),-2 kpl * w wersji edytowalnej -płyta CD/DVD z nagraną kompletną dokumentacją projektową wraz z mapą do celów projektowych w formie cyfrowej, -2 kpl * w wersji nieedytowalnej -płyta CD/DVD z nagraną kompletną dokumentacją projektową do udostępnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie internetowej (łącznie z przedmiarami robót, kosztorysem ofertowym w formie edytowalnej, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) bez kosztorysów inwestorskich, -2kpl. W dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót niedopuszczalne jest używanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Materiały należy wskazywać poprzez szczegółowe opisanie ich parametrów, bez określania konkretnej nazwy, w taki sposób by można było dokonać wyboru z co najmniej 3 producentów dostępnych na rynku. W szczególnych przypadkach, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką zadania i nie można opisać materiału, usługi lub procesu za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, wskazaniu konkretnego producenta muszą towarzyszyć wyrazy "lub równoważny" wraz z opisem równoważności. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku do złożenia oświadczenia, że znaku towarowego nie da się zastąpić parametrami. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. Opisując materiały przewidziane do wykorzystania, będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie będzie odwoływał się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu, itp., chyba, że będzie to niezbędne, wówczas Wykonawca poda kilka nazw i określi wymagane parametry. Rozwiązania projektowe mające wpływ na koszt robót budowlanych powinny uwzględniać zasadę oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków finansowych. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania prac projektowych prawo wglądu w proces projektowania na każdym etapie, prawo wnoszenia zmian rozwiązań technicznych i funkcjonalnych oraz prawo uszczegóławiania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w wyznaczonych przez Zamawiającego naradach technicznych dotyczących przedmiotowego opracowania. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu zamówienia na następujących polach eksploatacji: * w zakresie wielokrotnego wykorzystania przedmiotowej dokumentacji do realizacji robót budowlanych nią objętych; * w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, cyfrowych, technik komputerowych - na dowolnym rodzaju materiału i dowolnym nośniku, w nakładzie w dowolnej wielkości; * w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami lub nośnikami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy lub nośników; * w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; * w zakresie zmiany, przetwarzania i modyfikowania treści dokumentacji projektowej w jakikolwiek sposób - samodzielnie lub w drodze zlecenia osobom trzecim; * w zakresie zlecania wykonywania zależnych praw autorskich innym podmiotom w tym udostępnienie dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na jej podstawie, gdyby nadzór autorski nie mógłby być prowadzony przez autora dokumentacji; * oraz na wszystkich innych znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w zakresie niezbędnym do realizacji zadania objętego przedmiotową dokumentacją. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem dokonania jej przekazania protokołem podpisanym przez Zamawiającego, z tym też dniem przechodzi na Zamawiającego własność egzemplarzy tej dokumentacji. Przeniesienie praw obejmuje prawo do korzystania i rozporządzania dokumentacją projektową bez ograniczeń czasowych i terytorialnych we wszystkich formach eksploatacji oraz na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy. Przedmiot zamówienia należy sporządzić zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane usługi, liczonej od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą projektowanie może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające "uprawnienia budowlane". Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do opracowania projektu budowlanego nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71322000-1
71248000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-10

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia dla każdego z zadań biegnie od dnia podpisania umowy do 10 grudnia 2020r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą na stanowisku projektanta, która będzie realizować zamówienie i która posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane ważne na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz osoba ta posiada doświadczenie zawodowe jako osoba kierująca i koordynująca pracami projektowymi dla co najmniej jednej dokumentacji projektowej w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi publicznej. W przypadku kiedy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedno zadanie to w każdym z tych zadań jako spełnienie warunku może podać wykonanie tego samego projektu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

* odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
* wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za sporządzenie projektu, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonywania przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wykonawca musi wykazać, że w trakcie realizacji zamówienia dysponować będzie osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem tj. minimum jedną osobą która posiada uprawnienia do projektowania w branży drogowej bez ograniczeń lub równoważne oraz w okresie ostatnich trzech lat bądź jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie opracowała minimum jeden pełny projekt budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi publicznej. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje w/w osoby poświadczone za zgodność z oryginałem oraz kopię aktualnych dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa aktualnych na dzień złożenia - Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. * wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie potwierdzające wykonanie minimum jednej dokumentacji, przy czym jeżeli w formularzu oferty wykaże iż opracował więcej niż jeden projekt należy wszystkie rozpisać w załączniku i załączyć referencje potwierdzające ten fakt. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Wzór wykazu stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Zgodnie z art. 24 ust. 11 w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Ustawy w formie pisemnej w oryginale - Załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. pełnomocnictwo oryginał lub kopia notarialnie poświadczona: * w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie - osoby ustanowionej przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu; * do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych; zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
doświadczenie projektanta40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następującym zakresie: 1) Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy (aneks terminowy), które może nastąpić w następujących przypadkach: * nie wynikające z winy Wykonawcy i niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy zdarzenia tj. wystąpienia "siły wyższej". "Siła wyższa" oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy - termin wykonania przedmiotu umowy może zostać wydłużony o czas trwania w/w okoliczności, * niezawinione przez Wykonawcę opóźnienia ze strony organów w wydawaniu uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych - termin wykonania przedmiotu umowy może zostać wydłużony o okres zwłoki organu, * zmiany w przepisach prawnych powodujące konieczność pozyskania nieprzewidzianych wcześniej uzgodnień, opinii i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji inwestycji - termin wykonania przedmiotu umowy może zostać wydłużony o czas niezbędny do uzyskania dodatkowych uzgodnień itp. * wystąpienie prac projektowych dodatkowych nie możliwych wcześniej do przewidzenia, niezbędnych do realizacji zakresu podstawowego - termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony o czas niezbędny na wykonanie prac dodatkowych. Za przedłużenia terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 2) Zmiany w przedmiocie umowy dotyczące: * zmiany w zakresie przedmiotu umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa, * aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na zmiany technologiczne w zakresie robót budowlanych bądź zmiany obowiązujących przepisów prawa, * konieczność wprowadzenia do zakresu przedmiotu umowy ewentualnych opracowań dodatkowych lub zamiennych, w szczególności wynikających z zaistniałych na etapie projektowania nieprzewidzianych uwarunkowań technicznych, formalno-prawnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 4) Wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym charakterze, zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 5) Zmiana podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 6) Wprowadzenie podwykonawcy na zakres, który zgodnie z ofertą miał być wykonany przez Wykonawcę samodzielnie pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego i spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7) Inne zgodne z art. 144 ust. 1 pkt 2) - 6) 8) w przypadku, gdy w czasie trwania umowy, konieczna będzie zmiana założeń przedmiotowych zamówienia wynikająca ze zmian przepisów prawa lub z oddziaływania nań innych inwestycji, które będą miały wpływ na warunki realizacji przedmiotowego zamówienia. 3. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę, zawierającego: - opis propozycji zmiany - uzasadnienie zmiany, - opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. oraz jego akceptacja przez Stronę drugą.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1410L - od km 5+300 do km 9+709 (od granicy województwa do skrzyżowania z drogą 1415L w miejscowości Kłoczew);
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres opracowania: * Zadanie nr 1: Droga powiatowa Nr 1410L - od km 5+300 do km 9+709 (od granicy województwa do skrzyżowania z drogą 1415L w miejscowości Kłoczew); Dokumentacja projektowa musi być opracowana zgodnie z przepisami prawa: * ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.); * rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935 z późn. zm.); * rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389); * ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.); * rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.); * rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124 ze zm.). * rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm). Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem w szczególności : a) opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym: * dokumentacji projektowej przebudowy: ? drogi na 1410L, * zaprojektowanie elementów bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe, poziome itp.); * zaprojektowanie stałej organizacji ruchu; * opracowanie mapy do celów projektowych; * opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; * opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysów inwestorskich oraz ofertowych przy czym opracowanie to musi posiadać datę z tego samego dnia i miesiąca danego roku, w którym następuje odbiór dokumentacji; * pozyskanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów; * opracowanie związane z procedurą oddziaływania na środowisko - w przypadku gdy opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, opracowanie Operatu wodnoprawnego i pozyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji - w przypadku gdy opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów; * pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - w przypadku gdy opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - Wykonawca opracuje i złoży wniosek oraz załączniki do wniosku o wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 ze zm.); * opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pozyskanie w/w decyzji, w tym także wykonanie niezbędnych projektów podziałów działek, których koszt ponosi Wykonawca dokumentacji projektowej - w przypadku gdy opracowanie jest wymagane; * pozyskanie od gestorów poszczególnych sieci warunków technicznych przebudowy - usunięcia kolizji, zabezpieczenia i prowadzenia robót w strefie ochronnej urządzeń występujących na terenie projektowanej inwestycji; * opracowanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni kolidującą z planowaną inwestycją drogową ile zajdzie taka konieczność; * uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w sprawie budowy kanałów technologicznych, a jeżeli nie będzie to możliwe, to zaprojektowanie tychże kanałów zgodnie z obowiązującymi przepisami; * wszelkie inne niezbędne opracowania (uzgodnienia, decyzje, opinie, opracowania, złożone wnioski o wydanie decyzji administracyjnych, zgłaszania robót, inne załączniki) warunkujące uzyskanie decyzji umożliwiających przystąpienia do robót budowlanych * opracowanie wniosku dotyczącego pozyskania pozwolenia na budowę - jeżeli będzie ono wymagane odrębnymi przepisami. b) Zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (robót budowlanych): * w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonawstwo robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania uczestników postępowania w części dotyczącej dokumentacji projektowej, * stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z projektem; nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń, * wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji robót budowlanych poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową, * uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej, * opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego, * ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami, * dokonaniu zmian rozwiązań projektowych - na żądanie Zamawiającego, * udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych, próbach instalacji i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania - jeżeli okaże się to konieczne, * poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji projektowej. Wszelkie opinie, decyzje, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty pozyskane lub wytworzone w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w oryginałach. Braki w dokumentacji i błędy projektowe usuwane będą przez Wykonawcę bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących odstępstwo od zatwierdzonego projektu i pozwolenia na budowę - roboty budowlane, Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowę - roboty budowlane lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę). Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać protokolarną zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy i zgody Zamawiającego. Każdy z Wykonawców musi zapoznać się z załącznikiem do niniejszej SIWZ - koncepcją przebudowy dróg powiatowych Nr 1410L, 1409L i 1408L stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający sugeruje aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie. Wykonawca musi wypełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, norm projektowych, przepisów techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa Prawo budowlane. Koszt uzyskania wszystkich wymaganych pozwoleń, warunków, decyzji, uzgodnień, projektów podziału działek, których dotyczy przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca. W trakcie trwania procedury przetargowej na wykonawstwo robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania uczestników postępowania w części dotyczącej dokumentacji projektowej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania. Opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz ich aktualizacja w przypadku gdy Zamawiający przystąpi do ogłoszenia postępowania na wykonanie robót budowlanych w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysów inwestorskich, ofertowych i przedmiarów robót dla przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ leży po stronie Wykonawcy bez możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową w ilości: a) wersja papierowa * projekt budowlany - 4 kpl. * Projekt wykonawczy - 4 kpl. * Plan BIOZ - 4 kpl. * Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 4 kpl. * Przedmiar robót - 4 kpl. * Kosztorys inwestorski - 4 kpl. * Kosztorys ofertowy - 1 kpl. * Projekt stałej organizacji ruchu - 4 kpl. * Mapa do celów projektowych - 1 egz. * Pozostałe opracowania - 4 kpl. b) płyta CD z nagranym opracowaniem * w wersji nieedytowalnej - płyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (łącznie z mapą dc. projektowych, przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami),-2 kpl * w wersji edytowalnej -płyta CD/DVD z nagraną kompletną dokumentacją projektową wraz z mapą do celów projektowych w formie cyfrowej, -2 kpl * w wersji nieedytowalnej -płyta CD/DVD z nagraną kompletną dokumentacją projektową do udostępnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie internetowej (łącznie z przedmiarami robót, kosztorysem ofertowym w formie edytowalnej, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) bez kosztorysów inwestorskich, -2kpl. W dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót niedopuszczalne jest używanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Materiały należy wskazywać poprzez szczegółowe opisanie ich parametrów, bez określania konkretnej nazwy, w taki sposób by można było dokonać wyboru z co najmniej 3 producentów dostępnych na rynku. W szczególnych przypadkach, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką zadania i nie można opisać materiału, usługi lub procesu za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, wskazaniu konkretnego producenta muszą towarzyszyć wyrazy "lub równoważny" wraz z opisem równoważności. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku do złożenia oświadczenia, że znaku towarowego nie da się zastąpić parametrami. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. Opisując materiały przewidziane do wykorzystania, będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie będzie odwoływał się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu, itp., chyba, że będzie to niezbędne, wówczas Wykonawca poda kilka nazw i określi wymagane parametry. Rozwiązania projektowe mające wpływ na koszt robót budowlanych powinny uwzględniać zasadę oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków finansowych. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania prac projektowych prawo wglądu w proces projektowania na każdym etapie, prawo wnoszenia zmian rozwiązań technicznych i funkcjonalnych oraz prawo uszczegóławiania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w wyznaczonych przez Zamawiającego naradach technicznych dotyczących przedmiotowego opracowania. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu zamówienia na następujących polach eksploatacji: * w zakresie wielokrotnego wykorzystania przedmiotowej dokumentacji do realizacji robót budowlanych nią objętych; * w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, cyfrowych, technik komputerowych - na dowolnym rodzaju materiału i dowolnym nośniku, w nakładzie w dowolnej wielkości; * w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami lub nośnikami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy lub nośników; * w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; * w zakresie zmiany, przetwarzania i modyfikowania treści dokumentacji projektowej w jakikolwiek sposób - samodzielnie lub w drodze zlecenia osobom trzecim; * w zakresie zlecania wykonywania zależnych praw autorskich innym podmiotom w tym udostępnienie dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na jej podstawie, gdyby nadzór autorski nie mógłby być prowadzony przez autora dokumentacji; * oraz na wszystkich innych znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w zakresie niezbędnym do realizacji zadania objętego przedmiotową dokumentacją. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem dokonania jej przekazania protokołem podpisanym przez Zamawiającego, z tym też dniem przechodzi na Zamawiającego własność egzemplarzy tej dokumentacji. Przeniesienie praw obejmuje prawo do korzystania i rozporządzania dokumentacją projektową bez ograniczeń czasowych i terytorialnych we wszystkich formach eksploatacji oraz na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy. Przedmiot zamówienia należy sporządzić zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane usługi, liczonej od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą projektowanie może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające "uprawnienia budowlane". Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do opracowania projektu budowlanego nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71322000-1, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
doświadczenie projektanta40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1409L - od km 0+000 do km 5+460 (od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1410L do końca przebudowy drogi wykonanej w ramach budowy drogi ekspresowej Nr S17;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres opracowania: * Zadanie nr 2: Droga powiatowa Nr 1409L - od km 0+000 do km 5+460 (od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1410L do końca przebudowy drogi wykonanej w ramach budowy drogi ekspresowej Nr S17; Dokumentacja projektowa musi być opracowana zgodnie z przepisami prawa: * ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.); * rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935 z późn. zm.); * rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389); * ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.); * rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.); * rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124 ze zm.). * rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm). Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem w szczególności : a) opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym: * dokumentacji projektowej przebudowy: ? drogi nr 1409L. * zaprojektowanie elementów bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe, poziome itp.); * zaprojektowanie stałej organizacji ruchu; * opracowanie mapy do celów projektowych; * opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; * opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysów inwestorskich oraz ofertowych przy czym opracowanie to musi posiadać datę z tego samego dnia i miesiąca danego roku, w którym następuje odbiór dokumentacji; * pozyskanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów; * opracowanie związane z procedurą oddziaływania na środowisko - w przypadku gdy opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, opracowanie Operatu wodnoprawnego i pozyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji - w przypadku gdy opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów; * pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - w przypadku gdy opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - Wykonawca opracuje i złoży wniosek oraz załączniki do wniosku o wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 ze zm.); * opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pozyskanie w/w decyzji, w tym także wykonanie niezbędnych projektów podziałów działek, których koszt ponosi Wykonawca dokumentacji projektowej - w przypadku gdy opracowanie jest wymagane; * pozyskanie od gestorów poszczególnych sieci warunków technicznych przebudowy - usunięcia kolizji, zabezpieczenia i prowadzenia robót w strefie ochronnej urządzeń występujących na terenie projektowanej inwestycji; * opracowanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni kolidującą z planowaną inwestycją drogową ile zajdzie taka konieczność; * uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w sprawie budowy kanałów technologicznych, a jeżeli nie będzie to możliwe, to zaprojektowanie tychże kanałów zgodnie z obowiązującymi przepisami; * wszelkie inne niezbędne opracowania (uzgodnienia, decyzje, opinie, opracowania, złożone wnioski o wydanie decyzji administracyjnych, zgłaszania robót, inne załączniki) warunkujące uzyskanie decyzji umożliwiających przystąpienia do robót budowlanych * opracowanie wniosku dotyczącego pozyskania pozwolenia na budowę - jeżeli będzie ono wymagane odrębnymi przepisami. b) Zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (robót budowlanych): * w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonawstwo robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania uczestników postępowania w części dotyczącej dokumentacji projektowej, * stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z projektem; nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń, * wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji robót budowlanych poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową, * uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej, * opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego, * ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami, * dokonaniu zmian rozwiązań projektowych - na żądanie Zamawiającego, * udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych, próbach instalacji i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania - jeżeli okaże się to konieczne, * poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji projektowej. Wszelkie opinie, decyzje, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty pozyskane lub wytworzone w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w oryginałach. Braki w dokumentacji i błędy projektowe usuwane będą przez Wykonawcę bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących odstępstwo od zatwierdzonego projektu i pozwolenia na budowę - roboty budowlane, Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowę - roboty budowlane lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę). Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać protokolarną zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy i zgody Zamawiającego. Każdy z Wykonawców musi zapoznać się z załącznikiem do niniejszej SIWZ - koncepcją przebudowy dróg powiatowych Nr 1410L, 1409L i 1408L stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający sugeruje aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie. Wykonawca musi wypełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, norm projektowych, przepisów techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa Prawo budowlane. Koszt uzyskania wszystkich wymaganych pozwoleń, warunków, decyzji, uzgodnień, projektów podziału działek, których dotyczy przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca. W trakcie trwania procedury przetargowej na wykonawstwo robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania uczestników postępowania w części dotyczącej dokumentacji projektowej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania. Opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz ich aktualizacja w przypadku gdy Zamawiający przystąpi do ogłoszenia postępowania na wykonanie robót budowlanych w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysów inwestorskich, ofertowych i przedmiarów robót dla przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ leży po stronie Wykonawcy bez możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową w ilości: a) wersja papierowa * projekt budowlany - 4 kpl. * Projekt wykonawczy - 4 kpl. * Plan BIOZ - 4 kpl. * Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 4 kpl. * Przedmiar robót - 4 kpl. * Kosztorys inwestorski - 4 kpl. * Kosztorys ofertowy - 1 kpl. * Projekt stałej organizacji ruchu - 4 kpl. * Mapa do celów projektowych - 1 egz. * Pozostałe opracowania - 4 kpl. b) płyta CD z nagranym opracowaniem * w wersji nieedytowalnej - płyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (łącznie z mapą dc. projektowych, przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami),-2 kpl * w wersji edytowalnej -płyta CD/DVD z nagraną kompletną dokumentacją projektową wraz z mapą do celów projektowych w formie cyfrowej, -2 kpl * w wersji nieedytowalnej -płyta CD/DVD z nagraną kompletną dokumentacją projektową do udostępnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie internetowej (łącznie z przedmiarami robót, kosztorysem ofertowym w formie edytowalnej, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) bez kosztorysów inwestorskich, -2kpl. W dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót niedopuszczalne jest używanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Materiały należy wskazywać poprzez szczegółowe opisanie ich parametrów, bez określania konkretnej nazwy, w taki sposób by można było dokonać wyboru z co najmniej 3 producentów dostępnych na rynku. W szczególnych przypadkach, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką zadania i nie można opisać materiału, usługi lub procesu za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, wskazaniu konkretnego producenta muszą towarzyszyć wyrazy "lub równoważny" wraz z opisem równoważności. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku do złożenia oświadczenia, że znaku towarowego nie da się zastąpić parametrami. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. Opisując materiały przewidziane do wykorzystania, będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie będzie odwoływał się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu, itp., chyba, że będzie to niezbędne, wówczas Wykonawca poda kilka nazw i określi wymagane parametry. Rozwiązania projektowe mające wpływ na koszt robót budowlanych powinny uwzględniać zasadę oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków finansowych. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania prac projektowych prawo wglądu w proces projektowania na każdym etapie, prawo wnoszenia zmian rozwiązań technicznych i funkcjonalnych oraz prawo uszczegóławiania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w wyznaczonych przez Zamawiającego naradach technicznych dotyczących przedmiotowego opracowania. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu zamówienia na następujących polach eksploatacji: * w zakresie wielokrotnego wykorzystania przedmiotowej dokumentacji do realizacji robót budowlanych nią objętych; * w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, cyfrowych, technik komputerowych - na dowolnym rodzaju materiału i dowolnym nośniku, w nakładzie w dowolnej wielkości; * w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami lub nośnikami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy lub nośników; * w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; * w zakresie zmiany, przetwarzania i modyfikowania treści dokumentacji projektowej w jakikolwiek sposób - samodzielnie lub w drodze zlecenia osobom trzecim; * w zakresie zlecania wykonywania zależnych praw autorskich innym podmiotom w tym udostępnienie dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na jej podstawie, gdyby nadzór autorski nie mógłby być prowadzony przez autora dokumentacji; * oraz na wszystkich innych znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w zakresie niezbędnym do realizacji zadania objętego przedmiotową dokumentacją. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem dokonania jej przekazania protokołem podpisanym przez Zamawiającego, z tym też dniem przechodzi na Zamawiającego własność egzemplarzy tej dokumentacji. Przeniesienie praw obejmuje prawo do korzystania i rozporządzania dokumentacją projektową bez ograniczeń czasowych i terytorialnych we wszystkich formach eksploatacji oraz na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy. Przedmiot zamówienia należy sporządzić zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane usługi, liczonej od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą projektowanie może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające "uprawnienia budowlane". Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do opracowania projektu budowlanego nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71322000-1, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
doświadczenie projektanta40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1408L - od km 1+146 do km 4+017,8 (od końca przebudowy wykonanej w ramach budowy drogi ekspresowej Nr S17 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1415L).
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres opracowania: * Zadanie nr 3: Droga powiatowa Nr 1408L - od km 1+146 do km 4+017,8 (od końca przebudowy wykonanej w ramach budowy drogi ekspresowej Nr S17 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1415L). Dokumentacja projektowa musi być opracowana zgodnie z przepisami prawa: * ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.); * rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935 z późn. zm.); * rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389); * ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.); * rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.); * rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124 ze zm.). * rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm). Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem w szczególności : a) opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym: * dokumentacji projektowej przebudowy: ? drogi nr 1408L, * zaprojektowanie elementów bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe, poziome itp.); * zaprojektowanie stałej organizacji ruchu; * opracowanie mapy do celów projektowych; * opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; * opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysów inwestorskich oraz ofertowych przy czym opracowanie to musi posiadać datę z tego samego dnia i miesiąca danego roku, w którym następuje odbiór dokumentacji; * pozyskanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów; * opracowanie związane z procedurą oddziaływania na środowisko - w przypadku gdy opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, opracowanie Operatu wodnoprawnego i pozyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji - w przypadku gdy opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów; * pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - w przypadku gdy opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - Wykonawca opracuje i złoży wniosek oraz załączniki do wniosku o wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 ze zm.); * opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pozyskanie w/w decyzji, w tym także wykonanie niezbędnych projektów podziałów działek, których koszt ponosi Wykonawca dokumentacji projektowej - w przypadku gdy opracowanie jest wymagane; * pozyskanie od gestorów poszczególnych sieci warunków technicznych przebudowy - usunięcia kolizji, zabezpieczenia i prowadzenia robót w strefie ochronnej urządzeń występujących na terenie projektowanej inwestycji; * opracowanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni kolidującą z planowaną inwestycją drogową ile zajdzie taka konieczność; * uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w sprawie budowy kanałów technologicznych, a jeżeli nie będzie to możliwe, to zaprojektowanie tychże kanałów zgodnie z obowiązującymi przepisami; * wszelkie inne niezbędne opracowania (uzgodnienia, decyzje, opinie, opracowania, złożone wnioski o wydanie decyzji administracyjnych, zgłaszania robót, inne załączniki) warunkujące uzyskanie decyzji umożliwiających przystąpienia do robót budowlanych * opracowanie wniosku dotyczącego pozyskania pozwolenia na budowę - jeżeli będzie ono wymagane odrębnymi przepisami. b) Zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (robót budowlanych): * w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonawstwo robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania uczestników postępowania w części dotyczącej dokumentacji projektowej, * stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z projektem; nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń, * wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji robót budowlanych poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową, * uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej, * opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego, * ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami, * dokonaniu zmian rozwiązań projektowych - na żądanie Zamawiającego, * udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych, próbach instalacji i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania - jeżeli okaże się to konieczne, * poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji projektowej. Wszelkie opinie, decyzje, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty pozyskane lub wytworzone w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w oryginałach. Braki w dokumentacji i błędy projektowe usuwane będą przez Wykonawcę bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących odstępstwo od zatwierdzonego projektu i pozwolenia na budowę - roboty budowlane, Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowę - roboty budowlane lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę). Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać protokolarną zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy i zgody Zamawiającego. Każdy z Wykonawców musi zapoznać się z załącznikiem do niniejszej SIWZ - koncepcją przebudowy dróg powiatowych Nr 1410L, 1409L i 1408L stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający sugeruje aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie. Wykonawca musi wypełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, norm projektowych, przepisów techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa Prawo budowlane. Koszt uzyskania wszystkich wymaganych pozwoleń, warunków, decyzji, uzgodnień, projektów podziału działek, których dotyczy przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca. W trakcie trwania procedury przetargowej na wykonawstwo robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania uczestników postępowania w części dotyczącej dokumentacji projektowej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania. Opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz ich aktualizacja w przypadku gdy Zamawiający przystąpi do ogłoszenia postępowania na wykonanie robót budowlanych w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysów inwestorskich, ofertowych i przedmiarów robót dla przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ leży po stronie Wykonawcy bez możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową w ilości: a) wersja papierowa * projekt budowlany - 4 kpl. * Projekt wykonawczy - 4 kpl. * Plan BIOZ - 4 kpl. * Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 4 kpl. * Przedmiar robót - 4 kpl. * Kosztorys inwestorski - 4 kpl. * Kosztorys ofertowy - 1 kpl. * Projekt stałej organizacji ruchu - 4 kpl. * Mapa do celów projektowych - 1 egz. * Pozostałe opracowania - 4 kpl. b) płyta CD z nagranym opracowaniem * w wersji nieedytowalnej - płyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (łącznie z mapą dc. projektowych, przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami),-2 kpl * w wersji edytowalnej -płyta CD/DVD z nagraną kompletną dokumentacją projektową wraz z mapą do celów projektowych w formie cyfrowej, -2 kpl * w wersji nieedytowalnej -płyta CD/DVD z nagraną kompletną dokumentacją projektową do udostępnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie internetowej (łącznie z przedmiarami robót, kosztorysem ofertowym w formie edytowalnej, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) bez kosztorysów inwestorskich, -2kpl. W dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót niedopuszczalne jest używanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Materiały należy wskazywać poprzez szczegółowe opisanie ich parametrów, bez określania konkretnej nazwy, w taki sposób by można było dokonać wyboru z co najmniej 3 producentów dostępnych na rynku. W szczególnych przypadkach, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką zadania i nie można opisać materiału, usługi lub procesu za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, wskazaniu konkretnego producenta muszą towarzyszyć wyrazy "lub równoważny" wraz z opisem równoważności. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku do złożenia oświadczenia, że znaku towarowego nie da się zastąpić parametrami. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. Opisując materiały przewidziane do wykorzystania, będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie będzie odwoływał się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu, itp., chyba, że będzie to niezbędne, wówczas Wykonawca poda kilka nazw i określi wymagane parametry. Rozwiązania projektowe mające wpływ na koszt robót budowlanych powinny uwzględniać zasadę oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków finansowych. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania prac projektowych prawo wglądu w proces projektowania na każdym etapie, prawo wnoszenia zmian rozwiązań technicznych i funkcjonalnych oraz prawo uszczegóławiania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w wyznaczonych przez Zamawiającego naradach technicznych dotyczących przedmiotowego opracowania. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu zamówienia na następujących polach eksploatacji: * w zakresie wielokrotnego wykorzystania przedmiotowej dokumentacji do realizacji robót budowlanych nią objętych; * w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, cyfrowych, technik komputerowych - na dowolnym rodzaju materiału i dowolnym nośniku, w nakładzie w dowolnej wielkości; * w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami lub nośnikami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy lub nośników; * w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; * w zakresie zmiany, przetwarzania i modyfikowania treści dokumentacji projektowej w jakikolwiek sposób - samodzielnie lub w drodze zlecenia osobom trzecim; * w zakresie zlecania wykonywania zależnych praw autorskich innym podmiotom w tym udostępnienie dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na jej podstawie, gdyby nadzór autorski nie mógłby być prowadzony przez autora dokumentacji; * oraz na wszystkich innych znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w zakresie niezbędnym do realizacji zadania objętego przedmiotową dokumentacją. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem dokonania jej przekazania protokołem podpisanym przez Zamawiającego, z tym też dniem przechodzi na Zamawiającego własność egzemplarzy tej dokumentacji. Przeniesienie praw obejmuje prawo do korzystania i rozporządzania dokumentacją projektową bez ograniczeń czasowych i terytorialnych we wszystkich formach eksploatacji oraz na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy. Przedmiot zamówienia należy sporządzić zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane usługi, liczonej od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą projektowanie może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające "uprawnienia budowlane". Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do opracowania projektu budowlanego nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71322000-1, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
doświadczenie projektanta40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.