eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałbrzych › Utrzymanie przystanków na terenie miasta Wałbrzycha oraz utrzymanie informacji pasażerskiej na przystankowych położonych na terenie gmin, z którymi Gmina Wałbrzych zawarła porozumienie o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowegoOgłoszenie z dnia 2020-03-25Ogłoszenie nr 526560-N-2020 z dnia 2020-03-25 r.

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu: Utrzymanie przystanków na terenie miasta Wałbrzycha oraz utrzymanie informacji pasażerskiej na przystankowych położonych na terenie gmin, z którymi Gmina Wałbrzych zawarła porozumienie o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Informacja na podstawie art. 8a ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych art. 8a ust. 2 Ustawy 2. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. art. 8a ust. 4 Ustawy 4. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Art. 97 ust. 1a Ustawy 1a. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679 1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji: a) cele przetwarzania; b) kategorie odnośnych danych osobowych; c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie dostępne informacje o ich źródle; h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. 2. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem. 3. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej. art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. art. 22 ust. 1 - ust. 4 rozporządzenia 2016/679 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. 2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja: a) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem; b) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub c) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lit. a) i c), administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji. 4. Decyzje, o których mowa w ust. 2, nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) i istnieją właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą. art. 46 rozporządzenia 2016/679 1. W razie braku decyzji na mocy art. 45 ust. 3 administrator lub podmiot przetwarzający mogą przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie, gdy zapewnią odpowiednie zabezpieczenia, i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. 2. Odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1, można zapewnić - bez konieczności uzyskania specjalnego zezwolenia ze strony organu nadzorczego - za pomocą: a) prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi; b) wiążących reguł korporacyjnych zgodnie z art. 47; c) standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 93 ust. 2; d) standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 93 ust. 2; e) zatwierdzonego kodeksu postępowania zgodnie z art. 40 wraz z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą; lub f) zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji zgodnie z art. 42 wraz z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą. 3. Pod warunkiem uzyskania zezwolenia właściwego organu nadzorczego odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1, można także zapewnić w szczególności za pomocą: a) klauzul umownych między administratorem lub podmiotem przetwarzającym a administratorem, podmiotem przetwarzającym lub odbiorcą danych osobowych w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej; lub b) postanowień uzgodnień administracyjnych między organami lub podmiotami publicznymi, w których przewidziane będą egzekwowalne i skuteczne prawa osób, których dane dotyczą. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, organ nadzorczy stosuje mechanizm spójności, o którym mowa w art. 63. 5. Zezwolenia wydane przez państwo członkowskie lub organ nadzorczy na podstawie art. 26 ust. 2 dyrektywy 95/46/WE zachowują ważność do czasu ich zmiany, zastąpienia lub uchylenia w razie potrzeby przez ten organ. Decyzje przyjęte przez Komisję na mocy art. 26 ust. 4 dyrektywy 95/46/WE pozostają w mocy do czasu ich zmiany, zastąpienia lub uchylenia w razie potrzeby decyzją Komisji przyjętą zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu. art. 21 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. XXI. Informacje uzupełniające - co oferta powinna zawierać Oferta powinna zawierać: 1) wypełniony formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) aktualne na dzień złożenia ofert oświadczenie na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wymogami zawartymi w rozdziale V SIWZ (w przypadku konsorcjum oświadczenie składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie), 3) zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy - Prawo zamówień publicznych /w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego/, 4) dowód wpłaty /wniesienia wadium, 5) pełnomocnictwa określone w SIWZ, 6) formularz cenowy, wykaz stawek i narzutów ( jeśli jest wymagany), 7) aktualny odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Załącznik nr 4, nr 5 i nr 6 stanowią wzory dla Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (art. 24aa Ustawy).

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, krajowy numer identyfikacyjny 89105084100000, ul. ul. Matejki  1 , 58-300  Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 6414400, 6414408, e-mail mjakubowska@zdkium.walbrzych.pl, faks 746 414 404.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.zdkium.walbrzych.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, osobiście
Adres:
Gmina Wałbrzych-Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Matejki 1, 58-300 Wałbrzych


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie przystanków na terenie miasta Wałbrzycha oraz utrzymanie informacji pasażerskiej na przystankowych położonych na terenie gmin, z którymi Gmina Wałbrzych zawarła porozumienie o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
Numer referencyjny: DU.260.19.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie przystanków na terenie miasta Wałbrzycha oraz utrzymanie informacji pasażerskiej na przystankowych położonych na terenie gmin, z którymi Gmina Wałbrzych zawarła porozumienie o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Zakres rzeczowy: Gmina Wałbrzych: 294 przystanki, w tym 161 wiat, 204 kosze na odpady, 39 elektronicznych tablic informacji pasażerskiej, 103 podświetlane gabloty reklamowe oraz 47 podświetlonych gablot na rozkłady jazdy. Pozostałe gminy: 159 przystanków wyposażonych w tabliczki rozkładowe na terenie Gminy Szczawno-Zdrój, Gminy Jedlina-Zdrój, Gminy Głuszyca, Gminy Walim, Gminy Mieroszów, Gminy Boguszów-Gorce, Gminy Stare Bogaczowice. Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia do zakresu usług świadczonych przez Wykonawcę w trakcie obowiązywania umowy w ramach wynagrodzenia ryczałtowego: - na terenie Gminy Wałbrzych: 5 dodatkowych przystanków, 10 wiat przystankowych, 10 koszy na odpady, 10 podświetlanych gablot reklamowych, - na terenie pozostałych gmin z którymi Gmina Wałbrzych zawarła porozumienie o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (także gmin, z którymi porozumienie zostanie zawarte po podpisaniu umowy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego):20 dodatkowych przystanków. 1. Zakres usług realizowanych przez Wykonawcę w ramach ryczałtu na terenie Gminy Wałbrzych obejmuje: 1. bieżącą kontrolę stanu technicznego konstrukcji i wyposażenia przystanków wraz ze wszystkimi elementami ich wyposażenia tj. oznakowanie pionowe i poziome, wiaty, ławki, tabliczki na rozkłady jazdy, gabloty reklamowe z oświetleniem, elektroniczne tablice informacji pasażerskiej, kosze na odpady, rozkłady jazdy, bariery drogowe z siedziskami, urządzenia oświetlenia wiat, 2. konserwację, naprawę i wymianę wszystkich elementów wyposażenia przystanków poprzez niezwłoczną likwidację stwierdzonych uszkodzeń i zniszczeń powstałych na skutek wandalizmu, kolizji drogowych, działania sił przyrody lub zużytych w sposób naturalny. Naprawa każdego siedziska bariery drogowej polega na: usunięciu pozostałych elementów poprzecznych siedziska, zeszlifowaniu pozostałości spawów oraz montażu nowych 6 poprzeczek wykonanych ze stali nierdzewnej o przekroju O 20 mm w barierce drogowej poprzez wywiercenie w niej otworów, zamontowanie poprzeczek i wykonanie spawów gwarantujących trwałe zamontowanie elementów siedziska, 3. konserwację, naprawę i wymianę oznakowania pionowego poprzez niezwłoczną likwidację stwierdzonych uszkodzeń i zniszczeń powstałych na skutek wandalizmu, kolizji drogowych, działania sił przyrody lub zużytych w sposób naturalny, 4. bieżące umieszczanie i ściąganie rozkładów jazdy, schematów, ogłoszeń oraz innych materiałów i informacji dostarczonych przez Zamawiającego, 5. bieżące usuwanie nielegalnych reklam i zmywanie malunków /graffiti/ z urządzeń infrastruktury przystankowej, bieżące usuwanie drobnych zabrudzeń wiaty, ławki, słupka, kosza, tablicy (nie wymagających mycia całej wiaty przystankowej), 6. ustawianie przystanków tymczasowych wraz z ich wyposażeniem /oznakowanie, kosz na odpady, tabliczka na rozkłady jazdy, rozkłady jazdy/, 7. serwis 39 sztuk tablic dynamicznej informacji pasażerskiej polegający na naprawie, czyszczeniu i konserwacji urządzeń, 8. wykonanie dodatkowego oświetlenia 4 wiat przystankowych 4 gablot na rozkłady jazdy wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektrycznej; oświetlenie powinno być wykonane w technologii LED przy zastosowaniu modułów LED (po 7-8 modułów na jeden moduł wiaty) montowanych do konstrukcji dachu wiaty; pojedynczy moduł LED powinien posiadać moc min. 0,72 W, zastosowane powinny być moduły wodoodporne (klasa IP 68) o zimnej barwie światła (8000k); dodatkowo wiata powinna zostać wyposażona w odpowiedni zasilacz (klasa IP 67), 9. oznakowanie poziome przystanków w liczbie do 150 sztuk, znak P-17 "linia przystankowa" wykonana powinna zostać z: - materiału cienkowarstwowego z dodatkiem mikrokulek szklanych odblaskowych, minimalna grubość oznakowania powinna wynosić 0,5 mm, w liczbie do 150 szt., oznakowanie ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393 ze zm.). 10. montaż i demontaż koszy na odpady w liczbie do 10 sztuk /montaż do wiaty lub podłoża/, 11. demontaż, transport i złomowanie wiat przystankowych w liczbie do 5 sztuk, 12 czyszczenie i konserwacja elementów przystanków wykonanych ze stali nierdzewnej (elementów wiat i barierek drogowych z siedziskami), prace polegają na dwukrotnej (w trakcie trwania umowy) ręcznej lub mechanicznej renowacji, pielęgnacji i konserwacji elementów wykonanych ze stali nierdzewnej z zastosowaniem preparatów do stali szlachetnej zalecanych przez producenta wiat przystankowych, - w liczbie 20 przystanków z barierami drogowymi z siedziskami oraz 110 wiat przystankowych (jednorazowo), 13. mycie koszy na odpady (na przystankach bez wiat przystankowych), w liczbie do 50 szt. (jednorazowo), 14. zewnętrzne mycie punktów sprzedaży biletów położonych przy ul. Głównej i ul. Kasztelańskiej w Wałbrzychu, czterokrotnie w trakcie trwania umowy, mycie punku sprzedaży polega na ręcznym usunięciu różnego rodzaju zabrudzeń (pozostałości taśm, kleju itp.) oraz mechanicznym myciu powierzchni zewnętrznych obiektów łącznie z ręcznym myciem szyb oraz osuszeniu, 15. przeniesienie dwóch wiat przystankowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz odtworzeniem nawierzchni chodników, w nowe lokalizacje na terenie Gminy Wałbrzych, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 16. renowacja ławek wiat przystankowych, polegająca na demontażu desek, w ich miejscu montażem nowych desek, oszlifowaniu i powtórnym dwukrotnym lakierowaniu lakierem bezbarwnym i ponownym montażu, w liczbie do 30 sztuk wiat przystankowych, 17. mycie infrastruktury przystankowej w liczbie 160 sztuk przystanków miesięcznie, tj. do 1920 sztuk w okresie obowiązywania umowy, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. Mycie przystanku polega na ręcznym usunięciu różnego rodzaju zabrudzeń (pozostałości taśm, kleju itp.) oraz mechanicznym myciu wszystkich urządzeń przystankowych: wiaty (wraz z czyszczeniem i myciem rynienek odpływowych), kosze, ławki, elektroniczne tablice informacji pasażerskiej (również wewnątrz), elektryczne tablice rozdzielcze - środkami chemicznymi odpowiednimi do rodzajów mytych urządzeń (bez dodatków chloru, soli, kwasów i wybielaczy) oraz ich osuszeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby przystanków do umycia w danym miesiącu - w tym przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do umycia większej liczby przystanków w kolejnych miesiącach, 18. utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji miejskiej: a. prace utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych należy wykonywać na całej ich długości, wewnątrz wiaty oraz w obrębie do 3 m za przystankiem, jeśli warunki terenowe pozwalają na to oraz pół metra jezdni przylegającej do przystanku: b. na przystankach komunikacyjnych z zatoką: na całej długości zatoki i szerokości chodnika wraz z zatoką, c. na przystankach komunikacyjnych bez zatoki: na długości 7,5 m od słupka przystankowego w obu kierunkach i na całej szerokości chodnika wraz z jezdnią przyległą do krawężnika, d. na przystankach komunikacyjnych bez zatoki z oznakowaną linią P17: na całej długości linii i całej szerokości chodnika, e. prace z zakresu utrzymania czystości na pętli autobusowej, czyli terenu przeznaczonego do manewrowania autobusem oraz czasowego postoju, obejmuje także oczyszczanie pół metra jezdni przy krawężniku. f. zakres prac wykonywanych w ramach utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, w tym na pętlach autobusowych w dniach, w których nie występują opady śniegu lub gołoledź: - sprzątanie nawierzchni przystanku poprzez zbieranie śmieci i zamiatanie, - opróżnianie koszy na śmieci, - wykaszanie traw i chwastów, - odchwaszczanie. g. prace wykonywane w ramach utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, w tym na pętlach autobusowych w dniach, w których nie występują opady śniegu lub gołoledź, należy wykonywać od poniedziałku do niedzieli (7 dni w tygodniu), przy czym prace porządkowe należy zakończyć do godz. 6.00. h. zakres prac wykonywanych w ramach utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych w tym na pętlach autobusowych w dniach, w których występują opady śniegu i po dniach w którym wystąpiły opady lub gołoledź: - odśnieżanie nawierzchni przystanków komunikacyjnych oraz usuwanie oblodzeń, - posypywanie nawierzchni przystanków komunikacyjnych materiałem szorstkim, - usuwanie nawisów śnieżnych i lodowych z infrastruktury przystankowej, - bieżące usuwanie zalegającego śniegu z dachów wiat przystankowych, - opróżnianie koszy na śmieci, - zbieranie śmieci. i. odśnieżanie polega na odgarnianie śniegu poza obręb przystanku i składowanie go w pryzmach w sposób nieutrudniający dostępu do przystanku i infrastruktury przystankowej oraz w sposób nieutrudniający wsiadanie i wysiadanie z autobusów, zabrania się zgarniania śniegu do zatoki autobusowej lub na jezdnię. j. prace wykonywane w ramach utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, w tym na pętlach autobusowych w dniach, w których występują opady śniegu lub gołoledź, należy wykonywać codziennie (7 dni w tygodniu) wg schematu: k. likwidację śliskości nawierzchni i gołoledzi należy rozpocząć niezwłocznie po ich nastąpieniu, przy czym usunięcie skutków śliskości nawierzchni i gołoledzi należy zakończyć nie później niż 4 godziny od ich wystąpienia, l. odśnieżanie nawierzchni należy rozpocząć już w trakcie opadów w celu zapewnienia bezpiecznego wsiadania do i wysiadania z autobusów, przy czym odśnieżanie należy zakończyć nie później niż 8 godzin od zaprzestania opadów. Nie dopuszcza się odśnieżania do zatok przystankowych oraz na jezdnię oraz składowania śniegu pod tablicami dynamicznej informacji pasażerskiej oraz przy wiatach przystankowych. Zabrania się wykorzystywania tj. wkładania do koszy na odpady worków z wyjątkiem koszy na odpady zamontowanych na przystankach przy ul. Gagarina i Ratuszowej. 2. Zakres usług realizowanych przez Wykonawcę w ramach ryczałtu na terenie gmin ościennych obejmuje: 1. bieżącą kontrolę stanu technicznego oraz konserwację, naprawę i wymianę na nowe tabliczek przeznaczonych na rozkłady jazdy, 2. bieżące umieszczanie i ściąganie rozkładów jazdy oraz innych materiałów i informacji dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca we własnym zakresie zaopatruje się w materiały niezbędne do realizacji umowy. Wartość zakupionych materiałów przeznaczonych na naprawę i utrzymanie urządzeń przystankowych dla robót objętych ryczałtem nie może przekroczyć 36.000,00 zł brutto z VAT w okresie trwania umowy. Zamawiający wymaga w celu łatwiejszego kontaktu z Wykonawcą wyposażenia pracownika z nadzoru w telefon komórkowy i dostęp do poczty e-mail. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Zamawiającego o zmianach numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia dyżurów telefonicznych od godz. 6:00 do godz. 22:00 we wszystkie dni tygodnia, gwarantujących stały kontakt telefoniczny Wykonawcy z Zamawiającym oraz Strażą Miejską, Policją i Urzędem Miejskim w Wałbrzychu. Wykonawca ma obowiązek od godz. 6:00 do godz. 22:00 we wszystkie dni tygodnia (do 1 godziny od otrzymania zgłoszenia), do usuwania w trybie natychmiastowym zagrożeń spowodowanych uszkodzeniem wiat i innych urządzeń przystankowych na skutek kolizji drogowych, wandalizmu lub działania sił przyrody, mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pasażerów oczekujących na przystanku - zgłoszonych telefonicznie przez Zamawiającego, Straż Miejską, Policję i Urząd Miejski - lub zabezpieczenie ich, w razie braku możliwości natychmiastowego usunięcia zagrożeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Szczegółowa Specyfikacja Techniczna i wzór umowy.

II.5) Główny kod CPV: 50000000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
63712100-4
45233290-8
45233221-4
90600000-3
90610000-6
90620000-9
90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 365
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 365 dni od dnia podpisania umowy lecz nie wcześniej niż od 06.05.2020 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne, wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu rzeczy, a w przypadku posiadania jeszcze aktualnej licencji na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego rzeczy - aktualną licencję na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego rzeczy (art. 5 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, Dz.U. z 2013 r., poz. 567). W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, warunek spełnia Wykonawca, który będzie realizować zamówienie w części na które wymagane jest posiadanie ww. uprawnień. Warunek nie dotyczy Wykonawcy, który będzie wykonywał przewozy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (w tym przypadku Wykonawca przedkłada oryginał oświadczenia o niezastosowaniu w stosunku do Wykonawcy ustawy o transporcie drogowym - załącznik nr 3).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: V.2.3.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi wskazane poniżej z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca ma wykazać, że wykonał: min. 1 zamówienie, którego przedmiotem jest utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej polegające na serwisie urządzeń elektrycznych, bieżącym utrzymaniu oznakowania poziomego i pionowego, bieżącym utrzymaniu czystości na drogach, chodnikach, placach lub przystankach w okresie letnim i zimowym oraz serwisie obiektów małej architektury, realizowane w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców przez okres co najmniej 8 miesięcy i wartości umowy min. 300.000,00 zł brutto (zakres zrealizowany) lub min. po 1 zamówieniu z każdych wymienionych poniżej zakresów odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. a) serwisie urządzeń elektrycznych, b) bieżącym utrzymania oznakowania poziomego i pionowego, c) bieżącym utrzymania czystości na drogach, chodnikach, placach lub przystankach w okresie letnim i zimowym, d) serwisie obiektów małej architektury realizowane w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców przez okres co najmniej 8 miesięcy i wartości umowy min. 75.000,00 zł brutto każde zamówienie (zakres zrealizowany). Poszczególne zakresy mogą być zrealizowane w ramach 1 umowy lub w ramach umowy może być zrealizowany więcej niż jeden zakres. Warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony: a) przez Wykonawcę samodzielnie, lub b) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez jednego z Wykonawców występujących wspólnie, lub c) przez podmiot udostępniający samodzielnie. V.2.3.2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub ma możliwość dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, - odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: 1) jedną osobą nadzorującą z uprawnieniami budowlanymi min. ograniczonymi w specjalności inżynieryjnej drogowej do nadzorowania robót drogowych wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy lub im odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; posiadającą min. 5-letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót liczone od daty uzyskania uprawnień, 2) grupą roboczą składającą się z minimum 6 osób, w tym: - jedną osobą, która posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, - jedną osobą przeszkoloną w zakresie kierowania ruchem na drodze. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, warunek spełnia dowolny Wykonawca. W przypadku składania oferty wspólnej, wymagane dokumenty składa ten Wykonawca, który spełnia dany warunek. Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunku w przypadku Wykonawców występujących wspólnie lub przez Wykonawcę i podmiot udostępniający zasoby lub przez Wykonawców występujących wspólnie i podmiot udostępniający zasoby. Zamawiający dopuszcza składanie przez osoby będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65). V.2.3.3. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub ma możliwość dysponowania niezbędnymi do realizacji zamówienia narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy w celu realizacji zamówienia, tj.: - samochód ciężarowy o ładowności min. 0,9 t - 2 szt., - samochód ciężarowy o ładowności min. 0,5 t - 2 szt. - pojazdem mechanicznym wyposażonym w pług sterowany hydraulicznie lub elektrycznie z kabiny kierowcy we wszystkich kierunkach (góra, dół, prawo, lewo) o szerokości lemiesza od 1500 do 2000 mm, - 2 szt. - agregat prądotwórczy - spawalniczy - 2 szt., - agregat prądotwórczy - 2 szt., - myjka ciśnieniowa - 2 szt., - malowarka hydrodynamiczna, umożliwiająca jednoczesny natrysk farby i mikrokulek szklanych - 1 szt. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, warunek spełnia dowolny Wykonawca. W przypadku składania oferty wspólnej, wymagane dokumenty składa ten Wykonawca, który spełnia dany warunek. Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunku w przypadku Wykonawców występujących wspólnie lub przez Wykonawcę i podmiot udostępniający zasoby lub przez Wykonawców występujących wspólnie i podmiot udostępniający zasoby.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu, 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w rozdziale V.2. SIWZ. 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

załącznik nr 2 do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy: 1) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wydanego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym lub aktualnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu rzeczy, a w przypadku posiadania jeszcze aktualnej licencji na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego rzeczy - aktualnej licencji na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego rzeczy (art. 5 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, Dz.U. z 2013 r., poz. 567). Wymóg nie dotyczy Wykonawcy, który będzie wykonywał przewozy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony - w tym przypadku Wykonawca ma złożyć oryginał oświadczenia, że do realizacji usługi będzie wykorzystywał pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony - załącznik nr 3 (wzór), 2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 4) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, złożenia oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2). 3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który wykonywać będzie przedmiot umowy z udziałem podwykonawców do złożenia oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2) - dot. podwykonawców znanych na dzień złożenia oferty. 4. Wykonawca w ofercie ma wpisać dane dot. podwykonawców znanych na dzień składania oferty oraz zakres podwykonawstwa. 5. GRUPA KAPITAŁOWA (art. 24 ust. 11 Ustawy) Oświadczenia, które ma złożyć każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego wykazu złożonych ofert Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 [informacja z otwarcia ofert], przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 2A do SIWZ. 6. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę ofertową w złotych brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, informację, którą część zamówienia Wykonawcą zamierza powierzyć podwykonawcy, 2) oświadczenia i zobowiązania wymienione w rozdziale V, (załącznik nr 2/zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a Ustawy) 3) aktualny odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa w przypadkach określonych w SIWZ, 4) formularz cenowy, wykaz stawek i narzutów ( jeśli jest wymagany), 5) dowód wpłaty /wniesienia wadium. 7. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(ne) do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów lub oświadczeń przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych). 2. Wadium może być wniesione w sposób przewidziany w art. 45 ust. 6 Ustawy. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - 70 1020 3668 0000 5802 0430 1917 z zaznaczeniem na przelewie: "Przetarg - Utrzymanie przystanków". Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego. Wadium wnoszone w formie określonej w zdaniu pierwszym musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta. 6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. Art. 46 ust. 4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Art. 46 ust. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty 60,00
Posiadanie min. jednego samochodu ciężarowego elektrycznego lub hybrydowego lub zasilanego gazem ziemnym CNG przewidzianego do wykorzystania przy realizacji zadania20,00
Termin płatności faktury 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych: a) w zakresie wynikającym z uregulowań prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, na zasadach określonych w przepisach, b) osób wymienionych w ofercie Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, oraz że osoby te będą spełniały warunki określone w SIWZ, c) zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy, d) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach, e) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy w zakresie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy - Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, oraz czy nie zachodzą wobec tego podmiotu/podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 5-8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, f) powierzenie części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, jeżeli Wykonawca nie zakładał w ofercie wykonania danej części zamówienia przy udziale podwykonawcy, g) zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmiana będzie wprowadzona do umowy od dnia wejścia w życie ustawowej zmiany stawki podatku VAT, h) zmiana zakresu usług świadczonych przez Wykonawcę w trakcie obowiązywania umowy: - wprowadzenie na terenie Gminy Wałbrzych: 5 dodatkowych przystanków, 10 wiat przystankowych, 10 koszy na odpady, 10 podświetlanych gablot reklamowych, - na terenie pozostałych gmin z którymi Gmina Wałbrzych zawarła porozumienie o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (także gmin, z którymi porozumienie zostanie zawarte po podpisaniu umowy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego): 15 dodatkowych przystanków, i) zmiana terminów pośrednich związanych z realizacją przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wynikać to będzie z warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłową realizację prac/robót lub z potrzeb Zamawiającego /Gminy Wałbrzych, j) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie oświadczy, że posiada min. jeden samochód ciężarowy elektryczny lub hybrydowy lub zasilany gazem ziemnym CNG przewidzianym do wykorzystania przy realizacji zadania i w trakcie realizacji umowy dokona zmiany pojazdu, nowy pojazd musi spełniać parametry techniczne dotyczące napędu na określone w SIWZ. 2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W przypadku zmiany umowy w okolicznościach określonych w ust. 1 lit. g), lit. h) i lit. i) zmiana zostanie wprowadzona na podstawie pisemnego zawiadomienia dokonanego przez Zamawiającego. Zamawiający prześle zawiadomienie Wykonawcy co najmniej na 3 dni przed dniem wprowadzenia zmiany. 4. W przypadku zmiany umowy w okolicznościach określonych w ust. 1 lit. j) Wykonawca przed wprowadzeniem nowego pojazdu poinformuje o tym fakcie na piśmie Zamawiającego w terminie co najmniej trzech dni roboczych przed wprowadzeniem nowego pojazdu. W piśmie Wykonawca poda markę i nr rejestracyjny pojazdu (pojazdów) oraz przedłoży potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego dowodu rejestracyjnego lub aktualny raport z Centralnej Ewidencji Pojazdów. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest właścicielem pojazdu, zobowiązany jest załączyć zobowiązanie innego podmiotu do jego udostępnienia (oryginał zobowiązania). 5. W pozostałych przypadkach związanych ze zmianą umowy, Strona występująca ze zmianą zobowiązana będzie wystąpić na piśmie do drugiej strony z informacją o zakresie zmiany, jej podstawie i jeżeli jest to konieczne zobowiązana będzie przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające konieczność wprowadzenia zmian. Strona która otrzyma wniosek, zobowiązana jest przedstawić swoje stanowisko na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, z wyłączaniem zmian dot. podwykonawstwa, gdzie stanowisko będzie przedstawiane na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.