eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Szkolenia dla uczniów i nauczycieli Technikum nr 3 w Łodzi w zakresie systemów informatycznych, aplikacji i standardów stosowanych w logistyce [II]Ogłoszenie z dnia 2020-03-23Ogłoszenie nr 525807-N-2020 z dnia 2020-03-23 r.

Technikum nr 3: Szkolenia dla uczniów i nauczycieli Technikum nr 3 w Łodzi w zakresie systemów informatycznych, aplikacji i standardów stosowanych w logistyce [II]
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
"Profesjonalna logistyka", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Technikum nr 3 w Łodzi zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1843). Publikacja tego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nie jest obowiązkowa. Zostało ono opublikowane, by zapewnić możliwie najszerszy dostęp Wykonawców do informacji o prowadzonym postępowaniu. Przedmiotowe ogłoszenie (z uwagi na sposób działania elektronicznego formularza, w tym pola obowiązkowe do wypełnienia) może zawierać informacje inne lub niepełne w stosunku do Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego, które to jest wiążące i zawiera pełny katalog informacji.

I. 1) NAZWA I ADRES: Technikum nr 3, krajowy numer identyfikacyjny 472886660, ul. Kilińskiego   159/163 , 90-315  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42674-02-75, e-mail szkola@tech3lodz.pl, faks 42674-06-68.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.tech3lodz.wikom.pl/?url=przetargi/25,zamowienia-publiczne.html
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.bip.tech3lodz.wikom.pl/?url=przetargi/25,zamowienia-publiczne.html


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej.
Adres:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego tj. w Technikum nr 3 w Łodzi, 90-315 Łódź, ul. Kilińskiego 159/163


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenia dla uczniów i nauczycieli Technikum nr 3 w Łodzi w zakresie systemów informatycznych, aplikacji i standardów stosowanych w logistyce [II]
Numer referencyjny: TECH3/RPO/7/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej obejmującej: "Szkolenia dla uczniów i nauczycieli Technikum nr 3 w Łodzi w zakresie systemów informatycznych, aplikacji i standardów stosowanych w logistyce [II]" w ramach projektu "Profesjonalna logistyka", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 3.2 Zamówienie podzielone jest na 6 części - Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część lub części zamówienia: 3.2.1 Część 1 - "EDI - Elektroniczna Wymiana Danych i e-faktura" 3.2.2 Część 2 - "Efektywna logistyka, bezpieczny łańcuch dostaw" 3.2.3 Część 3 - "RFID - od technologii do wdrożenia" 3.2.4 Część 4 - "Traceability - bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw" 3.2.5 Część 5 - "Weryfikacja jakości kodów kreskowych na bazie wymagań rynku, norm ISO i wytycznych GS1" 3.2.6 Część 6 - "Znakowanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1" 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a także warunki realizacji zamówienia zawarte są w: ? Załączniku nr 1.1-1.6 do Ogłoszenia o zamówieniu - Opis przedmiotu zamówienia (odpowiednio do części zamówienia), ? Załączniku nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu - Wzór umowy (wspólny dla wszystkich części). 3.4 Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV): ? 80531200-7 Usługi szkolenia technicznego ? 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego ? 80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego 3.5 Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, gdyż wykonanie tych czynności (instruktorzy) nie polega w ocenie Zmawiającego na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 3.6 Zamawiający nie dopuszcza składania wariantowych oraz modyfikacji przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym dokonanych przez wykonawców. 3.7 Załącznikami do Ogłoszenia są: ? Załącznik nr 1.1-1.6 - Opis przedmiotu zamówienia ? Załącznik nr 2 - Wstępne oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu ? Załącznik nr 3 - Wstępne oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania ? Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy ? Załącznik nr 5.1-5.6 - Formularz cenowy (plik arkusza kalkulacyjnego) ? Załącznik nr 6 - Wzór umowy

II.5) Główny kod CPV: 80531200-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80530000-8
80533100-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wskazany warunek, jeśli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie usługę szkoleniową w wyniku przeprowadzenia której: 5.1.3.1 dla Części 1 - co najmniej 20 osób zakończyło kurs z wynikiem pozytywnym i uzyskało wiedzę w zakresie: "EDI - Elektroniczna Wymiana Danych i e-faktura". 5.1.3.2 dla Części 2 - co najmniej 20 osób zakończyło kurs z wynikiem pozytywnym i uzyskało wiedzę w zakresie: "Efektywna logistyka, bezpieczny łańcuch dostaw" 5.1.3.3 dla Części 3 - co najmniej 20 osób zakończyło kurs z wynikiem pozytywnym i uzyskało wiedzę w zakresie: "RFID - od technologii do wdrożenia" 5.1.3.4 dla Części 4 - co najmniej 20 osób zakończyło kurs z wynikiem pozytywnym i uzyskało wiedzę w zakresie: "Traceability - bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw" 5.1.3.5 dla Części 5 - co najmniej 20 osób zakończyło kurs z wynikiem pozytywnym i uzyskało wiedzę w zakresie: "Weryfikacja jakości kodów kreskowych na bazie wymagań rynku, norm ISO i wytycznych GS1" 5.1.3.6 dla Części 6 - co najmniej 20 osób zakończyło kurs z wynikiem pozytywnym i uzyskało wiedzę w zakresie: "Znakowanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1". 5.1.4 [dotyczy wszystkich części] Zamawiający nie wymaga by osoby ukończyły kurs i uzyskały uprawnienia / wiedzę w ramach jednej grupy szkoleniowej - dopuszczalne jest wskazanie łącznej ilości przeszkolonych osób. Jeżeli dana osoba uzyskała więcej niż jedno uprawnienie / wiedzę, może zostać wykazana na potwierdzenie spełniania każdego z nich.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

jak określono w pkt. III.7

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
jak określono w pkt. III.7
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

7 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 7.1 WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 7.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do Ogłoszenia; 7.1.2 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 3 do Ogłoszenia; ? Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach odpowiednio w oświadczeniach, o których mowa powyżej; ? W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - oświadczenia o których mowa powyżej, składa każdy z tych wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie tych warunków. ? Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym powyżej. 7.1.3 zobowiązanie innego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę - jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności: ? zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; ? sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; ? zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; ? czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7.2 WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (http://www.bip.tech3lodz.wikom.pl/?url=przetargi/25,zamowienia-publiczne.html) informacji z otwarcia ofert, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. ? Zamawiający wraz z informacją, o której mowa powyżej, zamieści wzór takiego oświadczenia. ? Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. ? W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
Uwaga! Wskazany w pkt IV.1.1 tryb "Przetarg nieograniczony" wynika w faktu iż pole to zawiera zamknięty katalog trybów, a jego wypełnienie jest obowiązkowe. Określona przez Zamawiającego procedura udzielenia niniejszego zamówienia jest bardzo zbliżona do przetargu nieograniczonego.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, nie wynikającej z zamierzonego działania strony i nie powodującej roszczeń z tytułu tej pomyłki, 2. W zakresie aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę w szczególności nazwy przedsiębiorstwa, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy, 3. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do niniejszego zamówienia, 4. Niniejsza umowa może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia liczby uczestników szkolenia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i będącego wynikiem przerwania przez uczestnika szkolenia uczestnictwa w szkoleniu, którego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia niniejszej umowy spowodowanego: ? chorobą, w sytuacji gdy okoliczności te uniemożliwiają kontynuację przez uczestnika szkolenia udziału w zajęciach szkoleniowych skutkującą nieukończeniem szkolenia, ? inną usprawiedliwioną lub nieusprawiedliwioną rezygnacją uczestnika ze szkolenia. 5. Realizacja niniejszej umowy może ulec zawieszeniu lub wypowiedzeniu w przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca wstrzyma z jakichkolwiek przyczyn finansowanie projektu obejmującego szkolenia przeprowadzane przez Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-02, godzina: 15:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
21 Pozostałe informacje dotyczące zamówienia 21.1 W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub dokumentów / oświadczeń / pełnomocnictw a także ich uzupełnienia stosując odpowiednio przepisy art. 26 ust. 3 i 4 oraz 87 ust. 1 ustawy Pzp. 21.2 Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską w szczególności należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego części. 21.3 Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 21.4 Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wyraża zgodę na dokonaną poprawę pod rygorem odrzucenia oferty. 21.5 Jeżeli zaoferowana cena, lub ich istotne części składowe, będą się wydawać rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może wezwać do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. 21.6 Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Pzp. 21.7 Zamawiający unieważni postępowanie w okolicznościach określonych w art. 93 ustawy Pzp, oraz dodatkowo w sytuacji gdy wykonanie zamówienia nie będzie leżało w interesie Zamawiającego. 21.8 Zamawiający nie przewiduje: 21.8.1 zawarcia umowy ramowej, 21.8.2 składania ofert wariantowych, 21.8.3 rozliczania w walutach obcych, 21.8.4 aukcji elektronicznej, 21.8.5 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 21.8.6 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 22 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 22.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 22.1.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Technikum nr 3 w Łodzi 90-315 Łódź, ul. Kilińskiego 159/163; 22.1.2 Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: zsp3@mnc.pl 22.1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego "Szkolenia dla uczniów i nauczycieli Technikum nr 3 w Łodzi w zakresie systemów informatycznych, aplikacji i standardów stosowanych w logistyce" nr sprawy TECH3/RPO/5/2020 prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 22.1.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej "ustawa Pzp"; 22.1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez dłuższy z okresów: 22.1.5.1 zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, lub 22.1.5.2 przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym; 22.1.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 22.1.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 22.1.8 posiada Pani/Pan: 22.1.8.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 22.1.8.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 22.1.8.3 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 22.1.8.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 22.1.9 nie przysługuje Pani/Panu: 22.1.9.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 22.1.9.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 22.1.9.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: EDI - Elektroniczna Wymiana Danych i e-faktura
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej obejmującej szkolenia dla uczniów i nauczycieli Technikum nr 3 w Łodzi w zakresie systemów informatycznych, aplikacji i standardów stosowanych w logistyce w zakresie: EDI - Elektroniczna Wymiana Danych i e-faktura
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80531200-7, 80530000-8, 80533100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Efektywna logistyka, bezpieczny łańcuch dostaw
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej obejmującej szkolenia dla uczniów i nauczycieli Technikum nr 3 w Łodzi w zakresie systemów informatycznych, aplikacji i standardów stosowanych w logistyce w zakresie: Efektywna logistyka, bezpieczny łańcuch dostaw
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80531200-7, 80530000-8, 80533100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: RFID - od technologii do wdrożenia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej obejmującej szkolenia dla uczniów i nauczycieli Technikum nr 3 w Łodzi w zakresie systemów informatycznych, aplikacji i standardów stosowanych w logistyce w zakresie: RFID - od technologii do wdrożenia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80531200-7, 80530000-8, 80533100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Traceability - bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej obejmującej szkolenia dla uczniów i nauczycieli Technikum nr 3 w Łodzi w zakresie systemów informatycznych, aplikacji i standardów stosowanych w logistyce w zakresie: Traceability - bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80531200-7, 80530000-8, 80533100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Weryfikacja jakości kodów kreskowych na bazie wymagań rynku, norm ISO i wytycznych GS1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej obejmującej szkolenia dla uczniów i nauczycieli Technikum nr 3 w Łodzi w zakresie systemów informatycznych, aplikacji i standardów stosowanych w logistyce w zakresie: Weryfikacja jakości kodów kreskowych na bazie wymagań rynku, norm ISO i wytycznych GS1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80531200-7, 80530000-8, 80533100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Znakowanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej obejmującej szkolenia dla uczniów i nauczycieli Technikum nr 3 w Łodzi w zakresie systemów informatycznych, aplikacji i standardów stosowanych w logistyce w zakresie: Znakowanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80531200-7, 80530000-8, 80533100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.