eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usługi dostępu do Internetu

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-03-31Ogłoszenie nr 524136-N-2020 z dnia 2020-03-31 r.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego: Świadczenie usługi dostępu do Internetu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, krajowy numer identyfikacyjny 17427604000000, ul. Al. Jerozolimskie  94 , 00-807  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 222 204 801, e-mail zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl, faks 222 204 899.
Adres strony internetowej (URL): www.gitd.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.gitd.gov.pl/zamowienia-publiczne/zp-powyzej-30.000-euro


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.gitd.gov.pl/zamowienia-publiczne/zp-powyzej-30.000-euro


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie pisemnej (papierowej) w siedzibie Zamawiającego, osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera.
Adres:
Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, biuro podawcze (parter budynku)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi dostępu do Internetu
Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.5.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest "Świadczenie usługi dostępu do Internetu". Zamówienie zostało podzielone na 2 części: Część I: Świadczenie usługi dostępu do Internetu opartych o własną adresację IP i protokół BGP Część II: Świadczenie usługi dostępu do Internetu w delegaturach i oddziałach zamiejscowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony został w części III SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 64200000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72318000-7
72720000-3
72411000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji zamówienia ( Dla części I i II) : 1.1. Zamawiający wymaga realizacji usługi dostępu do Internetu do dnia 30 czerwca 2022 r do godz. 23:59. Planowane terminy rozpoczęcia realizacji usługi dla poszczególnych lokalizacji określone zostały w załączniku nr 1 do OPZ, z zastrzeżeniem, że: 1) realizacja usługi na podstawie zawartej umowy nastąpi nie wcześniej niż po wygaśnięciu aktualnie zaciągniętych przez Zamawiającego zobowiązań tj. 1 lipca 2020 godz. 00:00; 2) ewentualne przyłącza i prace konfiguracyjne do sieci Wykonawcy do danej lokalizacji powinny zostać doprowadzone przed terminem zakończenia obecnie obowiązujących umów tj. 1 lipca 2020 godz. 00:00. 1.2. Zamawiający zastrzega, że terminy rozpoczęcia świadczenia usług mogą ulec przesunięciu z uwagi na: 1) wydłużenie procedury wyłonienia Wykonawcy przedmiotowego zamówienia; 2) uwarunkowania techniczne dotyczące wdrożenia usługi będącej przedmiotem zamówienia w Jednostce, niezależne od Wykonawcy; 3) inne uzasadnione okoliczności leżące po stronie Zamawiającego.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Dotyczy części I i II zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej zgodnie z art. 10 ustawy z dn. 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r., nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) i jest podmiotem wpisanym do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa (2) zamówienia, których przedmiotem było świadczeniu dostępu do Internetu przy czym: Część I: o każda z usług świadczona była, przez co najmniej 1 rok; o każda z usług obejmowała swoim zakresem całodobową obsługę zgłoszeń w zakresie problemów eksploatacyjnych przez wszystkie dni w roku; o co najmniej jedna z usług obejmowała swoim zakresem stałą (realizowaną przez cały okres trwania umowy) ochronę przed Atakami DDoS (w tym atakami wolumetrycznymi) . o co najmniej jedna z usług realizowana była minimum dwoma niezależnymi od siebie traktami fizycznymi (w tym. światłowodowymi) biegnących z dwóch niezależnych od siebie węzłów telekomunikacyjnych (węzły komunikujące się bezpośrednio z głównymi punktami wymiany ruchu za granicą Polski) ponadto w ramach świadczenia tej usługi zapewniona została pełna redundancja fizyczna na poziomie okablowania i urządzeń. o co najmniej jedna z usług dotyczyła realizacji dostępu do Internetu dla punktów dostępowych rozmieszczonych w strukturze rozproszonej tj. realizacji usługi, do co najmniej 2 lokalizacji. Zamawiający dopuszcza by usługa ta realizowana była na podstawie odrębnych umów/zamówień. Część II: o każda z usług świadczona była, przez co najmniej 1 rok; o każda z usług obejmowała swoim zakresem całodobową obsługę zgłoszeń w zakresie problemów eksploatacyjnych przez wszystkie dni w roku; o co najmniej jedna z usług realizowana była minimum dwoma niezależnymi od siebie traktami fizycznymi (w tym. światłowodowymi) biegnących z dwóch niezależnych od siebie węzłów telekomunikacyjnych (węzły komunikujące się bezpośrednio z głównymi punktami wymiany ruchu za granicą Polski) ponadto w ramach świadczenia tej usługi zapewniona została pełna redundancja fizyczna na poziomie okablowania i urządzeń. o co najmniej jedna z usług dotyczyła realizacji dostępu do Internetu dla punktów dostępowych rozmieszczonych w strukturze rozproszonej tj. realizacji usługi, do co najmniej 16 lokalizacji. Zamawiający dopuszcza by usługa ta realizowana była na podstawie odrębnych umów/zamówień.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Zamawiający wykluczy wykonawców w sytuacji określonej w art. 24 ust. 1 lub ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, w tym także w przypadku, gdy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 lub ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp dotyczyć będą podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca. Na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu powinien on złożyć następujące dokumenty: 1.1. Załączane do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodne ze wzorem określonym formularzem nr DP.1; 1.2. Składany na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze wskazane oświadczenia i dokumenty samodzielnie. 2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa, na wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, dotyczący tego podmiotu aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1) żądanych przez Zamawiającego: dokumentów, o których mowa w ppkt. 1.2, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) lit. a) winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się takich dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie wymienione w pkt 1.1 i dokumenty wskazane w pkt 1.2 powinien złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów oświadczenie wskazane w pkt 1.1. winno być złożone również w odniesieniu do tych podmiotów. 5. Warunkiem polegania na zdolnościach innych podmiotów jest brak zaistnienia w stosunku do tych podmiotów podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie następujących dokumentów i oświadczeń: 1.1. Załączonych do oferty: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodne ze wzorem określonym formularzem nr DP.1; 1.2. Składany na wezwanie Zamawiającego: 1.2.1 wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnego ze wzorem określonym formularzem nr DP.2 i DP.3 ( w zależności od części zamówienia) "Wykaz wykonanych zamówień". Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 1.2.2 aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych potwierdzające uprawnienie do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej, o którym mowa w art. 10 i 11 ustawy z dn. 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.) 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Z tego względu w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie należy wskazać warunek, którego spełnianie wykazuje dany wykonawca. Pozostałe wymienione w pkt 2.2 dokumenty również powinny dotyczyć tego Wykonawcy, spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, który wykazuje spełnienie danego warunku. 2.4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca dokumenty w tym zakresie składa wraz z ofertą. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia dokumentów określających w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega, tj. doświadczenie, osoby zdolne do wykonania zamówienia, zrealizuje usługi będące przedmiotem zamówienia, których wskazane zdolności dotyczą. Informacje wskazane w pkt 1)-4) mogą być zawarte w zobowiązaniu, o którym mowa powyżej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Ofertę stanowi wypełniony formularz "Oferta" (formularz numer OF.0, formularz cenowy OF.1 dla poszczególnych części) oraz dokumenty wymienione w Warunkach szczególnych SIWZ. 2. Wraz z ofertą powinny być złożone: 2.1. oświadczenia wstępnie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 3 i wymagane postanowieniami Części II SIWZ; 2.2. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 2.3. pełnomocnictwo do podpisania oferty - o ile uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; 2.4. dowód wniesienia wadium, jeżeli wadium jest wymagane zgodnie z postanowieniami Warunków szczególnych SIWZ. W przypadku gdy wymagane wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w pkt 7.4, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy w tym postępowaniu złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe i ewentualne wyjaśnienia (należy wykorzystać formularz DP.4.). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: a) dla części I - 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) b) dla części II - 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100) 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na oprocentowany rachunek nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000, jako tytuł przelewu wskazując: "wadium w postępowaniu nr BDG.ZPB.230.5.2020 część ...." Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy (wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna musi być sporządzone i złożone w oryginale): 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy wskazany powyżej; 2) poręczeniach bankowych; 3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 4) gwarancjach bankowych; 5) gwarancjach ubezpieczeniowych; 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 310, z późn. zm). 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wymaganej w postępowaniu wysokości, we wskazanej formie lub formach, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
SLA20,00
Czas usunięcia awarii/usterki20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przewidywane zmiany umowy Zamawiający określił w Części IV SIWZ Istotne Postanowienia Umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-10, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Świadczenie usługi dostępu do Internetu opartych o własną adresację IP i protokół BGP
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi dostępu do Internetu opartych o własną adresację PI i protokół BGP obejmującej: 1) zestawienie, uruchomienie (wraz z niezbędnym do podłączenia do infrastruktury Zamawiającego sprzętem, w tym urządzeniami teletransmisyjnymi) i udostępnienie przez całą dobę (24 godziny) przez wszystkie dni w roku, stałego symetrycznego łącza dostępowego we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji. Instalacja łącza w danej lokalizacji musi zostać zrealizowana w terminie wskazanym w złączniku nr 1. 2) zapewnienie przepustowości gwarantowanej 300 Mb/s dostępu do Internetu 3) realizacja przedmiotu umowy za pomocą biegnących z dwóch niezależnych od siebie węzłów telekomunikacyjnych (węzły komunikujące się bezpośrednio z głównymi punktami wymiany ruchu za granicą Polski); 4) zapewnienie pełnej redundancji fizycznej na poziomie okablowania i urządzeń (w tym punktu węzła na poziomie Operatora); (...) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 64200000-8, 72318000-7, 72720000-3, 72411000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
SLA20,00
Czas usunięcia awarii/usterki20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Świadczenie usługi dostępu do Internetu w delegaturach i oddziałach zamiejscowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do Internetu w delegaturach i oddziałach zamiejscowych obejmującej: 1) zestawienie, uruchomienie (wraz z niezbędnym do podłączenia do infrastruktury Zamawiającego sprzętem, w tym urządzeniami teletransmisyjnymi) i udostępnienie przez całą dobę (24 godziny) przez wszystkie dni w roku, stałego symetrycznego łącza dostępowego we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji. Instalacja łącza w danej lokalizacji musi zostać zrealizowana w terminie wskazanym w złączniku nr 1. 2) zapewnienie przepustowości gwarantowanej: a. 50 Mb/s dostępu do Internetu; b. 100 Mb/s dostępu do Internetu; 3) realizacja przedmiotu umowy z wykorzystaniem redundancyjnej ścieżki połączeń do sieci Internet po stronie operatora; (...) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 64200000-8, 72318000-7, 72720000-3, 72411000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
SLA20,00
Czas usunięcia awarii/usterki20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.