eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Tomyśl › Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii dla przebudowy na rondo skrzyżowania dróg gminnych, ul. 3 Stycznia, ul. Ślósarskaiego i ul. Janusa w Nowym Tomyślu. - II postępowanie

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2018-02-12Ogłoszenie nr 517300-N-2018 z dnia 2018-02-12 r.

Urząd Miejski: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii dla przebudowy na rondo skrzyżowania dróg gminnych, ul. 3 Stycznia, ul. Ślósarskaiego i ul. Janusa w Nowym Tomyślu. - II postępowanie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, krajowy numer identyfikacyjny 52693700000, ul. ul. Poznańska  33 , 64300   Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 4426600, 4426641, e-mail zamowienia@nowytomysl.pl, faks 614 422 754.
Adres strony internetowej (URL): www.nowytomysl.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.nowytomysl.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.nowytomysl.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
operator pocztowy, osobis?cie lub za pos?rednictwem posłan?ca
Adres:
Gmina Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii dla przebudowy na rondo skrzyżowania dróg gminnych, ul. 3 Stycznia, ul. Ślósarskaiego i ul. Janusa w Nowym Tomyślu. - II postępowanie
Numer referencyjny: ZP.271.16.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 4.1. Przedmiotem zamo?wienia jest Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnien? i opinii dla przebudowy na rondo skrzyz?owania dro?g gminnych, ul. 3 Stycznia, ul. S?lo?sarskaiego i ul. Janusa w Nowym Tomys?lu. 4.2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnien? i opinii dla przebudowy na rondo skrzyz?owania dro?g gminnych, ul. 3 Stycznia, ul. S?lo?sarskaiego i ul. Janusa w Nowym Tomys?lu obejmuje: ? budowe? ronda jednopasowego, ? przebudowe? odcinko?w w/w ulic w zakresie wynikaja?cym z przebudowy skrzyz?owania, ? przebudowe? chodniko?w i przejs?c? dla pieszych, ? budowe? odwodnienia, ? budowe? os?wietlenia w technologii LED ? przebudowe? urza?dzen? infrastruktury technicznej (w tym linii i kabli energetycznych, linii i kabli teletechnicznych, wodocia?go?w, kanalizacji sanitarnej, gazocia?go?w, sieci ciepłowniczych w zakresie wynikaja?cym z koniecznos?ci usunie?cia kolizji z rondem, ? organizacje? ruchu. ? zielen?. 4.3. Całos?c? zamo?wienia została szczego?łowo okres?lona w Szczego?łowym Opisie Przedmiotu Zamo?wienia zała?cznik nr 5 do SIWZ oraz warunkach projektu Umowy zała?cznik nr 6 SIWZ. Zamawiaja?cy do wykonania powyz?szego zamo?wienia nie wskazuje czynnos?ci w zakresie realizacji zamo?wienia w stosunku do kto?rych wymaga zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp przez Wykonawce? lub podwykonawce? na podstawie umowy o prace? oso?b wykonuja?cych czynnos?ci w zakresie realizacji zamo?wienia, kto?rych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposo?b okres?lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 108).

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71220000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30.11.2018 r. W/w termin dotyczy przekazania kompletnej dokumentacji projektowo -kosztorysowej wraz z wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe?.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiaja?cy nie stawia szczego?łowych wymagan? w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiaja?cy nie stawia szczego?łowych wymagan? w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: w zakresie zdolnos?ci zawodowej: W celu spełnienia powyz?szego warunku, Wykonawca zobowia?zany jest wykazac?, z?e dysponuje osobami, kto?re zostana? skierowane do realizacji niniejszego zamo?wienia, posiadaja?ce niezbe?dne do wykonania zamo?wienia kwalifikacje zawodowe, tj.: osobami, posiadaja?cymi uprawnienia do projektowania, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami), w naste?puja?cych specjalnos?ciach: a) Projektant branz?y budowlanej posiadaja?cy uprawnienia w specjalnos?ci inz?ynieryjno-drogowej, b) Projektant branz?y elektrycznej posiadaja?cy uprawnienia w specjalnos?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodocia?gowych i kanalizacyjnych, c) Projektant branz?y sanitarnej posiadaja?cy uprawnienia w specjalnos?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urza?dzen? elektrycznych i elektroenergetycznych i teletechnicznych, Wymaga sie? aby kaz?da osoba z powyz?szymi uprawnieniami uczestnicza?ca w wykonaniu zamo?wienia posiadała min. 3 letnie dos?wiadczenie w w/w specjalnos?ci. Dos?wiadczenie oznacza czas liczony od dnia uzyskania uprawnien?. Osoby powyz?sze musza? posiadac? niezbe?dne do wykonania zamo?wienia kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane, o kto?rych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz w Rozporza?dzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes?nia 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadaja?ce im waz?ne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowia?zuja?cych przepiso?w prawa lub odpowiednich przepiso?w obowia?zuja?cych na terenie kraju, w kto?rym Wykonawca ma siedzibe? lub miejsce zamieszkania, uznanych przez włas?ciwy organ, zgodnie z ustawa? z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pan?stwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., Nr 65) lub zamierzaja?cy s?wiadczyc? usługi transgraniczne w rozumieniu przepiso?w tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorza?dach zawodowych architekto?w oraz inz?yniero?w budownictwa ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725). Zamawiaja?cy, okres?laja?c wymogi dla kaz?dej osoby w zakresie posiadanych uprawnien? budowlanych, dopuszcza odpowiadaja?ce im uprawnienia budowlane, kto?re zostały wydane na podstawie wczes?niej obowia?zuja?cych przepiso?w oraz odpowiadaja?ce im uprawnienia wydane obywatelom pan?stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, oraz Mołdawii z zastrzez?eniem art. 12a oraz innych przepiso?w ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332). Zamawiaja?cy wymaga, aby osoba wskazana w pkt 7.2.2.2. a) była osoba?, o kto?rej mowa w pkt 14.3.2 SIWZ. Zamawiaja?cy dopuszcza do ła?czenia lub pełnienia ww. funkcji przez jedna? osobe?.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

8.7.2 odpis z włas?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnos?ci gospodarczej, jez?eli odre?bne przepisy wymagaja? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 8.8. Jez?eli wykonawca ma siedzibe? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o kto?rym mowa w pkt 8.7.2. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kto?rym wykonawca ma siedzibe? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaja?ce odpowiednio, z?e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłos?ci. 8.9. Dokument, o kto?rym mowa w pkt 8.8, powinien byc? wystawiony nie wczes?niej niz? 6 miesie?cy przed upływem terminu składania ofert. 8.10. Jez?eli w kraju, w kto?rym wykonawca ma siedzibe? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kto?rej dokument dotyczy, nie wydaje sie? dokumento?w, o kto?rych mowa w pkt 8.7.2, zaste?puje sie? je dokumentem zawieraja?cym odpowiednio os?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oso?b uprawnionych do jego reprezentacji, lub os?wiadczenie osoby, kto?rej dokument miał dotyczyc?, złoz?one przed notariuszem lub przed organem sa?dowym, administracyjnym albo organem samorza?du zawodowego lub gospodarczego włas?ciwym ze wzgle?du na siedzibe? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 8.9. stosuje sie?. 8.11. Wykonawca, kto?ry polega na zdolnos?ciach lub sytuacji innych podmioto?w na zasadach okres?lonych w art. 22a ustawy Prawo zamo?wien? publicznych, zobowia?zany jest do złoz?enia dokumento?w dotycza?cych tych podmioto?w okres?lonych w pkt. 8.7 ppkt 8.7.2.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

wykaz oso?b, skierowanych przez wykonawce? do realizacji zamo?wienia publicznego, w szczego?lnos?ci odpowiedzialnych za s?wiadczenie usług, kontrole? jakos?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien?, dos?wiadczenia i wykształcenia niezbe?dnych do wykonania zamo?wienia publicznego, a takz?e zakresu wykonywanych przez nie czynnos?ci oraz informacja? o podstawie do dysponowania tymi osobami - Zała?cznik nr 4;

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. wypełniony zała?cznik nr 1 do SIWZ "Formularz oferty" oraz os?wiadczenia wymagane postanowieniami punktu 8.1 IDW; 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawco?w wspo?lnie ubiegaja?cych sie? o udzielenie zamo?wienia, ewentualnie umowa o wspo?łdziałaniu, z kto?rej be?dzie wynikac? przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodnos?c? z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik moz?e byc? ustanowiony do reprezentowania Wykonawco?w w poste?powaniu albo reprezentowania w poste?powaniu i zawarcia umowy. 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodnos?c? z oryginałem przez osobe? upowaz?niona?) wzgle?dnie do podpisania innych dokumento?w składanych wraz z oferta?, o ile uprawnienie do reprezentacji osoby podpisuja?cej oferte? nie wynika z dokumentu rejestrowego zała?czonego do oferty. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kto?rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaz?e zamawiaja?cemu os?wiadczenie o przynalez?nos?ci lub braku przynalez?nos?ci do tej samej grupy kapitałowej, o kto?rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złoz?eniem os?wiadczenia, wykonawca moz?e przedstawic? dowody (w przypadku przynalez?nos?ci do tej samej grupy kapitałowej), z?e powia?zania z innym wykonawca? nie prowadza? do zakło?cenia konkurencji w poste?powaniu o udzielenie zamo?wienia. Wzo?r os?wiadczenia stanowi zała?cznik nr 3 do specyfikacji.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiaja?cy wymaga wniesienia wadium w wysokos?ci 1 200 zł. 2. Wadium moz?e byc? wnoszone w jednej lub kilku naste?puja?cych formach: 1)pienia?dzu, 2)pore?czeniach bankowych lub pore?czeniach spo?łdzielczej kasy oszcze?dnos?ciowo-kredytowej, z tym z?e pore?czenie kasy jest zawsze pore?czeniem pienie?z?nym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)pore?czeniach udzielonych przez podmioty, o kto?rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsie?biorczos?ci (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3.Wadium wpłacane w pienia?dzu nalez?y wnies?c? przelewem na rachunek bankowy Zamawiaja?cego w banku BKO BP nr rachunku: 02 1020 4144 0000 6602 0068 0454 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w poste?powaniu na: "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnien? i opinii dla przebudowy na rondo skrzyz?owania dro?g gminnych, ul. 3 Stycznia, ul. S?lo?sarskaiego i ul. Janusa w Nowym Tomys?lu"-II postępowanie. 4.Wniesienie wadium w pienia?dzu be?dzie skuteczne, jez?eli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiaja?cego. Wadium wnoszone w formie innej niz? pienia?dz moz?e byc? zała?czone do oferty lub złoz?one przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiaja?cego (poko?j nr 28 Sekretariat). Wadium musi zabezpieczac? oferte? przez cały okres zwia?zania oferta?. Wykonawca, kto?ry nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalna? forma? wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z poste?powania, a jego oferta zostanie uznana za odrzucona?. 5.Tres?c? gwarancji wadialnej musi zawierac? naste?puja?ce elementy: 1)nazwe? daja?cego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/pore?czenia (Zamawiaja?cego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaja?cych gwarancji/pore?czenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) okres?lenie wierzytelnos?ci, kto?ra ma byc? zabezpieczona gwarancja?/pore?czeniem - okres?lenie przedmiotu zamo?wienia 3) kwote? gwarancji/pore?czenia, 4) zobowia?zanie gwaranta/pore?czyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/pore?czenia na kaz?de pisemne z?a?danie Zamawiaja?cego w okolicznos?ciach okres?lonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP .


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto60,00
Dos?wiadczenie projektanta branz?y inz?ynieryjno-drogowej40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1)zmiany obowia?zuja?cych przepiso?w, norm i warunko?w technicznych maja?cych istotny wpływ na zakres i przedmiot wykonywanych prac; 2)zmiana osoby projektanta - w sytuacjach opisanych w § 5 ust. 2 umowy, 3)zmiana podmiotu, o kto?rym mowa w art. 22a ustawy Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiaja?cemu, z?e nowy podmiot spełnia warunki udziału okres?lone w Specyfikacji Istotnych Warunko?w Zamo?wienia, 4)zmiana wynagrodzenia, tylko w sytuacji, gdy zmiana w zakresie wykonanych prac powoduje obniz?enie wynagrodzenia. 5)zmiana terminu realizacji zamo?wienia w przypadku opo?z?nien? w uzyskaniu przez Wykonawce? od innych włas?ciwych organo?w i podmioto?w - wymaganych na podstawie obowia?zuja?cych przepiso?w - decyzji, opinii, zgo?d i uzgodnien? oraz warunko?w technicznych w zakładanym przez Zamawiaja?cego terminie, w szczego?lnos?ci: a)w cia?gu 50 dni od dnia złoz?enia wniosku o uzgodnienie dokumentacji - ZUDP i inne uzgodnienia branz?owe lub warunki techniczne, b)przedłuz?ania sie? innego od okres?lonego w pkt a) terminu załatwienia sprawy przez organy administracji lub inne podmioty z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce?, termin załatwienia sprawy nalez?y przyja?c? zgodnie z art. 35 § 3 ustawy kodeks poste?powania administracyjnego, c)wysta?pienie usług dodatkowych - jez?eli koniecznos?c? rozszerzenia zakresu opracowania naste?puje wskutek opinii, decyzji, zgo?d i uzgodnien? oraz warunko?w technicznych wydanych przez inne organy i podmioty. 6)zmiana terminu realizacji zamo?wienia w przypadku opo?z?nien? wynikaja?cych z przedłuz?aja?cej sie? procedury przetargowej (w szczego?lnos?ci: przedłuz?enie terminu zwia?zania oferta?, wniesienie odwołania) maja?cych wpływ na termin podpisania umowy z wykonawca?; Powyz?sze zdarzenia winny zostac? bezzwłocznie pisemnie zgłoszone przez Wykonawce? Zamawiaja?cemu, ła?cznie z dowodami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-20, godzina: 14:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert nasta?pi w siedzibie Zamawiaja?cego: Urza?d Miejski w Nowym Tomys?lu Adres: 64-300 Nowy Tomys?l, ul. Poznan?ska 33 poko?j 26, w dniu 20.02.2018 r. o godzinie 15:00

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.