eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Dostawa artykułów spożywczychOgłoszenie z dnia 2020-02-25Ogłoszenie nr 516210-N-2020 z dnia 2020-02-25 r.

Areszt Śledczy w Katowicach: Dostawa artykułów spożywczych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Areszt Śledczy w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 27151806600000, ul. ul. Mikołowska  , 40-067  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 084 567, e-mail zp_katowice@sw.gov.pl, faks 322 512 931.
Adres strony internetowej (URL): www.sw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.zp.sw.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
więzienictwo

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.zp.sw.gov.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Tak
Areszt Śledczy w Katowicach, ul. Mikołowska 10a, 40 - 067 Katowice


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych
Numer referencyjny: DKW. 2232.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sukcesywne dostawy różnych artykułów spożywczych do Aresztu Śledczego w Katowicach: Część 1 - Artykuły nabiałowe i tłuszcze jadalne (kod CPV 1550000-8, 15400000-2) Część 2 - Różne artykuły spożywcze (kod CPV 15800000-6) Część 3 - Konserwy rybne (kod CPV 15200000-0) Część 4 - Ryby mrożone, przetwory rybne (kod CPV 15220000-6) Część 5 - Warzywa przetworzone - kiszonki (kod CPV 15330000-0) Część 6 - Jaja spożywcze (kod CPV 03142500-3) Część 1 - Artykuły nabiałowe i tłuszcze jadalne: 1. Mleko w proszku granulowane odtłuszczone (opakowanie 5 - 25 kg), 400 kg. 2. Serek topiony *kształt zbliżony do kostki lub trójkąta, opakowanie bezpośrednie sera nieuszkodzone, dopuszcza się lekkie odchylenia od regularnego kształtu oraz lekkie odciśnięcia spowodowane opakowaniem bezpośrednim (opakowanie jednostkowe 0,1 kg), 1300 kg. 3. Serek homogenizowany naturalny, struktura jednolita, pastowata, dopuszcza się lekki wypływ serwatki I lekką mączystość, barwa kremowa jednolita w całej masie (opakowanie z tworzywa sztucznego zamykane zatyczką z folii aluminiowej termozgrzewalnej o gramaturze 0,1 - 0,15 kg,) termin przydatności do spożycia min. 10 dni od daty dostawy, 2250 kg. 4. Serek kanapkowy naturalny do smarowania, jednolita pastowata struktura smarowna, barwa biała do lekko kremowej (opakowanie z tworzywa sztucznego zamykane zatyczką z folii aluminiowej termozgrzewalnej o gramaturze 0,1 - 0,150 kg) termin przydatności do spożycia min. 10 dni od daty dostawy, 420 kg. 5. Ser twarogowy chudy, słabo lub średniozwarty, barwa biała lub kremowa, jednolita, konsystencja od słabo do średniozwartej, zawartość suchej masy nie mniejsza niż 23,5% (opakowanie 0,2 - 0,25 kg) termin przydatności do spożycia min. 10 dni od daty dostawy, 2250 kg. 6. Serek typu fromage, konsystencja kremowa, jednolita, smarowna z lekkim odpływem serwatki, barwa niejednolita, w zależności od dodanych przypraw (opakowanie jednostkowe o gramaturze 0,08 -0,1 kg z folii wielowarstwowej lub kształtki z tworzywa sztucznego zamykane zakrywką z folii aluminiowej termozgrzewalnej) termin przydatności do spożycia min. 10 dni od daty dostawy, 1750 kg. 7. Ser żółty twardy, pełnotłusty, podpuszczkowy dojrzewający wyrabiany z mleka pasteryzowanego o ustalonej zawartości tłuszczu nie mniej niż 45%, bez dodatku tłuszczu roślinnego* Kształt, płaski cylinder lub o bokach prostych, wierzch i spód lekko wypukłe, miąższ elastyczny, miękki, zwarty (opakowanie, kostka lub blok od 1,5 do 5 kg), 750 kg. 8. Serek ziarnisty, ziarna nieregularne, różnej wielkości, jednolita barwa w całej masie, (opakowanie z tworzywa sztucznego zamykane zatyczką z folii aluminiowej termozgrzewalnej o gramaturze 0,15 kg) termin przydatności do spożycia min. 10 dni od daty dostawy, 370 kg. 9. Jogurt owocowy skrzep rozbity z widocznymi cząstkami owoców, barwa charakterystyczna dla użytych dodatków, jednolita konsystencja (opakowanie z tworzywa sztucznego zamykane zatyczką z folii aluminiowej termozgrzewalnej o gramaturze 0,12 - 0,2 kg) termin przydatności do spożycia min. 10 dni od daty dostawy, 150 kg. 10. Jogurt naturalny skrzep jednolity, zwarty, dopuszczalny lekki podciek serwatki, barwa biała do lekko kremowej, jednolita i zwarta konsystencja, galaretowata w przekroju (opakowanie z tworzywa sztucznego zamykane zatyczką z folii aluminiowej termozgrzewalnej o gramaturze 0,12 - 0,2 kg) termin przydatności do spożycia min. 10 dni od daty dostawy, 200 kg. 11. Śmietana 12% (opakowanie 0,2 - 1 litr) płyn jednorodny barwa i konsystencja jednolita w całej masie, termin przydatności do spożycia min. 10 dni od daty dostawy, 300 l. 12. Margaryna roślinna do smarowania pieczywa forma plastyczna, wytwarzana z tłuszczów i olejów jadalnych (kostka 0,25 kg), zawartość tłuszczu minimum 40%, 7800 kg. 13. Olej roślinny jadalny, rzepakowy, słonecznikowy przejrzysty, klarowny, pozbawiony osadu, poddawany procesom rafinacyjnym, (opakowanie jednostkowe od 1 - 5 litrów),1000 l. * - nie dopuszcza się produktów seropodobnych Część 2 - Różne artykuły spożywcze: 1. Dżem owocowy, opak. jednostkowe 25g, 140kg. 2. Miód pszczeli naturalny - opak. jednostkowe 25g, 60kg. 3. Dżem owocowy, opakowanie - wiaderka do 15kg, 1500kg. 4. Powidła śliwkowe, opakowanie - wiaderka do 15kg, 1400kg. 5. Marmolada wieloowocowa twarda, opakowanie - wiaderka do 15kg, 1400kg 6. Groszek konserwowy kl. I, opak. puszka od 0,4 do 5 kg, 320kg. 7. Papryka konserwowa w zalewie - opak. puszki lub słoje, waga netto po odcieku min. 45%wagi, 320kg. 8. Koncentrat pomidorowy 30%, produkt otrzymany ze świeżych lub mrożonych, dojrzałych, czerwonych pomidorów poddanych procesowi przetarcia i zagęszczenia, utrwalony termicznie, w opakowaniach hermetycznie zamkniętych opak. puszka do 5 kg, 1000kg. 9. Mieszanka warzyw suszonych - minimum 5 składnikowa (m.in. seler, pietruszka, marchew, cebula, por), warzywa sypkie, nieoblodzone wolne od zlepieńców trwałych bez uszkodzeń mechanicznych i oparzeliny mrozowej opak. do 10 kg, 180kg. 10. Fasola biała Jaś, opak. do 50 kg, 1100kg. 11. Groch obłuskany, opak. do 50 kg, 1350kg. 12. Krajanka sojowa, opak. do 20 kg, 170kg. 13. Kotlety sojowe (schabowe), opak do 20 kg, 280kg. 14. Granulat sojowy, opak. do 20 kg, 120kg. 15. Herbata granulowana, opakowania do 10 kg, 220kg. 16. Kawa zbożowa, opakowania do 10 kg, 120kg. 17. Musztarda, opak. jednostkowe 1 kg, 200kg. 18. Majonez, 35kg. 19. Pieprz czarny mielony opakowanie do 1 kg, 110kg. 20. Majeranek w opakowaniach do 1 kg, 25kg. 21. Liść laurowy w opakowaniach do 1 kg, 25kg. 22. Ziele angielskie ziarno w opakowaniach do 1 kg, 18kg. 23. Papryka słodka mielona w opakowaniach do 1 kg, 55kg. 24. Czosnek mielony w opakowaniach do 1 kg, 75kg. 25. Koperek suszony w opakowaniach do 1 kg, 15kg. 26. Przyprawa uniwersalna w proszku typu jarzynka lub równoważna, 70kg. 27. Sól jodowana paczkowana po 1 kg, 1450kg. 28. Przyprawa w płynie typu magi w opakowaniach do 2l., 1150l. 29. Ocet spirytusowy 10%,opak. jednostkowe 1l, 150l. 30. Przyprawa do mięs w proszku, 33kg. 31. Przyprawa do bigosu w proszku, 7kg. 32. Kminek przyprawa, 3kg. 33. Syrop wysoko słodzony, 400l. 34. Kwasek cytrynowy, 3kg. 35. Bulion drobiowy, opak. do 20 kg, 150kg. 36. Sos grzybowy w proszku, opak. do 20 kg, 50kg. 37. Sos pieczeniowy w proszku, opak. do 20 kg, 50kg. 38. Sos boloński w proszku, opak. do 20 kg, 70kg. 39. Sos myśliwski w proszku - opak. do 20 kg, 50kg. 40. Zupa w proszku - barszcz biały, opak. do 20 kg, 180kg. 41. Żurek śląski - zakwas w płynie do 1l, 720l. Część 3 - Konserwy rybne: 1. Konserwa - sałatka rybna typu Neptun lub równoważna puszka z samootwieraczem - waga jednostkowa do 330g, 620kg. 2. Konserwa - paprykarz szczeciński puszka z samootwieraczem - waga jednostkowa do 330g, 700kg. 3. Konserwa - szprot w sosie pomidorowym puszka z samootwieraczem - waga jednostkowa do 330g, 520kg Część 4 - Ryby mrożone, przetwory rybne: 1. Filety śledziowe typu matias w wiaderkach, płaty mięsa o nieregularnej wielkości i kształcie, barwa ryb od jasnokremowej do kremowej, zalewy pomarańczowa, tekstura charakterystyczna dla gatunku ryb, niespuszczalna mazista lub twarda, konsystencja zalewy charakterystyczna dla zalewy, zawiesista, nierozcieńczona, opakowania do 12 kg, 210kg. 2. Ryba mrożona - filet z mintaja mrożony - w technologii shatterpack (SHP): filety całe, bez obcych zanieczyszczeń, jasna tkanka mięsna bez przekrwień i przebarwień, tekstura zwarta i krucha, soczysta charakterystyczna dla mintaja, ryby układane warstwami, przekładane folią, mrożone w blokach, zawartość glazury: 3-5%, w opakowaniach kartonowych do 25kg, 250kg. 3. Kotlet rybny mrożony - produkt garmażeryjny, panierowany, skład ryby min. 40%, 750kg. Część 5 - Warzywa przetworzone kiszonki: 1. Kapusta kiszona opak. beczki zamykane - pojemność do 80 kg, 8200kg. 2. Ogórki kiszone opak. beczki zamykane - pojemność do 80 kg, 5500kg. Część 6 - Jaja spożywcze: 1. Jaja konsumpcyjne skorupa o normalnym kształcie, czysta, nieuszkodzona, niemyta, nieczyszczona - klasa świeżości - A, kategoria wagowa L, 70000szt.

II.5) Główny kod CPV: 15000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15500000-8
15400000-2
18500000-6
15200000-0
15220000-6
15330000-0
03142500-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-04-01   lub zakończenia: 2021-03-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-04-01 2021-03-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia pa podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, b) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, c) pełnomocnictwo - w przypadku podmiotów występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień warunków umowy dotyczących terminu realizacji przedmiotu zamówienia jedynie w przypadkach niezależnych od wykonawcy, na skutek klęsk żywiołowych spowodowanych nieodwracalnymi działaniami przyrody lub na skutek działań osób trzecich. Udowodnienie ww. sytuacji leżeć będzie po stronie wykonawcy. Brzmienie istotnych postanowień projektu umowy może ulec zmianie w dowolnym zakresie jedynie przed terminem składania ofert. W uzasadnionych przypadkach dotyczących: wstrzymania, zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zmiany marki, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie oferowanego asortymentu z zastrzeżeniem, iż oferowany zamiennik musi odpowiadać parametrom, co najmniej takim (niegorszym) jak oferowany produkt z gwarancją zachowania oferowanej ceny. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian zawartej umowy jedynie w przypadku,gdy wynikać to będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (m. in. zmiany wysokości podatku od towarów i usług)
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-04, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.