eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie - z podziałem na części: Część nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Część nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach, Część nr 3 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach, Część nr 4 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, Część nr 5 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-02-25Ogłoszenie nr 515948-N-2020 z dnia 2020-02-25 r.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie: Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie - z podziałem na części: Część nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Część nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach, Część nr 3 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach, Część nr 4 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, Część nr 5 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 58889000000000, ul. ul. B. Głowackiego  56 , 30-085  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 44 65 700, 44 65 810, e-mail i.gesiarz@zdw.krakow.pl, faks 12 44 65 702.
Adres strony internetowej (URL): www.zdw.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.zdw.krakow.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.zdw.krakow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej - za pomocą operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków pok. 220


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie - z podziałem na części: Część nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Część nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach, Część nr 3 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach, Część nr 4 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, Część nr 5 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-9/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia w zakresie każdej z pięciu wyodrębnionych części zamówienia (Część nr 1 - 5) obejmuje dostawę znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wraz z transportem do siedzib Rejonów Dróg Wojewódzkich (Obwodów Drogowych): o Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Obwód Drogowy w Kętach (ul. Błonie 17) i Obwód Drogowy w Babicach (ul. Zakopiańska 10) - Część nr 1, o Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach - Obwód Drogowy w Jakubowicach (Jakubowice 75) i Obwód Drogowy w Wolbromiu (ul. Garbarska 37) - Część nr 2, o Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach - Obwód Drogowy w Myślenicach (ul. Drogowców 2) i Obwód Drogowy w Bochni (ul. Proszowska 14) - Część nr 3, o Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu - Obwód Drogowy w Starym Sączu (ul. Źródlana 24) i Obwód Drogowy w Czarnym Dunajcu (ul. Kolejowa 30G) - Część nr 4, o Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie - Obwód Drogowy w Ciężkowicach (ul. Równa 10) i Obwód Drogowy w Sieradzy (Sieradza 229) - Część nr 5. Dostawa realizowana będzie w miarę potrzeb, sukcesywnie w ciągu roku. Podana w Wycenie ofertowej (zał. nr od 2.1.1. do 2.5.1. SIWZ) ilość znaków i urządzeń BRD określa maksymalny zakres i wartość zamówienia w ramach każdej z części zamówienia. Zamawiający gwarantuje realizację umowy w zakresie każdej z części zamówienia w zakresie minimum 80 % wartości umownej brutto oraz zastrzega sobie możliwość zmian ilości znaków i urządzeń BRD pomiędzy określonymi kategoriami znaków bez konieczności zmiany (aneksowania) umowy. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 34992200-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34996000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-18

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał dostawy obejmujące łącznie co najmniej 1000 sztuk tarcz znaków drogowych pionowych. UWAGA! - Wykonanie wymaganych dostaw mogło nastąpić w ramach jednego lub odrębnych zadań. - Przedmiotowy warunek jest jednolity dla wszystkich części zamówienia wskazanych w cz. I pkt 1 SIWZ - spełnienie wymogu legitymowania się wiedzą i doświadczeniem wskazanym w ramach warunku określonego w cz. II pkt 3.1.3. SIWZ umożliwia Wykonawcy złożenie ofert na dowolną ilość części zamówienia objętych niniejszym postępowaniem (jedną lub więcej części wskazanych w cz. I pkt 1) SIWZ. - Zamawiający informuje, iż w przypadku wykazywania na potrzeby potwierdzania spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku udziału w postępowaniu doświadczenia w realizacji zadania / zadań wykonanego / wykonanych przez grupę wykonawców (np. konsorcjum), za miarodajne z punktu widzenia wykazania spełniania tego warunku zostanie uznane jedynie doświadczenie polegające na faktycznej realizacji prac wskazanych w treści tych warunków. Nie zostanie uznane za potwierdzenie spełniania tego warunku legitymowanie się nabyciem doświadczenia w realizacji zadania / zadań wykonanego / wykonanych przez grupę wykonawców (np. konsorcjum) jedynie poprzez fakt bycia jednym z członków tej grupy (np. członkiem konsorcjum), jeżeli faktycznie nie zrealizowało się w ramach tego zadania / tych zadań prac wskazanych w treści tego warunku, chyba że Wykonawca wykaże, iż nawet pomimo braku faktycznej realizacji w ramach danego / danych zadania / zadań wskazanych w warunku prac to jednak zakres i przedmiot czynności, obowiązków i odpowiedzialności faktycznie odnosił się do całości zadania / zadań (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych), co oznaczałoby nabycie doświadczenia odnośnie całości jego / ich przedmiotu (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit. a, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w stosunku do: o podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, o Podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy nie są podmiotami, na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 1 ich dotyczące.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże dostawy określone w warunku wskazanym w cz. II pkt 3.1.3. SIWZ oraz złoży dowody, że dostawy te zostały wykonane należycie. Przedmiotowy wykaz dostaw należy złożyć na formularzu udostępnionym w ramach SIWZ - wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi zał. nr 5 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w celu udowodnienia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Przedmiotowe zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą w formie pisemnej (oryginale). 2. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE GRUPY KAPITAŁOWEJ Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (protokołu z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej (oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) na formularzu udostępnionym w ramach SIWZ - wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi zał. nr 4 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: o Część 1 - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) o Część 2 - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) o Część 3 - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) o Część 4 - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) o Część 5 - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
skrócenie terminu realizacji dostaw przedmiotu zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 144 ustawy PZP. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, zgodnie z zapisami wzoru umowy (§ 10) - zał. nr 6.1. / 6.2. / 6.3. / 6.4. / 6.5. SIWZ. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-04, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
W kryterium skrócenie terminu realizacji dostaw przedmiotu zamówienia ocenie podlegać będzie skrócenie terminu realizacji w zakresie: - dostaw pilnych - w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego, tj. 7 dni roboczych, przy czym największy dopuszczalny okres skrócenia realizacji dostaw pilnych może wynosić 6 dni, tj. najkrótszy możliwy termin realizacji dostaw pilnych może wynosić 1 dzień roboczy, - dostaw zwykłych - w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego, tj. 10 dni roboczych, przy czym największy dopuszczalny okres skrócenia realizacji dostaw zwykłych może wynosić 6 dni, tj. najkrótszy możliwy termin realizacji dostaw zwykłych może wynosić 4 dni robocze, zgodnie z deklaracją Wykonawcy podaną w ofercie.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie - z podziałem na części: Część nr 1 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w zakresie każdej z pięciu wyodrębnionych części zamówienia (Część nr 1 - 5) obejmuje dostawę znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wraz z transportem do siedzib Rejonów Dróg Wojewódzkich (Obwodów Drogowych): Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Obwód Drogowy w Kętach (ul. Błonie 17) i Obwód Drogowy w Babicach (ul. Zakopiańska 10)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34992200-9, 34996000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-18
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
skrócenie terminu realizacji dostaw przedmiotu zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W kryterium skrócenie terminu realizacji dostaw przedmiotu zamówienia ocenie podlegać będzie skrócenie terminu realizacji w zakresie: - dostaw pilnych - w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego, tj. 7 dni roboczych, przy czym największy dopuszczalny okres skrócenia realizacji dostaw pilnych może wynosić 6 dni, tj. najkrótszy możliwy termin realizacji dostaw pilnych może wynosić 1 dzień roboczy, - dostaw zwykłych - w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego, tj. 10 dni roboczych, przy czym największy dopuszczalny okres skrócenia realizacji dostaw zwykłych może wynosić 6 dni, tj. najkrótszy możliwy termin realizacji dostaw zwykłych może wynosić 4 dni robocze,zgodnie z deklaracją Wykonawcy podaną w ofercie.


Część nr: 2Nazwa: Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie - z podziałem na części: Część nr 2 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wraz z transportem do siedzib Rejonów Dróg Wojewódzkich (Obwodów Drogowych): Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach - Obwód Drogowy w Jakubowicach (Jakubowice 75) i Obwód Drogowy w Wolbromiu (ul. Garbarska 37)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34992200-9, 34996000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-18
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
skrócenie terminu realizacji dostaw przedmiotu zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W kryterium skrócenie terminu realizacji dostaw przedmiotu zamówienia ocenie podlegać będzie skrócenie terminu realizacji w zakresie: - dostaw pilnych - w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego, tj. 7 dni roboczych, przy czym największy dopuszczalny okres skrócenia realizacji dostaw pilnych może wynosić 6 dni, tj. najkrótszy możliwy termin realizacji dostaw pilnych może wynosić 1 dzień roboczy, - dostaw zwykłych - w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego, tj. 10 dni roboczych, przy czym największy dopuszczalny okres skrócenia realizacji dostaw zwykłych może wynosić 6 dni, tj. najkrótszy możliwy termin realizacji dostaw zwykłych może wynosić 4 dni robocze, zgodnie z deklaracją Wykonawcy podaną w ofercie.


Część nr: 3Nazwa: Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie - z podziałem na części: Część nr 3 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wraz z transportem do siedzib Rejonów Dróg Wojewódzkich (Obwodów Drogowych): Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach - Obwód Drogowy w Myślenicach (ul. Drogowców 2) i Obwód Drogowy w Bochni (ul. Proszowska 14)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34992200-9, 34996000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-18
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
skrócenie terminu realizacji dostaw przedmiotu zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W kryterium skrócenie terminu realizacji dostaw przedmiotu zamówienia ocenie podlegać będzie skrócenie terminu realizacji w zakresie: - dostaw pilnych - w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego, tj. 7 dni roboczych, przy czym największy dopuszczalny okres skrócenia realizacji dostaw pilnych może wynosić 6 dni, tj. najkrótszy możliwy termin realizacji dostaw pilnych może wynosić 1 dzień roboczy, - dostaw zwykłych - w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego, tj. 10 dni roboczych, przy czym największy dopuszczalny okres skrócenia realizacji dostaw zwykłych może wynosić 6 dni, tj. najkrótszy możliwy termin realizacji dostaw zwykłych może wynosić 4 dni robocze, zgodnie z deklaracją Wykonawcy podaną w ofercie.


Część nr: 4Nazwa: Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie - z podziałem na części: Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wraz z transportem do siedzib Rejonów Dróg Wojewódzkich (Obwodów Drogowych): Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu - Obwód Drogowy w Starym Sączu (ul. Źródlana 24) i Obwód Drogowy w Czarnym Dunajcu (ul. Kolejowa 30G)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34992200-9, 34996000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-18
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
skrócenie terminu realizacji dostaw przedmiotu zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W kryterium skrócenie terminu realizacji dostaw przedmiotu zamówienia ocenie podlegać będzie skrócenie terminu realizacji w zakresie: - dostaw pilnych - w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego, tj. 7 dni roboczych, przy czym największy dopuszczalny okres skrócenia realizacji dostaw pilnych może wynosić 6 dni, tj. najkrótszy możliwy termin realizacji dostaw pilnych może wynosić 1 dzień roboczy, - dostaw zwykłych - w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego, tj. 10 dni roboczych, przy czym największy dopuszczalny okres skrócenia realizacji dostaw zwykłych może wynosić 6 dni, tj. najkrótszy możliwy termin realizacji dostaw zwykłych może wynosić 4 dni robocze, zgodnie z deklaracją Wykonawcy podaną w ofercie.


Część nr: 5Nazwa: Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie - z podziałem na części: Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wraz z transportem do siedzib Rejonów Dróg Wojewódzkich (Obwodów Drogowych): Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie - Obwód Drogowy w Ciężkowicach (ul. Równa 10) i Obwód Drogowy w Sieradzy (Sieradza 229)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34992200-9, 34996000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-18
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
skrócenie terminu realizacji dostaw przedmiotu zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W kryterium skrócenie terminu realizacji dostaw przedmiotu zamówienia ocenie podlegać będzie skrócenie terminu realizacji w zakresie: - dostaw pilnych - w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego, tj. 7 dni roboczych, przy czym największy dopuszczalny okres skrócenia realizacji dostaw pilnych może wynosić 6 dni, tj. najkrótszy możliwy termin realizacji dostaw pilnych może wynosić 1 dzień roboczy, - dostaw zwykłych - w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego, tj. 10 dni roboczych, przy czym największy dopuszczalny okres skrócenia realizacji dostaw zwykłych może wynosić 6 dni, tj. najkrótszy możliwy termin realizacji dostaw zwykłych może wynosić 4 dni robocze, zgodnie z deklaracją Wykonawcy podaną w ofercie.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.