eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach SĄDU REJONOWEGO W MIĘDZYRZECZU, SĄDU REJONOWEGO W STRZELCACH KRAJ. ORAZ SĄDU REJONOWEGO W SULĘCINIE WRAZ Z TERENAMI PRZYLEGŁYMI DO BUDYNKÓW

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-02-19Ogłoszenie nr 515639-N-2019 z dnia 2019-02-19 r.

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp.: Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach SĄDU REJONOWEGO W MIĘDZYRZECZU, SĄDU REJONOWEGO W STRZELCACH KRAJ. ORAZ SĄDU REJONOWEGO W SULĘCINIE WRAZ Z TERENAMI PRZYLEGŁYMI DO BUDYNKÓW
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp., krajowy numer identyfikacyjny 64627400000000, ul. Mieszka I  33 , 66-400  Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 0957256749, , e-mail awalewander@gorzow-wlkp.so.gov.pl, , faks 957 202 807.
Adres strony internetowej (URL): www.gorzow-wlkp.so.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.gorzow-wlkp.so.gov.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć pisemnie np. za pośrednictwem operatora pocztowego, poczty kurierskiej lub osobiście.
Adres:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ul. Mieszka I 33,66-400 Gorzów Wlkp.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach SĄDU REJONOWEGO W MIĘDZYRZECZU, SĄDU REJONOWEGO W STRZELCACH KRAJ. ORAZ SĄDU REJONOWEGO W SULĘCINIE WRAZ Z TERENAMI PRZYLEGŁYMI DO BUDYNKÓW
Numer referencyjny: 1/ZP/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: .Sąd Okręgowy Gorzowie Wlkp., zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach, SĄDU REJONOWEGO W MIĘDZYRZECZU, SĄDU REJONOWEGO W STRZELCACH KRAJ. ORAZ SĄDU REJONOWEGO W SULĘCINIE WRAZ Z TERENAMI PRZYLEGŁYMI DO BUDYNKÓW", zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90919200-4
90612000-0
90620000-9
90630000-2
90911300-9
90914000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony poprzez złożenie oświadczenia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej dwie główne usługi rozumiane jako dwie umowy/dwa zamówienia o wartości brutto co najmniej 100 000.00 zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100) w odniesieniu do umowy/jednego zamówienia polegającą na sprzątaniu pomieszczeń biurowych. Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną/wykonywaną usługę zakończoną przed dniem otwarcia ofert, a także trwającą nadal, pod warunkiem, że usługa utrzymania czystości została zrealizowana do dnia otwarcia ofert na wartość brutto co najmniej 100 000.00 zł.Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy : a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do s.i.w.z.; Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, o których mowa powyżej. Jeżeli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia, c) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 3 stosuje się. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (w załączeniu wzór formularza do ewentualnego wykorzystania - załącznik nr 5 do s.i.w.z). 5. W zakresie nieuregulowanym s.i.w.z., zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016 r., poz. 1126).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
11. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 12. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale V s.i.w.z w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Na wniosek Wykonawcy zawierający prośbę o przesłanie s.i.w.z. w wersji edytowalnej oraz adres e - mail Wykonawcy, na który s.i.w.z. ma być wysłana - Zamawiający prześle s.i.w.z. w edytowalnej wersji elektronicznej. 1. Zamawiający przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, żąda od ich adresata niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu (adres e-mail) podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. Zamawiający niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji, przekazanego przez Wykonawcę faksem lub drogą elektroniczną, na żądanie Wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium należy wnieść w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe Zamawiającego 69 1130 1017 0021 1002 8190 0004 z dopiskiem 1/ZP/2019. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w formie oryginału do kasy Zamawiającego to jest Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp., ul. Mieszka I 33, Biuro Obsługi Interesanta, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00. Prosimy nie załączać oryginału gwarancji ani poręczenia do oferty. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku, gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika. 5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia: 1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 9, bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. 8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, 2) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt 2. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 14. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 16. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
doświadczenie40,00
cena60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: kompleksowe utrzymanie czystości w budynku Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu ul. Wojska Polskiego 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Wymagania: a) usługa wykonywana codziennie, w dniach pracy sądu, po godzinach urzędowania, za wyjątkiem pomieszczeń, w których sprzątanie odbywa się w obecności pracowników sądu w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki od godz. 7:00 do 18:00, od wtorku do piątku od godz. 7:00 do 15:00, (w takich pomieszczeniach jak kasa, archiwum zakładowe, magazyn dowodów rzeczowych, serwerownia); b) wykonawca skieruje do wykonania usługi taką liczbę pracowników, która zapewni właściwe jej wykonywanie; pracownicy skierowani do wykonania usługi zostaną przez Wykonawcę zaopatrzeni w odpowiednią odzież ochronną oraz przeszkoleni z zakresu BHP i PPOŻ; c) zamawiający wymaga aby osoby skierowane przez Wykonawcę do wykonania usługi nie były karane za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, przeciwko którym nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; d) wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć w ciągu dwóch tygodni od dnia podpisania umowy zaświadczenia o niekaralności dla osób skierowanych do realizacji zamówienia; e) wykonawca zapewni: - wszelkie środki czystości chemiczne i higieniczne, materiały, narzędzia i urządzenia oraz inne środki niezbędne do należytego wykonania usługi, które muszą posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty, spełniać obowiązujące normy, stosowane mają być zgodnie z zaleceniami producenta produktu oraz muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Powinny być także właściwej jakości i stosowne do obiektu użyteczności publicznej, w którym mają być używane; - sprzęt niezbędny do utrzymania czystości na parkingu Sądu w Międzyrzeczu (w tym również w okresie zimowym sprzęt do odśnieżania, w tym wywóz śniegu) i czyszczenia elementów ściekowych ACO na parkingu oraz przed budynkiem; f) posiadanie sprzętu niezbędnego do utrzymania czystości wokół budynku, w tym również przycinanie żywopłotu, a w okresie zimowym sprzęt do odśnieżania oraz niezbędne ilości piasku i soli do posypywania chodników wokół budynku Zamawiającego. Nie dopuszcza się posypywania piaskiem powierzchni parkingu ze względu na zanieczyszczenie elementów ACO i studzienek burzowych; sprzętu niezbędnego do utrzymania czystości na dachu budynków Sądu w Międzyrzeczu, w tym do usuwania sopli i odśnieżania dachów; g) wykonawca zapewnia do realizacji usługi papier toaletowy (biały), ręczniki papierowe (białe), mydło antybakteryjne w płynie, zapachowe kostki toaletowe, odświeżacze powietrza (spray) - do codziennego uzupełniania we wszystkich łazienkach Zamawiającego; h) czyszczenie z lodu i zanieczyszczeń kanałów odwadniających (ACO). Liczbę osób określi Wykonawca i przedstawi Zamawiającemu ich listę (najpóźniej w dniu podpisania umowy) na podstawie własnego doświadczenia zawodowego i po zapoznaniu się z zakresem prac. Wykonawca zobowiązany jest dostosować czas świadczenia usługi do ewentualnych zmian godzin urzędowaniu Sądu. Dodatkowo: Osoba/y do obsługi dziennej w godzinach urzędowania do utrzymania czystości codziennej w budynku i wokół budynku sądu tj. parking , chodnik. 1.Zestawienie sprzątanych powierzchni: budynek Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu przy ul. Wojska Polskiego 1 - o łącznej powierzchni 1.720 m2: - płytki gresowe - ok. 897 m2 - wykładzina PCV - ok. 586 m2 - wykładzina dywanowa - ok. 150 m2 - panele - ok. 81 m2 - powierzchnia okien - ok. 300 m2 - teren na zewnątrz budynku - ok. 500 m2 - teren zieleni - ok. 25 m2 1. Częstotliwość sprzątania: Sprzątanie pomieszczeń biurowych i sal rozpraw Zakres prac Częstotliwość wykonywa 1. Odkurzanie wykładzin dywanowych codziennie 2. Mycie na mokro twardych powierzchni podłóg codziennie 3. Przecieranie na wilgotno zewnętrznych powierzchni mebli, biurek codziennie 4. Wycieranie na wilgotno drzwi i parapetów codziennie 5. Opróżnianie koszy i wymiana worków foliowych codziennie 6.Wycieranie i odtłuszczanie słuchawek telefonicznych codziennie 7. Wycieranie i odtłuszczanie klamek drzwi codziennie 8. Odkurzanie mechaniczne mebli tapicerskich 1 raz w tygodniu 9. Przecieranie na wilgotno nóg krzeseł i stołów 1 raz w tygodniu 10. Mycie pionowych powierzchni mebli biurowych 1 raz w tygodniu 11. Mycie drzwi 1 raz w tygodniu 12. Pranie wykładziny dywanowej 2 razy w roku 13. Mycie kaloryferów 2 razy w roku 14. Mycie okien i ram okiennych 2 razy w roku 15. Usuwanie pajęczyn 1 raz w tygodniu 16. Opróżnianie niszczarek pełne worki 17. Odkurzanie regałów, usuwanie pajęczyn, zamiatanie i mycie podłóg, mycie okien i parapetów - w pomieszczeniach archiwalnych 2 razy w roku Sprzątanie traktów komunikacyjnych, wejść i innych dużych powierzchni (sale rozpraw) przeznaczone do mycia maszynowego Zakres prac Częstotliwość wykonywa 1. Mycie na mokro twardych powierzchni podłóg codziennie 2. Mycie na mokro powierzchni schodów codziennie 3. Mycie barierek i poręczy 1 raz w tygodniu 4. Mycie mechaniczne powierzchni, zgodnie z technologią 1 raz w tygodniu 5. Mycie ręczne w miejscach niedostępnych dla maszyn 1 raz w tygodniu 6. Ręczne mycie cokolików oraz innych powierzchni związanych z posadzką 1 raz w tygodniu Sprzątanie pomieszczeń sanitarnych Zakres prac Częstotliwość wykonywa 1. Mycie wszystkich urządzeń sanitarnych (armatura, biała armatura, wyposażenie sanitariatów, kosze na śmieci, deski sedesowe, parapety) codziennie 2. Mycie podłóg codziennie 3. Opróżnianie koszy na śmieci i wymiana worków foliowych codziennie 4. Mycie luster codziennie 5. Mycie ścian pokrytych płytkami ceramicznymi 1 raz w tygodniu 6.Dezynfekcja lub mycie preparatem dezynfekującym powierzchni i urządzeń w sanitariatach codziennie 7. Uzupełnianie pojemników na papier toaletowy i ręczniki papierowe codziennie Ilość koszy wraz z litrażem: 5L-10 sztuk 10L-28 sztuk 15L-24 sztuk Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu: - 53 zatrudnione osoby, - dozowników mydła -8 szt. - podajników papieru toaletowego - 12 szt. - podajników do ręczników - 8 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90919200-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
doświadczenie40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: kompleksowe utrzymanie czystości w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Kraj
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budynek Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich, ul. Rynek 2-3 Siedziba sądu składa się z dwóch podpiwniczonych budynków połączonych wspólnym wejściem. - całkowita powierzchnia użytkowa (w tym około 673,30m2 terakota, 328 m2 powierzchnia wykładziny) 1.453,60 m2 - powierzchnia piwnic 181,20 m2 - okna 157,5 m2 - teren przyległy do budynku sądu około 30,0 m2 - pojemniki na papier toaletowy 18 szt. - pojemniki na mydło 17 szt. Ilość osób pracujących w budynkach 43. II. Wykaz osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji umowy: Osoby sprzątające budynek Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Rynek 2 - 3 codziennie po godzinach urzędowania Sądu tj. poniedziałek od 1700 do 2200, od wtorku do piątku w godzinach od 15 30 do 20 00. Osoby do obsługi codziennej pomieszczeń archiwalnych, registratury, kasy, magazynu dowodów rzeczowych, ciągów komunikacyjnych tj. sprzątanie awaryjne, poranne oraz sprzątanie w obecności pracownika Sądu w godzinach urzędowania tj. od 7 15 do 15 15 : Liczbę osób określi Wykonawca na podstawie zakresu prac, możliwości mechanizacji prac oraz własnego doświadczenia zawodowego i przedstawi ich listę najpóźniej w dniu podpisania umowy. III. Wykaz sprzętu, materiałów i urządzeń, które powinien posiadać Wykonawca do realizacji umowy. Prosty sprzęt sprzątający: wózki serwisowe, zestawy serwisowe, wiadra, szczotki, mopy, szufelki, ścierki, sprzęt do mycia szyb, również drabiny, sprzęt zabezpieczający i BHP. Zmechanizowany sprzęt sprzątający: odkurzacze, odkurzacze piorące (ekstraktory), szorowarki, zmywarki, zamiatarki, polerki. Odpowiednie profesjonalne środki chemiczne czyszczące, zabezpieczające do różnego rodzaju powierzchni, do mycia toalet, usuwające kamień, rdzę i inne uporczywe zabrudzenia, środki do prania wykładzin, środki do mycia szyb, odświeżacze powietrza do toalet. Sprzęt niezbędny do utrzymania czystości wokół budynków Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich przy ul.Rynek 2 - 3: grabie, miotły, łopaty do śniegu oraz niezbędne ilości piasku i soli do posypywania chodników. Materiały higieniczne: papier toaletowy, o ręczniki papierowe o mydło w płynie - zawierające lanolinę i inne substancje zapobiegające wysuszaniu skóry. IV. Wykaz czynności objętych umową. 1. Codziennie sprzątanie sal rozpraw, pomieszczeń biurowych, sanitarnych, korytarzy, holi, klatek schodowych w dniach pracy Sądu, po godzinach urzędowania: o zamiatanie (terakota, PCV, panele podłogowe) i usuwanie kurzu z podłóg (wykładzina dywanowa) przy pomocy sprzętu specjalistycznego, o kompleksowe mycie podłóg (terakota, PCV, panele podłogowe) oraz usuwanie innych zabrudzeń, o usuwanie kurzu z parapetów, mebli, regałów urządzeń oprócz sprzętu komputerowego, czyszczenie z zabrudzeń tablic, luster, gablot informacyjnych, napisów, znaków i oznaczeń informacyjnych w budynkach sądu i na zewnątrz tych budynków, o mycie zabrudzeń drzwi przeszklonych wewnętrznych i zewnętrznych (szyby, ramy i futryny), poręczy schodowych i powierzchni przy schodowych, o kompleksowe sprzątanie, czyszczenie i mycie sanitariatów i łazienek (podłogi, umywalki, muszle, pisuary, lustra, zabrudzone kafelki itp.), o opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci i pojemników niszczarek i wymiana worków, w tym również przed sądem, jak również utrzymywanie ich w czystości, o dbanie o zieleń znajdującą się na korytarzach, klatkach schodowych, w salach i pokojach wewnątrz budynku. 2. Codzienny dozór i sprzątanie poranne, awaryjne w godzinach pracy Sądu ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych, wejść do budynków, chodników, i parking z tyłu Sądu (odśnieżanie i posypywanie piaskiem i solą w okresie zimowym). 3. Sprzątanie w godzinach pracy Sądu, w obecności pracownika Sądu pomieszczeń (zakres prac jak w punkcie 1): o pomieszczeń archiwalnych, registratury, dodatkowo sukcesywne ręczne i mechaniczne odkurzanie regałów i akt co najmniej jeden raz w tygodniu, o kasy, magazynu dowodów rzeczowych 4. Czynności wykonywane 1 raz w tygodniu: o całościowe mycie stolarki drzwiowej wraz z futrynami, o gruntowne czyszczenie i mycie drzwi przeszklonych, witryn, gablot, tablic ogłoszeniowych, o odkurzanie obrazów i elementów dekoracyjnych, odkurzanie sprzętu p.poż. na terenie budynków Sądu, o mycie glazury ściennej w łazienkach, o mycie środkami dezynfekującymi ścian działowych drzwi i kabin w toaletach, o mycie listew i cokołów przypodłogowych, o mycie mebli i sprzętu biurowego (nie dotyczy komputerów i innego sprzętu elektronicznego), o konserwacja mebli środkami do konserwacji, o mycie grzejników, paneli grzewczych i parapetów, o przetarcie kontaktów, wyłączników elektrycznych i okablowania, elementów sieci strukturalnej, o mycie telefonów odpowiednimi środkami. 5. Czynności wykonywane 1 raz na kwartał: o szorowanie maszynowe holi, klatek schodowych oraz konserwacja chemicznymi środkami zabezpieczającymi wszystkich rodzajów podłóg, o odkurzanie ścian i sufitów, o mycie ścian, lamperii, poręczy, krat wewnętrznych i zewnętrznych, o mycie zabrudzeń cokołu budynków, daszków nad wejściami. 6. Czynności wykonywane 1 raz na pół roku (do 30 czerwca i do 31 grudnia) : o mycie okien i stolarki okiennej od wewnątrz i zewnątrz, o mycie opraw oświetleniowych, o mycie paneli ściennych, o mycie kratek wentylacyjnych 7. Czynności wykonywane nieregularnie w przypadku zajścia takiej potrzeby lub w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego: o sprzątanie pomieszczeń technicznych i gospodarczych budynków (serwerowni, kotłowni itp.) o sprzątanie dodatkowe pomieszczeń po ewentualnych remontach, przeprowadzkach, malowaniach, itp. wraz z czyszczeniem wyposażenia, gdy zachodzi taka potrzeba po wykonaniu tych prac. 8. Czynności związane z utrzymaniem czystości na terenach bezpośrednio przyległych do budynków Sądu (chodniki, parking): o codzienny dozór i w miarę potrzeby usuwanie śmieci, liści, złamanych gałęzi, o mechaniczne usuwanie trawy i chwastów z powierzchni brukowanych, o w okresie zimowym odśnieżanie, posypywanie piaskiem, w razie potrzeby solą,usuwanie sopli i odśnieżanie dachów. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90919200-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
doświadczenie40,00
cena60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: 1. kompleksowa usługa sprzątania pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: 1. kompleksowa usługa sprzątania pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ul. Kościuszki 30 oraz pomieszczeń użytkowanych przez Sąd w budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie mieszczącej się przy Placu Kościelnym 1 (budynki oddalone od siebie o ok. 50 m), o łącznej powierzchni 1288,32 m2, przyległego parkingu z kostki brukowej o powierzchni 423 m2, schodów wejściowych do budynku Sądu licowanych płytkami ceramicznymi oraz płytami granitowymi wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych o powierzchni 37 m2 oraz pielęgnacji terenu zieleni (krzewy ozdobne wieloletnie) o powierzchni 72 m2, przy użyciu narzędzi pracy oraz środków czystości wykonawcy wraz z zaopatrywaniem w środki higieny, 2. doraźne wykonywanie prac fizycznych (szacunkowo 1 godzina tygodniowo) związanych z przemieszczaniem sprzętu, mebli, materiałów biurowych, wyposażenia itp. przy użyciu - w razie potrzeby - urządzeń transportowych Wykonawcy (np. wózek transportowy, wózek schodowy); o potrzebie wykonania w/w prac Zamawiający poinformuje każdorazowo Wykonawcę z 24 godzinnym wyprzedzeniem. Usługa wykonywana codziennie, w dniach pracy Sądu, po godzinach urzędowania, za wyjątkiem: o pomieszczeń, w których sprzątanie odbywa się w obecności pracowników Sądu w godzinach urzędowania (archiwa zakładowe, magazyn dowodów rzeczowych, serwerownie), o sytuacji wyjątkowych, wymagających natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń bądź wykonania innych czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, powstałych w trakcie godzin urzędowania i uniemożliwiających bądź utrudniających normalne funkcjonowanie Sądu, o konieczności wykonania w godzinach urzędowania Sądu czynności związanych z przemieszczeniem sprzętu, mebli, materiałów biurowych, wyposażenia itp. Godziny urzędowania Sądu: o w poniedziałki od godz. 7:15 do 18:00, o w dni od wtorku do piątku od godz. 7:15 do 15:15. Wykonawca zobowiązany jest dostosować czas świadczenia usługi do ewentualnych zmian godzin urzędowaniu Sądu. Usługi sprzątania obejmują również czynności porządkowe w trakcie i po remoncie, który planowany jest w 2019 r. w budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie w części wspólnie użytkowanej z Prokuraturą oraz w pomieszczeniach użytkowanych przez Sąd, a także w toaletach w budynku Sądu. Szacunkowy czas trwania remontu ok. 4 miesięce. Wykonawca skieruje do wykonania usługi 3 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, w wymiarze 2 i 1/2 etatu, oraz wskaże koordynatora, który będzie bezpośrednio odpowiedzialny za kontrolę jakości oraz nadzór nad realizacją zadań określonych w SIWZ. Pracownicy skierowani do wykonania usługi zostaną przez Wykonawcę zaopatrzeni w odpowiednią odzież ochronną oraz przeszkoleni z zakresu BHP i PPOŻ. Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia nie były karane za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, przeciwko którym nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przed rozpoczęciem wykonywania umowy zaświadczenia o niekaralności dla osób skierowanych do realizacji zamówienia. Wykonawca zapewni wszelkie środki czystości chemiczne i higieniczne, materiały, narzędzia i urządzenia oraz inne środki niezbędne do należytego wykonania usługi. Środki czystości chemiczne i higieniczne, materiały, narzędzia i urządzenia przeznaczone do należytego wykonania usługi muszą posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz spełniać obowiązujące normy; muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta produktu oraz muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Powinny być także właściwej jakości i stosowne do obiektu użyteczności publicznej, w którym mają być używane. 1) ZESTAWIENIE SPRZĄTANYCH POWIERZCHNI a. budynek Sądu Rejonowego w Sulęcinie przy ulicy Kościuszki 30 - o łącznej powierzchni 961,4 m2; b. pomieszczenia użytkowane przez Sąd na parterze budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie na Placu Kościelnym 1, oddalonym od budynku Sądu o ok. 50 m - o łącznej powierzchni 326,92 m2; c. zbiorcze zestawienie powierzchni podłóg i posadzek w budynkach: L.p. Przeznaczenie (ilość pomieszczeń) Powierzchnia (w m2) Rodzaj podłogi 1 pomieszczenia biurowe (35) 249,45 glazura 29,85 wykładzina dywanowa 34,2 wykładzina PCV 271,4 panele podłogowe 2 archiwa (2) 130,67 glazura 3 serwerownie (3) 3,4 glazura 14 panele podłogowe 4 pomieszczenia piwniczne (4) 87 glazura 5 klatki schodowe (2) 41,9 glazura 6 komunikacja 305,80 glazura w tym część użytkowana wspólnie z Prokuraturą 54,2 glazura 7 pomieszczenie ochrony (1) 6,5 glazura 8 pokoje socjalne (2) 6,5 glazura 14,20 panele podłogowe 9 patio (1) 7,05 glazura 20 płyty chodnikowe 10 toalety (10) 66,40 glazura Łączna powierzchnia pomieszczeń w obu obiektach 1288,32 d. powierzchnia okien: - budynek Sądu: 36 okien PCV o wym. 106 cm x 190 cm pow. 72,0 m2 19 okien dachowych drewnianych o wym. 60 cm x 120 cm pow. 13,7 m2 2 okna dachowe drewniane o wym. 50 cm x 80 cm pow. 0,8 m2 13 okien piwnicznych PCV 100 cm x 40 cm pow. 5,2 m2 - budynek Prokuratury: stolarka okienna PCV 6 okien o wym. 225 cm x 156 cm pow. 21,0 m2 2 okna o wym. 225 cm x 110 cm pow. 4,9 m2 12 okien o wym. 110 cm x 110 cm pow. 14,5 m2 przeszklone ściany o wym. 270 cm x 251 cm pow. 13,5 m2 część wspólna z Prokuraturą: przeszklona ściana i 2 okna pow. 15 m2 e. liczba pracowników zatrudnionych w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie na dzień 22 stycznia 2019 r.: 45 osób, z tego 11 osób w pomieszczeniach użytkowanych przez Sąd w budynku Prokuratury, f. ilość koszty na śmieci wraz z litrażem: 10 drucianych koszy na ręczniki papierowe w łazienkach (70 l), 69 koszy na śmieci (35 l), g. otoczenie budynku Sądu: L.p. Przeznaczenie Powierzchnia (w m2) Rodzaj nawierzchni 1 parking 423 Kostka brukowa 2 schody wejściowe do budynku Sądu, podjazd dla osób niepełnosprawnych 40 Płytki ceramiczne, płyty granitowe 3 teren zieleni 72 Krzewy ozdobne wieloletnie 4 chodnik przylegający do budynku Sądu 78 Kostka brukowa 2) SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY L.p. Zakres prac Częstotliwość wykonywania Pomieszczenia biurowe, sale sądowe, archiwa, korytarze, klatki schodowe, pomieszczenie ochrony 1 odkurzanie mechaniczne wykładzin dywanowych i dywaników codziennie 2 głębokie pranie wykładzin dywanowych i dywaników oraz mebli tapicerowanych systemem półsuchej piany lub podobnym - bez przemaczania w zależności od potrzeb, przynajmniej raz na pół roku 3 odkurzanie i mycie na mokro twardych powierzchni podłóg codziennie 4 maszynowe mycie traktów komunikacyjnych i innych dużych powierzchni raz na miesiąc 5 czyszczenie i akrylowanie (polimeryzacja) podłóg pokrytych wykładzinami typu PCV raz na pół roku 6 mycie balustrad, poręczy, parapetów, usuwanie pajęczyn codziennie 7 mycie lub wycieranie oraz konserwacja mebli biurowych codziennie 8 wynoszenie makulatury i śmieci do wyznaczonych w tym celu pojemników, mycie koszy na śmieci i wymiana wkładów foliowych na nowe; opróżnianie niszczarek codziennie, w zależności od potrzeb 9 wycieranie z dezynfekcją słuchawek telefonicznych i klamek drzwi codziennie 10 mycie przeszklonych drzwi (zewnętrznych i wewnętrznych) oraz gablot i witryn codziennie 11 mycie pozostałych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz parapetów i kaloryferów w zależności od potrzeb, przynajmniej raz na tydzień 12 mycie okien w zależności od potrzeb, przynajmniej jeden raz na 3 miesiące 13 wietrzenie sprzątanych pomieszczeń oraz zamykanie drzwi i okien po sprzątaniu codziennie 14 czyszczenie elementów oświetleniowych wraz z demontażem kloszy w zależności od potrzeb, przynajmniej jeden raz na 3 miesiące 15 zapewnienie środków czystości odpowiednich do czyszczenia i konserwacji poszczególnych rodzajów powierzchni sprzątanych na bieżąco 16 odkurzanie, mycie podłóg i wycieranie kurzy w pomieszczeniach Archiwum Zakładowego i w Archiwum Wydziału Ksiąg Wieczystych, przy zastosowaniu preparatów dezynfekcyjnych np. Zalecanych przez Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwów lub innych preparatów o równorzędnym działaniu zawierających 70 % roztwór alkoholu etylowego skażonego, w celu maksymalnego zapobiegania wystąpieniu grzybów i bakterii w godzinach urzędowania Sądu w obecności pracownika Sądu - w zależności od potrzeb, przynajmniej raz na tydzień 17 odkurzanie i mycie podłóg, wycieranie kurzy w serwerowniach oraz innych pomieszczeniach dostępnych wyłącznie dla upoważnionych pracowników Sądu w godzinach urzędowania Sądu, w obecności pracownika Sądu - w zależności od potrzeb, przynajmniej raz na tydzień 18 zamiatanie i mycie patio w budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie w zależności od potrzeb, przynajmniej raz w tygodniu, mycie - raz w miesiącu Część korytarza w budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie użytkowana wspólnie z Prokuraturą 1 odkurzanie i mycie korytarza oraz schodów wejściowych z podjazdem dla niepełnosprawnych codziennie podczas dyżurów pełnionych co drugi tydzień na zmianę z pracownikiem Prokuratury 2 mycie przeszklonych ścian i drzwi przy wejściu do budynku Prokuratury trzy razy w tygodniu podczas dyżurów pełnionych co drugi tydzień na zmianę z pracownikiem Prokuratury Sanitariaty 1 odkurzanie i mycie z dezynfekcją twardych powierzchni podłóg, mycie ścian pomieszczeń sanitarnych oraz znajdujących się tam umywalek, muszli, pisuarów, bidetów, zlewozmywaków, luster, szafek codziennie 2 opróżnianie koszy na śmieci, mycie koszy na śmieci i wymiana wkładów foliowych na nowe codziennie 3 zapewnienie środków do właściwej dezynfekcji toalet, a także środków higienicznych (papier toaletowy w rolkach, biały, co najmniej dwuwarstwowy, mydło w płynie, ręczniki papierowe, płyn do higieny intymnej przy bidetach (2 szt.), odświeżacz powietrza w sprayu, płyn w spryskiwaczu do dezynfekcji urządzeń higieniczno - sanitarnych, chusteczki dezynfekujące itp.), płyn i gąbka do mycia naczyń przy zlewozmywakach (2 sz.) na bieżąco 4 wykładanie papieru toaletowego, ręczników papierowych i mydła w płynie oraz środków odświeżających na bieżąco 5 czyszczenie elementów oświetleniowych wraz z demontażem kloszy w zależności od potrzeb, przynajmniej jeden raz na 3 miesiące 6 mycie drzwi oraz parapetów i kaloryferów codziennie 7 dezynfekcja klamek codziennie 8 mycie okien w zależności od potrzeb, przynajmniej jeden raz na 3 miesiące Pomieszczenia socjalne 1 opróżnianie koszy na śmieci, mycie koszy na śmieci i wymiana wkładów foliowych na nowe codziennie 2 mycie blatu kuchennego, podłóg, płytek ściennych, parapetów, mebli codziennie 3 mycie wnętrza szafek kuchennych i lodówek raz w miesiącu 4 mycie drzwi i kaloryferów raz w tygodniu 5 mycie okien w zależności od potrzeb, przynajmniej jeden raz na 3 miesiące 6 zapewnienie płynu i gąbki do mycia naczyń przy zlewozmywakach (3 szt.) oraz środków do zmywarki (sól, nabłyszczacz, tabletki do mycia naczyń, środek czyszczący zmywarkę) na bieżąco 7 czyszczenie elementów oświetleniowych wraz z demontażem kloszy w zależności od potrzeb, przynajmniej jeden raz na 3 miesiące Pomieszczenia piwniczne 1 odkurzanie i mycie podłóg na korytarzach i w pomieszczeniach piwnicznych w zależności od potrzeb, przynajmniej raz w miesiącu; w pomieszczeniach magazynu dowodów rzeczowych w obecności pracownika Sądu w godzinach urzędowania 2 odkurzanie i mycie podłóg w części piwnicy z celami dla doprowadzanych w zależności od potrzeb, przynajmniej raz w tygodniu 3 wycieranie kurzu z parapetów, mebli w zależności od potrzeb, przynajmniej raz w tygodniu 4 mycie okien w zależności od potrzeb, przynajmniej jeden raz na pół roku Otoczenie budynku Sądu 1 zamiatanie, usuwanie śmieci i gałęzi z terenu parkingu oraz otoczenia Sądu, w tym utrzymywanie czystości w niszach okienek piwnicznych w zależności od potrzeb, przynajmniej raz na tydzień 2 zimowe utrzymanie terenu zewnętrznego Sądu (parking, schody, podjazd dla niepełnosprawnych ) oraz chodnika przylegającego do budynku Sądu, polegające na usuwaniu śniegu, błota i lodu w okresie zimowym; przeciwdziałanie oblodzeniu poprzez użycie soli drogowej codziennie, w godzinach urzędowania Sądu lub przed rozpoczęciem urzędowania, w zależności od panujących warunków atmosferycznych 3 usuwanie śniegu w przypadku wystąpienia obfitych opadów, utrudniających korzystanie z parkingu lub chodnika w zależności od potrzeb 4 mycie schodów zewnętrznych, balustrad i podjazdu dla osób niepełnosprawnych codziennie 5 sprzątanie i pielęgnacja terenu zieleni, polegająca na usuwaniu chwastów, śmieci, gałęzi, a także przycinaniu gałęzi i krzewów, segregacja odpadów do właściwych pojemników, które zapewnia zamawiający w zależności od potrzeb 6 czyszczenie elementów oświetleniowych zewnętrznych wraz z demontażem kloszy raz na 3 miesiące Ilość koszy wraz z litrażem: 10 drucianych koszy na ręczniki papierowe w łazienkach (70L) 69 koszy- 35L
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90919200-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
doświadczenie40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.