eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego z nową zabudową dwukomorową na podwoziu trójosiowym do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-02-24Ogłoszenie nr 515609-N-2020 z dnia 2020-02-24 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o.: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego z nową zabudową dwukomorową na podwoziu trójosiowym do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 12061801700000, ul. ul. Jedynaka  30 , 32-020  Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 291 48 06, e-mail zgk@wieliczka.eu, faks 12 291 48 05.
Adres strony internetowej (URL): www.zgk.wieliczka.eu
Adres profilu nabywcy: http://www.zgk.wieliczka.eu/pl/21208/0/Przetargi.html
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka Prawa Handlowego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.zgk.wieliczka.eu/pl/21208/0/Przetargi.html


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.zgk.wieliczka.eu/pl/21208/0/Przetargi.html


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Sekretariat Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. 32-020 Wieliczka, ul. Słowackiego 10, I piętro


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego z nową zabudową dwukomorową na podwoziu trójosiowym do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.
Numer referencyjny: PZ/730/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego z nową zabudową do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki) dla potrzeb ZGK w Wieliczce Sp. z o.o. 1. Wymogi techniczne i formalne nowego trójosiowego samochodu ciężarowego z nową zabudową dwukomorową do wywozu stałych odpadów komunalnych /śmieciarki/ 1.1) Nowy samochód ciężarowy. 1.1.1) Podwozie 3 osiowe; 1.1.2) Nowe podwozie. Rok produkcji nie starszy niż 2019; 1.1.3) DMC 26 000 - 28 000 kg; 1.1.4) Podwozie przystosowane do zabudowy śmieciarki; 1.1.5) Układ napędowy 6x2*4 (druga oś napędowa trzecia skrętna); 1.1.6) Rozstaw osi pojazdu max 3 900 mm; 1.1.7) Zawieszenie pojazdu resorowane przód oraz pneumatyczny tył; 1.1.8) Kontrola zawieszenia tylnego za pomocą pilota; 1.1.9) Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej; 1.1.10) Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe; 1.1.11) System kontroli trakcji ESP; 1.1.12) Techniczna nośność osi przedniej min 8000kg; 1.1.13) Techniczna nośność osi napędowej min 11 500 kg; 1.1.14) Techniczna nośność osi trzeciej min 7400 kg; 1.1.15) Nowe opony o rozmiarze 315/80/R22,5 + pełnowymiarowe koło zapasowe; 1.1.16) Wszystkie koła osi zabezpieczone osłonami błotnymi (chlapacze); 1.1.17) Silnik o zapłonie samoczynnym; 1.1.18) Pojemność silnika min 7,5 litra max 11 litrów; 1.1.19) Moc silnika min 240 KM; 1.1.20) Norma emisji spalin Euro 6; 1.1.21) Silnik wyposażony w fabryczną przystawkę odbioru mocy odsilnikową o momencie min. 600 Nm i przełożeniu 1/1 niezależną od sprzęgła i skrzyni biegów spełniająca wymagania zabudowy; 1.1.22) Zbiornik paliwa aluminiowy o pojemności min 200 litrów z zamykanym na klucz korkiem; 1.1.23) Skrzynia biegów w pełni automatyczna z hydrokinetycznym sprzęgłem; 1.1.24) Hamulec antyzjazdowy zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach; 1.1.25) Kabina dzienna 3 osobowa w kolorze białym; 1.1.26) Elektrycznie sterowane szyby; 1.1.27) Klimatyzacja; 1.1.28) Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne; 1.1.29) Reflektory halogenowe H7 z LED światłami do jazdy dziennej lub halogenowe światła do jazdy dziennej -zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego; 1.1.30) Radio; 1.1.31) Immobilizer fabryczny; 1.1.32) Tachograf cyfrowy; 1.1.33) Gniazdo elektryczne 12V+ 24 V na desce rozdzielczej; 1.1.34) Wyłącznik akumulatorów; 1.1.35) Sygnał dźwiękowy dla włączonego biegu wstecznego; 1.1.36) Pojazd wyposażony w osłony przeciw najazdowe boczne; 1.1.37) Wyświetlacz z komputerem pokładowym w języku polskim; 1.1.38) Dwa kliny, podnośnik hydrauliczny, narzędzia do obsługi pojazdu, dwie gaśnice, trójkąt ostrzegawczy, apteczka; 1.1.39) Dywaniki gumowe: komplet; 1.1.40) Dwa akumulatory minimum 185 Ah każdy; 1.1.41) Posiadanie deklaracji zgodności dla podwozia CE; 1.1.42) Instrukcja obsługi w języku polskim; 1.1.43) Okres gwarancji minimum 24 miesiące; 1.1.44) Dostępność serwisu podwozia w promieniu maksymalnie 40 km od siedziby Zamawiającego; 1.1.45) Pojazd musi być fabrycznie nowy, sprawny technicznie i gotowy do eksploatacji oraz odpowiadać warunkom użytkowym i techniczno - eksploatacyjnym oraz przepisom BHP; 1.1.46) Pojazd musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym; 1.1.47) Oznaczenie pojazdu napisem "ODPADY" zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów z późn. zm.; 1.1.48) Pojazd musi być wyposażony w urządzenie GPS umożliwiające bieżące monitorowanie położenia pojazdu jak również w element rejestracji danych w wewnętrznym układzie pamięci (czarna skrzynka); Uwaga! System w kontekście monitorowania położenia jak również analizy zarejestrowanych danych musi być kompatybilny z systemem zarządzania flotą funkcjonującym u Zamawiającego - System Monitorowania Pojazdów SMOK Firmy Elte GPS Spółka z o.o. 30-688 Kraków, ul. Medyczna 13. 1.1.49) Komplet opon zimowych bez opony zimowej na koło zapasowe ; 1.1.50) Światło migające ledowe i belka nad kabiną z napisem "ZGK WIELICZKA SP. Z O.O." 1.1.51) Kabina koloru białego RAL 9010, podwozie czarny grafit RAL 9011 lub w kolorze szarym; 1.1.52) Szyba przednia ogrzewana, laminowana i przyciemniona ; 1.1.53) Zbiornik Ad-Blue o pojemności min. 32 l; 1.1.54) Stalowa miska olejowa; 1.1.55) Aluminiowe zbiorniki powietrza; 1.2) Nowa zabudowa 1.2.1) Zabudowa fabrycznie nowa, nie starsza niż 2020 r. Kolor zabudowy pomarańczowy RAL 2011; 1.2.2) Zabudowa dwukomorowa przeznaczona do zbiórki odpadów z dwoma niezależnymi urządzeniami zasypowymi tylnymi oraz dwoma niezależnie pracującymi odwłokami wykonana zgodnie z normą EN1501-1; 1.2.3) Ściany zabudowy gładkie, bez ożebrowania i bez przetłoczeń wykonane min. z blachy stalowej na gorąco walcowanej S355MC lub innej stali konstrukcyjnej wysokogatunkowej i trudnościeralnej o zbliżonych parametrach o grubości min. 4 mm; 1.2.4) Pojemność skrzyni ładunkowej strona szersza min. 14 m3; 1.2.5) Pojemność skrzyni ładunkowej strona węższa min. 7 m3; 1.2.6) Stopień zagęszczania odpadów min 1:5 w obydwu komorach, płyty wypychowe pracujące niezależnie; 1.2.7) Urządzenie załadowcze przystosowane do opróżniania pojemników od 80 do 1100 litrów zgodnie z normą EN 840-1,2,3 po stronie szerszej; 1.2.8) Urządzenie załadowcze przystosowane do opróżniania pojemników od 80 do 360 litrów zgodnie z normą EN 840-1,2 po stronie węższej; 1.2.9) Opróżnianie pojemników 1100 litrów za pomocą łap oraz na grzebieniu; 1.2.10) Podłoga skrzyni ładunkowej płaska wykonana ze stali Domex 650, Strenx 500 o grubości min. 4 mm lub innej stali konstrukcyjnej wysokogatunkowej i trudnościeralnej o zbliżonych parametrach; 1.2.11) Dno wanny zasypowej wykonane ze stali min. Hardox 400 o grubości min. 8 mm, pozostałe elementy dna odwłoka wykonane ze stali Strenx 650 o grubości min. 6 mm lub innych stali konstrukcyjnych wysokogatunkowych i trudnościeralnych o zbliżonych parametrach; 1.2.12) Podwójny niezależny system sterowania prasami zagęszczającymi. Cykl automatyczny uruchamiany za pomocą przycisków/włączników umieszczonych po obu stronach odwłoka i dodatkowo niezależny manualny tryb hydrauliczny uruchamiany za pomocą dźwigni hydraulicznych umieszczonych po obu stronach odwłoka, pozwalający na pracę zabudowy w warunkach awarii układu elektrycznego; 1.2.13) Obsługa urządzenia zasypowego za pomocą dźwigni hydraulicznych umieszczonych po obu stronach odwłoka; 1.2.14) Siłowniki hydrauliczne umieszczone wewnątrz odwłoka zamontowane tłoczyskami do góry zapewniające załadunek odpadów w każdej pozycji prasy zagęszczającej; 1.2.15) Pompa hydrauliczna o zmiennym wydatku i przepływie min 120 l/min. montowana bezpośrednio na PTO od silnika; 1.2.16) Oświetlenie według obowiązujących przepisów: światła stop, postojowe, kierunkowskazy wykonane w technologii LED; 1.2.17) Automatyczna regulacja obrotów silnika; 1.2.18) Układ centralnego smarowania zabudowy na smar półpłynny. Minimum 40 punktów smarnych; 1.2.19) Dwa zawory kulowe w wannie załadunkowej do opróżniania odcieków min. 3"; 1.2.20) Opróżnianie skrzyni ładunkowej z kabiny kierowcy oraz z boku zabudowy; 1.2.21) Pulpit do obsługi zabudowy zamontowany w kabinie kierowcy, z funkcją załączenia zabudowy, podnoszenia odwłoka i przesuwu płyty wypychającej; 1.2.22) Płyty prasujące wewnątrz odwłoka osadzone na ślizgach; 1.2.23) Odwłok posiadający automatyczne blokowanie i odblokowanie; 1.2.24) Wysokość od podłoża do krawędzi wrzutowej odwłoka max. 1800 mm. Dodatkowo rozkładana klapa zasypu o kolejne min. 200 mm; 1.2.25) Minimum trzy (3) wyłączniki bezpieczeństwa; 1.2.26) Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym min. 260 bar; 1.2.27) Czas cyklu opróżniania pojemnika 120-360 l nie może przekroczyć 8 sekund (komora szersza i węższa); 1.2.28) Czas cyklu opróżniania pojemnika 1100 l nie może przekroczyć 12 sekund (komora szersza); 1.2.29) Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi inspekcyjne na bocznych ścianach; 1.2.30) Światła robocze LED i światła doświetlające boki i tył zabudowy LED; 1.2.31) Światło błyskowe/ostrzegawcze na zabudowie pojazdu szt. 2 (przód i tył); 1.2.32) Dwa stopnie składane dla ładowaczy wraz z czujnikami automatycznie informującymi kierowcę o tym, który stopień jest zajęty oraz dającym możliwość: ograniczenia prędkości jazdy do 30 km/h. oraz uniemożliwienia manewru cofania śmieciarki, rozłączenia układu ugniatania; 1.2.33) Ładowność kompletnego pojazdu gotowego do pracy min. 8,8 tony; 1.2.34) Kamera wsteczna z mikrofonem i monitorem kolorowym LCD minimum 7" zamontowanym w kabinie, z głośnikami, zapewniająca łączność kabiny kierowcy ze skrzynią załadunkową; 1.2.35) Przygotowanie pod system dynamicznego ważenia na każdej komorze; 1.2.36) Zabudowa wykonana zgodnie z prawem unijnym i posiadająca znak CE; 1.2.37) Pojad musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się prototypu ani pierwszego urządzenia z serii. Liczba wyprodukowanych pojazdów oferowanego modelu/marki co najmniej 3 sztuki z podaniem gdzie te pojazdy pracują (obowiązkowo podać ilość sztuk pojazdów oraz nazwy i adresy użytkownikow pojazdów w zał. nr 5 do SIWZ) 1.2.38) Instrukcja obsługi oraz katalog części zamiennych w języku polskim; 1.2.39) Homologacja na kompletny pojazd lub dopuszczenie jednostkowe; 1.2.40) Dostępność serwisu zabudowy w promieniu maksymalnie 110 km od siedziby Zamawiającego; 1.2.41) Obsługa serwisowa zabudowy w ciągu 24 godzin od pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia awarii; 1.2.42) Okres gwarancji zabudowy minimum 36 miesięcy. 2. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy leasingu operacyjnego: 2.1) Przed podpisaniem protokołu przekazania Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin zaoferowanego przez Wykonawcę pojazdu, w trakcie których sprawdzone zostaną m. in. ich stan techniczny, sprawność oraz stan formalno-prawny. W przypadku, gdy w trakcie oględzin Zamawiający stwierdzi rozbieżności pomiędzy treścią oferty, a zaoferowanym przedmiotem zamówienia, Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad lub usterek nie krótszy niż 3 dni, po bezskutecznym upływie którego Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni licząc od dnia, w którym bezskutecznie upłynął wyznaczony przez Zamawiającego termin do usunięcia wad lub usterek. Za bezskuteczny upływ wyznaczonego przez Zamawiającego terminu do usunięcia wad lub usterek uważa się zarówno niedostarczenie pojazdu w pełni sprawnego i odpowiadającego warunkom SIWZ do siedziby zamawiającego w wyznaczonym terminie, jak również dostarczenie pojazdu do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie z istniejącymi wadami lub usterkami. 2.2) Odbiór przedmiotu leasingu w siedzibie Zamawiającego Wieliczka ul. Jedynaka 30; 2.3) Okres leasingowania - 60 m-cy; 2.4) Opłata wstępna (inicjalna) - 10 % ceny brutto zamówienia, która zostanie zapłacona niezwłocznie po podpisaniu umowy leasingu.; 2.5) Raty leasingowe w ilości 59 rat płatnych przez Zamawiającego w równych wysokościach w kwocie brutto w terminie 12 dnia każdego miesiąca. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, Zamawiający dopuszcza zmianę wartości podatku VAT począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła ustawowa zmiana; 2.6) Opłata końcowa, wartość wykupu - 7 % ceny brutto zamówienia pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikającej z umowy leasingu; 2.7) Zamawiający nie przewiduje wystąpienia żadnych innych dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wykonawca w cenie ofertowej obowiązany jest zawrzeć wszystkie opłaty, w tym opłaty dotyczące obsługi umowy leasingu w okresie jej trwania; 2.8) Waluta leasingu - polski złoty, raty leasingowe oraz inne wartości stałe w okresie leasingowania; 2.9) Kary umowne za przekroczenie terminu dostawy przedmiotu leasingu - 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki; 2.10) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, ponieważ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia (od dnia rejestracji przedmiotu zamówienia w Wydziale Komunikacji w okresie trwania umowy leasingu w zakresie OC, AC, NNW) przy uprzedniej weryfikacji i akceptacji towarzystwa ubezpieczeniowego i zakresu ubezpieczenia przez Wykonawcę. Ubezpieczenie komunikacyjne będzie obejmować zakres niezbędny, a wymagany przez Leasingodawcę zgodnie ze wzorem umowy leasingu lub ogólnymi warunkami umowy leasingu. Zamawiający będzie ponosił koszty podatku od środków transportowych. 2.11) Po zapłaceniu przez Zamawiającego ostatniej raty leasingu, pod warunkiem uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Wykonawcy z tytułu umowy leasingu, przedmiot leasingu przechodzi na własność Zamawiającego za 7% wartości ceny brutto przedmiotu leasingu (opłaty końcowej). Wartość wykupu (opłatę końcową) Zamawiający uiszcza wraz z ostatnią ratą leasingową. Po zaksięgowaniu tej wpłaty Zamawiający otrzymuje stosowną fakturę zakupu oraz umowę sprzedaży 2.12) Pierwsza rata leasingu płatna przez Zamawiającego do końca kolejnego miesiąca,następującego po miesiącu w którym przekazano pojazd bez zastrzeżeń protokołem zdawczo-odbiorczym. 2.13) Wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot leasingu w ciągu 100 dni od dnia podpisania umowy leasingu. Wykonawca może wykonać dostawę w terminie krótszym. Po odbiorze technicznym pojazdu przez Zamawiającego, Leasingodawca dokona rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji, a następnie Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego pojazdu protokołem zdawczo- odbiorczym. 2.14) Pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin Leasingodawcy /o ile taki istnieje/ oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego. 2.15) Wykonawca dokona przeszkolenia dwóch kierowców w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego. 2.16) Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji: w siedzibie Zamawiającego. W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym Wykonawcy, Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i z punktu serwisowego do siedziby Zamawiającego oraz naprawy w trakcie trwania gwarancji. 2.17) Dostawa/przekazanie przedmiotu leasingu zostanie potwierdzone przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołem przekazania/odbioru. 3. Finansujący zobowiązany jest wydać razem z przedmiotem leasingu odpisy posiadanych dokumentów w szczególności odpisy dokumentu gwarancyjnego co do jakości przedmiotu leasingu otrzymanego od zbywcy lub producenta, przy czym gwarancja musi obejmować co najmniej: a) gwarancję mechaniczną na okres minimum 24 miesięcy bez limitu kilometrów licząc od dnia podpisania protokołu przekazania/odbioru przedmiotu leasingu; b) gwarancję na perforację nadwozia na okres minimum 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu przekazania/odbioru przedmiotu leasingu; c) gwarancję na powłokę lakierniczą minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu przekazania/odbioru przedmiotu leasingu; d) Instrukcję obsługi samochodu w języku polskim; e) Wyciąg ze świadectwa homologacji; f) Kopię książki pojazdu lub kopię karty pojazdu w języku polskim; g) Książkę gwarancyjną lub Kartę gwarancyjną h) Świadectwo homologacji dla pojazdu kompletnego z zapisem, że pojazd posiada silnik spełniający normy emisji spalin EURO 6 zgodnie z dyrektywami UE, lub ważne świadectwo zgodności lub świadectwo zgodności WE na pojazd kompletny lub dokument dopuszczenia jednostkowego dla kompletnego pojazdu (dokument konieczny do zarejestrowania) oraz świadectwo zgodności WE podwozia z poświadczeniem spełnienia normy emisji spalin (EURO 6) zgodnie z dyrektywami UE. Dopuszcza się przedstawienie świadectwa homologacji, świadectwa homologacji dla pojazdu kompletnego oraz kartę pojazdu w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. i) zasady świadczenia usług gwarancyjnych oraz ich zakres; j) wykaz punktów serwisowych; k) zgodę na umieszczenie na samochodzie logo Zamawiającego bez utraty z tego tytułu gwarancji na powłokę lakierniczą. 4. Wraz z wydaniem przedmiotu leasingu Finansujący zobowiązany jest do przekazania Korzystającemu dokumentu otrzymanego od zbywcy, który gwarantuje serwis gwarancyjny wraz z wykazem punktów serwisowych. W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym Wykonawcy, Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i z punktu serwisowego do siedziby Zamawiającego oraz naprawy w trakcie trwania gwarancji. Wykonawca dostarcza pojazd do Zamawiającego na własny koszt. W przypadku podania przez Zamawiającego nazwy, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane. 5. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 34.14.45.10 - Pojazdy do transportu odpadów Pojazdy do transportu odpadów 6. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 7. Wszystkie zapisy SIWZ wraz z załącznikami mają charakter nadrzędny i w związku z tym wszystkie zapisy SIWZ wraz z załącznikami są ważniejsze niż zapisy we wzorze umowy leasingu oraz w ogólnych warunkach leasingu Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 34144510-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
100

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca składający ofertę spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostawę/y* w formie leasingu co najmniej 2 fabrycznie nowych trójosiowych samochodów ciężarowych o DMC co najmniej 26 000 kg każdy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający zastrzega, że w odniesieniu do w/w warunku w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z tych Wykonawców musi wykazać wykonanie wymaganego doświadczenia. W/w odnosi się również do podmiotu innego udostępniającego zasób doświadczenia. W takim wypadku tenże inny podmiot musi wykazać posiadanie wymaganego doświadczenia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 1.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców dokument o którym mowa w pkt III.4) ppkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W/w dotyczy również odpowiednio wspólników spółki cywilnej którzy traktowani będą jak wykonawcy wspólnie ubiegający się u dzielenie zamówienia publicznego. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie pkt III.4) ppkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2.1) Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2.2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu/ów, o którym/ych mowa w pkt 2., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2.1) stosuje się. 2.3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w formie leasingu w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem przedmiotu dostawy, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - sporządzony według formularza stanowiącego Zał. nr 4 do SIWZ. Minimalny poziom zdolności określono w pkt. III.1.3) nin. ogłoszenia. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Wypełniony szczegółowy opis techniczny oferowanego pojazdu - sporządzonego według formularza stanowiącego Zał. nr 5 do SIWZ. W przypadku formularza wielostronicowego, należy go podpisać na każdej jego stronie.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oświadczenie o grupie kapitałowej - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 uPzp, (pkt 13.4 nin. SIWZ) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (sporządzone według formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca przedstawi dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do złożenia razem z ofertą następujących dokumentów: 2.1) Formularz oferty - wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku formularza wielostronicowego, należy go podpisać na każdej jego stronie. 2.2) Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp (pkt 5.4. SIWZ), będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedstawienia dokumentów wraz z ofertą (w szczególności zobowiązania) które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą; 2.3) Stosowne pełnomocnictw - lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do podpisania oferty - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z oferty dokumentu (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia - dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem);

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Warunki zmian zawartej umowy reguluje art. 144 uPzp. 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty określając zakres, charakter i warunki wprowadzonych zmian: 2.1) zmian nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy, 2.2) prośby Wykonawcy o udział lub zmianę podwykonawców, 2.3) zmianę terminu wykonywania umowy wynikającą z przedłużających się procedur administracyjnych (np. związanych z zamówieniami publicznymi, pozyskiwaniem dodatkowych uzgodnień lub decyzji), 2.4) zmniejszenie ilości zamówienia wynikające z faktu, iż realizacja tej części stała się dla zamawiającego nieuzasadniona społecznie lub ekonomicznie, 2.5) wszelkich zmian wynikających z konieczności dostosowania warunków już zawartej umowy do nowych uregulowań prawnych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-05, godzina: 11:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.