eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › Udrożnienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-02-25Ogłoszenie nr 515601-N-2020 z dnia 2020-02-25 r.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu: Udrożnienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, krajowy numer identyfikacyjny 24322042000000, ul. Georgiusa Agricoli   2 , 41-800  Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 630 30 91, , e-mail esmietana@muzeumgornictwa.pl, biuro@muzeumgornictwa.pl, faks 32 277 11 25.
Adres strony internetowej (URL): www.muzeumgornictwa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.muzeumgornictwa.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.muzeumgornictwa.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert odbywa się w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 poz. 2188), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
ul. Georgiusa Agricoli 2, Zabrze 41-800


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udrożnienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego
Numer referencyjny: ZP/03/MGW/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W ramach zamówienia będą wykonywane: 1.Roboty w oparciu o Prawo geologiczne i górnicze. 2.Roboty w wyrobiskach podziemnych. Przedmiotem zamówienia jest: a.udrożnienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego w pokładzie 510, Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji. b.wykonanie w ramach prawa opcji załadunku oraz transportu urobku pozyskanego z udrażnianego Chodnika diagonalnego w pokładzie 510. Przedmiotowe wyrobisko górnicze należy udrożnić i zabezpieczyć na odcinku od tamy izolacyjnej TI-12/IV zabudowanej ok. 8,0m na północny - wschód od skrzyżowania z Chodnikiem podstawowym w pokł. 510 do komory zabierkowej (tzw. pustki północnej) - Zał. nr 1 i 2. Do udrożnienia i zabudowy obudowy drewnianej stanowiącej zabezpieczenie udrażnianego wyrobiska jest odcinek o długości 109,0m. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opracowanym przez Zamawiającego "Projektem docelowego zabezpieczenia Chodnika diagonalnego w pokładzie 510" z grudnia 2018r. (Zał. nr 3) oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (Zał. nr 4). Na potrzeby realizacji prac Wykonawca wykona wnękę stanowiącą magazyn materiałów specjalnego przeznaczenia - Zał. nr 3. Urobek pochodzący z wykonania wnęki stanowiącej magazyn materiałów specjalnego przeznaczenia, którym będzie skała płonna stanowiąca odpad, Wykonawca wytransportuje na powierzchnię. Na powierzchni Wykonawca na własny koszt załaduje odpad na środki transportu, wytransportuje i przekaże do utylizacji. Dla zapewnienia prawidłowego zasilania urządzeń elektrycznych do prac technologicznych w Chodniku diagonalnym Wykonawca dokona przebudowy rozdzielni głównej 500 V - RG-500 S w stacji transformatorowej STR 6/0,5/0,4 kV SKANSEN zgodnie z "PROJEKTEM wykonawczym przebudowy RG-500S w STR 6/0,5/0,4 kV Skansen" z sierpnia 2019r. - Zał. nr 6. W ramach niniejszego zamówienia prawo opcji obejmuje. Transport pozyskanego z Chodnika diagonalnego urobku zawierającego węgiel prowadzony będzie drogami publicznymi na trasie o długości około 6 km z placu składowego w niecce parkingowej MGW w Zabrzu, ul. Wolności 408 do Zakładu Mechanicznej Przeróbki Węgla PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice ul. Halembska 160 w Rudzie Śląskiej. Przedmiotowy transport prowadzony będzie pod nadzorem Wykonawcy. Operatem mierniczym Zamawiający oszacował, iż ilość węgla pokładu 510, która zostanie odspojona i wytransportowana podczas udrażniania Chodnika diagonalnego, wynosi ok. 700Mg (Zał. nr 8). W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje maksymalną ilość odspojonego węgla do wysokości 1000 Mg Uruchomienie prawa opcji następuje poprzez złożenia oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia objętego prawem opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego zlecenia w terminie nie krótszym niż 5 dni o zamiarze skorzystania z prawa opcji. W przypadku pisemnego zlecenia w przedmiocie skorzystania z prawa opcji Zamawiający nie przewiduje zawarcia odrębnej umowy. Zapisy zawartej umowy w zakresie realizacji zamówienia objętego prawem opcji stosuje się odpowiednio. Zamawiający oświadcza, iż z prawa opcji może skorzystać przez cały okres trwania umowy. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane równolegle z zamówieniem podstawowym. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w całości, to jest w zakresie gwarantowanym i poszerzonym (objętym opcją). Zamawiający może wykonać prawo opcji w dowolnym dniu od momentu podpisania umowy do terminu wygaśnięcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji w dowolnym momencie realizacji prawa opcji. W przypadku rezygnacji z wykonywania prawa opcji pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą nastąpi rozliczenie faktycznie zrealizowanego (załadunku oraz transportu urobku) do momentu pisemnej rezygnacji złożonej przez Zamawiającego. Zamawiający, korzystając z prawa opcji zastrzega sobie prawo do rezygnacji z usługi załadunku i transportu, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu rezygnacji z realizacji wyżej wymienionej części zamówienia. Prawo opcji jest wyłącznie zamiarem przewidzianym przez zamawiającego i jego uprawnieniem, a nie obowiązkiem. Instytucja prawa opcji stwarza po stronie zamawiającego zobowiązanie do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym - podstawowym, natomiast żądanie realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym jest jego uprawnieniem. Obowiązkiem wykonawcy jest realizacja zamówienia w całości, to jest w zakresie zadeklarowanym i poszerzonym - jeżeli zamawiający tego zażąda. Wykonawcy nie przysługuje natomiast prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym, jeśli zamawiający nie skorzysta ze swego uprawnienia do opcji w toku realizacji umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45.25.55.00 - Roboty wiertnicze i górnicze
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1.Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do 30.11.2020 r. 2.Za zakończenie realizacji przedmiotu umowy strony uznają dzień podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez uwag ze strony Zamawiającego.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1)Minimalne warunki dotyczące doświadczenia: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: a)co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót górniczych (udrożnienie wyrobiska z zabudową obudowy lub przebudowy wyrobiska korytarzowego z zabudową lub wymianą obudowy w podziemnych zakładach górniczych. Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie Protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego dokumentu bez uwag. 2) minimalne warunki dotyczące osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: a)co najmniej jedną osobę posiadającą kwalifikacje uprawnionego mierniczego górniczego
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
A.wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego oraz prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. B.wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 5 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. - składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1)Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 50.000 PLN, (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych) zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2)Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359). 3)Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank Nr konta 37 2490 0005 0000 4600 8061 5490. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4)W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w odrębnej kopercie odpowiednio opisanej (wadium, numer i nazwa postępowania) w siedzibie Zamawiającego, tj. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, przy ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze (sekretariat pok. 1.02). Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe / ubezpieczeniowe: a)zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp., b)dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, c)wskazanie sumy gwarancyjnej, d)wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji / ubezpieczonego, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, przy ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze. e)wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela f)określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana. 5)Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe / poręczenia innej instytucji (tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej / poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359): a)zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp., b)wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia, c)dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, d)kwota do wysokości, której bank / inna instytucja będzie zobowiązany, e)określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 6)Z treści dokumentu wadialnego winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie wystawcy do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił lub uchyla się od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i SIWZ. 7)Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 7b pzp Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium. 8)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9)Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10)Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11)Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 11 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12)Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13)Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonotnania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Okres gwarancji i rękojmi40,00
Cena zadania podstawowego, tj. "Udrożnienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego"58,50
Cena zadania opcjonalnego, tj. załadunek i transport urobku zawierającego węgiel1,50

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Wszelkie zmiany Umowy będą wymagały formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności takich zmian. 2.ZAMAWIAJĄCY na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych przewiduje zmiany Umowy w następujących okolicznościach: a)z powodu uzasadnionych zmian w zakresie zaproponowanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia rozwiązań technicznych oraz sposobu wykonania robót wnioskowanych przez WYKONAWCĘ lub ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli te zmiany spowodują obniżenie kosztów wykonania robót, kosztów eksploatacji lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, b)z powodu błędów w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia polegających na jego niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, które mają wpływ na należyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia do zasad wiedzy technicznej. Uprawnienie do zmiany Wynagrodzenia dotyczy tylko tych błędów, których WYKONAWCA przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wykryć na etapie sporządzania Oferty, c)z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy mających wpływ na zakres lub termin wykonania Umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania się do nowych przepisów, d)z powodu odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia warunków geologicznych lub geotechnicznych, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia do zasad wiedzy technicznej, e)wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez ZAMAWIAJĄCEGO lub inne podmioty robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. f)w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania Umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT przyjętej do wyliczenia Wynagrodzenia, bez zmiany wysokości wynagrodzenia netto dostosowując kwotę podatku VAT i należne od dnia zmiany przepisów Wynagrodzenie do obowiązujących przepisów, g)z powodu wystąpienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy. h)Na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, utrudniających lub uniemożliwiających załadunek, transport lub odbiór urobku zawierającego węgiel w KWK Ruda Ruch Bielszowice, 3.W okolicznościach określonych w ust.2., ust. 4, oraz §3 Umowy, jeżeli będą one miały wpływ na pierwotny zakres zobowiązania WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany tego zakresu oraz sposobu i terminu wykonania Umowy i wynagrodzenia ryczałtowego WYKONAWCY. 4.ZAMAWIAJĄCY przewiduje także możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści Oferty WYKONAWCY, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 1)zmiany dotyczą realizacji dodatkowych Robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a)zmiana WYKONAWCY nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b)zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c)wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości Wynagrodzenia; 2)zostały spełnione łącznie następujące warunki: a)konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których ZAMAWIAJĄCY, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b)wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Wynagrodzenia, 3)WYKONAWCĘ ma zastąpić nowy wykonawca: a)w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b)w wyniku przejęcia przez ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązań WYKONAWCY względem jego Podwykonawców, 4)zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e Prawa zamówień publicznych, 5)łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych i jest mniejsza od 15% wartości Wynagrodzenia. 5.W przypadkach, o których mowa w §14, ust..4, pkt. 1) i 2) oraz pkt. 3) lit.a), ZAMAWIAJĄCY nie może wprowadzać kolejnych zmian Umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych. 6.W przypadkach, o których mowa w §14, ust..2 i §14, ust..4, pkt. 1) i 2) i 5) zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy. 7.W przypadkach, o których mowa w §14, ust. 3 i §14, ust.4, pkt. 1), 2), 4) i 5) wykonanie przewidzianych w nich robót musi być stwierdzone w Protokole konieczności. 8.Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego WYKONAWCY z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia WYKONAWCY, dopuszczalną wartość zmiany Umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. b i pkt 6 Prawa zamówień publicznych, ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień. 9.Postanowienia niniejszego punktu nie ograniczają możliwości dokonywania zmian, o których mowa w innych postanowieniach Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> j.polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
I ZAWARTOŚĆ OFERTY 1.Oferta musi zawierać: 1)wypełniony i podpisany Formularz oferty, 2)pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych, 3)pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie, 4)szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu wykonawca określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia - jeżeli dotyczy. 5)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 6)Zobowiązanie podmiotu/ podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli dotyczy II 1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wspólnie Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia w tym Wykonawcę ustanowionego, jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców. 2 Spółka cywilna (wspólnicy spółki cywilnej) będzie uważana za wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Przez spółkę cywilną należy rozumieć spółkę, o której mowa w art. 860-875 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.). 3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia , w sytuacji gdy postępowanie nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu przy czym: a.warunek opisany w pkt. 5.1 C ppkt 1 SIWZ wystarczające jest aby którykolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykazał spełnianie tego warunku, b.warunek opisany w pkt. 5.1 C ppkt 2 SIWZ wystarczające łączne wykazanie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie spełnianie tego warunku, c.brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pzp każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie samodzielnie, d.każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest złożyć oddzielną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. III Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. IV Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: (spełnia) lub (nie spełnia), w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje. V 1.Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz.1126 ze zm.) składane w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2.Zobowiązanie o którym mowa w pkt 5.3 SIWZ należy złożyć w oryginale. 3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w postaci dokumentu elektronicznego podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - w zakresie dokumentów, lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa powyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Prawa zamówień publicznych, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700). 6.W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują. 7.W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 10.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty stosownie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016, poz.1126. 11.Stosownie do § 16 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Interpretacja treści dokumentów składnych w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, będzie realizowana w oparciu o przedmiotowe tłumaczenie. VI Zamawiający informuje, iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty w trybie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, po czym oferty nie podlegające odrzuceniu zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp zostaną ocenione pod kątem kryteriów określonych w SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. VII Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1 pzp.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.