eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Dostarczenie materiałów promocyjnych.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-02-21Ogłoszenie nr 515042-N-2020 z dnia 2020-02-21 r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.: Dostarczenie materiałów promocyjnych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Projekt "HoCare2.0 - Dostarczanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie domowej opieki zdrowotnej poprzez wzmocnienie współpracy w ramach modelu tzw. poczwórnej helisy i implementacja reguł współtworzenia w terytorialnych ekosystemach innowacji" (akronim: HoCare2.0) realizowanym w okresie od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r. i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG CENTRAL EUROPE

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., krajowy numer identyfikacyjny 69026033085969, ul. ul. Szopena  51 , 35-959  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239, , e-mail zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl, , faks 178 520 611.
Adres strony internetowej (URL): www.rarr.rzeszow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka prawa handlowego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.rarr.rzeszow.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.rarr.rzeszow.pl Dział Zamówienia Publiczne - Zakładka Przetargi 2020 - Katalog ZP 7/2020/DPP


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Adres:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczenie materiałów promocyjnych.
Numer referencyjny: ZP 7/2020/DPP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamawiający dzieli zamówienie na dwie odrębne części: Przedmiotem zamówienia dla części I jest: 1) Wydruk i dostawa 100 sztuk ulotek informacyjnych, Przedmiotem zamówienia dla części II jest: 2) Przygotowanie i dostawa materiałów promocyjnych (Notes A5 100 szt., Długopis 100 szt., Pen-drive (4GB) 100 szt.). Usługa obejmuje dla obydwu części: a) wykonanie / wydruk, b) opracowanie graficzne, c) dostarczenie do Zamawiającego materiałów promocyjnych. Część I: Wydruk 100 szt. ulotek informacyjnych - Format 2 x A4 - ulotka składana w harmonijkę w poziomie; - Druk dwustronny, pełny kolor CMYK (4 + 4); - Papier mat; - Gramatura papieru 170 g/mkw; - Dodatkowe elementy: usługa obejmuje złożenie ulotek w harmonijkę (6 szt. łamania po jednej stronie i 6 sztuk łamania po drugiej stronie, łącznie 12 części/listków ulotki po złożeniu); - Wykonanie/wydruk ulotek według przesłanego przez Zamawiającego, gotowego projektu graficznego (plik pdf). - Dostarczenie ulotek do siedziby Zamawiającego. Część II: Przygotowanie i dostawa materiałów promocyjnych 1) Notes A5: 100 szt. - Produkt: Notes klejony; - Format: A5 (148 mm x 210 mm); - Ilość kartek: 50; - Zadruk: Jednostronny pełnokolorowy (4+0), logotypy wskazane w opisie zamówienia; - Papier: Offset 90 g; - Klejenie: po krótkim boku, karton na spodzie; - Nakład: 100 - Pakowanie: zbiorcze w kartonie. 2) Długopis z grawerem 100 szt. - Surowiec: korpus metalowy (aluminiowy); - Wymiary: 135 x O7 mm; - Kolor korpusu: biały; - Kolor wkładu: niebieskie; - Wykończenie: metalowy błyszczący klips, matowy korpus; - Pakowanie: zbiorcze w kartonie; - Metoda znakowania: grawer laserowy; - Wielkość grawera: min 5x24mm; - Ilość nadruków: logotypy wskazane w opisie zamówienia. 3) Pen-drive (4GB) 100 szt. Opis: Pendrive 4GB, USB 2.0 metalowa obudowa - Zastosowanie: komputery, laptopy, tablety, radia samochodowe, itp.; - Kolorystyka: Biały; - Specyfikacja: - Pojemność: 4GB - Interfejs: 2.0 - Wymiary: 55X19X10 MM - Typ: składany - Nadruk logotypu i hasła dostosowane do wielkości przedmiotu zamówienia. DOTYCZY CZĘŚCI I oraz II: Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy projektu graficznego ulotki (plik PDF), logotypów do zamieszczenia na materiałach promocyjnych (notes, długopis, pendrive) i wytycznych dotyczących zastosowania logotypów na materiałach promocyjnych zgodnie z zasadami dotyczącymi promocji projektu współfinansowanego w ramach programu Interreg Central Europe, w dniu podpisania umowy, w formie elektronicznej. DOTYCZY CZĘŚCI II: Wykonawca opracuje min. 2 projekty graficzne dla w/w materiałów promocyjnych (notes, długopis, pen-drive), i prześle je Zamawiającemu w wersji elektronicznej, w terminie do 2 dni od dnia podpisania umowy. Projekt graficzny powinien być spójny dla wszystkich materiałów promocyjnych i przygotowany w oparciu o uzgodnienia z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo do zgłaszania uwag i modyfikacji projektu graficznego materiałów promocyjnych (notes, długopis, pen-drive) przygotowanych przez Wykonawcę, w terminie do 2 dni od daty otrzymania pierwotnego projektu graficznego, a Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia powyższych zmian, o które wnioskuje Zamawiający do ostatecznej wersji projektu w celu jego zatwierdzenia, maksymalnie do 2 dni po otrzymaniu uwag od Zamawiającego. Stosowanie na etapie opracowania projektu graficznego: - logotypów przekazanych przez Zamawiającego, - logotypy na materiałach promocyjnych powinny być zamieszczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji projektu współfinansowanego w ramach INTERREG CENTRAL EUROPE, - wykonane materiały promocyjne muszą być przedstawione w wersji elektronicznej Zamawiającemu w celu sprawdzenia, ewentualnego dokonania zmian i zatwierdzenia.

II.5) Główny kod CPV: 39294100-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79823000-9
79822500-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Maksymalny termin realizacji zamówienia to 20 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy (zarówno części I, jak i części II). Wykonawca może zaproponować skrócenie powyższego terminu o dowolną liczbę dni (maksymalnie do 10 dni). Zamawiający przyzna 4 punkty za każdy deklarowany przez Wykonawcę dzień, o który skróci realizację zamówienia z przedziału od 1-10 dni. Punkty w kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, na podstawie którego będzie można przyznać punkty w tym kryterium. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym termin będzie wiążący.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania. UWAGA! Wykonawca składa powyższy dokument wraz z ofertą. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA! Oświadczenie lub dowody wykonawca przekazuje zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Informacje o sposobie przygotowania wyżej wymienionych dokumentów: 1) Oświadczenia, o których mowa w punktach poprzedzających należy złożyć w oryginale. 2) Dokumenty, o których mowa w punktach poprzedzających należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty nie przetłumaczone na język polski nie będą brane pod uwagę. 4) Jeżeli dany dokument składa się z więcej niż jednej strony, dla swej ważności powinien być złożony w całości. 5) Zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt 2 Pzp wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp i które jest dołączane do oferty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie dotyczącym: a) zmiany terminu realizacji: - gdy będzie tego wymagała prawidłowa realizacja projektu; - zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w Ogłoszeniu o zamówieniu; - zaistnienia siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.); - opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; - w przypadku, gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przedłuży się tak bardzo, iż zachowanie terminów umownych będzie niemożliwe - termin przedłuża się o okres przedłużenia postępowania; b) zmiany zasad płatności: - zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulec opóźnieniom).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Oferta wspólna: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Każdy z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia. Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Oferta musi zawierać następujące elementy: 1) Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy, Załącznik nr 3 do siwz - w tym: Część I 1) kwota brutto oraz netto za wykonanie wydruku 100 sztuk ulotek informacyjnych (część I) 2) deklarację dotyczącą skrócenia terminu wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia należy podać w dniach Część II 1) kwota brutto oraz netto za przygotowanie i dostawę materiałów promocyjnych (notes A5-100 szt., długopis 100 szt., pen-drive (4GB) 100 szt.) 2) deklarację dotyczącą skrócenia terminu wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia należy podać w dniach W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnej ze wskazanych w formularzu ofertowym opcji, przyjęty zostanie maksymalny termin realizacji usługi, czyli 20 dni, a Wykonawcy przyznane zostanie 0 punktów w kryterium "skrócenie terminu realizacji zamówienia". Nie zaznaczenie żadnej z opcji, nie będzie jednak podstawą do odrzucenia oferty. 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (Załącznik nr 4 do siwz); 3) zobowiązania podmiotu trzeciego - jeśli dotyczy; 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w pkt 2; 5) Jeżeli jest to konieczne - pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo w formie kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem; 6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 7) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców - odpowiedni dokument ustanawiający pełnomocnika (art. 23 Pzp); 8) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 9) Zamawiający prosi by w formularzu ofertowym wykonawca podał informację czy wykonawca jest mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem. Należy zaznaczyć odpowiednio. Brak takiej informacji nie będzie podstawą do odrzucenia oferty. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, podpisanej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta (Załącznik nr 3 do siwz) oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę albo osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru jako osoba upoważniona do reprezentacji, musi przedstawić pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy oraz jego reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na druku stanowiącym Załącznik nr 3 do siwz lub na kserokopii sporządzonej z tego formularza. Oferta musi być podpisana. Formularz ofertowy (Załącznik nr 3 do siwz) należy wypełnić przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladu np.: komputerowo, długopisem, cienkopisem, piórem lub za pomocą maszyny do pisania. Wszelkie poprawki w ofercie winny być dokonywane poprzez skreślenie omyłki oraz postawienie obok korekty parafki osoby lub osób podpisujących ofertę. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania poprawek omyłek w tekście oferty przy użyciu korektora lub odrębnymi pismami dołączonymi do oferty. W celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości co do treści oferty oraz zapewnienia jej czytelności i przejrzystości wskazane jest, by w przypadku wystąpienia omyłki, formularz oferty ponownie skopiować i wypełnić tak, aby nie było w nim jakichkolwiek poprawek, zmian, korekt itp. Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek zmian merytorycznych na uprzednio przygotowaną treść oferty. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej) - spowoduje odrzucenie oferty/ ofert złożonych przez tego wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają jedną wspólną ofertę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do niej odpowiedni dokument potwierdzający ustanowienie lub ustanawiający pełnomocnika. Kryteria oceny ofert - dotyczy części I oraz części II a) cena (ofertowa brutto) - 60% b) skrócenie terminu realizacji zamówienia - 40% ad. a. Kryterium "cena" oceniane będzie według wzoru: Pc = Cn/Cb x 100 x 60% gdzie: Pc - ilość punktów w kryterium cena Cn - najniższa cena, Cb - cena oferty badanej, 100 - wskaźnik stały, 60% - procentowe znaczenie kryterium ceny. Ad.b. Kryterium "skrócenie terminu realizacji zamówienia" oceniane będzie następująco: Maksymalny termin realizacji zamówienia to 20 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy. Wykonawca może zaproponować skrócenie powyższego terminu o dowolną liczbę dni (maksymalnie do 10). Zamawiający przyzna 4 punkty za każdy deklarowany przez Wykonawcę dzień, o który skróci realizację zamówienia z przedziału od 1-10 dni. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów-otrzyma je Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji zamówienia w czasie 10 (lub krócej) dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy. Punkty w kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, na podstawie którego będzie można przyznać punkty w tym kryterium. W przypadku nie złożenia oświadczenia oferta otrzyma w danym kryterium 0 punktów oraz Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin realizacji zamówienia tj. 20 dni roboczych. Ilość punktów przyznanych badanej ofercie P to suma punktów z kryterium cena Pc (maksymalnie 60,00 pkt-ów) i kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia Pt (maksymalnie 40,00 pkt-ów). P=Pc+Pt Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu. Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska w sumie najwięcej punktów. Zamawiający dzieli zamówienie na dwie części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub maksymalną liczbę części, wybranych przez siebie.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Wydruk 100 szt. ulotek informacyjnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I: Wydruk 100 szt. ulotek informacyjnych - Format 2 x A4 - ulotka składana w harmonijkę w poziomie; - Druk dwustronny, pełny kolor CMYK (4 + 4); - Papier mat; - Gramatura papieru 170 g/mkw; - Dodatkowe elementy: usługa obejmuje złożenie ulotek w harmonijkę (6 szt. łamania po jednej stronie i 6 sztuk łamania po drugiej stronie, łącznie 12 części/listków ulotki po złożeniu); - Wykonanie/wydruk ulotek według przesłanego przez Zamawiającego, gotowego projektu graficznego (plik pdf). - Dostarczenie ulotek do siedziby Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy projektu graficznego ulotki (plik PDF), logotypów do zamieszczenia na materiałach promocyjnych (notes, długopis, pendrive) i wytycznych dotyczących zastosowania logotypów na materiałach promocyjnych zgodnie z zasadami dotyczącymi promocji projektu współfinansowanego w ramach programu Interreg Central Europe, w dniu podpisania umowy, w formie elektronicznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Maksymalny termin realizacji zamówienia to 20 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy (zarówno części I, jak i części II). Wykonawca może zaproponować skrócenie powyższego terminu o dowolną liczbę dni (maksymalnie do 10 dni). Zamawiający przyzna 4 punkty za każdy deklarowany przez Wykonawcę dzień, o który skróci realizację zamówienia z przedziału od 1-10 dni. Punkty w kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, na podstawie którego będzie można przyznać punkty w tym kryterium. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym termin będzie wiążący.


Część nr: 2Nazwa: Przygotowanie i dostawa materiałów promocyjnych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Na II część zamówienia składa się przygotowanie i dostawa poniższych materiałów promocyjnych: 1) Notes A5: 100 szt. - Produkt: Notes klejony; - Format: A5 (148 mm x 210 mm); - Ilość kartek: 50; - Zadruk: Jednostronny pełnokolorowy (4+0), logotypy wskazane w opisie zamówienia; - Papier: Offset 90 g; - Klejenie: po krótkim boku, karton na spodzie; - Nakład: 100 - Pakowanie: zbiorcze w kartonie. 2) Długopis z grawerem 100 szt. - Surowiec: korpus metalowy (aluminiowy); - Wymiary: 135 x O7 mm; - Kolor korpusu: biały; - Kolor wkładu: niebieskie; - Wykończenie: metalowy błyszczący klips, matowy korpus; - Pakowanie: zbiorcze w kartonie; - Metoda znakowania: grawer laserowy; - Wielkość grawera: min 5x24mm; - Ilość nadruków: logotypy wskazane w opisie zamówienia. 3) Pen-drive (4GB) 100 szt. Opis: Pendrive 4GB, USB 2.0 metalowa obudowa - Zastosowanie: komputery, laptopy, tablety, radia samochodowe, itp.; - Kolorystyka: Biały; - Specyfikacja: - Pojemność: 4GB - Interfejs: 2.0 - Wymiary: 55X19X10 MM - Typ: składany - Nadruk logotypu i hasła dostosowane do wielkości przedmiotu zamówienia. DOTYCZY CZĘŚCI I oraz II: Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy projektu graficznego ulotki (plik PDF), logotypów do zamieszczenia na materiałach promocyjnych (notes, długopis, pendrive) i wytycznych dotyczących zastosowania logotypów na materiałach promocyjnych zgodnie z zasadami dotyczącymi promocji projektu współfinansowanego w ramach programu Interreg Central Europe, w dniu podpisania umowy, w formie elektronicznej. DOTYCZY CZĘŚCI II: Wykonawca opracuje min. 2 projekty graficzne dla w/w materiałów promocyjnych (notes, długopis, pen-drive), i prześle je Zamawiającemu w wersji elektronicznej, w terminie do 2 dni od dnia podpisania umowy. Projekt graficzny powinien być spójny dla wszystkich materiałów promocyjnych i przygotowany w oparciu o uzgodnienia z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo do zgłaszania uwag i modyfikacji projektu graficznego materiałów promocyjnych (notes, długopis, pen-drive) przygotowanych przez Wykonawcę, w terminie do 2 dni od daty otrzymania pierwotnego projektu graficznego, a Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia powyższych zmian, o które wnioskuje Zamawiający do ostatecznej wersji projektu w celu jego zatwierdzenia, maksymalnie do 2 dni po otrzymaniu uwag od Zamawiającego. Stosowanie na etapie opracowania projektu graficznego: - logotypów przekazanych przez Zamawiającego, - logotypy na materiałach promocyjnych powinny być zamieszczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji projektu współfinansowanego w ramach INTERREG CENTRAL EUROPE, - wykonane materiały promocyjne muszą być przedstawione w wersji elektronicznej Zamawiającemu w celu sprawdzenia, ewentualnego dokonania zmian i zatwierdzenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39294100-0, 79822500-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Maksymalny termin realizacji zamówienia to 20 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy. Wykonawca może zaproponować skrócenie powyższego terminu o dowolną liczbę dni (maksymalnie do 10 dni). Zamawiający przyzna 4 punkty za każdy deklarowany przez Wykonawcę dzień, o który skróci realizację zamówienia z przedziału od 1-10 dni. Punkty w kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, na podstawie którego będzie można przyznać punkty w tym kryterium. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym termin będzie wiążący.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.