eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piła › Zagospodarowanie części działki położonej w Pile przy ul. Okrzei

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-12-31

Ogłoszenie nr 510284130-N-2019 z dnia 31-12-2019 r.

Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile: Zagospodarowanie części działki położonej w Pile przy ul. Okrzei

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 623811-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540265340-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile, Krajowy numer identyfikacyjny 57079948000000, ul. al. Niepodległości , 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 109 442, e-mail zampub@powiat.pila.pl, faks 672 109 332.
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiat.pila.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zagospodarowanie części działki położonej w Pile przy ul. Okrzei

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

WZP.272.58.2019.I

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. Zagospodarowanie części działki położonej w Pile przy ul. Okrzei. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) rozbiórkę istniejącego kortu o nawierzchni z mączki ceglanej, 2) wywiezienie materiałów z rozbiórki, 3) utylizację odpadów, 4) roboty ziemne związane z ukształtowaniem terenu, 5) humusowanie i obsianie trawą, 6) wytyczenie boiska w terenie wykonanie nawierzchni trawiastej, naturalnej, układanej z rolki, dla utworzenia miejsca dla boiska bocznego treningowego, 7) wykonanie ciągu pieszo-jezdnego (nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm), 8) dostawa i montaż piłkochwytów od strony ul. Podgórnej, 9) dostawa i montaż 10 ławek, 10) dostawa i montaż 5 koszy na śmieci, 11) oświetlenie terenu: wykonanie robót elektrycznych, dostawa i montaż słupów i opraw, 12) oświetlenie boiska: wykonanie instalacji elektrycznej, (dostawa i montaż słupów i opraw nie jest objęta zamówieniem podstawowym), 13) wykonanie pozostałych robót, 14) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 3. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią Załącznik nr 6 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0


Dodatkowe kody CPV: 45236000-0, 45233200-1, 45310000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 235419.19
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Ogólnobudowlany "MARK" Mariusz Kądziołka
Email wykonawcy: mark.margonin@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 23
Kod pocztowy: 64-830
Miejscowość: Margonin
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 199791.02
Oferta z najniższą ceną/kosztem 199791.02
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 283173.06
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.