eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa - DąbrowaZadanie 2A - odcinek Bartkowa Posadowa - Gródek nad Dunajcem

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-12-19

Ogłoszenie nr 510277551-N-2019 z dnia 19-12-2019 r.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie: Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa: Zadanie 2A - odcinek Bartkowa Posadowa - Gródek nad Dunajcem

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 627295-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540261460-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 58889000000000, ul. ul. B. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 44 65 700, 44 65 810, e-mail i.gesiarz@zdw.krakow.pl, faks 12 44 65 702.
Adres strony internetowej (url): www.zdw.krakow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa: Zadanie 2A - odcinek Bartkowa Posadowa - Gródek nad Dunajcem

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZDW-DN-4-271-84/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie czynności Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1332, ze zm.), przepisami wykonawczymi, pozyskanymi uzgodnieniami, warunkami technicznymi, decyzjami, dokumentacją projektową oraz zakresem zamówienia określonym umową z Wykonawcą zadania pn."Rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa: Zadanie 2A - odcinek Bartkowa Posadowa - Gródek nad Dunajcem - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych". Zamówienie to obejmuje pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego robót branżowych w następującym zakresie: osieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z kontrolowaniem rozliczeń finansowych, w zakresie i odpowiedzialności określonych przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego, osieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych wraz z kontrolowaniem rozliczeń finansowych, w zakresie i odpowiedzialności określonych przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego, osieci, instalacji i urządzeń gazowych wraz z kontrolowaniem rozliczeń finansowych, w zakresie i odpowiedzialności określonych przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego, osieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z kontrolowaniem rozliczeń finansowych, w zakresie i odpowiedzialności określonych przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego. Zakres robót branżowych przewidzianych do sprawowania nadzoru inwestorskiego zawarty jest w Specyfikacji Technicznej. UWAGA: Niniejsze zamówienie obejmuje nadzór inwestorski w zakresie wszystkich wyszczególnionych wyżej branż, toteż wymagane jest złożenie oferty obejmującej wszystkie wymienione nadzory branżowe. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SIWZ. II.5) Główny kod CPV: 71.24.70.00 - Nadzór nad robotami budowlanymi Dodatkowe kody CPV: II.6)

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 28712.32
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przemysław Wygoda WYG-INWEST
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Na Wirach 1
Kod pocztowy: 30-244
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 26997.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 32400.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 26997.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.