eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › USŁUGA SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH WYNAJMOWANYCH PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-12-13

Ogłoszenie nr 510273192-N-2019 z dnia 13-12-2019 r.

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego: USŁUGA SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH WYNAJMOWANYCH PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków: 1. Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Pomoc Techniczna, Działanie nr 11.2 "Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego" . 2. Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, na mocy "Umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej POPT" nr DIP/BDG-II/POPT/86/14 z dn. 19.05.2014 r.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 616414-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 29101900500000, ul. al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3421901, e-mail marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl, faks 41 3445265.
Adres strony internetowej (url): www.swietokrzyskie.pro

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

USŁUGA SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH WYNAJMOWANYCH PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OK-III.272.1.67.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń biurowych, technicznych, gospodarczych, sanitariatów, wind, korytarzy i klatek schodowych w budynkach wynajmowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach o łącznej powierzchni 3 764,42 m2. 2. Miejsca świadczenia usług są siedziby zamawiającego położone w Kielcach: a) budynek przy ul. Świętego Leonarda 1 - powierzchnia 132,40 m2, b) budynek przy ul. Sienkiewicza 63 - powierzchnia 2 284,65 m2, c) archiwum przy ul. Sienkiewicza 63 - powierzchnia 204,37 m2, d) budynek przy ul. Sienkiewicza 27 - powierzchnia 1 143,00 m2. 3. Termin rozpoczęcia świadczenia usługi jest wspólny dla wszystkich budynków i jest to dzień 01.01.2020r. Terminy zakończenia świadczenia usługi dla poszczególnych budynków określone zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, polegającym na wydłużeniu terminu wykonania zamówienia w budynku przy ul. Św. Leonarda 1 maksymalnie do dnia 31.12.2022r. 5. Skorzystanie przez zmawiającego z prawa opcji jest jego uprawnieniem, a nie obowiązkiem. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zamówienia opcjonalnego, jeśli zamawiający będzie chciał skorzystać z przysługującego mu prawa opcji. 6. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w zależności od swoich potrzeb, przy czym realizacja zamówienia wynikającego z prawa opcji odbędzie się na warunkach i zasadach finansowych obowiązujących dla zamówienia podstawowego, po cenie jednostkowej wskazanej przez wykonawcę w "Formularzu cenowym" dla ww. lokalizacji. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji najpóźniej na miesiąc przed końcem obowiązywania terminu wykonania zamówienia w ww. lokalizacji. 7. Z uprawnień wynikających z prawa opcji Zamawiający może skorzystać kilkukrotnie przez cały okres obowiązywania umowy. 8. Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na sprzątaniu budynków, określone w Załączniku nr 1 do SIWZ - SOPZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w łącznym wymiarze 5 pełnych etatów. 9. Wykonawca, który jest jednocześnie pracodawcą, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu comiesięcznych informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON, do których skorzystania uprawniony będzie Zamawiający. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, wg wzoru stanowiącego dodatek nr 8 do Instrukcji dla Wykonawców (dotyczy tylko Wykonawcy, który będzie jednocześnie pracodawcą w myśl art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem zakresu ilościowego usługi (powierzchni), zawierający opis funkcji pomieszczeń oraz zakres obowiązków Wykonawcy określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90.91.92.00 - Usługi sprzątania biur


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 931170.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: STW SYSTEM SP. Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ŚCIEGIENNEGO 252
Kod pocztowy: 25-116
Miejscowość: KIELCE
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 727878.72
Oferta z najniższą ceną/kosztem 727878.72
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1064939.04
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.