eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie aplikacji CAS w technologii webowej, skierowanej do wszystkich użytkowników ZSK, integrującej sposób autentykacji użytkowników w różnych systemach ZRK.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-11-07

Ogłoszenie nr 510240144-N-2019 z dnia 07-11-2019 r.

Instytut Badań Edukacyjnych: Wykonanie aplikacji CAS w technologii webowej, skierowanej do wszystkich użytkowników ZSK, integrującej sposób autentykacji użytkowników w różnych systemach ZRK.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550212751-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Instytut Badań Edukacyjnych, Krajowy numer identyfikacyjny 17823500000000, ul. ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 241 71 00, e-mail zamowienia@ibe.edu.pl, faks 22 241 71 11.
Adres strony internetowej (url): https://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie aplikacji CAS w technologii webowej, skierowanej do wszystkich użytkowników ZSK, integrującej sposób autentykacji użytkowników w różnych systemach ZRK.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IBE/41/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia podobnego jest wykonanie aplikacji CAS w technologii webowej, skierowanej do wszystkich użytkowników ZSK, integrującej sposób autentykacji użytkowników w różnych systemach ZRK. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 72.21.20.00 - Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 38048.99
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: nFinity.pl sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@nfinity.pl
Adres pocztowy: ul. Wandy 7/4
Kod pocztowy: 53-320
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 46800.26
Oferta z najniższą ceną/kosztem 46800.26
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 46800.26
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W związku z zapotrzebowaniem na wykonanie aplikacji CAS w technologii webowej, skierowanej do wszystkich użytkowników ZSK, integrującej sposób autentykacji użytkowników w różnych systemach ZRK, konieczne jest udzielenie przez Instytut Badań Edukacyjnych zamówienia podobnego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, we wskazanym wyżej zakresie, było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem, a całkowita wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości zgodnie z przepisem art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawą wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.), dalej ustawa, zgodnie z którym: w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Aplikacja do zarządzania kwalifikacjami. Znak sprawy: IBE/29/2019". W zakres zamówienia podstawowego wchodziły działania podobne do przewidzianych niniejszym zamówieniem, a wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. W dniu 8 lipca 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu pod numerem: 570566-N-2019. W ogłoszeniu o zamówieniu w pkt II.7) zawarto następujący zapis: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (podobnych) w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 6. Usługa będzie polegała na przygotowaniu dodatkowych funkcjonalności/części aplikacji. Maksymalna wartość takiego zamówienia wynosi 20% szacowanej wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 16 sierpnia 2019 roku wykonawcy - NFINITY.PL Sp. z o.o., ul. Wandy 7/4, 53-320 Wrocław, (umowa nr 266/2019). Niniejsze zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług jak te które wchodzą w zakres zamówienia podstawowego. Tym samym, należy stwierdzić że wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.