eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie i dostawa podzespołów elektronicznych Z-BL-v2 i Z-DN-v2

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-11-06

Ogłoszenie nr 510238547-N-2019 z dnia 06-11-2019 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny: Wykonanie i dostawa podzespołów elektronicznych Z-BL-v2 i Z-DN-v2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 605454-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny, Krajowy numer identyfikacyjny 00003930900000, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (22) 590 73 42, 22 590 73 41, e-mail ryszard.makarski@itr.org.pl, malgorzata.majdak@itr.org.pl, faks (22) 619 29 47.
Adres strony internetowej (url): www.itr.org.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie i dostawa podzespołów elektronicznych Z-BL-v2 i Z-DN-v2

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

Zam. publ. nr 20/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wykonanie, uruchomienie oraz dostarczenie 10000 szt. podzespołu elektronicznego Z-DN-v2 w określonych przez zamawiającego wersjach montażowych. Podzespół składa się z dwóch połączonych przylutowaną tuleją z brązu lub mosiądzu (dok. M_SN3_0.05_v1 Tuleja) obwodów drukowanych PCB (H_40080_ZWe2_v3 i H_PQ2_v2) o powierzchni całkowitej 0.8 dm2. Liczba elementów elektronicznych do montażu powierzchniowego 19 do montażu przewlekanego 12, liczba elementów mechanicznych 10. Montaż podzespołu w obudowę o wymiarach 121 mm x 52 mm x 32 mm wraz z tuleją zaślepioną lutem od strony druku H_PQ2_v2, uszczelnieniem, przyklejeniem uszczelek, elewacji i opisów. Wykonanie, uruchomienie oraz dostarczenie 3000 szt. podzespołu elektronicznego Z_BL-v2 w określonych przez zamawiającego wersjach montażowych. Podzespół składa się z dwóch połączonych przylutowaną tuleją z brązu lub mosiądzu (dok. M_SN3_0.05_v1 Tuleja) obwodów drukowanych PCB (H_40089_ZWe3_v2 i H_PQ2_v3) o powierzchni całkowitej 0.8 dm2. Liczba elementów elektronicznych do montażu powierzchniowego 61 do montażu przewlekanego 15, liczba elementów mechanicznych 10. Montaż podzespołu w obudowę o wymiarach 121 mm x 52 mm x 32 mm wraz z tuleją zaślepioną lutem od strony druku H_PQ2_v3, uszczelnieniem, przyklejeniem uszczelek, elewacji i opisów. Dostawy mają być realizowane w partiach i modelach wykonania na żądanie zamawiającego - do 50 szt. z tygodniowym wyprzedzeniem, do 400 szt. z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 31.71.21.14 - Zintegrowane obwody elektroniczne


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 845000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: EVE tech Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy: jmendel@eve.com.pl
Adres pocztowy: ul. Kombatantów 1
Kod pocztowy: 05-070
Miejscowość: Sulejówek
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 963951
Oferta z najniższą ceną/kosztem 963951
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1033077
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.